Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012
PDF просмотр
НазваниеБеларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012
страница1/297
Дата конвертации05.10.2012
Размер3.43 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   297
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Інстытут журналістыкі 
Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
Жыццём  і  словам 
прысягаючы...
Да 90-годдзя 
заслужанага работніка адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, 
доктара філалагічных навук, прафесара 
Міхася Яўгенавіча 
ЦікоЦкага
Зборнік 
навуковых прац
Мінск 
«Адукацыя і выхаванне» 
2012

УДК 80/81(476)(082)
ББК 81(4Беи)я43
         Ж94
Пад агульнай рэдакцыяй 
доктара філалагічных навук прафесара В. І. Іўчанкава
Р э ц э н з е н т ы:
доктар гістарычных навук прафесар кафедры замежнай 
журналістыкі і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
І. І. Сачанка
доктар філалагічных навук, загадчык кафедры культуры 
маўлення і міжкультурных камунікацый Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, 
прафесар  
І. П. Кудраватых
доктар філалагічных навук галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
В. П. Жураўлёў
Жыццём  і  словам  прысягаючы...  :  да  90-годдзя  заслуж.  ра-
Ж94 ботніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася 
Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. 
навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 
608 с.
ISBN 978-985-471-486-8.
Зборнік  навуковых  прац  прысвечаны  праблемам  стыліс тыкі  беларус-
кай і рускай моў, стылістыкі публіцыстычных жанраў, эстэтыкі слова і сты- 
лістычнай  абумоўленасці  газетных  тэкстаў,  лінгвастылістыкі  публі цыс-
тычнага тэксту і дыскурснага аналізу СМІ, тэорыі і практыкі рэдага вання, 
медыярыторыкі,  гісторыі,  тэорыі  і  метадалогіі  журналістыкі,  літа ратурна-
мас тацкай крытыкі.
Прызначаецца для філолагаў, студэнтаў факультэтаў журналістыкі, ма-
гістрантаў, аспірантаў, журналістаў і рэдактараў.
УДк 80/81(476)(082)
ББк 81(4Беи)я43
ISBN 978-985-471-486-8
© БДУ, 2012
© Афармленне. РУП «Выдавецтва 
    “Адукацыя і выхаванне”», 2012

Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!  
Паважаныя калегі!  
Дарагія госці!
Прыміце сардэчныя вітанні з нагоды правядзення IІІ Міжнарод­
най навукова­практычнай канферэнцыі «Жыццём і словам прыся­
гаючы…»,  прысвечанай  90­годдзю  заслужанага  работніка  адука­
цыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара 
Міхася  Яўгенавіча  Цікоцкага.  Сама  назва  канферэнцыі  паказвае, 
наколькі  цесна  спалучаюцца  лёсы  людзей  навукі  з  высакароднай 
справай служэнню роднай Беларусі. Яскравым узорам гэтага ёсць 
плённая дзейнасць нашага юбіляра, жыццё якога цалкам прысвеча­
на Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. 
Дарагі  Міхась  Яўгенавіч!  З  Вашым  імем  звязана  станаўленне 
на Беларусі навукі, якая, па трапным вызначэнні сучасніка, з’яў­
ляецца «душой кожнай развітай мовы», – айчыннай стылістыкі. 
Ваша эрудыцыя, захапленне новым, тонкае адчуванне і бачанне пер­ 
спектыў  філалагічнай  навукі  арганічна  з’ядналіся  з  прафесар­ 
скай спагадлівасцю, ветлівасцю і інтэлігентнасцю. Без Вашых ма­
награфій, падручнікаў, метадычных распрацовак не было б якасна­
га выкладання мовазнаўчых дысцыплін ні на журфаку, ні на філала­
гічных факультэтах краіны. Вы заўсёды стаялі і стаі це ў фарпосце 
беларускай  навукі:  і  калі  стваралі  стылістыку  пуб ліцыстычных 
жанраў,  і  калі  выдалі  манаграфію  «Сугучнасць  слоў  жывых...»,  і 
калі  падарылі  навуковай  грамадскасці  і  студэнтам  стылістыку 
тэксту.  Ваша  навуковая  спадчына  сёння  атрымае  працяг  і  пас­
пяховае развіццё ў выступленнях удзельнікаў кан ферэнцыі, іх ідэях, 
навуковых здабытках. 
Паважаныя  калегі!  Славянскае  мовазнаўства  ў  працах  такіх 
вучоных, як Міхась Яўгенавіч, засведчвае грунтоўную распрацава­
насць  праблем  функцыянавання  і  ўладкавання  моў  свету,  сярод 
якіх  беларуская  вылучаецца  сваёй  мілагучнасцю,  сістэмнай улад­
каванасцю і вытанчанай густоўнасцю. 
Інстытуту  журналістыкі  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсі­
тэта  належыць  асаблівая  роля  ў  даследаванні  грамадазнаўчых 
праблем, праблем эвалюцыі інфармацыйнай прасторы, дынаміцы 
маўленчых працэсаў СМІ. Навуковы і творчы патэнцыялы прафе­
3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   297

Похожие:

Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
Ф19 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск : Выд цэнтр бду, 
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconЗборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
А. М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі І сацыялогіі             
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconНамеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук: 
Люкевич В. В. Локус и хронотоп дома и усадьбы в коласовском и бунинском романах  
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconThe department for archives and records keeping 
...
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
...
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconThe department for archives and records keeping 
Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь  для  апублікавання  вынікаў  дысертацыйных  даследаванняў 
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 icon  (Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г.)    У дзвюх частках 
В.  П.  Рагойшы;  рэдкал.:  А.  М.  Андрэеў  (нам.  рэд.)  [і  інш.].  -  Мінск:  бду, 
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconГ. Минск, 26. 02. 2012 г. Славянский мир сегодня выдвигает
Международная научно-практическая конференцияm «Славянский мир на пути к грядущему!» была проведена 24-26 февраля 2012 г в г. Минске...
Беларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012 iconИ анализа республики беларусь
Внести в Инструкцию по учету розничного товарооборота, товарных запасов в торговле, утвержденную постановлением Министерства статистики...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница