Записки
PDF просмотр
НазваниеЗаписки
страница1/185
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185

НАУКОВІ
ЗАПИСКИ
Серія “Філологічна”
Випуск 15
Міжкульрурна комунікація: 
мова – культура – особистість
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  
22-23 квітня 2010 року
Острог – 2010

УДК: 81. 161. 2+
 
 81. 111
ББК: 81. 2 Укр. +
 
 81. 2 Англ. 

Н 34
Рекомендовано до друку вченою радою 
Національного університету “Острозька академія” 
(протокол № 8 від 25 березня 2010 року). 
Збірник затверджено постановою ВАК України 
від 8 вересня 1999 року №01-05/9
Редакційна колегія:
Гнатюк М. І., доктор філологічних наук, проф. 
Грещук В. В., доктор філологічних наук, проф. 
Єрмоленко С. Я., доктор філологічних наук, проф. 
Левицький А. Е., доктор філологічних наук, проф. 
Поліщук Я. О., доктор філологічних наук, проф. 
Тищенко О. В., доктор філологічних наук, проф. 
Удалов В. Л., доктор філологічних наук, проф. 
Шульжук К. Ф., доктор філологічних наук, проф. 
Яворська Г. М., доктор філологічних наук, проф. 
Укладачі:
Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент. 
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент. 
Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент. 
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент. 
Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау ко­
во­практичної конференції 22­23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко му ні­
ка ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На ціо наль­
но го університету “Острозька академія”. – Вип. 15. – 2010. – 376 с. 
У збірнику містяться статті, присвячені проблемам сучасних інтер пре тацій 
текстів  світової  літератури.  Збір ник  рекомендова но  науковцям,  викладачам, 
сту ден там-філологам і всім, хто ці ка виться філоло гіч ною наукою. 
Адреса редколегії:
35800, Україна, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, 
Національний університет “Острозька академія”,
факультет романо-германських мов
ISBN 966­7631­70­2 
© Видавництво Національного університету 
“Острозька академія”, 2010

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 
ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
УДК 82.А/Я 1/7. 07. 09(1-87):81’253
Аврамко Т. О.,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, м. Полтава
МИСТЕЦТВО ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇХ УСНИХ ПЕРЕКЛАДІВ
У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації текстів сві-
тової літератури та їх усних перекладів, які набувають все більшої по-
пулярності в наш час. Також в роботі подається класифікація усного пе-
рекладу, характеризуються основні ознаки, які властиві цьому виду пере-
кладу; робиться спроба проаналізувати причини, які призводять до поми-
лок у процесі перекладу. 
Ключові слова: усний переклад, мова, оригінал, інтерпретація 
The given article deals with the problems of the interpretation of world 

literature and their oral translation, which becomes more and more popular 
nowadays. The classification of oral translation is also offered in this work; 
the author makes an attempt to analyze the couses, which lead to making the 
mistakes in the process of translation. 
Key words: interpretation, language, original, oral translation. 
Мистецтво інтерпретації відоме з найдавніших часів. Достеменно ві­
домо,  що  здавна  люди,  які  займалися  переписуванням  книг,  трактува­
ли тексти по­різному, несвідомо вносячи зміни в оригінали. Інформація 
художнього тексту є досить специфічною, оскільки у словесному мис­
тецтві поєднуються, з одного боку, відображення об’єктивної дійснос­
ті (непряме, опосередковане, складне); з іншого – ірреальність і реляти­
візм, переплітаються правда і вимисел, все слугує джерелом, все є інфор­
мативним. 
На рівні пізнання та усвідомлення тексту, як вважає І. Гальперин [1, с. 
97], виникає образна когезія, бо у літературному творі ми маємо справу 
з окремим своєрідним світом – світом у словесних образах. Оскільки ав­
тор намагається уникнути формування свого задуму в явній формі, ховає 
його за сюжетними поворотами, образами героїв, їхніми іменами, ком­
позицією, поетикою та іншими доступними йому засобами формальної 
організації тексту, іноді структура його мистецького витвору будується 
на основі не одної, а відразу декількох свідомостей, звучать різні голоси, 
виявляються різні настанови. Така поліфонія тексту є посланням автора 
© Аврамко Т. О., 2010
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185

Похожие:

Записки iconЗаписки
...
Записки iconЗаписки
...
Записки icon  Иван Иванович Пущин Записки о Пушкине. Письма
И. Пушин «Записки о Пушкине. Письма»: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1956
Записки iconИ. С. Тургенев Записки охотника: Бирюк
И. С. Тургенев Записки охотника: Бирюк Автор "Записок" ехал вечером с охоты на дрожках. Разразилась гроза
Записки iconМихаил Афанасьевич Булгаков Полотенце с петухом Записки юного врача 1
В рассказе, согласно булгаковскому замыслу, открывающему цикл «Записки юного врача», описан приезд главного героя в земскую Мурьинскую...
Записки iconМихаил Афанасьевич Булгаков Пропавший глаз Записки юного врача 6
«Пропавший глаз» входит в состав автобиографического цикла «Записки юного врача». Описанная в нем операция по поводу огнестрельного...
Записки iconЮрий Дроздов: «Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки»  Юрий Иванович Дроздов  Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки 
Юрий Иванович Дроздов – выдающийся советский разведчик. 35 лет своей жизни он отдал службе 
Записки icon2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3)

Записки iconКавказские научные записки
К читателю   5
Записки iconЕ Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й   О Б Щ Е С Т В Е Н Н О П О Л И Т И Ч Е С К И Й   И   Л И Т Е Р А Т У Р Н О Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й   Ж У Р Н А Л в номере
Игорь Максимов. Записки из фронтового дневника   3
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница