The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница7/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
Особливої уваги заслуговує вивчен
лімітуючи ми показниками, що стосу
ня прикордонних районів, які лежать на
ються існуючого облаштування
трасах міграційних перельотів, де існує
пунктів;
реальна можливість занесення вірусів і їх
аналіз інформаційно аналітичних ма
переносників з різних місць зимівель
теріалів згідно категорійності, що діє;
птахів.
проведення санітарно епідеміологіч
Разом з цим, раніше були ізольовані
ного картирування прикордонних те
штами вірусу Західного Нілу від комарів
риторій;
Кулекс на території України. Отже, фор
розробка системи комплексної оцін
муванню ензоотичних природних вогнищ
ки санітарного стану за даними пас
інфекцій, мабуть, сприяють клітато–фло
портизації.
ро фауністичні особливості окремих біо
топів Причорномор’я.
Матеріали і методи досліджень
Останнім часом, поза сумнівом, на
буває актуальності проблема так званих
Для вирішення поставлених завдань
«нових» хвороб (лихоманка Ласа, Ебола),
розроблена система паспортизації конт
а також необґрунтовано «забутих»(мало
рольно пропускних пунктів санепідстанції
вивчених) інфекцій, таких як Ку лихоман
(КПП) з нижченаведеного переліку по
ка, вірусні комарині лихоманки, відкриті і
зицій:
описані на території України ще в 80 х
особливості дислокації КПП (морсь
роках.
кий і річковий транспорт, повітря,
У роботах ряду авторів останніх
залізничний, автомобільний), топог
років вказано на необхідність організації
рафічна характеристика довколишніх
цілеспрямованих мір з попередження
підтоплюваних ентомогенних ділянок,
занесення і епідемічного розповсюджен
сезонні погодні особливості;
13
ня на територіях, зокрема, пунктах пере
спеціалізація КПП (морський, річко
тину кордону, як карантинних так і небез
вий, залізничний, авіаційний, автомо
печних вірусних геморагічних лихоманок
більний транспорт, пасажирські опе
транспортними засобами, а також розг
рації, міжнародні зв’язки, об’єми ван
лядаються конкретні питання, направлені
тажів);
на посилення санітарної охорони тери
стан і характер житлових, суспільних
торій і здійснення в повному об’ємі всьо
і складських приміщень для особово
го комплексу протиепідемічних заходів
го складу КПП з лінії митниці і прикор
шляхом створення додаткових спеціалі
донних військ, принцип районування
зованих лабораторій з діагностики, ран
місць дислокації;
нього розпізнавання і профілактики при
характер водопостачання і каналіза
родновонищевих захворювань на транс
ція КПП на всіх видах транспорту;
порті.
особливості водопостачання їх пит
Метою роботи була організація
ною водою;
комплексної системи диференційовано
санітарно побутове обслуговування
го санітарно протиепідемічного забезпе
працюючого персоналу і пасажирів,
чення безпеки пасажирів, обслуговуючо
організація забезпечення тих, що
го персоналу і екологічного захисту тери
працюють в спецодязі, а також орган
торій контрольно пропускних пунктів до
ізація їх харчування (що працюють і
рожнього перетину транспортом межі
пасажирів);
нашої країни. Для виконання наміченої
організація очищення територій, ути
мети в роботі вирішувалися наступні зав
лізація відходів на КПП і прилеглих
дання:
об’єктів гризунами, характер дерати
складання банку даних за основними
заційних заходів, що проводяться;
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
план оперативних заходів, в т.ч. сан
ми за відношенням категорійності КПП.
ітарно протиепідемічних;
Так, тільки у Вінницькій області на 16 пун
категорійність і штати санітарно кон
ктах, що діють,   міжнародні   6 авто, 1 
трольних відділень СЕС, обслуговую
залізничний, місцеві   9, при добовому
чих КПП, їх функції;
пасажиропотоку   12002 і 4165   відпов
ідно, число тих, що працюють складало
об’єм виконуваної роботи з усіх на
93 людини. У той же час у АР Крим на
прямів діяльності КПП і СКО, в т.ч. зі
обстежених 12 пунктах (міжнародні   11
здійснення поточного санітарного на
водних і 1 авіаційний) при добовому па
гляду за всіма видами транспорту, що
сажиропотоку 4270 і 73 відповідно   чис
перевозиться з імпорту продовольчої
ло тих, що працюють склало 231 людину.
сировини і харчових продуктів.
З приведених даних виходить, що
Вибірково, крім інформаційно ана
добове навантаження на КПП по паса
літичної обробки даних КПП, обстежені
жироперевезеннях автомобільного і зал
контрольно пропускні пункти, морських
ізничного транспорту складає від 80% до
портів, аеропортів, автодорожніх і заліз
20% відповідно, на останніх   водний і
ничних станцій Одеси, Іллічівська, Юно
місцевий   до 3,5%. При вантажопереве
го, Кучурган, Львова.
зеннях переважає водний транспорт   до
В результаті проведених спостере
12% і від 8 до 1% автомобільний і місце
жень обстежено 204 КПП (80% обхвату)
вий. В цілому, на формування митного і
з 255 пунктів пропуску, що діють. За ос
прикордонного контролю громадян, їх
новними лімітуючими критеріями оцінки
особистих речей, багажу, вантажів зі
виконано понад 6000 досліджень. Для
всією їх інфраструктурою навантаження
визначення значущості отриманих ре
неадекватні. Як виявилось, в системі
зультатів використовували методи стати
організації праці на місцях відсутність
стичної обробки матеріалів.
14
належного диференційованого підходу
Результати та їх обговорення.
пов’язана з невиконанням вимог про ате
В процесі комплексного аналізу
стацію робочих місць в повному об’ємі
діяльності контрольно пропускних пунктів
всіма підрозділами контрольно пропуск
(КПП) в місцях перетину різними видами
них пунктів з боку відповідних відомств і
транспорту межі України визначені і кла
міністерств. Звідси неможливість у ряді
сифіковані пункти пропуску через дер
випадків створення комфортних умов в
жавний кордон України з урахуванням
сервісному обслуговуванні пасажирів, а
добової інтенсивності пасажиро вантажо
також забезпечення нормальними умова
потоку і особливостей їх діяльності на
ми роботи обслуговуючого персоналу
території 20 областей України. За на
прикордонних пунктів, незалежно від тієї,
слідками оцінки вивчених 204 КПП добо
що існує їх категорійності.
вий пасажиропотік складав 187847 чо
Добове навантаження пасажиро
ловік, перевезених 45347 транспортними
вантажопотоку різного виду транспорту
одиницями з усього периметру держкор
також виявилося неадекватним відносно
дону. У щодобовій діяльності контрольно
суміжних країн на межі України. Макси
пропускних пунктів опинилися задіяні
мальний відсоток навантаження за паса
понад 29 тис. фахівців При цьому операції
жирами   29.2% і вантажами  5,2%
з фактичного контролю особистих речей
відмічений на межі з Молдовою, мінімаль
пасажирів, багажу за допомогою техніч
ний   1,2% і 1,3% відповідно   на межі з
них засобів складали менше 30%.
Румунією За усередненими даними до
В процесі проведеного аналізу до
78% вантажопотоку доводиться на вод
бових навантажень пасажиро   вантажо
ний транспорт. Крім відмічених країн пріо
потоку на чисельність працюючих співро
ритетними в даному відношенні виявили
бітників, останні виявилися неадекватни
ся Росія, Польща, Білорусь і Угорщина.
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница