Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
НазваниеМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
страница1/33
Дата конвертации30.09.2012
Размер2.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Інститут харчових виробництв


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SISTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Галузь знань 0505 – “Машинобудування та матеріалообробка”

Напрям підготовки – “Машинобудування”

Спеціалізація -“Обладнання переробних та харчових виробництв”


2008

Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Інститут харчових виробництв


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SISTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Галузь знань 0505 – “Машинобудування та матеріалообробка”

Напрям підготовки – “Машинобудування”

Спеціалізація -“Обладнання переробних та харчових виробництв”


2008

ЗМІСТ


стор.

Вступ

5

I – Навчальний заклад

7

II – Загально практична інформація

11

III – Інститут

18

А. Загальний опис інституту

18

1. Координатор ECTS від інституту

18

2. Стислий опис структури й організації інституту

18

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

20

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій.

22

5.Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

23

6. Шкала встановлення оцінок

26

Б. Ступенева структура

28

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

28

2. Діаграма структури програми навчання

32

В. Індивідуальні розділи програми навчання

38

IY. Словник

152ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліни, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.


Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні та ДонНУЕТ


за "5"-бальною системою

за системою ECTS

за "100"-бальною системою

ДонНУЕТ

"5"

"A"

90-100

"4"

"B"

80-89

"4"

"C"

75-79

"3"

"D"

70-74

"3"

"E"

60-69

"2"

"FX"

35-59

"2"

"F"

1-34
Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

"A"

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

"B"

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

"C"

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

"D"

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

"E"

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

"FX"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

"F"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньомуІ - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-


А. Назва й адреса

Повна назва: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (062) 337-90-40

Факс: (062)304-83-16

Е-таіl: info@donduet.edu.ua

Карта міста: http://donduet.edu.ua/uk/map.shtml додається (додаток 2).


Б. Академічний календар


Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять - 1 липня.

Навчання проводиться за семестрами та триместрами.

Екзаменаційні сесії: січень; червень.

Організований наскрізний контроль знань.


В. Координатор ЕСТS від університету


Омелянович Лідія Олександрівна - перший проректор ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор

тел.: 337-79-94, 305-45-38; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: prorect@doduet.edu.ua


Даниленко Євген Дмитрович- начальник навчального

відділу,

тел.: 337-95-45; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: navchvid@donduet.edu.ua


Рассулова Надія Василівна – начальник навчального відділу,

тел: 337-46-06; факс 304-83-16;

Е-mаіl: quality@donduet.edu.ua


Орлова Валентина Олександрівна - декан обліково-фінансового факультету,

тел.: 305-13-21; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: off@dek.donduet.edu.ua


Алачева Тетяна Іванівна- декан

факультету економіки, управління і міжнародних

економічних відносин,

тел.: (0622) 95-34-81; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: dek feumev@dsuet.donetsk.ua


Баширов Іслам Халідович - декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи,

тел.: (0622) 95-34-84; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: dek fmtms@dsuet.donetsk.ua


Сукманов Валерій Олександрович - директор інституту харчових виробництв, тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: fob@dek.donduet.edu.ua


Нужна Тетяна Валеріївна - декан факультету

харчування,

тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: fh@dek.donduet.edu.ua


Г. Загальний опис закладу


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-ІV № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 85-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в м.Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року - Донецький державний комерційний інститут. А вже з 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 р.), він існує як Донецький державний університет економіки і торгівлі (далі Університет). У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського. В 2007 році університету присвоєно статус національного.

Університет за 85 років підготував чисельну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб, а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування" та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців (3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток мережі освітянських закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький ніціональний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 10 основних факультетів (в т.ч. денної форми навчання: маркетингу, торгівлі та митної справи; економіки, управління і міжнародних економічних відносин; обліково-фінансовий; харчування; обладнання переробних і харчових виробництв; деканат по роботі з іноземними учнями) і факультет післядипломної освіти, центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м.Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м.Маріуполь), навчально-науковий інформаційний центр по в впровадженню новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету - навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - АТ "Норд" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 11 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 30 кафедр університету, з яких 14 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу: 44 (12,7 %) - академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) - кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 11 спеціальностями, функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень. В Україні та за її межами добре відомі наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи, вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВДЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Загальний обсяг фінансування міжнародних проектів в університеті складає 1,8 млн. дол. США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.


II - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ


А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів


Для здобуття освіти в Україні приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня. Особи, які не мають такої освіти, приймаються для навчання в Україні згідно з вимогами цього Положення.

Для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації, подаються до відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Донецькій області (п. 6 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Перелік документів, необхідних для продовження терміну перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з метою навчання:

- письмове звернення вищого навчального закладу із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної регістрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло у гуртожитку, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживання керівництвом житлового органу, організації, якій належить житло;

- письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;

- паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

- 6 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3 х 4 см;

  • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування (17 грн);

  • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою Громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (6.23 грн);

- наявність у іноземця чи особи без громадянства дійсного страхового поліса про надання екстренної медичної допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 року № 1021 "Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України" та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства не навчання до вищих навчальних закладів», якщо Інше не встановлено міжнародними угодами;

- наявність в іноземця чи особи без громадянства документа про відсутність ВІЧ-інфекції, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року N 2026 «Питання запобігання та захисту населення під ВІЧ-інфекції) та СНІД та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

  • наявність в іноземця чи особи без громадянства зворотнього квитка з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

  • наявність в іноземця чи особи без громадянства коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням в Україні або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.

Документи, які надані не в повному обсязі до розгляду не приймаються. Усі документи іноземних громадян далекого зарубіжжя повинні бути переведені на українську мову і завірені в консульському відділі посольства України.

Підставою для зняття з обліку іноземців та осіб без громадянства, які прибули на запрошення юридичних осіб є лист приймаючої організації (п. 21 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Також згідно п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. № 1074 «Правила в'їзду іноземців в Україну, їх від’їзду з України та транзитного проїзду через її територію» адміністрація ВУЗу несе відповідальність за своєчасне вибуття відрахованих студентів на батьківщину.

Лінгвістичні вимоги: вільне володіння українською мовою.


Правила реєстрації

Іноземні громадяни, що в’їхали до України на навчання за запрошенням університету зобов'язані протягом 24 годин здати національні документи в деканат по роботі з іноземними студентами для оформлення в ВГІРФО У МВС України в Донецькій області.

Іноземні студенти, у яких минає термін дії національного паспорта, зобов'язані вчасно продовжити або обміняти документ у посольстві своєї країни і надати в деканат у встановленому порядку для надання зведення в ВГІРФО УМВС України в Донецькій області.

При необхідності продовжити термін дії реєстрації, іноземний студент зобов'язаний не пізніше, ніж за 10 днів до бажаного терміну, звернутися в адміністрацію ВУЗу.

Після закінчення навчального закладу або при відрахуванні, іноземний студент зобов'язаний виїхати з України на батьківщину в термін встановлений адміністрацією університету.

За порушення правил проживання, реєстрації і пересування по території України застосовуються наступні заходи впливу:

а) попередження, б) штраф, в) відрахування і видворення з України, г) залучення до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Адреса ВГІРФО УМВС України в Донецькій області:

м. Донецьк, вул.. Ходаковського, 10,

тел.(0622) 99-55-25, факс (0622)954056

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права на правах рукопису павлюченко юлія Миколаївна
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти та науки України  Донецький національний університет  Єреванський державний університет  Тбіліський державний університет  Філіал рдгу, м. Домодедово  Ростовський державний економічний університет  
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМетодические указания   К дипломному проектированию    2010    міністерство освіти І науки україни  державний вищий навчальний заклад  «донецький національний технічний університет»
Введение    5 
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського icon  міністерство освіти І науки,  молоді ТА спорту україни  донецький національний університет  економічний факультет  рада молодих вчених економічного  факультету 
Праці  Дванадцятої  всеукраїнської  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни  харківський національний університет  імені В. Н. Каразіна 
Посібник розраховано на студентів 1 курсу факультету іноземних мов, які  вивчають англійську як основну та другу іноземну і може бути використаний ...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДонецький національний медичний університет  
...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство охорони здоров’я України  Харківський національний медичний університет 
В  связи  с  широкой  распространенностью  антибиотикорезистентности  перспективным 
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни
Онюа,  докторів  та  кандидатів  наук,  а  також видних правників з інших вузів України
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти ТА науки україни 

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти і науки України 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница