Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
PDF просмотр
НазваниеУстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
страница1/188
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.97 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   188
 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.С. Пушкіна” 
 
 
 
 
Вучоныя 
запіскі 
     

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
  
імя А.С. Пушкіна
Том 5 • Частка 2 
 
 
 
 

Зборнік навуковых прац 
 
Выпуск 7 
Частка 1  
Гуманітарныя і грамадскія навукі  
 
 
 
 
 
Брэст • 2011 

Ministry of education of Republic of Belarus 
Educational establishment «Brest state university  
named after A.S. Pushkin» 
 
 
 
 
 
 
Scientific  
Proceeding 

Of Brest state university named  
after A.S. Pushkin
  
 
Collection of scientific works 
 
Issue 7 
 
 
Part 1 
The Humanities and Social Sciences 
 
 
 
 
 
 
Brest • 2011 

Заснаваны ў 2005 годзе 
 
 
 
 
 

Галоўны рэдактар  
М.Э. Часноўскі 
Намеснікі галоўнага рэдактара:  
А.А. Гарбацкі, А.М. Сендзер (гуманітарныя і грамадскія навукі) 
К.К. Красоўскі, У.А. Плецюхоў (прыродазнаўчыя навукі) 
Рэдакцыйны савет: 
А.А. Высоцкі, Л.Г. Лысюк, Б.М. Ляпешка, В.Е. Гайдук, А.Ф. Равінскі, М.П. Ярчак 
Міжнародны савет: 
В.Р. Бязрогаў (Расія), Я.А. Грэбенікаў (Расія), А.М. Круглашоў (Украіна), В.А. Несцяроўскі (Украіна),  
Ежы Нікітаровіч (Польшча), Марк Пілкінгтон (Францыя), А. Юўка (Польшча) 
Рэдакцыйная калегія: 
Г.І. Займіст (адказны рэдактар па гуманітарных і грамадскіх навуках),  
Н.С. Ступень (адказны рэдактар па прыродазнаўчых навуках),  
У.В. Амелькін, С.В. Арцёменка, М.А. Багдасараў, В.Ф. Байнёў, В.М. Ватыль, А.М. Вітчанка,  
А.Л. Гулевіч, М.А. Дабрынін, М.П. Жыгар, Г.А. Зорын, М.С. Кавалевіч, Т.А. Кавальчук, Ч.С. Кірвель, 
У.У. Лосеў,М.І. Ляўчук, У.Ф. Мартынаў, А.А. Махнач, А.В. Мацвееў, З.П. Мельнікава, М.І. Мішчанчук,  
Я.М. Мяшэчка, А.В. Пятроўская, Я.В. Радына, Ст.Р. Рачэўскі, С.В. Рашэтнікаў, Д.Г. Ротман, Б.В. Саліхаў,  
У.В. Салтанаў, В.Ф. Саўчук, У.С. Секяржыцкі, У.А. Сенькавец, Я.У. Скакун, А.С. Сляповіч, А.І. Смолік,  
В.А. Сцепановіч, В.І. Сянкевіч, М.М. Труш, У.М. Хоміч, А.В. Чарнавалаў, А.В. Чычурын,  
Т.І. Якавук, Я.К. Яловічава, Я.С. Яскевіч 
 
 
 
 
 
Адрас рэдакцыі:  
224016, г.Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21 
тэл.: 23-34-29 
е-mail vesnik@brsu.brest.bу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
ISBN 978-985-473-773-7 (ч. 1) © 
УА «БДУ імя А.С. Пушкіна», 2011 
ISBN 978-985-473-772-0    
 
 
 
 
 

Founded 2005 
 
 
 
 

Editor-in-chief 
M.E. Chasnovski 
Editor-in-chief Deputies 
A.A. Garbatski, A.N. Sender (the humanities and social sciences
K.K. Krasovski, V.A. Pletsyuhov (natural sciences) 
Editorial council: 
L.G. Lysyuk, B.M. Lyapeshko, V.E. Gaiduk, A.F. Ravinski, N.P. Yarchak 
International council: 
V.G. Bezrogov (Russia), E.A. Grebenikov (Russia), A.N. Kruglashov (Ukraine), V.A. Nestеrovski (Ukraine),  
Ezhy Nikitarovich (Poland), Mark Pilkington (France), A. Yuvka (Poland) 
Editorial board: 
G.I. Zaimist (the humanities and social sciences managerial editor), 
N.S. Stupen (natural sciences managerial editor), 
V.V. Amelkin, S.V.Artyemenko, M.A.Bagdasarov, V.F.Bainev,  V.N. Vatyl, A.N. Vitchenko,  
A.L.Gulevich, M.P. Zygar, G.A. Zoryn, M.S. Kovalevich, T.A. Kovalchuk, C.S. Kirvel, V.V. Losev, M.I. 
Levchuk, Y.F. Martynov, A.A. Makhnach, A.V. Matveev, Z.P. Melnikova,  
M.I. Mishchеnchuk, E.N. Meshechko, O.V. Petrovskaya, Y.V. Radyno, S.G. Rachevski, S.V. Reshetnikov,  
D.G. Rotman, B.V. Salikhov, V.V. Saltanov, V.F. Savchuk, V.S. Sekerzhitski, V.A. Senkovets, E.V. Skakun,  
E.S. Slepovich, A.I. Smolik, V.A. Stepanovich, V.I. Senkevich, N.N. Trush, V.M. Homich, A.V. Chernovalov,  
A.V. Chichurin, T.I. Yakovuk, Y.K. Yalovicheva, Y.S. Yaskevich 
 
 
 
 
 
Publishing house address
224665, Brest, Bulvar Kosmonavtov,21 
tel.:21-47-63 
e-mail vesnik@brsu.brest.by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-985-473-773-7 (ч. 1) 
 
© EE «BrSU named after A.S. Pushkin»,2011 
ISBN 978-985-473-772-0 
 
 
 
 
 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   188

Похожие:

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon№ 3 (111) снежань 2008 г.  універсітэт  Брэсцкі дзяржаўны  берасцейскі універсітэт імя А. С. Пушкіна 
«для  фотосес- не  повторяться?»,  восприня- перемежёвывались с тостами и  лись  после  «мозговых  атак» 
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Вступить  в  группу  может  не  только  ский детский дом, что под Барановичами. К 
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
...
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  icon№ 8 (146)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
«Новогодняя  остались  без  внимания  пійскіх гульняў на  сказка»,  «Снежная  короле- и  тепла  дети  из  много- стар. 4  ва», «День...
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  iconРеферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа 

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Ш70 канф. (Гродна, 13 - 14 лістап. 2008 г.) / рэдкал.: І. Крэнь, І. Папоў, Я. Роўба (адк
Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт  iconШчасця, плёну ў працы, поспехаў у вялікай І пачэснай, нашай агульнай  
Міністр адукацыі рэспублікі беларусь Сяргей Аляксандравіч маскеВІч .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница