The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница8/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
Останнє, мабуть, свідчить про різні еко
ділянках, як передумови хвороб нами
номічні і культурні зв’язки України з цими
були використані дані клімато ландшаф
країнами.
тних і фауністичних характеристик. В ре
Специфікація вантажів в місцях пе
зультаті розроблена концепція функціо
ретину транспортом межі України з сум
нальної структури вогнища і круговороту
іжними країнами свідчить про те, що
потенційного збудника, що діє, за прями
хімічні потенційно небезпечні вантажі (па
ми і непрямими зв’язками із співчлена
ливно мастильні матеріали, хімічні доб
ми і чинниками природи (умовно).
рива і речовини, миючі засоби) так само
Відмічені за своїм характером досить
як і продукти харчування, с/г продукція,
складні біоценотичні взаємини, згідно
спирти, вино, лікеро горілчані вироби
представлених даних, знаходяться під
перевозяться залізничним і автодорожнім
постійною дією ландшафту, рельєфу і
транспортом всім периметром межі. Що
фізичних умов зовнішнього середовища;
стосується умовної епідеміологічно не
людський же чинник при зіткненні з вка
безпечної продукції (шкури, пух,
заною структурою може безпосередньо
живність), то превалюючими пунктами
сприяти формуванню інфекційної основи.
перетину вантажів виявилися транспортні
Узагальнені матеріали паспорти
напрями Росії і Польщі. На авіалініях пе
зації КПП і їх суміжних територій за сан
реважають швидкопсувні продукти, ме
ітарно епідеміологічними критеріями
дикаменти, зброя Водою, в основному
приведені нижче (рис. 1).
перевозяться хімічно небезпечні вантажі:
Домінуючими показниками при цьо
аміак, сіра, руда, а також метал, папір,
му були: наявність або відсутність мишо
продукти харчування і с/г продукти.
подібних гризунів, кровоссальних комах,
В процесі санітарно епідеміологіч
а також характер небезпечних вантажів,
ного вивчення КПП. територіально дисло
що перевозяться, з ознаками хімічного
кованих на різнорідних біоценотичних
забруднення навколишнього середовища
15
 
КПП 
 
санепідстанцій 
 
СТРУКТУРА 
 
 
 
Загальні свідчення 
 
  Ландшафтно-фауністи-
Стан  об’єктів  довкілля (джерела  господарчо-питного  водоко-
  чна характеристика  
ристування, водовідведення, очисні споруди, місцева каналі-
місцевих біотопів 
зація, збір  і  переробка сміття; стан  службових, громадських  і 
 
санітарно-побутових  приміщень;  гігієнічні  показники  об’єктів 
 
довкілля (вода, грунт, повітря) 
  Потенційні  
  переносники інфекцій 
 
Інфекційна захворюваність  місцевого населення, працівників 
прикордонного  загону  і  таможні  за  даними  місцевих  СЕС  і 
  Резервуари збудника, 
СЕО південного направлення військ 
фактори передачі  
  захворювань 
 
 
 
Система диференційних санітарно-протиепідемічних та 
оздоровчих заходів, направлених на збереження здоров’я 
 
людей і захист довкілля 
 
Рис. 1. Санітарно - епідемічна паспортизація для диференційованих за-
ходів на КПП в місцях перетину пасажиро-вантажопотоків держкордону 
 
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
речовинами, що порошать, газоподібни
ку і перетину різними видами транспорту
ми, або нафтопродуктами. Згідно даним
держкордону України.
зонування 111 КПП (54,4 ± 1,2%) за ви
Нами розглянуті аспекти найбільш
щезазначеними показниками — ступені
важливих з патології людини природно
гаданої епідеміологічної небезпеки для
вогнищевих інфекцій і малярії. Проанал
людини регламентовані п’ятьма зонами.
ізована в динаміці (1986 2000 рр , захво
І — «ентомогенна» зона (ЕЗ), II — «зоо
рюваність (інтенсивні показники) окреми
генна» зона (33), III — «токсикогенна»
ми нозоформами населення України. До
зона (ІЗ), IV — «змішана» зона СЗ), V —
мінуючими виявилися: лептоспіроз 
«безпечна» зона (БЗ). З них встановлені
88,25 (Вінницька, Запорізька ІВАНО Фран
КПП, що працюють на територіях: СЗ  99
ківська, Кіровоградська. Львівська, Мико
(88,1 ± 3,1%), ТЗ   3 (0,8 ± 0,1%), 33 2 (0,7
лаївська, Одеська області); туляремія 
± 0,05%), ЕЗ   2 (0,7 ± 0,05%), БЗ   6 (5,2
8,12 (Миколаївська. Одеська, Донецька,
± 0,7%) (рис.2).
Черкаська області), сибірська виразка 
Найбільш неблагоприємна ситуація
3,05 (Донецька, Херсонська. Луганська.
в процесі проведеного зонування виявле
Черкаська. АР Крим) з тенденцією їх зро
на на межі України з Росією, Молдовою і
стання останніми роками; спорадичні
Польщею. Розроблені санітарно епідем
випадки сказу, орнітозу Ку рикетсіозу 
іологічні критерії територіальної оцінки
відповідно 1,53. 1,19: 2,29   відмічені
КПП в основному корелювали з показни
лише в окремих областях країни. Захво
ками забруднення природного середови
рюваність малярією   87.93   носить по
ща України. Представлені дані паспорти
всюдний характер.
зації КПП надалі дозволять здійснювати
Відповідно до доктрини, що діє в
в прикордонних районах додатковий ком
Україні захист населення від небезпеч
плекс заходів, направлених на збережен
них, в т.ч. екзотичних захворювань, весь
16
ня здоров’я людей : захист навколишнь
комплекс заходів регламентується двома
ого середовища в місцях пасажиропото
основоположними напрямами:
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
1. Сибирская язва (С.) 2. Малярия (М.) 
3. Риккетсиозы (Р.) 4. Лептоспироз (Л.) 
5. Туляремия (Т.) 6. Бешенство (Б.) 
7. Орнитоз (О.) 
Рис. 2 . Природноочагові інфекції, що  реєструються  на  територіях  областей Ук-
раїни (карта-схема) 
 
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница