Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури    
Скачать 11.45 Kb.
PDF просмотр
Название  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури    
страница1/98
Дата конвертации03.10.2012
Размер11.45 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


Н I Ж И Н С Ь К А   С Т А Р О В И Н А  
 
 
 
ÕI∆»Õ–‹ ¿ 
–“¿—Œ¬»Õ¿ 
 
 
ÌiÊËÌÓÁ̇‚˜i 
ÒÚÛ‰iø 
π6 
 
 

 1 Н I Ж И Н С Ь К А   С Т А Р О В И Н А  
УДК 94(477.51) 
ББК 63.3(4Укр=Укр)
 
Н61 
 
 
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури 
 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України 
і УТОПІК (протокол № 4 від 31 березня 2009 р.) 
 
Рецензенти:  
Верба І.В., доктор історичних наук, професор 
Острянко А.М., кандидат історичних наук, доцент 
 
Редакційна колегія:  
к.і.н. О.Б. Коваленко (голова ред. колегії), к.і.н. О.М. Титова (заст. голови ред. колегії), 
д.політ.н. О.Д. Бойко, д.тех.н. Л.О. Гріффен,  член.-кор. НАН України, д.і.н. О.П. Моця
д.і.н. А.А. Непомнящий, д.і.н. С.І. Посохов, д.філол.н. Г.В. Самойленко, к.і.н. О.Г. Самой-
ленко
, к.і.н. Є.М. СтрашкоС.Ю. Зозуля (упорядник), О.С. Морозов (упорядник) 
 
 
Н61  Ніжинська  старовина.  Ніжинознавчі  студії  № 6:  Збірник  регіональної  історії  та 
пам’яткознавства / гол.  ред.  кол.  О.Б.  Коваленко,  заст.  гол.  ред.  кол.  О.М. Титова / 
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. Випуск 8 (11). − К., 2009. − 195 с. 
ISBN 978-966-8999-16-1 
 
У восьмому випуску наукової збірки “Ніжинська старовина” вміщено ряд ніжинознавчих студій іс-
торичного,  пам’яткознавчого  та  краєзнавчого  спрямування.  Окремий  розділ  присвячено 200–річчю 
від  дня  народження  М.В. Гоголя.  Також  у  окремий  розділ  виділені  ретроспективні  огляди  розвитку 
торгівлі та млинарського промислу на Ніжинщині. 
Видання  розраховане  як  на  фахівців:  істориків,  археологів,  музеєзнавців,  мистецтвознавців, 
пам’яткознавців тощо, так і на широкий загал читачів – усіх, хто цікавиться ніжинськими старожит-
ностями, історією і культурою України в цілому. 
 
УДК 94(477.51) 
 
 

ББК 63.3(4Укр=Укр) 
 
Збірку видано за фінансової підтримки: 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
(голова акад. П.П. Толочко, перший заст. голови М.Т. Пархоменко), 
Ніжинської міської ради 
(в.о. Ніжинського міського голови О.Г. Баранков), 
Ніжинської міськрайонної благодійної організації 
“Благодійний фонд “Ніжен” 
(голова наглядової ради фонду М.Т. Шкурко), 
ПП “Виробничо-комерційна фірма “Техно-Т” 
 
(директор В.В. Тарасенко) 
 
 
 © 
Зозуля С.Ю., Морозов О.С. 
 © 
Центр пам’яткознавства 
ISBN 978-966-8999-16-1 
  НАН України і УТОПІК 
  2   


Н I Ж И Н С Ь К А   С Т А Р О В И Н А  
Ç  Ì  ²  Ñ  Ò 
 
Ìèõåä Ï. (Êè¿â–ͳæèí) “…Ïðàäåäîâñêàÿ äóøà øàëèò  
    â òåáå…” (ïðî ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé àñïåêò âèâ÷åííÿ 
    ãåíåàëî㳿 ðîäó Ìèêîëè Ãîãîëÿ) ....................................................5 
Àðâàò Í. (Íåæèí), Àðâàò Ô. (Íåæèí) Î ïåðâûõ óêðàèíñêèõ 
ïåðåâîäàõ ïðèçâåäåíèé Í.Â. Ãîãîëÿ ...15 
Ãåòìàí Ë. (Íåæèí) Ïåòåðáóðã è Ðèì ãëàçàìè ìàëîðîññà.............. 22 
Êó÷åðÿâåöü Â. (ͳæèí) “Íåò óç ñâÿùåííå òîâàðèùåñòâà”: 
Ìèêîëà Ãîãîëü ³ Êîñòÿíòèí Áàç³ë³ ............................................ 27 
Ïîíîìàð Î. (ͳæèí) Í³æèíñüêà Ìîñòîâà âóëèöÿ ó òâîð³  
Ìèêîëè Ãîãîëÿ “Ìåðòâ³ äóø³” ...................................................33 
Ðóäåíêî Ë. (ͳæèí) Í³æèíñüê³ ðåì³í³ñöåíö³¿ íà ñòîð³íêàõ  
òâîð³â Ìèêîëè Ãîãîëÿ ................................................................ 38 
Ñîðîêà Ã. (ͳæèí) Ëèñòè Ì.Â.Ãîãîëÿ í³æèíñüêîãî ïåð³îäó.......... 43 
Êîíîí÷óê Ä. (ͳæèí), Êîíîí÷óê ². (ͳæèí) Òîðã³âëÿ â Í³æèí³:  
³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü ...................................................................... 47 
Ìîñêàëåíêî Î. (ͳæèí) Â³ä âîäÿíîãî êîëåñà äî â³òðÿêà, àáî  
ßê åâîëþö³îíóâàâ ìëèíàðñüêèé ïðîìèñåë íà ͳæèíùèí³ 
(ÕV²²–Õ²Õ ñò.)........................................................................ 58 
Ôàòþê Î. (ͳæèí) Çíàõ³äêè äîáè áðîíçè íà ͳæèíùèí³ 
(çà ìàòåð³àëàìè ôîíä³â ͳæèíñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ)...... 67 
Êóäðÿâöåâà À. (ͳæèí), Ðîìàíþê ². (ͳæèí) Àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é ͳæèíùèíè ó ñêàëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ 
(ïåðøà ïîëîâèíà ÕV²² ñò.)........................................................ 69 
ijäåíêî Ò. (ͳæèí) Äåùî ïðî ä³ÿëüí³ñòü Í³æèíñüêîãî áëàãî- 
ä³éíîãî òîâàðèñòâà ...................................................................... 73 
Äóä÷åíêî Ã. (ͳæèí), Ñòðèêóí Ì. (ͳæèí) Í³æèíñüêà øêîëà 
ñàä³âíèöòâà òà øîâê³âíèöòâà ó 1942 ð....................................... 80 
Äóä÷åíêî Î. (ͳæèí) Ïîâíîâàæåííÿ ðàéîííî¿ êîëå㳿 ïðè ïðå- 
Н I Ж И Н С Ь К А
    äñòàâíèêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ðàéîí³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³  
С Т А Р О В И Н А
В и п .   8 ( 1 1 )
    90–õ ðîê³â ÕÕ ñò. (çà ìàòåð³àëàìè Í³æèíñüêî¿ ðàéîííî¿  
К и I В
    äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³) ...........................88 
2 0 0 9
 3 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Похожие:

  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconВ україні
Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп ред. О. А. Удод. - К.: Нан україни. Ін-т історії України, 2010
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconПроблема оксида азота в неврологии
Гольцев А. М. – академік нан україни, доктор медичних наук, професор, заст директора з науки Інституту проблем кріобіології та кріомедицини...
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconСтихи, музыка • живопись, графика, фотоработы
Жан-Клод Маркадэ (Ле Пам / Париж), Иван Масловский (Лондон), Вера Мильчина (Москва)
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconПам'ятка учаснику фестивалю
Увага! Цього року на "Альфа-фест 2011" працюють чергові психотерапевти, до яких кожен із вас у разі потреби може звернутися за терміновою...
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconЗагальнi збори академiї медичних наук україни “нагальнi питання розвитку охорони здоров’Я В українi” Київ, 25 лютого 2005 р
Вступне слово Президента амн України академiка О. Ф. Возiанова 
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconПраці Українського герпетологічного товариства, №1: 21-28, 2008 © О. В. Кукушкин, 2008
Науки, 24, п/о Курортное, г. Феодосия, 98188 ар крым e-mail: ecol & vipera
  Н61      Центр пам’яткознавства нан України і Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури     iconБілоусова Л. Г.  Ніточко І.І. (керівник робочої групи)  Стоянова Т. В. Ботушанська О. Ф.    Ткачук А. Л.  Ббк 63. 3 (4Ук-4Од) 61-2          Н-35
Ця книга данина світлої пам’яті жертвам Голодомору 1932-1933 років в Одеській області, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница