The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница9/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
заходи, що проводяться в пунктах пе
лексі відповідну інфраструктуру, або
ретину транспортними засобами
заборонити перевезення пасажирів
державного кордону України;
на поромному комплексі ІМТП;
заходи, здійснювані на всій території
 приймати необхідні заходи до поліпшен
країни. На територіях, в місцях пере
ня матеріального забезпечення
тину різними видами транспорту дер
співробітників митниці і прикордон
жавного кордону України, у зв’язку з
них військ, їх соціальної захищеності,
посиленням потоку пасажирів і ван
залучення до роботи у вказаних орга
тажів, зберігається небезпека транс
нах висококваліфікованих кадрів.
граничного занесення і розповсюд
Організація санітарно карантинних
ження вірусно бактеріальних і пара
заходів повинна бути пов’язана з плана
зитарних інфекцій разом із забруд
ми заходів кожного окремого району (ре
ненням навколишнього середовища,
гіону) за місцем розташування КПП, та
що продовжується Пункти пропуску
кож як такого роду план повинен бути
транспорту і пасажирів нерідко не
складовою частиною плану заходів щодо
відповідають санітарно гігієнічним
запобігання завезенню карантинних і
нормам і потребують відповідного
інших інфекційних захворювань відповід
облаштування.
ного району (області, регіону).
Вважаємо за необхідне посилюван
Медичне обслуговування пасажирів
ня заходів, направлених на вдосконален
(туристів) під час їх знаходження на те
ня санітарно карантинного, митного і
риторії держкордонів повинне бути виз
прикордонного контролю, для чого:
начене окремим розпорядженням
заходи на транспортних засобах по
Міністерства охорони здоров’я, відповід
винні здійснюватися відповідно до
но до вирішення Кабінету Міністрів Украї
вимог Міжнародних санітарних пра
ни.
17
вил;
В цілях попередження захворюва
не допускати відкриття пунктів про
ності населення природновогнищевими
пуску через державний кордон Украї
інфекціями необхідно підвищувати епід
ни, не відповідних вимогам санітар
насторогу медичних працівників з леп
них правил охорони меж. що діють, а
тоспірозу, туляремії, сибірської виразці,
також матеріально технічного забез
сказу і ін небезпечних інфекцій, зокрема
печення діяльності митних, прикор
екзотичних хвороб; регулярно здійснюва
донних служб і санітарно карантин
ти санітарно епідеміологічну розвідку,
них пунктів СЕС;
спільно з органами охорони здоров’я, зі
приймати необхідні і невідкладні за
своєчасною огорожею і доставкою проб
ходи, направлені на виконання всіма
на індикацію і експертизу, категорично
зацікавленими відомствами своїх
забороняти розміщення людей на тери
обов’язків в частині створення умов і
торіях з високою чисельністю гризунів і
оснащення на сучасному рівні пунктів
кровоссальних членистоногих (комарів,
пропуску через державний кордон
кліщів, москітів і ін); підсилити контроль
України, що вже діють, провівши заз
за якістю дератизаційних заходів на епі
далегідь ретельну і об’єктивну пере
демічно важливих об’єктах в т.ч. транс
вірку відповідності вказаних пунктів
порту, приділяти особливу увагу на вете
пропуску вимогам, що пред’являють
ринарне обслуговування тваринних коо
ся; оформляти пасажирські переве
перативних, підсобних господарств і тва
зення через поромний комплекс
рин, що належать індивідуальним госпо
Іллічівського морського торгового
дарствам; забезпечувати чітку взаємодію
порту і зобов’язати зацікавлені орган
з роботі з профілактики сказу, підсилити
ізації створити на поромному комп
контроль за проведенням робіт з вини
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
щення всіх бродячих тварин, повного
опадів, що утворюються.
обхвату щепленнями кішок і собак; кате
Висновки
горично заборонити забій тварин на нео
1.
Розроблені (вперше) науково
бладнаних майданчиках і безпосередньо
обґрунтовані критерії оцінки пасажи
в тваринницьких приміщеннях; підвищу
ро вантажопотоку, добової інтенсив
вати рівень епідеміологічного обстежен
ності руху транспорту, а також реко
ня у вогнищах захворювань; добиватися
мендації з подальшого облаштуван
максимального і своєчасного досліджен
ня контрольно пропускних пунктів
ня на природновогнищеві інфекції хворих,
держкордону України. На підставі
що лихоманять. в районах концентрації
поглибленого аналізу 204 (80% ±
населення і місцях перетину різними ви
0,9%) КПП, що діють, і виконаних
дами транспорту територій суміжних дер
досліджень і спостережень (понад
жав; оперативно використовувати дані
6000) визначено реальне наванта
епідеміолого епізоотологічних дослід
ження з пасажирських перевезень
жень для організації і проведення додат
автомобільним і залізничним транс
кових заходів щодо профілактики при
портом, що склало 80%; 20% відпов
родновогнищевих інфекцій і малярії; об
ідно, водним   3.5% від загального
личчям, потерпілим від укушення тварин,
об’єму перевезень. При вантажопе
необхідно негайно звертатися до лікаря
ревезеннях переважаючим виявився
травматолога, а тварину, що нанесла
водний транспорт   12% і 8%   авто
укус,   ізолювати, встановивши відповід
мобільний.
не спостереження; забезпечити своєчас
2.
Встановлено добове навантаження
ну організацію проведення комплексу ізо
пасажиро  вангажопотоку різних
ляційних. режимно обмежувальних, сан
видів транспорту відносно суміжних
ітарно ветеринарних і протиепідемічних
країн за периметром межі України.
заходів, що включають дезинфекцію, дез
18
Максимальний відсоток навантажен
інсекцію ; санітарну обробку із застосу
ня за пасажирами   29,2% і вантажа
ванням імунопрофілактики осіб, що зна
ми  5,2% відмічений на межі з Мол
ходяться в епідвогнищ:; виконувати реко
довою і мінімальний   1,2 і 1,3%   з
мендації із захисту населення від укусів
Румунією. За усередненими даними
комарів і інших кровоссальних членисто
до 78% вантажопотоку складає вод
ногих із застосуванням репелентів проти
ний транспорт. Менш напруженими
комах, ці засоби необхідне використову
за напрямками виявилися Росія,
вати для відкритих поверхонь тіла, в пе
Білорусь і Угорщина. За лінією спе
ріод максимальної активності перенос
цифікації вантажів: хімічні потенційно
ників (диетилметатулуамід, диметилфта
небезпечні вантажі (паливно мас
лат і ін.).
тильні матеріали, хімічні добрива,
Заходи щодо охорони від біологіч
миючі засоби і ін.) так само як і про
ного забруднення зон рекреації поверх
дукти харчування, перевозяться зал
невих вод Чорноморського побережжя
ізничним і автомобільним транспор
повинні включати, попередження скидан
том через всі межі країни, епідеміч
ня неочищених міських і суднових стічних
но небезпечна (умовно) продукція
вод; регулювання стоку; санітарне очи
(шкури, пух, живність) транспорту
щення населених місць, боротьбу з без
ються, в основному, до Росії і Польщі;
доглядними тваринами; устаткування
на авіалініях превалюють перевезен
упорядкованих туалетів і контроль за їх
ня швидкопсувних продуктів, медика
санітарним станом; а також транспортних
ментів, зброї; водою перевозяться
засобів накопичувальними системами і
хімічні, небезпечні вантажі (аміак,
ефективними установками зі знешкод
сіра, руда), а також метал, папір,
ження вод багатокомпонентного складу і
продукти харчування і сільськогоспо
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница