The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница1/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ: 
навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія 
 
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 
№ 3(21), 2010 р.
Засновники: Український науково-дослідний 
інститут медицини транспорту Міністерства 
Заснований у серпні 2005 р.
охорони здоров’я України та 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського 
Національної Академії наук України 
Головний редактор 
д.м.н. А.І.Гоженко 
 
The editor-in-chief 
A.I.Gozhenko 
Науковий редактор 
д.м.н. Л.М.Шафран 
The scientific editor  
L.M.Shafran 
Редакційна колегія 
Editorial board 
Л.В.Басалаєва; д.м.н. Є.П.Бєлобров, д.м.н. В.С. Белок-
 
L.V.Basalaeva; E.P.Belobrov, V.S.Belokrinitskiy, 
риницкий, Д.В.Большой; д.м.н. Г.К.Васильєв; д.м.н. 
D.V.Bolshoy; G.K.Vasiljev; A.M. Vojtenko; M.J.Golovenko, 
А.М.Войтенко; д.б.н. М.Я.Головенко, В.М.Євстаф’єв; 
V.M.Evstafjev; T.L. Lebedeva; V.A.Lisobey; 
Т.Л.Лєбєдєва; д.м.н. В.О.Лісобей; д.б.н. І.А.Кравченко; 
I.A.Kravchenko, B.A.Nasibullin; B.V.Panov; N.F.Petrenko; 
д.м.н. Б.А.Насібуллін; Б.В.Панов; Н.Ф.Петренко; О.Г.Пих-
E.G.Pykhtyeyeva (the responsible secretary); E.M.Psiadlo; 
тєєва (відповідальний секретар); д.б.н. Е.М.Псядло; 
D.P.Timoshina 
Д.П.Тімошина  
Склад наукової редакційної ради: 
 
Structure of scientific editorial counsil: 
С.А.Андронаті (Україна); В.П.Антоновіч (Україна); 
S.A.Andronati (Ukraine); V.P.Antonovich (Ukraine); 
К.Д.Бабов (Україна), Л.І.Власик (Україна); 
K.D.Babov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine); 
Ю.Л.Волянський (Україна); М.Р.Гжеготський (Україна); 
Yu.L.Voliansky (Ukraine); M.R.Gzhegotsky (Ukraine); 
В.А.Голіков (Україна); М.Я. Головенко (Україна); 
V.A.Golikov (Ukraine); M.J.Golovenko (Ukraine); 
Ю.І.Губський (Україна); В.М.Запорожан (Україна); 
Yu.I.Gubsky (Ukraine); V.M.Zaporozhan (Ukraine); 
В.О.Капцов (Росія); М.О.Колесник (Україна); 
V.O.Kaptsov (Russia); M.O.Kolesnik (Ukraine); 
3
Ю.І.К ундієв (Україна); Р.Ф.Макулькін (Україна); 
Yu.I.Kundiev (Ukraine); R.F.Makulkin (Ukraine); 
В.В.Мухін (Україна); Р.Ольшанський (Польща); 
V.V.Mukhin (Ukraine); R.Olszanski (Poland); 
А.Є.Поляков (Україна); М.Г.Проданчук (Україна); 
A.E.Poljakov (Ukraine); M.G.Prodanchuk (Ukraine); 
В.Г.Руденко (Україна); Х.Саарні (Фінляндія);  
V.G.Rudenko (Ukraine); H.Saarni (Finland); 
А.М. Сердюк (Україна); І.Твардовська (Польща); 
A.M.Serdjuk (Ukraine); I.Twardowska (Poland); 
І.М.Трахтенберг (Україна); Ш.Хан (США);  
I.M.Trahtenberg (Ukraine); Sh.U. Khan (USA); 
А.З.Цфасман (Росія); К. Шрамм (Німеччина); 
A.Z.Tsfasman (Russia); K. Shramm (Germany); 
Б.М.Штабський (Україна); О.П.Яворівський (Україна) 
B.M.Shtabsky (Ukraine); O.P.Yavorovsky (Ukraine) 
Адреса редакції: 
 
The address of editorial office: 
вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна 
Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine 
Тел/факс:   +380-48-726-47-93, 728-01-47 
Phone/fax: +380-48-726-47-93, 
728-01-47 
E-mail: journal-medtrans@rambler.ru 
E-mail: journal-medtrans@rambler.ru 
Журнал зареєстрований Держкомітетом по 
The Journal is registered by the State Committee on TV 
телебаченню та радіомовленню України  
 
and broadcasting of Ukraine  
31 травня 2005  р. Свідоцтво: серія КВ № 9901 
May 31, 2005. The certificate: series КВ № 9901 
ISSN 1818-9385 
ISSN 1818-9385 
Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть 
автори статей
. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.  
Manuscripts are returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the pre-
sented data. Edition retain the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.  
Журнал внесений  до переліку видань, у  яких  можуть публікуватися резуль тати дисертаційних ро-
біт з біології та медицини (Бюл. ВАК України, № 11, 2009) 

 
Роботи, що представлені в цьому номері, 
Періодичність — 4 рази на рік 
рекомендовані до друку Вченою радою 
 
Передплатний індекс 95316 
УкрНДІ медицини транспорту та 
Адреса електронної версії: 
Редакційною колегією журналу. 
http://www.medtrans.com.ua 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html 
© Науковий жур нал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р. 
Подписано в печать 29.08.10 р. Гарнитура Pragmatica. Формат 64х90/8. Печать офсетная. Усл. печ. лист. 17,2.  
Отпечатано с готового макета в типографии “ART-V”. г. Одесса, ул. Комитетская, 24А. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница