The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница4/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
Наши поздравления!
Our Congratulations!
ВОЙТЕНКО АНАТОЛІЮ МИХАЙЛОВИЧУ — 75  РОКІВ!
З увагою на те, що на Півдні Украї
ни були розташовані потужні морські і
річкові порти, суднобудівельні і судноре
монтні заводи, Чорноморське і Дунайсь
ке пароплавства, рибопромислові об
’єднання,  морські учбові заклади та інше,
які потребували проведення науково
практичних досліджень, Міністерством
охорони здоров’я СРСР і України, Вой
тенку А.М. було доручено організувати в
м. Одесі науковий підрозділ, що і було
виконано в 1975 році створенням лабо
раторії суднової гігієни Науково дослід
ного інституту гігієни водного транспор
ту (м. Москва) ї він був призначений її ке
рівником (1975 1978 р. р.). Завдяки
плідній роботі лабораторії у 1978 році
органами влади було прийнято рішення
про реорганізацію лабораторії у філію
Науково дослідного інституту гігієни вод
ного транспорту, яка була успішно прове
7
дена під керівництвом   Войтенка А.М.,
який і був призначений її директором
(1978 1988 рр.).
22 липня 2010 року виповнюється
75 років з дня народження Войтенка Ана
У 1987 р.  Войтенко А. М. захистив
толія Михайловича і 51 рік трудової і гро
докторську дисертацію. Постановою Ко
мадської діяльності/, Він заслужений діяч
мітету науки і техніки СРСР і вказівками
науки і техніки України, доктор медичних
міністерства охорони здоров’я СРСР і
наук, професор, академік Української ака
України на базі філії під керівництвом
демії екологічних наук, академік Міжна
Войтенка А. М. був створений Всесоюз
родної академії безпеки життєдіяльності
ний науково дослідний інститут гігієни
водного транспорту Міністерства охоро
Після закінчення Одеського медич
ни здоров’я СРСР, а   Войтенко А.М. був
ного інституту в 1959 році Войтенко А. М.
призначений його директором (1988
направляється на роботу в Алупкінську
1991 р. р.). У 1991 році на базі цього
санепідстанцію (Крим) на посаду завіду
інституту він успішно провів реорганіза
вача епідеміологічним відділом Басейно
цію  в Український НДІ медицини транс
вої санепідстанції (м. Одеса), де в 1967
порту Міністерства охорони здоров’я Ук
році захищає кандидатську дисертацію.
раїни  і був  призначений його директо
Окрім функції завідувача відділом, вико
ром (1991 2005 рр. ). Загалом на посаді
нує науково практичні розробки по широ
керівника організованої ним наукової ус
ким гігієнічним аспектам для Чорно
танови Войтенко Анатолій  Михайлович
морського, Азовського, Дунайського па
перебував 30 років.
роплавств, рибопромислового об’єднан
ня «Антарктика», портів і судноремонтних
З 1991 року інститут, окрім проблем
заводів.
водного транспорту почав вирішувати
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
санітарно гігієнічні і клінічні проблеми усіх
наукових праць, 15 монографій, 14 вина
видів транспорту України   залізничного,
ходів та патентів, власну наукову школу (
повітряного, автомобільного, електрич
5 докторів наук і 14 кандидатів). За вико
ного тощо. Це дало можливість підготу
нання науково практичних розробок та їх
вати наукові кадри в цій галузі, створити
втілення Войтенко А.М. отримав 5
структурні підрозділи по основним науко
срібних, бронзову медалі та дипломи
вим проблемам медицини транспорту.
ВДНГ колишнього СРСР і України. Має
Інститут став сучасною науково дослід
нагороди медалі «Ветеран праці», «За
ною установою, яка залишалась в Україні
трудову відзнаку», «Відмінник охорони
головною і єдиною для вирішення нагаль
здоров’я», «Почесний працівник морсько
них і надзвичайно специфічних медичних
го транспорту». У 2003 році організацій
проблем на транспорті.
ний комітет проекту «Європейський союз
Основні напрямки наукових дослід
 XXI століття» за значний внесок в медич
жень Войтенка А.М присвячені розробці
ну науку, створення наукового закладу і
теоретичних і практичних завдань гігієни
його керівництво впродовж ЗО років на
транспорту , у тому числі гігієни водопо
городив Войтенка А.М. Міжнародним
стачання і водовідведення, гігієни праці,
дипломом з номінації «Керівник XXI сто
охорони навколишнього середовища,
ліття», знаком «Кришталевий лицар», а
фізіолого гігіенічній класифікації і регла
керований ним інститут   дипломом «Зак
ментації життєвих умов на морських суд
лад XXI століття». За наукові розробки і
нах, системний підхід до вивчення дина
втілення їх в практику Кембриджським
міки функціонального стану організму,
бібліографічним центром (Великобрита
працездатності і показників захворюва
нія) Войтенка А.М. нагороджено Почес
ності транспортних робітників, удоскона
ним дипломом, а також медаллю імені
лення нормативно методичного забезпе
Рудольфа Вірхова.
8
чення санітарного нагляду на транспорті
За значний вклад в медичну науку і
України тощо.
практику Войтенко А.М. удостоєний сти
Йому належить розробка концепції
пендії Президента України.
наукових досліджень не тільки на морсь
На протязі всієї своєї трудової діяль
кому, але й на річковому , залізничному,
ності Войтенко А.М. виконував  велику
авіаційному, автомобільному видах
громадську діяльність, був керівником
транспорту, висновком яких є створення
медичного відділення Південного регіону
еколого гігієнічної безпеки не тільки для
екологічної академії» членом технічного
працівників, але і всього населення Украї
комітету «Дорожній транспорт України»,
ни.
членом правління Українського товари
Особливо слід відзначити його осо
ства гігієністів, керівником співпрацюю
бистий великий внесок при вирішенні
чого Центру Всесвітньої організації охо
різноманітних еколого гігієнічних про
рони здоров’я по гігієні транспортних
блем в місті Одесі та області. Він прий
працівників. В теперішній час займає
мав безпосередню участь в формуванні і
посаду керівника Одеської обласної гро
виконанні програми „Питна вода”. Вели
мадської організації  «Народний Союз за
кий обсяг науково практичних робіт під
соціальну справедливість», президент
його керівництвом виконувався при вир
Одеського  обласного волейбольного
ішенні проблеми „Чисте повітря”, а також
Клубу ветеранів.
питань, пов’язаних з оцінкою довкілля.
Співробітники, колегі, друзі вітають
Войтенко А. М. творчий, висококва
юбиляра і бажають йому довгих років
ліфікований науковець гігієніст, відомий
активного творчого життя, успіхів в усіх
фахівець не тільки у наукових колах Украї
справах, міцного здоров’я та справжньо
ни, але і за її межами. Має понад 500
го людського щастя.
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница