Академія управління персоналом
Скачать 89.42 Kb.
PDF просмотр
НазваниеАкадемія управління персоналом
страница1/7
Дата конвертации03.10.2012
Размер89.42 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА
дисципліни
“тОВАРОзНАВстВО”
(для бакалаврів)
Київ 2006

Підготовлено викладачем кафедри маркетингу А. О. Болотніковим 
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу 
(протокол № 9 від 20.01.06) 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Болотніков А. О. Навчальна програма дисципліни “Товарознавство” (для 
бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 24 с.
Навчальна  програма  містить  пояснювальну  записку,  тематичний  план, 
зміст дисципліни “Товарознавство”, вказівки до виконання контрольної ро-
боти, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт (рефератів), а та-
кож список літератури.
©  Міжрегіональна Академія  
управління персоналом (МАУП), 
2006 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Товарознавство  є  початковою  і  водночас  базовою  дисципліною 
маркетингового комплексу. Сучасні соціально-політичні процеси та 
процеси управління тісно пов’язані з товарами. З огляду на це тер-
мін  “товар”  дістав  дуже  широке  тлумачення.  У  маркетингу  “товар” 
(product)  становить  усе,  що  може  бути  запропоновано  на  ринку  з 
метою  задоволення  найрізноманітніших  потреб  споживача.  Товара-
ми можуть бути фізичні об’єкти (речі), послуги, організації та ідеї. З 
економічних  позицій  “товар”  (commodity  good) —  це  предмет,  який 
задовольняє будь-яку суспільну потребу і має цінність, яка встанов-
люється у процесі обміну на інші товари суб’єктів.
Комерційна діяльність в умовах ринкових відносин, оптової тор-
гівлі  та  стимулювання  збуту  товарів  виробничо-технічного  призна-
чення потребує професійних знань характеристик і особливостей їх 
просування на ринку.
Термін “товарознавство” розкриває зміст дисципліни — це знання 
про  товари.  Як  наука  товарознавство  вивчає  різноманітні  характе-
ристики товарів, які становлять їх споживчу вартість, а також фак-
тори забезпечення цих характеристик. Наукові основи товарознавс-
тва  базуються  на  знаннях  із  таких  фундаментальних  дисциплін,  як 
фізика, хімія, біологія, матеріалознавство. Робота навіть із простими 
на перший погляд товарами потребує професійних знань, які постій-
но накопичуються на теоретичному та практичному рівнях. У цьому 
зв’язку  розширення  та  поглиблення  знань  про  товари  —  одне  з  ос-
новних завдань товарознавства. Такі знання потрібні маркетологам, 
менеджерам,  комерсантам  і  бізнесменам  різних  рівнів;  технологам, 
які розробляють товари, товарознавцям промислових, сільськогоспо-
дарських і торговельних організацій. Знати все про товари, з якими 
мають справу, повинні економісти, фінансисти, бухгалтери, політики 
і пересічні покупці.
Товарознавство  має  міждисциплінарні  зв’язки  із  загальнопро-
фесійними  дисциплінами,  зокрема  маркетингом,  логістикою,  стан-
дартизацією та сертифікацією товарів і послуг, маркетинговою товар-
ною політикою та ін.
Мета вивчення дисципліни “Товарознавство” — опанувати науко-
во-теоретичні засади товарознавства та споживчі властивості товарів 
виробничо-технічного  призначення,  що  зумовлюють  їх  споживчу 
цінність і здатність задовольняти потреби споживача.


Завдання  курсу:  вивчення  класифікації,  основних  видів,  асорти-
менту  та  властивостей  товарів  виробничо-технічного  призначення, 
сфер застосування, умов і правил пакування, маркування, зберігання 
та перевезення.
Об’єкт вивчення: споживча вартість (товарів).
Предмет вивчення: споживча цінність товару.
Основні завдання курсу:
•  засвоєння науково-понятійного апарату товарознавства;
•  вивчення основних споживчих характеристик товарів;
•  оцінювання  якості  й  кількості  товарів  та  їх  забезпечення  при 
просуванні на ринку;
•  встановлення принципів і методів, які використовуються в су-
часному товарознавстві; 
•  систематизація та класифікація товарів;
•  формування системного маркетингового мислення при вивчен-
ні товарів на всіх стадіях та етапах їх просування від виробника 
до споживача.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
•  основні принципи та методи наукового пізнання товарів; 
•  загальні системи класифікації товарів;
•  товарознавчі методи класифікації асортиментних груп товарів;
•  основні вимоги до зберігання, якості та кількості товарів на ета-
пах їх просування;
•  нормативні  міжнародні  та  державні  документи  з  контролю 
якості товарів;
•  методи ідентифікації та засоби товарної інформації; 
•  основні  функції  товарознавчої  та  екологічної  експертизи  то-
варів;
•  основні права виробників і споживачів товарів; 
•  методологію товарної інформації;
уміти:
•  використовувати наукові методи пізнання товарів при створен-
ні класифікаційних систем та асортиментних груп товарів;
•  застосовувати методи пізнання товарів, їх загальних споживчих 
властивостей;
•  визначати основні показники якості товарів;
•  використовувати  засоби  та  критерії  ідентифікації  товарів  і 
розрізняти сфальсифіковані товари.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Академія управління персоналом iconАкадемія управління персоналом
Повышение языковой культуры будущих специалистов - сущест- венная задача вузовского образования. Получая высшее образование, 
Академія управління персоналом icon1. Предмет, методи І завдання курсу (Місце и роль прийняття рішень в менеджменті персоналу. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень в управлінні персоналом)
Мета курсу: навчити студентів основам логістичного І математичного моделювання в сфері управління персоналом, працею І заробітною...
Академія управління персоналом icon  Іванович  -  доктор  філософських  наук,  кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач  кафедри  державного  управління  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  Малімон  
«Психологія  управління».  Розроблений  у  відповідності  з  робочою  програмою  навчальної  дисципліни,  чинним 
Академія управління персоналом icon  Программа  содержит  основные  вопросы  управления  персоналом 
...
Академія управління персоналом icon Міжнародна співпраця і управління транскордонним 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області 
Академія управління персоналом iconРоботи: Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління                   
Факультет  І                                                                Кафедра «Системи та процеси                                                       ...
Академія управління персоналом icon  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск 
Рекомендовано до друку Вченою Радою Національної академії державного управління при 
Академія управління персоналом icon        - моббинг в организации;          - правовые вопросы работы с персоналом: новации и судебная практика; 
Научно-практическая  конференция  «Управление       персоналом: будущее, продиктованное временем» 
Академія управління персоналом iconТеоретические аспекты процесса управления персоналом 6
Принципы построения системы управления персоналом и методы анализа ее состояния 26
Академія управління персоналом iconУправление  персоналом  -  одна  из  экономических  дисциплин,  кото
Предмет  «Управление  персоналом» является самостоятельной дисциплиной, одновременно тесно  взаимосвязан с другими дисциплинами специальности....
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница