Записки
PDF просмотр
НазваниеЗаписки
страница1/187
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.31 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187

НАУКОВІ
ЗАПИСКИ
Серія “Філологічна”
Випуск 16
Міжкульрурна комунікація: 
мова – культура – особистість
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  
22-23 квітня 2010 року
Острог – 2010

УДК: 81. 161. 2+
 
 81. 111
ББК: 81. 2 Укр. +
 
 81. 2 Англ. 

Н 34
Рекомендовано до друку вченою радою 
Національного університету “Острозька академія” 
(протокол № 8 від 25 березня 2010 року). 
Збірник затверджено постановою ВАК України 
від 8 вересня 1999 року №01-05/9
Редакційна колегія:
Гнатюк М. І., доктор філологічних наук, проф. 
Грещук В. В., доктор філологічних наук, проф. 
Єрмоленко С. Я., доктор філологічних наук, проф. 
Левицький А. Е., доктор філологічних наук, проф. 
Поліщук Я. О., доктор філологічних наук, проф. 
Тищенко О. В., доктор філологічних наук, проф. 
Удалов В. Л., доктор філологічних наук, проф. 
Шульжук К. Ф., доктор філологічних наук, проф. 
Яворська Г. М., доктор філологічних наук, проф. 
Укладачі:
Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент. 
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент. 
Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент. 
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент. 
Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної нау ко­
во­практичної конференції 22­23 квітня 2010 року “Міжкультурна ко му ні­
ка ція: мова – культура – особистість”. – Острог: Видавництво На ціо наль­
но го університету “Острозька академія”. – Вип. 16. – 2010. – 380 с. 
У  збірнику  містяться  статті,  присвячені  проблемам  германського,  роман­
сько го,  словянського  мовознавств,  порівняльного  мовознавства  та  лі те ра­
турознавства.  Збір ник  рекомендова но  науковцям,  викладачам,  сту ден там­
філологам і всім, хто ці ка виться філоло гіч ною наукою. 
Адреса редколегії:
35800, Україна, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, 
Національний університет “Острозька академія”,
факультет романо-германських мов
ISBN 966­7631­70­2 
© Видавництво Національного університету 
“Острозька академія”, 2010

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ  
МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
УДК 81’42:572. 026
Андрейчук Н. І, Жидік О. Л.,
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕРШОЇ
ЯК ОБ’ЄКТ АНТРОПОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
Стаття присвячена аналізові культурних та лінгвістичних параме-
трів  реконструкції  мовної  особистості.  Об’єктом  дослідження  є  осо-
бистісні мовнокультурні коди англійської королеви Єлизавети І як відо-
браження культурних та духовних цінностей людини епохи Відродження 
в Англії періоду правління Тюдорів. 
Ключові слова: мовна особистість, королева Єлизавета І, особиста 
кореспонденція, лінгвокультурний код. 
The article deals with the analysis of cultural and linguistic parameters of 
lingual personality reconstruction. Individual lingual cultural codes of British 
Queen  Elizabeth  the  First  are  being  researched  and  are  claimed  to  reflect 
cultural and spiritual values of the Renaissance person in Tudor England. 
Keywords: lingual personality, Queen Elizabeth I, personal correspondence, 
lingual cultural codes. 
No oblivion shall ever bury the glory of her name;
for her happy and renowned memory still liveth
and shall for ever live in the minds of men
(from W. Camden’s biography of Queen Elizabeth I)
Інтеграція людини у ї  життєвий світ здійснюється через структуруван­
ня мовної особистості. Він є, з одного боку, своєрідним полем напруженос­
ті, яке структурує мовну особистість, а, з іншого боку, структурується нею. 
При  такому  тлумаченні  життєвого  світу  людини  мовна  особистість  стає 
об’єктом  сукупних  зацікавлень  лінгвістики,  антропології,  культурології, 
що створює підґрунтя для виокремлення особливого підрозділу мовознав­
чих досліджень – антропокультурної лінгвістики [1]. Одним із засадни­
чих положень цього підрозділу науки є твердження, що мовна особистість, 
з одного боку, є суб’єктом “культурного кодування”, а, з іншого боку, – 
формується як особистість у процесі “розпредмечування” кодів культури. 
Таким чином, мовна особистість може розглядатися як узагальнений образ 
носія культурно­мовних цінностей, настанов, знань, поведінкових реакцій, 
які, зрештою, визначають ї  типологічні особливості і стилі спілкування. 
© Андрейчук Н. І, Жидік О. Л., 2010
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187

Похожие:

Записки iconЗаписки
...
Записки iconЗаписки
...
Записки icon  Иван Иванович Пущин Записки о Пушкине. Письма
И. Пушин «Записки о Пушкине. Письма»: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1956
Записки iconИ. С. Тургенев Записки охотника: Бирюк
И. С. Тургенев Записки охотника: Бирюк Автор "Записок" ехал вечером с охоты на дрожках. Разразилась гроза
Записки iconМихаил Афанасьевич Булгаков Полотенце с петухом Записки юного врача 1
В рассказе, согласно булгаковскому замыслу, открывающему цикл «Записки юного врача», описан приезд главного героя в земскую Мурьинскую...
Записки iconМихаил Афанасьевич Булгаков Пропавший глаз Записки юного врача 6
«Пропавший глаз» входит в состав автобиографического цикла «Записки юного врача». Описанная в нем операция по поводу огнестрельного...
Записки iconЮрий Дроздов: «Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки»  Юрий Иванович Дроздов  Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки 
Юрий Иванович Дроздов – выдающийся советский разведчик. 35 лет своей жизни он отдал службе 
Записки icon2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3)

Записки iconКавказские научные записки
К читателю   5
Записки iconЕ Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й   О Б Щ Е С Т В Е Н Н О П О Л И Т И Ч Е С К И Й   И   Л И Т Е Р А Т У Р Н О Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й   Ж У Р Н А Л в номере
Игорь Максимов. Записки из фронтового дневника   3
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница