The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
PDF просмотр
Название  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 
страница1/89
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 № 4 (10), 2007 г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ: 
навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія 
 
№ 4 (10), 2007 р.
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 
Засновники: Український науково-дослідний 
Заснований у серпні 2005 р.
інститут медицини транспорту Міністерства 
охорони здоров’я України та 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського 
Національної Академії наук України 
Головний редактор 
д.м.н. А.І.Гоженко 
 
The editor-in-chief 
A.I.Gozhenko 
Науковий редактор 
д.м.н. Л.М.Шафран 
The scientific editor  
L.M.Shafran 
Редакційна колегія 
Editorial board 
Л.В.Басалаєва; Д.В.Большой; д.м.н. Г.К.Васильєв; д.м.н. 
 
L.V.Basalaeva; D.V.Bolshoy; G.K.Vasiljev; A.M. Vojtenko; 
А.М.Войтенко; В.М.Євстаф’єв; Т.Л.Лєбєдєва; д.м.н. 
V.M.Evstafjev; T.L. Lebedeva; V.A.Lisobey; B.A.Nasibullin; 
В.О.Лісобей; д.б.н. І.А.Кравченко; д.м.н. Б.А.На 
B.V.Panov; N.F.Petrenko; E.G.Pykhteeva (the responsible 
сібуллін; Б.В.Панов; Н.Ф.Петренко; О.Г. Пихтєєва (відпо-
secretary); E.M.Psiadlo; D.P.Timoshina 
відальний секретар); д.м.н. Е.М.Псядло; Д.П.Тімошина,  
Склад наукової редакційної ради: 
 
Structure of scientific editorial advice: 
С.А.Андронаті (Україна); В.П.Антоновіч (Україна); 
S.A.Andronati (Ukraine); V.P.Antonovich (Ukraine); 
Л.І.Власик (Україна); Ю.Л.Волянський (Україна); 
L.I.Vlasik (Ukraine); Yu.L.Voliansky (Ukraine); 
М.Р.Гжеготський (Україна); В.А.Голіков (Україна);  
M.R.Gzhegotsky (Ukraine); V.A.Golikov (Ukraine); 
М.Я. Головенко (Україна); Ю.І.Губський (Україна); 
M.J.Golovenko (Ukraine); Yu.I.Gubsky (Ukraine); 
В.М.Запорожан (Україна); В.О.Капцов (Росія); 
V.M.Zaporozhan (Ukraine); V.O.Kaptsov (Russia); 
А.Кеттруп (Німеччина); М.О.Колесник (Україна); 
A.Kettrup (Germany); M.O.Kolesnik (Ukraine); 
П.Г.Костюк (Україна); Ю.І.Кундієв (Україна); 
P.G.Kostiuk (Ukraine); Yu.I.Kundiev (Ukraine); 
3
Р.Ф.Макулькін (Україна); В.В.Мухін (Україна); 
R.F.Makulkin (Ukraine); V.V.Mukhin (Ukraine); 
Р.Ольшанський (Польща); А.Є.Поляков (Україна); 
R.Olszański (Poland); A.E.Poljakov (Ukraine); 
М.Г.Проданчук (Україна); В.Г.Руденко (Україна); Х.Са-
M.G.Prodanchuk (Ukraine); V.G.Rudenko (Ukraine); 
арні (Фінляндія); А.М. Сердюк (Україна); І.Твардовська 
H.Saarni (Finland); A.M.Serdjuk (Ukraine); 
(Польща); І.М.Трахтенберг (Україна); Ш.Хан (США); 
I.Twardowska (Poland); I.M.Trahtenberg (Ukraine); 
А.З.Цфасман (Росія); Б.М.Штабський (Україна); 
Sh.U. Khan (USA); A.Z.Tsfasman (Russia); 
О.П.Яворівський (Україна) 
B.M.Shtabsky (Ukraine); O.P.Yavorovsky (Ukraine) 
Адреса редакції: 
 
The address of editorial office: 
вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна 
Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine 
Тел/факс:   380-48-728-01-47 
Phone/fax: 380-48-728-01-47 
E-mail: med_trans@paco.net. 
E-mail: med_trans@paco.net. 
Журнал зареєстрований Держкомітетом по 
The Journal is registered by the State Committee on TV 
телебаченню та радіомовленню України  
 
and broadcasting of Ukraine  
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія КВ № 9901 
May 31, 2005. The certificate: series КВ № 9901 
ISSN 1818-9385 
ISSN 1818-9385 
Рукописи  не  повертаються  авторам.  Відповідальність  за  достовірність  та  інтерпретацію  даних  не-
суть автори статей
. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.  
Manuscripts are returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the 
presented data. Edition retain the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.  
Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних ро-
біт з біології та медицини (Бюл. ВАК України, № 2, 2007) 

 
Роботи, що представлені в цьому номері, 
Періодичність — 4 рази на рік 
рекомендовані до друку Вченою радою 
 
Передплатний індекс 95316 
УкрНДІ медицини транспорту та 
Адреса електронної версії: 
Редакційною колегією журналу. 
http://www.medtrans.od.ua 
© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини” 
Подписано в печать 10.12.07 р. Гарнитура Pragmatica. Формат 64х90/8. Печать офсетная. Усл. печ. лист. 17,2. Отпечатано с гото-
вого макета в принт-студии “Абрикос” СПД Бровкин А.В. Свид-во издателя ДК 1389 от 11.06.2003. г. Одесса, ул. Зоопарковая, 25. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE 
#4 (10), 2007
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

Похожие:

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  icon  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран 

  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«академического зарубежья»
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Памяти Виктора Александровича Муравьева
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
«пережитки прошлого» в жизни населения
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconС. В. Карпенко Editor-in-chief 
Борщик Н. Д. Курск и куряне в XVII в
  The editor-in-chief  A. I. Gozhenko  Науковий редактор  д м. н. Л. М. Шафран  iconНауковий вісник
Музичне мистецтво І культура. Науковий вісник одма імені А. В. Нежда- нової : [зб наук праць / гол редактор О. В. Сокол]. Одеса :...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница