Баламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
PDF просмотр
НазваниеБаламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
страница1/130
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.03 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130


проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Науковий журнал 2010, №2
Засновники: Харківське обласне 
ЗМІСТ
відділення Національного олімпійського 
комітету України, видавництво ХДАДМ.
Андрійчук О.Я., Григус І.М. Аналіз дисертаційних робіт з фізичного 
виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки .....................3
Головний редактор: 
Баламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 
Засоби
професор
  розвитку  швидкісних  якостей  у  студентів  в  плаванні 
, м.Харків, Україна.
способом батерфляй ......................................................................9
Редакційна колегія:
Бачинська  Н.В.,  Федоряка  А.В.  Особливості  планування 
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, 
тренувального  процесу  в  змагальному  періоді  для  спортсменів 
професор, м. Кременчук, Україна.
13-15 років, які займаються бальними спортивними танцями ...13
Бойченко С. Д., доктор педагогічних 
Бережанський  О.О.  Вдосконалення  фізичної  працездатності  та 
наук, професор, м. Мінськ, Бєларусь.
функціонального  стану  лижників-двоборців  на  етапі  попередньої 
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних 
наук
базової підготовки .........................................................................18
, професор,  м. Нижній 
Новгород, Росія.
Бойко  Г.М.  Критерій  психологічної  ефективності  реалізації  системи 
Друзь В.А., доктор біологічних наук, 
психолого-педагогічного супроводу  у спорті інвалідів ...............23
професор, м. Харків, Україна.
Бойченко  Н.В.  Вдосконалення  техніко-тактичної  майстерності  та 
Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, 
швидкісних можливостей каратистів стилю «Кіокушинкай» ......27
професор, м. Харків, Україна.
Ван
Клименко
 Юй Лань, Ван Сюе Мань. Отношение жителей провинции Хэбэй 
 А.І., доктор біологічних наук, 
м
(Китай) к физкультурно-оздоровительной деятельности ...........31
. Харків, Україна.
Коробейників Г. В., доктор біологічних 
Васильченко Л.В. Професіограма викладача дистанційного курсу в 
наук, професор, м. Київ, Україна.
системі післядипломної педагогічної освіти ................................34
Носко М. О., доктор педагогічних наук, 
Верблюдов  І.Б.,  Лоза  Т.О.  Обгрунтування  спрощених  методів 
професор, м. Чернігів, Україна.
загартування  у  тренувально-оздоровчих  комплексах  майбутніх 
Сак Н.М., доктор медичних наук, 
вчителів
професор
 ..........................................................................................38
, м. Харків, Україна.
Ткачук
Гах
 В. Г., доктор біологічних наук, 
  Р.В.  Система  фізичного  виховання  дітей  та  молоді  у 
професор, м. Київ, Україна.
навчальних закладах України та Польщі другої половини ХІХ 
Ягелло В., доктор наук з ФВіС, 
– початку ХХ ст. ...................................................................... 42
професор, м. Гданськ, Польща.
Гунько П.М. Філософсько-педагогічні аспекти фізичного виховання в 
Журнал затверждено ВАК України: 
сучасних умовах ............................................................................46
(педагогічні науки, фізичне виховання і 
Ефимова В.М., Бабкина Е.В. О применении здоровьесберегающих 
спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 
технологий в обучении и воспитании леворуких учащихся .......49
08.07.2009р.
Єфремов С.В. Призначення лабораторної роботи як форми науково 
Видання  включено  до  списку  журналів 
Міністерства
– дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів  .......53
 науки і вищої школи Польщі  Зінов'єва-Орлова О.П. Оцінювання впливу занять важкою атлетикою 
-  наказ  MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, 
KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.; 
на жіночій організм  .......................................................................57
13.05.2009. http://www.nauka.gov.pl.
Ібрагім  Ю.С.  Забезпечення  мотиваційно-цільового  компоненту 
Журнал відображено у базах даних:
технології  формування  культури  розумової  праці  студентів  на 
IndexCopernicus 
основі ресурсного підходу ............................................................60
http://journals.indexcopernicus.com; 
Кушнір  В.В.,  Фотуйма  О.Я.  До  проблеми  диференціації  наукового 
Національна бібліотека України імені 
тезаурусу психомоторних здібностей спортсменів-тенісистів ....65
В.И.Вернадского
Лиходед  В.С.,  Клопов  Р.В.,  Лиходед  Я.В.  Континуум  нарушений 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
здоровья
Phvsts/index.html
 у детей в регионе АЭС .................................................68
Російська електронна бібліотека
Лисенко  С.А.  Використання  історично-комунікативного  досвіду 
http://elibrary.ru
для  формування  гуманістичної  спрямованості  педагогічного 
ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
спілкування майбутніх фахівців ...................................................73
Свідоцтво
Майструк
 про реєстрацію: 
 В.В., Пилипко О.О. ,Фотуйма О.Я. Ситуативні детермінанти 
КВ 15370-3942ПР от 06.07.2009р.
прояву агресії у спортивній діяльності.........................................79
Періодичність - 1 номер на місяць.
Микитюк С.О. Витоки наукових основ ресурсного підходу .............83
Видається
Михайлов  В.В.,  Михайлов  В.В.,  Попович  О.І.  Оцінювання  бігової 
 за рішенням Вченої ради 
Харківської державної академії дизайну і 
й  тактичної  майстерності  багатоборців  військово-спортивного 
мистецтв (протокол № 4 від 04.12.2009р.) 
комплексу у подоланні смуги перешкод ......................................89
Мосенз
Адреса
  В.А.,  Хорьяков  В.А.,  Приходько  В.М.,  Приходько  Е.А., 
 редакції:
Романенко
Україна
  В.А.  Структура  личности  и  темпераментальных 
, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел
свойств
. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
 у дзюдоистов 14-16 лет ..................................................93
http://www.sportsscience.org/
Нікольський А.Ю. Особливості навчання плаванню студенток вищих 
e-mail:  sportart@gmail.com
навчальних закладів нефізкультурного профілю ........................96
Олешко  В.Г.,  Лутовинов  Ю.А.,  Лысенко  В.Н.,  Ткаченко  К.В. 
© Харківське обласне відділення 
Содержание  тренировочной  работы  тяжелоатлетов  -  ветеранов 
Національного олімпійського комітету України.
различных групп весовых категорий..........................................100
© Харківська державна академія  Островський  М.В.  Розвиток  швидкісних  якостей  кваліфікованих 
дизайну і мистецтв, 2010
ватерполістів ................................................................................104
©  С.С. Єрмаков, 2010 
1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница