The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница6/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
Медицина транспорта
The Transport Medicine
УДК 35177.773.341.222(477)
САНІТАРНО ЕПІДЕМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННИХ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Кузнєцов О.В.
Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса
Ключові слова: санітарно епідемічний стан, протиепідемічні санітарно
карантинні заходи

Вступ
транспортної мережі входять наступні
Згідно свого географічного поло
компоненти:
ження Україна являється європейською
· Трансєвропейська транспортна
транзитною державою з широкими залі
мережа (ТЕМ) на території європейсько
зничними транспортними зв’язками з
го союзу (ЄС):
країнами Європи, Азіатсько Тихоокеансь
· 10 загальноєвропейських транс
кого регіону, Індійського океану і Персь
портних коридорів в країнах, що приєдна
кої затоки через морські порти. Повітря
лися, в нових незалежних державах і за
ний транспорт зв’язує Україну практично
їх межами;
зі всіма континентами і країнами. У зв’яз
· мережа TINA (проект оцінки по
ку з розвитком міжнародного туризму,
треб в області транспортної інфраструк
звертає на себе увагу все більш зроста
тури), до складу якої входять 10 кори
ючий розвиток автотуризму.
дорів і додаткові компоненти країн канди
11
Формування і розвиток мережі
датів на приєднання до ЄС;
міжнародних транспортних коридорів на
· 4 загальноєвропейських транс
території України повинні розглядатися
портних зони (РЕТГА), що охоплює
на фоні основних тенденцій розвитку
морські басейни Середземного, Чорного,
світової транспортної системи, однієї з
Адріатичного/Іонічного морів і район Ба
складових процесу світового економічно
ренцового моря/ європейської частини
го розвитку. Це обумовлено певними чин
Арктики;
никами:
· євроазіатські з’єднання, зокрема
Зростання світової торгівлі все
TRACECA (транспортний коридор Євро
більше випереджатиме зростання світо
па – Кавказ   Азія).
вого виробництва, значущість світових
транспортних зв’язків перевищить роль
Однією з передумов формування
центрів добування сировини і промисло
нових транзитних транспортних магістра
вого виробництва;
лей континентального значення є транс
європейська транспортна мережа, що
Найбільш швидке зростання това
склалася, в рамках Європейського союзу,
рообміну передбачається в трикутнику:
в розвиток якої покладена затверджена в
Північна Америка – Європа – країни Азі
липні 1996р. концепція – «Сумісні головні
атсько Тихоокеанського регіону, що без
напрями створення мережі Трансєвро
посередньо охоплює країну і держави –
пейської»   заснована на принципі інтег
учасники СНД в потенційно вигідній
рації різних видів транспорту в мультимо
якості природного моста між Європою і
дальну транспортну мережу. Важливим
Азією.
положення основних напрямів TEN є роз
До складу Загальноєвропейської
ширення мережі на схід і її з’єднання з
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
транспортними мережами третіх країн.
силенням потоку пасажирів і вантажів,
Тимчасові рамки розширень TEN на схід
зберігається небезпека транскордонного
визначені 2015 роком. Курс, що прово
занесення і розповсюдження вірусно
диться ЄС, на розширення транспортних
бактерійних інфекцій і паразитозів, разом
зв’язків із країнами Середньої Азії і За
із забрудненням навколишнього середо
кавказзя і зближення з країнами Цент
вища. Про ц свідчать численні дані літе
ральної і Східної Європи зачіпає еко
ратури про захворювання, пов’язані з
номічні інтереси України.
перенесенням збудників на великі
В даний час активно розвиваються
відстані різними транспортними засоба
чорноморський, балтійський коридори,
ми.
транспортний коридор Європа Кавказ
У зв’язку з цим завданнями санітар
Азія (TRACECA), Транссибірська і Транс
ної охорони є поглиблене вивчення
азійська залізничні магістралі.
міжнародних торгових, економічних і
В зв’язку з цим необхідно врахува
культурних зв’язків, а також епідеміолог
ти такі об’єктивні проблеми як відмінності
ічної обстановки з карантинних і інших
в напрямках реформування систем охо
природно вогнищевих хвороб за кордо
рони здоров’я в Україні і в різних країнах
ном, і можливих шляхів завезення цих
СНД, в т.ч. його головних складових –
хвороб в суміжні країни, пов’язані з
лікувально профілактичного і санітарно
міжнародними морськими, повітряними і
гігієнічного напрямів, а також недостатній
сухопутними комунікаціями.
науковий і гігієнічний супровід перетво
В даний час санітарно епідеміолог
рень, що відбуваються на всіх видах
ічна ситуація відносно інфекційних і пара
транспорту.
зитарних хвороб, як в масштабах країни
Всезростаюча мережа міжнародних
так і на прикордонних територіях Украї
і внутрішніх транспортних коридорів все
ни, залишається вельми напруженою.
12
більше робить вплив на природні біоце
Інтенсивні перевезення, зокрема, через
нози, що склалися, а вони відповідно
станції, що пов’язують Україну з країна
впливають на людей, які користуються
ми Європи, Азії, зростають. На території
ними.
останніх, як відомо, циркулюють активні
природні вогнища небезпечних інфекцій.
Природно вогнищеві інфекції нині
Крім того, через станції, розташовані на
набувають широкого розповсюдження і
західній межі, транзитом через Польщу,
територіально циркулюють в різноманіт
Словенію, Румунію, нерідко слідують па
них ландшафтних біоценозах, включаючи
сажири з багатьох країн Азії, Африки,
локальні антропогенні зони. Не дивлячись
Америки. Як джерела завезення засоба
на численні публікації з проблеми, до
ми транспорту збудників інфекцій, що
кінця не розкрита природа їх виникнен
представляють загрозу, є епідемічно не
ня.
безпечні вантажі, гризуни і їх ектопарази
Питання, пов’язані з нозореогра
ти, а також худоба, шерсть, шкури, пух.
фією природно вогнищевих інфекцій і
Разом з потенційною небезпекою
захворювань, що викликаються ними, в
транскордонного занесення ззовні
літератур недостатньо висвітлені. Не до
інфекцій, на довколишніх територіях дис
сить вивченим є південь України, зокре
локації контрольно пропускних пунктів
ма оцінка виникнення і розкриття законо
існують, за даними літератури, природно
мірностей життєдіяльності небезпечних
вогнищеві хвороби, що також представ
вірусних, бактерійних і паразитарних па
ляють певну загрозу в умовах концент
тогенів в природному середовищі і у
рації людей, що знаходяться в прикор
взаєминах з людиною.
донних місцях діяльності різних видів
У місцях перетину різними видами
транспорту.
транспорту межі України, у зв’язку з по
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница