The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница91/91
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
синдрому та в умовах гемокоагуляційних
показники біохімічних досліджень крові
порушень.
(креатинін, сечовина, білірубин). Під час
Протягом 2009 року на базі відділен
інфузії латрену здійснювали постійний мо
ня анестезіологіії та реанімації проведено
ніторинг гемодинамічних показників ЧСС,
дослідження впливу розчину латрену у хво
САТ, проводили оксиметрію. Гемодинамічні
рих з ендогенною інтоксикацією різного
показники й оксиметрію регістрували за
генезу. Хворі мали приховану гіповолемію
допомогою моніторів ЮТА ОКСИ 200, до
та відносне згущення крові, що виявлялось
датково розраховували показники серце
нестабільною гемодінамікою та мікроцир
вого викиду (СВ), ударного об’єму (УО) і за
куляційними й коагуляційними розладами.
гального периферичного судинного опору
(ЗПСО). Достовірність отриманих резуль
Мета дослідження – вивчити вплив
татів перевіряли за допомогою критерія
розчину латрену на коагуляційну систему
Стьюдента на РС IВМ.
хворих з синдромом ендотоксикозу.
Результати та їх обговорення
Матеріали та методи дослідження
Вікові особливості, наявність пору
Ефективність лікування була проана
шень гемостазу у вигляді відносного згу
лізована у 20 хворих із клініко лаборатор
щення крові та прихованої гіповолемії да
ними проявами ендотоксикозу, про що
вали підставу очікувати появи гемодинам
свідчила тахікардія, тахіпное та коагуляційні
ічних порушень та розладів мікроцирку
порушення. Це були хворі, госпіталізовані
ляції. Середнє значення гематокриту до
в відділення реанімації для проведення
введення препарату становило 0,45. Після
інтенсивної терапії з приводу пневмонії,
введення латрену гематокрит становив
панкреатиту, гематологічной патології (ге
0,41, тобто мало місце зниження цього
молітичний криз, гемофілія з внутрішніми
показника за рахунок несуттєвої гемоди
крововиливами великого об’єму), печінко
люції при в/в інфузії розчину латрену. При
во ниркової недостатності різного генезу.
аналізі результатів гемодинамічних показ
У хворих спостерігався ризик виникнення
ників визначено зростання систолічного
148
ускладнень, що обумовлені гіповолемією,
тиску на 10%, діастолічного   на 6%, що
згущенням крові, коагуляційними порушен
ймовірно було за рахунок покращення во
нями. Тому в комплексному лікуванні було
лемічних показників.
запропоновано введення розчину латрену.
Доза препарату становила 400 мл внутрі
Моніторинг гемодинамічних показ
шньовенно крапельно впродовж 120 хви
ників показав, що після введення розчину
лин. План обсте
ження включав за
Таблиця 1 
гальний аналіз крові
Показники гемодинаміки до та після введеня латрену 
з підрахунком
Показник 
До інфузії 
Після інфузії 
кількості тромбо
Середній АТ,мм рт.ст. 
93,3  2,7 
94,4±2,7 
цитів, протромбіно
ЧСС, в 1 хв. 
92,1  2,6 
94,2 ± 2,8 
вий час (ПЧ) за
УО,мл 
45,8  2,0 
48,2 ± 3,8 
Квіком, активова
СВ, л/хв. 
4,0  0,4 
4,4 ± 0,3 
ний парціальний
ЗПСО, дин/ссм -5 
1945,0  116,0 
1720,0 ± 103,0* 
тромбопластино
* - зміни достовірні в порівнянні з показниками до введення латрену 
вий час (АПТЧ) (уні
 
фікована методи
Таблиця 2 
ка), Хагеманзалеж
Показники коагуляційної системи крові до та після введення латрену 
ний фібриноліз
Показники 
До інфузії 
Після інфузії 
(XЗФ) за А.П. Архі
Фібриноген, г/л 
12,372,21 
6,02±0,2* 
повим (1982), агре
ПЧ, сек. 
11,100,72 
16,30±0,41* 
гацію тромбоцитів
АПТЧ, сек.. 
29,100,51 
33,10±0,84 
до АДФ (аденозин
Хагеманзалежний фібриноліз, хв. 
12,37± 2,2 
6,07±0,2* 
фосфорна кислота)
Агрегація тромбоцитів до АДФ, % 
48,8±2,72 
35,251,21* 
за А.С.Шитиковою
* -  зміни достовірні в порівнянні з показниками до введення розчину 
(1984). Аналізували  
 
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3  (21), 2010 г.
латрену, порівняно з початковим, вдалося
Висновки
досягти зростання УО серця на 5,2% , СВ
Таким чином, результати проведених
– на 10%. В той же час вдалося досягти
досліджень свідчать, що застосування пре
зниження ЗПСО в середньому на 12%, що
парату латрен у хворих з ендотоксикозом
було обумовлено зниженням судинного
корегує гіперкоагуляційні та реологічні по
тонусу за рахунок блокування симпатичної
рушення завдяки дії пентоксифілину, якій
інервації та наявністю того чи іншого сту
входить в склад латрену. Патогенетично об
пеню прихованої гіповолемії.
ґрунтована антиагрегаційна терапія, скла
Як свідчать отримані результати, за
довою частиною якої може бути латрен,
стосування латрену в об’ємі 400 мл спри
спроможна нівелювати можливі мікроцир
яло несуттєвому зниженню гематокриту,
куляторні розлади та усунути приховану
але завдяки покращенню капілярного кро
гіповолемію під час проведення лікування
вообігу та клубочкової фільтрації мало
пацієнтів при наявності ендотоксикозу.
місце зростання діурезу в середньому на
Резюме
15%.
ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ
Таким чином, як свідчать отримані
ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У
дані, мала місце компенсація централізації
БОЛЬНЫХ С ЭНДОТОКСИКОЗОМ
кровообігу за рахунок зниження перифе
Стариков А.В., Бурнаева С.В.,
ричного судинного опору, що є необхідним
Гаврилюк Е.И., Асса А.В., Петров А.К.
ланцюгом патогенетичної терапії хворих з
ендотоксикозом.
Резюме: Инфузионная детоксикаци
онная терапия – важная составляющая
Як свідчать отримані дані порушення
комплекса терапевтических мероприятий
гемостазу було обумовлено гіперкоагуля
в интенсивном лечении больных с различ
цією за рахунок активації зовнішнього шля
ной патологией. Обосновано применение
ху протромбіноутворення.
латрена в комплексном лечении гемокоа
Включення в програму інфузійної те
гуляционных нарушений у больных с эндо
рапії розчину латрену сприяло корекції
токсикозом.
149
показників згортаючої системи крові.
Ключевые слова: инфузионная детокси
Після застосування розчину мало
кационная терапия, эндотоксикоз,
місце подовження показника ПЧ (таб.2), що
гемокоагуляционные нарушения, латрен.
може свідчити про гіпокоагуляційну дію
Summary
препарату. Зареєстровано зниження агре
гаційної здібності тромбоцитів до АДФ, що
FEATURES OF INFUSIONAL DETOXICATION
сприяло покращенню реологічних і агрега
THERAPY AT PATIENTS WITH AN
ційних властивостей крові під час введен
ENDOTOXICOSIS
ня розчину, який містить в своєму складі
Starikov A.V., Burnaeva S.V., Gavrilyuk E.I.,
пентоксифілин. Крім того, виявлено досто
Assa A.V., Petrov A.K.
вірне скорочення часу розчинення фібри
Infusional detoxic therapy – the
нового згустку в тесті ХЗФ, що може
important component of a complex of
свідчити про активацію плазмінової систе
therapeutic actions in intensive treatment of
ми під впливом латрену. Після введення
patients with a various pathology. Application
400 мл розчину мало місце зниження
latren in complex treatment of
кількості фібриногену, що можливо було
hemocoagulative disorders at patient with an
обумовлено тимчасовою гемодилюцією.
endointoxication is proved.
Ні в одному випадку введення розчи
Keywords: infusional detoxic therapy,
ну не супроводжувалося побічними реакц
endotoxicosis, hemocoagulative disor
іями та ускладненнями, які інколи спосте
ders, latren.
рігають при введенні розчинів декстрану чи
під час інфузії розчинів гідроксиетилкрох
Впервые поступила в редакцию 22.08.2010 г.
малю.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 3 (21), 2010 г.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1.
К публикации принимаются статьи на русском, украинском и английском языках научного
характера в соответствии с тематикой журнала.
2.
Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располага
ются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (желательно указы
вать адрес электронной почты), ключевые слова. Реферат на английском и русском (украин
ском) языках после текста статьи — обязательно!
3.
Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их
обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки
структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
4.
Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ
7.1 84. “БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА
СОСТАВЛЕНИЯ.”, все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582 97 “Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
5.
Если статья, присланная для публикации, содержит материалы диссертационной работы, к
ней должна прилагаться рецензия профильного специалиста. В случае отсутствия рецензии
статья будет рецензирована членами научного редакционного совета.
6.
Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде  в формате доку
ментов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal
medtrans@rambler.ru). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст ста
тьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убеди
тельная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графи
ческие объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи
всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и под
писи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
7.
Правила оформления текста общекультурного характера:
После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается
150
точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклица
тельного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробе
лом.
Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но
никак не наоборот.
Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца
текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >>
Первая строка» либо перемещением бегунка на верхней линейке). Не допускается выс
тавлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не до
пускается.
Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон
пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и
не в косых).
Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует
давать курсивом, например: = 2,3 (но не t=2.3); «Исследования in vitro показали…»; «из
аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее зна
чение имеют Escherichia coli и Enterococcus faecium».
Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
8.
Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более
друг другу противоречить).
9.
Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление
не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #3 (21), 2010

1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница