№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків
PDF просмотр
Название№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків
страница1/156
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ISSN 0453 8048
ISSN 0320 8281
ВІСНИК
Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна
№ 701
ІСТОРІЯ
Випуск 37
Засновано у 1964 р.
Харків
НМЦ «СД»
2005


УДК 930
ББК 63я5
          В53
Редакційна колегія:
канд. іст. наук, професор
С. І. Посохов (відп. редактор)
канд. іст. наук, професор
В. М. Духопельніков
д р іст. наук, професор
В. І. Кадєєв
д р іст. наук, професор
В. В. Калініченко
канд. іст. наук, професор
С. М. Куделко
д р іст. наук, професор
В. В. Лантух
канд. іст. наук, доцент
О. П. Мартем’янов (відп. секретар)
д р іст. наук, професор
Б. К. Мигаль
канд. іст. наук, професор
Є. П. Пугач
д р іст. наук, професор
C. Б. Сорочан
канд. іст. наук, доцент
О. П. Чижов
д р іст. наук, професор
О. О. Чувпило
д р іст. наук, професор
Б. А. Шрамко
Адреса редакційної колегії:
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний універси
тет ім. В. Н. Каразіна, історичний факульте\т.
Тел.: (0572) 707 54 78; факс (057) 702 03 79
E mail: istfac@univer.kharkov.ua; сайт: http://www history.univer.kharkov.ua
Затверджено Вченою Радою ХНУ ім. В. Н. Каразіна
(протокол № 11 від 30 вересня 2005 р.)
Матеріали «Вісника» відображають актуальні проблеми історії України, стародавньої та середньо
вічної історії, археології, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Відкриває збірник
розділ, присвячений 200 річчю Харківського університету. Авторами більшості публікацій є науковці
історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Поряд з цим, нова для видання рубрика — «Наші гості»,
вміщує статті, подані фахівцями з інших навчальних і академічних центрів України, а також Росії та США.
Для викладачів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією.
Материалы «Вестника» отражают актуальные проблемы истории Украины, древней и средневеко
вой истории, археологии, новой и новейшей истории, историографии и источниковедения. Открывает
Михаил Алатарцев. «Мироздание», 2001
сборник раздел, посвященный 200 летию Харьковского университета. Авторами большинства публи
каций являются ученые исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Наряду с этим, новая для
издания рубрика — «Наши гости», содержит статьи, представленные специалистами из других учебных
и академических центров Украины, а также России и США.
Для преподавателей, научных работников, студентов и всех, кто интересуется историей.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 4063 від 02.03.2000 р.
ДО 200 річчя
Графіка  М. Алатарцева
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
© Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна, 2005
© НМЦ «СД», художнє оформлення,
    оригінал макет, 2005

С. І. Посохов. Ювілейні історії Харківського університету
5
С. І. Посохов
заключаєтся та моральна основа, на якій повинна стверджуватися само
бутність навчального закладу» [2]. Такий підхід до університетської
ЮВІЛЕЙНІ ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
історії у ювілейних виданнях зберігається до сих пір. У певному сенсі
він зрозумілий й природній. Втім, повертаючись до праці К. К. Фойгта,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна зустрів своє
слід відзначити й іншу особливість ювілейних праць того часу — увагу
200 річчя. Його історія багата на цікаві події й видатних людей, у ній
до сухих фактів, цифр, розпоряджень (які «перевірені не один раз» [1,
яскраво відобразились перипетії нашого минулого.
с. ІІІ]). У цьому зв’язку зрозумілим виглядає включення до ювілейної
Університет відзначає далеко не першу круглу дату. У процесі ж підго
(до 75 річчя Харківського університету) доповіді ректора як відомо
товки до ювілеїв важливою справою бачилося написання історії універ
стей про історію університету, так й звіту про поточну діяльність [3].
ситету. У результаті, ми маємо декілька історій, які відрізняються одна
Не дивлячись на наявність вступу, у якому йдеться про святкове відкрит
від одної підходами, постановкою дослідницьких задач, структурою й
тя університету, серцевиною історичної концепції є «погляд на ряд голов
фактажем. Можна стверджувати, що Харківський університет серед уні
них законоположень, під впливом яких Харківський університет існував
верситетів України має найбільшу кількість своїх «історій», тобто праць,
впродовж трьох чвертей століття, виконуючи задачі, які були визначені
які присвячені його минулому. У тому числі й зазначені ювілейні видан
для нього державною волею монарха засновника» [3, c. 4]. Ця риса також
ня стали цінним історіографічним джерелом при вивченні університет
уявляється типовою для університетських історій ХІХ ст.
ської тематики. Кожна епоха створювала свої образи університетів.
Для вироблення плану святкування 100 літнього ювілею, і, зокрема,
Відлунням підготовчої роботи до 50 річчя університету стали «Ис
видань та їх кошторису, ще на засіданні Ради 4 грудня 1901 р. була обрана
торико статистические записки об императорском Харьковском универ
спеціальна комісія [4, с. V]. Пізніше було оприлюднено й план, й перелік
ситете и его заведениях от основания Университета до 1859 года».
ювілейних видань: «Краткая историческая записка», «Биографический
Автором цієї праці названо помічника попечителя Харківського учбово
словарь профессоров университета», «История состоящих при универ
го округу К. К. Фойгта. Однак уже на титульному аркуші зазначено, що
ситете ученых обществ и учебно вспомогательных учреждений» [5, с. 5].
записки «складено при сприянні професорів та чиновників університе
За пропозицією проф. Д. І. Багалія Рада університету постановила вклю
ту». У передмові ж вказано, що книга, яка підготовлена до 55 річчя Хар
чити до кола ювілейних праць також повний збірник творів та листів
ківського університету, являє собою «частину праці на виконання
В. Н. Каразіна. Фотографом О. М. Іваницьким за дорученням ювілей
справи — відкладеної, однак не відкинутої» (малася на увазі «повна істо
ної комісії був складений спеціальний альбом, до якого увійшли портре
рія» університету) [1, с. ІІ]. Характерним є також той факт, що «у вигляді
ти професорів та інших діячів університету, види університетських
вступу до цієї праці пропонується загальна історико статистична записка
будівель, знімки з автографів видатних діячів, документів і т. і.
про університет, складеная колишнім ординарним профессором… нині
Що стосується запланованих видань, то всі вони поступово вийдуть
ректором університету О. П. Рославським Петровським» 1 [1, с. ІІІ].
друком й стануть помітним явищем вітчизняної історіографії. (До речі,
Показовою є продекларована мета видання: «…всі ці явища півстоліт
видавнича програма здійснювалася з спеціально асигнованої міністер
нього життя університету, з їх цікавими й повчальними подробицями,
ством суми). Ще напередодні святкування ювілейні видання називали
без сумніву, мають зайняти скромну сторінку в літописах вітчизняної
ся найбільш суттєвим моментом підготовки до ювілею [6, с. 441].
освіти», а також висловлена надія, що ця праця «…підштовхне й інших,
Перш за все звернемо увагу на «Краткий очерк истории Харьковского
хто співчуває долі й заслугам нашого університету, прийнятися за по
университета», який був написаний Д. І. Багалієм, В. П. Бузескулом та
дібну працю з інших напрямків його багатогранної й корисної діяльності»
М. Ф. Сумцовим. Рішення ради університету доручити написання кни
[1, с. І, ІV].
ги зазначеним авторам було прийняте в жовтні 1903 р. [7]. Але ще рані
Може й не так чітко, але все ж ця думка повторює відому тезу
ше, на засіданні ради 19 травня 1903 р., Д. І. Багалій представив план
С. П. Шевирьова про те, що «в історії училищ, у пам’яті їх переказів
книги. Як й більш ранні праці, вона повинна була «коротко пояснити
заслуги Харківського університету, як навчального закладу та закладу
1
наукового й просвітительського» [4, с. V]. Втім, у спеціальній праці
 Зазначимо, що О. П. Рославський Петровський ще в 1850 р. виступив автором
Д. І. Багалій виклав більш розгорнутий погляд на мету ювілейних ви
«Краткого историко статистического обозрения Харьковского университета», яке
було опубліковане й у «Журнале Министерства народного просвещения» (1850. —
дань: «…якщо сенс будь якого ювілея полягає у підведенні підсумків, то
Ч. 68. — Офиц. учеб. прибавление, № 4. — С. 84–100), і в «Харьковских губернских
значить, і ювілей такого просвітительного закладу, як університет, має
ведомостях» (21, 28 октября, 4 ноября 1850 г.), і окремим виданням.
нагадати нинішнім його діячам, багатьом поколінням студентів та всьому
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156

Похожие:

№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon№633 історія випуск 36 Засновано у 1964 р. Харків
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний універси тет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon   Затверджено    до друку рішенням  Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  історія стародавнього світу ТА середніх віків
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет                            
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків iconВидається з 2008 року  Випуск 6  Edition №6        харків нту «хпі» - 2011 - kharkiv ntu «khpi»  ббк 34. 63  С 56 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon  Історія українського письменства 
Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. Редактором того 
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових економічних процесів” матеріали конференції 17 18 грудня 2009 Харків, Україна
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків iconРозведення тварин актуальні проблеми та шляхи їх вирішення збірник науково-реферативних праць студентів та магістрів Випуск 3 Харків, 2009
Розведення тварин – актуальні проблеми І шляхи їх вирішення: 36. науково-реферативних праць студентів та магістрів / Харк держ зоовет...
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon                  Жизнеописание                          Ли Бо –                Поэта  
Начало земного срока (701-705)                                                        
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon 1:  Первісна  історія  та  перші  державні  утворення  на  території  України. 
Тема  1:  Первісна  історія  та  перші  державні  утворення  на  території  України. 
№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків icon2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3)

№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків iconИнформационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №50 (701), 27 декабря 2010 г
Торжественное открытие катка «Ледниковый период на Васильевском» на площади Европы (Морская наб., 9). Подробности в разделе Василеостровского...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница