України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
НазваниеУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
страница1/10
Дата конвертации30.09.2012
Размер1.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут морської медицини”

Державний департамент морського і річного транспорту України
Професійна спілка робітників морського транспорту України

Фонд морської медицини


ВІСНИК


МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ


Науково-практичний журнал

Виходить 4 рази на рік


Заснований в 1997 році


Зареєстрований в Міністерстві інформації України

Свідоцтво серія КВ № 2830


3 (18)

(липень - вересень)


Одеса 2002


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Головний редактор А.О. Лобенко


В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), В.Г.Руденко ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.К.Асмолов, В.О.Васильєв, О.І.Верба, Ю.І.Гульченко, Т.В.Демидова, Л.А.Звягіна, Б.С.Запорожченко, О.М.Ігнатьєв, В.О.Лісобей, Т.П.Опаріна, О.М.Поливода, О.Ю. Нетудихатка, І.М. Логай.


РЕДАКЦІЙНА РАДА


Р.В.Богатирьова (Київ), П.В.Волошин (Харків), Є.М.Горбань (Київ), С.О.Гуляр (Київ), Л.М.Давидов (Київ), В.М.Запорожан (Одеса), В.О.Зубков (Одеса), М.Ф.Ізмеров (Москва), М.О.Корж (Харків), Н.Н.Корпан (Австрія, Відень), В.Й.Кресюн (Одеса), Ю.І.Кундієв (Київ), М.В.Курик (Київ), І.І.Кутько (Харків), М.В.Лобода (Київ), І.М.Логан (Одеса), Л.Т.Малая (Харків), В.В.Поворознюк (Київ), М.Д.Тронько (Київ), М.І.Хвисюк (Харків), П.М.Чуєв (Одеса), Чайковский Ю.Б. (Київ), О.О.Шалімов (Київ), О.А.Шандра (Одеса).


Адреса редакції


65049, м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1

(кафедра морської медицини та професійних хвороб)

Телефони: (0482) 631-600, 630-573

Факс: (0482) 68-63-24


Редактор Н.І. Єфременко


Здано до набору р.. Підписано до друку р.. Формат 70108/16

Папір офсетний № 2. Друк офсетний. Умов.-друк.арк. .

Зам №


ISSN 0049-6804 Міністерство охорони здоров’я України, 1999

Державне підприємство “Український науково-дослідний

інститут морської медицини” , 1999

Державний департамент морського і річкового транспорту

України, 1999

Професійна спілка робітників морського транспорту

України, 1999

Фонд морської медицини, 1999

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СЛУЖБИ


УДК 616.342-002.44-0022-579.835.12


А.О.Авраменко

ВИПАДОК ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ У МОРЯКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ, СПРОВОКОВАНИЙ ПОПАДАННЯМ СЕЧОВИНИ З ВАНТАЖНОГО ПРИМІЩЕННЯ У СИСТЕМУ ПИТНОЇ ВОДИ

Проблемна лабораторія з питань гелікобактеріозу 3-ї міської лікарні м. Миколаєва


Відкриття НР-інфекції у 1983 році Б.Маршаллом і Дж.Уоренном стало новою епохою у гастроентерології, революцією у розумінні еті­ології і патогенезу виразкової хвороби. Однак визнання провідної ролі гелікобактерної інфекції в етіології залишає питання: при яких же обставинах формується взаємодія організму людини і бакте­рії, яка призводить до виразкоутворення [2]. З цього погляду цікавим являється випадок з нашої практики.

Хворий Б., 43 роки, моряк з 23- річним стажем, звернувся у клі­ніку для обстеження і лікування після повернення з 5- місячного рейсу. Під час рейсу на 4-му місяці до системи питної води потрапи­ла сечовина (вантаж). На 3-тю добу після раптового загострення у хворого відкрилась шлунково-кишкова кровотеча. В порту Іспанії хво­рий був обстежений шляхом проведення ендоскопії. Ендоскопічний діагноз: виразка цибулини дванадцятипалої кишки в активній фазі, ускла­днена кровотечею. Після курсу лікування пацієнт через 7 днів повер­нувся на корабель.

При опитуванні було з’ясовано, що хворий 15 років страждав на хронічний гастрит. Було проведено комплексне обстеження: рН-метрія за допомогою приладу ІКШ-2 за методикою В.М. Чорнобрового [5], езофагогастродуоденоскопія за допомогою ендоскопа “UGI FP - 7” фірми "Фуджінон" (Японія) і подвійне тестування на НР-інфекцію (тест на уреазну активність і бактеріоскопічний метод) [1] у середній тре­тині антрального відділу і тіла шлунку по великій і малій кривині. Внаслідок обстеження було з’ясовано, що рівень кислотності у паці­єнта відповідав нормацидності абсолютній. Ендоскопічний діагноз: виразка цибулини дванадцятипалої кишки у стадії неповної епітелі­зації (по передній стінці, до 0,9 см), хронічний гастродуоденіт. При визначенні типу гастриту НР-інфекція була знайдена в усіх дослід­жених топографічних зонах: в антральному відділі по малій кривині - (+ + +), по великій кривині - (+ + +); у тілі шлунку по малій кривині - (+ + +), по великій кривині - (+), що дало підстави встановити остаточний діагноз: хронічний гастрит типу В. В подальшому хворий про­йшов курс антихелікобактерної терапії за загальновживаною схемою [4]. При проведенні контрольної езофагогастродуоденоскопії було з’ясовано, що виразка загоїлась по слизовому типу.

Даний випадок можна пояснити, якщо простежити динаміку розвит­ку патологічного процесу, враховуючи знання властивостей НР-інфек­ції. Робота моряка прирекла пацієнта на тривале перебування у вузькому колективі в обмеженому просторі. Це могло призвести до інфікування НР-інфекцією, що характерно для колективів, які тривало корис­туються загальними їдальнями і туалетами [2]. Постійна зміна кліма­тичних поясів, екстремальні ситуації, які виникають під час роботи,- чинники зниження імунітету, який, як і кислотно-пептичний чинник, протидіє гелікобактерній інфекції [3; 4]. Це призводить до швидко­го розвитку НР-інфекції. Потраплення великої кількості екзосечови ни у шлунок спровокувало утворення великої кількості аміаку (НР спроможна розкласти сечовину за рахунок ферменту уреаза) - цитотоксину, який посилює запальний процес у шлунку і дванадцятипалій кишці [2; 4]. Це, з нашого погляду, і викликало виразкоутворення у цибулині дванадцятипалої кишки, ускладнене кровотечею.


Ключові слова: НР-інфекція, екзосечовина, виразкоутворення.


Література.

1. Авраменко А.О. Напівпровідниковий інфрачервоний частотний лазер у комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Одеський медичний журнал. - 1998. - № 3. - С. 49-51.

2. Ивашкин В.Т., Мегро Ф., Лапина Т.Н. Нelicobacter pylori: революция в гастроэнтерологии. - Москва, 1999. – 256 с.

3. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. - М.: Медицина, 1988. – 253 с.

4. Передерий В.Г. Язвенная болезнь или пептическая язва? - Киев, 1997. – 158 с.

5. Чернобровый В.Н. Клиническое применение индикатора кислотности желудка (методические рекомендации). - Винница, 1991. - С. 3-12.


Summary.

A.A. Avramenko

CASE OF ULCER FORMATION IN MERCHANT MARINE SEAFARERS PROVOKED BY PENETRA­TION OF UREA FROM CARGO COMPARTMENT INTO DRINKING WATER SYSTEM


We have observed the case of ulcer formation that happened with a representative of merchant marine fleet when urea penetrated to the drinking water system from the cargo compartment. The ulcer forma­tion was proceeding with a complication (bleeding). During the examination it was established that the formation of ulcer defect in duodenal bulb was proceeding against the background of the chronic gastritis type B - confirmed by a double testing - with a high degree of semination of mucous membranes (+ + +) in four topographic areas. The acidity level was in line with normacidity, the capa­bility of HP-infection to decompose urea up to ammonia - pronounced cytotoxin - was at the upper limit of rapid ulcer formation.


УДК: 616.5: 615.874.24


О.Л Гоцуляк , О.И. Ниточко , Т.П. Опарина , Т.А. Сидельникова , Т.А. Панюта

ПРИНЦИПЫ ДИЕТОТЕРАПИИ У РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАХ

Одесский государственный медицинский университет


Аллергический дерматит возникает у больных с повышенной чувствительностью к определенному веществу – аллергену. Врожденная повышенная чувствительность (идиосинкразия) встречается редко. Значительно чаще гиперчувствительность проявляется при повторном воздействии на кожу аллергена. Число веществ, которые могут вызвать аллергический дерматит невероятно велико. Лечение аллергических заболеваний кожи в настоящее время является весьма сложным и актуальным.

В ходе наших исследований изучалась эффективность лечебных и профилактических мероприятий по снижению заболеваний аллергодерматозами под влиянием условий мирового океана, иммунного статуса больных, неправильного питания, в котором преобладает раздражающая пища и трофоаллергены у работников водного транспорта, как плавсостава, так и береговых служб.

Под наблюдением находились 112 больных аллергодерматозами. Лабораторно-инструментальные исследования (общий анализ крови, мочи, содержание аскорбиновой кислоты, иммунологические исследования, электросопротивление кожи, вазотесты) проводились по общепринятым методикам.

Из 112 больных аллергодерматозами, которые находились под наблюдением , 65 (60%) страдало аллергическим дерматозом, 41 (38%) – экземой, 2 (2%) – токсико-аллергическим дерматитом. В первой группе больных кожный процесс носил ограниченный характер у 50 пациентов (77%), распространенный – у 15 (23%). Основными областями локализации аллергического контактного дерматита были лицо, шея, верхняя часть туловища, верхние конечности.

По нашим данным у 51,1% больных аллергодерматозами определено повышение количества базофилов, у 49% - эозинофилов, у 38% - лимфоцитов, у 43,3% - моноцитов. Обнаружено снижение числа палочкоядерных нейтрофилов у 33,3% больных, сегментоядерных – у 34,3%.

В процессе проведенного лечения наблюдалась нормализация изменений морфологического состава периферической крови у лиц обследованной группы.

Разработанный и описанный нами раннее специфический способ лечения аллергодерматозов [ 1 ] был дополнен диетотерапией.

Принципы диетического питания при аллергических дерматитах – это коррекция иммунологических нарушений и гипоаллергенная диета [2-4]. Последнее подразумевает исключение облигатных пищевых аллергенов с повышенным количеством микромолекулярных гликопротеиновых комплексов; эффективную дегидратацию; щажение функций органов пищеварения; соблюдение технологического приготовления и кулинарной обработки пищи.

При острых явлениях аллергического дерматита исключаются:

Сладкие блюда – кондитерские изделия, шоколад, варенье, мед, мороженное, сладкие напитки (особенно содержащие красители) и др. – в связи с их легким всасыванием и усвоением.

Продукты, обладающие высокими аллергенными свойствами: цитрусовые, гранаты, виноград, дыня, черная смородина, клубника, малина, орехи, грибы, рыба, икра, коровье молоко, яйца.

Консервированные продукты, копчености, селедка, острые и жаренные блюда, горчица, хрен, перец, спиртные напитки, пиво, кофе запрещаются в связи с их сенсибилизирующими свойствами и раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта.

Из первых блюд ограничить употребление ухи, красного борща, супа-харчо, наваристых мясных бульонов.

Продукты красного цвета – помидоры, кетчупы, яблоки красного цвета – в связи с возможностью усиления зуда и воспалительной реакции.

При метеоризме из пищевого рациона исключают капусту, картофель, редьку, горох, фасоль – которые усиливают брожение в кишечнике.

Рекомендуются: овощные супы; нежирные (без навара) супы; овощи и фрукты; мясо и рыба только отварные и нежирных сортов; гречневая, овсяная, пшеничная каши. Длительная термическая обработка (кипячение и др.) более 30 мин. значительно снижает антигенные свойства пищевых веществ. Назначается кисломолочная диета. Особенно хорошо переносится кефир, содержащий ферменты и витамины , стимулирующие секрецию пищеварительных соков. Молочная кислота, содержащаяся в кефире, способствует легкому створаживанию белка и лучшему усвоению жира. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в кефире, вытесняют патогенную флору и способствуют регулировке функции кишечника.

С целью выявления пищевых аллергенов должен быть тщательно собран анамнез с установлением временных связей между приемами «вредных» продуктов и клиническими проявлениями заболевания. Применяется так называемая исключающая диета (6-10 дней). Затем через 6-10 дней, при стихании острого воспалительного процесса, постепенно вводится по одному исключенному продукту. Обострение заболевания при этом свидетельствует о наличии к нему сенсибилизации. Если удается установить «виновный» продукт, то его, по возможности, полностью исключают из рациона (6 мес. – 1 год).

Под влиянием такого метода лечения острые воспалительные явления на коже вскоре затихают, прекращается зуд и создаются предпосылки для быстрого выздоровления.

Выводы: Раздражающая пища (антигенно, механически, физически и др.) может как усугубить уже имеющийся воспалительный процесс, так и самостоятельно вызвать или обострить хронический аллергический дерматит. Значение лечебного питания в терапии аллергических дерматитов играет огромную роль, так как большинство дерматитов возникает на почве патологически измененного обмена веществ вследствие функционального расстройства органов пищеварения, пищевой интоксикации и идиосинкразии. Соответствующий пищевой режим может изменить реактивность организма, сократить сроки лечения и способствовать быстрейшему выздоровлению.


Ключевые слова : аллергический дерматит , диетотерапия , раздражающая пища , трофаллергены


Литература.

 1. Гоцуляк О.Л. Дерматози від дії деяких лакофарбових матеріалів ( грунт ГФ-021, емалі МЛ-12 та ХВ- 110 )у робітників водного транспорту : Автореферат дис. к. мед. н (14.00.32) / Українське науково- практичне об’еднання “ Медицина транспорту”.- Одеса., 1994.- 17 с.

 2. Корсун В.Ф., Кубанова А.А., Соколов А.Я. Фитотерапия аллергических заболеваний кожи.- Минск.: Полымя , 1998.-С.298-312

 3. Машкиллейсон А.Л. Лечение кожных болезней. – М.: Медицина ,1998.-С.28-31

 4. Пилькевич Р.Н., Навроцкий А.Л., Федорович С.В., Турцевич А.И. Использование комплексного способа для лечения больных профессиональной экземой // Материалы III съезда дермато-венерологов Респ. Беларусь. – Минск., 1996.-С.46-47


Summary.

Gotsulyak O.L., Nitochko O.I., Oparina T.P., Sidelnikova T.A., Panuta T.A.

PRINCIPLES OF DIET THERAPY OF SEA TRANSPORT WORKERS WITH ALLERGODERMATOSES


112 patients with allergodermatoses have been examinated with traditional laboratory and instrumental methods. Described before specific method of allergodermatose treatment have been supplemented with diet therapy. Food regiment may change organism reactivity and decrease period of treatment and promote recovery of the patients under study.


УДК 616.697-08:656.61-051


Р.Б. Чистяков

АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МОРЯКОВ

Одесский государственный медицинский университет


По данным ВОЗ (1987) в мире насчитывается от 60 до 80 млн., т.е. примерно 15% от общего количества, бесплодных пар. Причиной бездетности в 35-60% случаев является субфертильность мужчины [1]. Среди нарушений репродуктивной функции значительный удельный вес занимают вторичные расстройства, к развитию которых могут привести воспалительные процессы в гениталиях, сосудистые нарушения половой сферы, травмы половых органов, привычные и профессиональные интоксикации. Ухудшение экологической обстановки после аварии на ЧАЭС дало толчок к исследованиям влияния неблагоприятных факторов окружающей среды (ионизирующего излучения, продуктов ядерного распада, некоторых тяжелых металлов, пестицидов и др.) на сперматогенез.

Ведущее значение в патогенезе вторичного бесплодия имеют нейроэндокринные, клеточные и молекулярные нарушения, возникшие вследствие напряженности и срыва регуляторных систем, влияющие на функциональное состояние тестикулярного и гипофизарного звеньев репродуктивной системы.

В настоящее время многие авторы рассматривают ответную реакцию организма на различные внешние воздействия как стресс. Стресс является защитной приспособительной реакцией, мобилизующей организм на преодоление разнообразных препятствий, нарушающих нормальную жизнедеятельность. Одним из ведущих факторов патогенеза нарушений при хроническом стрессе является окислительный, или так называемый оксидантный стресс – накопление в тканях свободных радикалов, ведущее к свободному перекисному окислению липидов мембран различных клеток [2].

Процессы свободнорадикального окисления липидов носят общебиологический характер и являются при их резкой активации, по мнению многих авторов, универсальным механизмом повреждения клеток на уровне мембран. Обнаружена корреляция между генерацией активных кислородных радикалов и функциональным состоянием спермы человека. Высокая чувствительность мужских гамет к токсичным метаболитам пероксидации связана с высокой концентрацией полиненасыщенных жирных кислот, ограниченной способностью сперматозоидов к репарации, дефицитом антиоксидантных ферментов [3].

Производственные условия моряков связаны с воздействием на их состояние здоровья ряда неблагоприятных факторов, среди которых можно выделить факторы внешней среды (климатические, метеорологические), судовые (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), психофизиологические (ограниченность рабочего и жизненного пространства, дефицит общения, десинхроноз и др.). В настоящее время насчитывают более 50 вредных производственных факторов, оказывающих негативное воздействие на лиц плавсостава [4].

Вышеизложенное определяет необходимость учитывать влияние неблагоприятных факторов окружающей среды в процессах диагностики нарушений репродуктивной функции и реабилитации пациентов. Коррекция нарушений сперматогенеза представляет значительные трудности, что обусловлено, в первую очередь, особенностями организации генеративной функции, многоплановостью воздействия этиологических факторов и чрезвычайной чувствительностью герминативного эпителия как к нарушениям внутренней регуляции, так и к различным внешним воздействиям. Эффективность лечения зависит, прежде всего, от своевременной и точной диагностики, выбора адекватных схем терапии, диапазон которой широк: от рекомендаций по рациональному питанию и образу жизни до хирургического вмешательства [5]. Наиболее эффективно сочетание витаминов и гормонов, потенциальные возможности которых полностью не исследованы. Лечение целесообразно проводить с учетом этиологических и патогенетических особенностей клинических форм бесплодия [6].

К негормональным препаратам, используемым при лечении бесплодия, относят антиоксидантные витамины С и Е, а также глутатион. Мнения различных исследователей по этому вопросу часто носят противоречивый характер. В настоящее время эффективность применения антиоксидантов (в частности витамина Е) при лечении мужского бесплодия убедительно не доказана, что требует дополнительного изучения [7].

Целью исследования является изучение эффективности применения α-токоферола в комплексном лечении вторичных нарушений репродуктивной системы.

Для достижения поставленной цели нами изучено состояние про- и антиоксидантной систем у пациентов с вторичными нарушениями репродуктивной системы до и после лечения.

Материалы и методы. Обследовано 75 моряков, обратившихся по поводу бесплодия в браке и 20 соматически здоровых мужчин без нарушений репродуктивной функции. У 59 (78,7%) пациентов диагностирована сочетанная форма бесплодия, у 7 (9,3%) - азооспермия тестикулярного генеза (подтвержденная результатами биопсии яичка), у 2 (2,7%) пациентов выявлено вторичное угнетение сперматогенеза на фоне острого гепатита, у 1 (1,3%) пациента – выраженная олигозооспермия на фоне анемии, у 6 (8%) пациентов диагностировано экскреторно-токсическое бесплодие без признаков андрогенной недостаточности.

Для дальнейшего исследования были отобраны 59 пациентов с сочетанной формой бесплодия, так как эта форма представляет собой полиэтиологическую патологию, в которой значимую роль может играть оксидантный стресс на фоне воздействия различных неблагоприятных факторов. Азооспермия тестикулярного генеза бесперспективна для коррекции. Пациенты с экскреторно-токсическим бесплодием имели минимальные изменения спермограммы (только астенозооспермию) и требовали только санации половых путей.

Из отобранных пациентов были сформированы три клинические группы. Всем больным с учетом этиологических факторов проводилась комплексная терапия, направленная на восстановление репродуктивной функции. Эффективность комплексного применения α- токоферола оценивалась с учетом дозы препарата и продолжительности курса. Пациентам первой группы (20 человек – 33,9%) в составе комплексной терапии был назначен α-токоферола ацетат в дозе 600 МЕ/сут перорально. Пациентам второй группы (19 человек – 32,2%) вместо токоферола было назначено плацебо. Пациентам третьей группы (20 человек – 33,9%) в составе комплексной терапии был назначен α-токоферола ацетат в дозе 100МЕ/сут перорально. Α-токоферол, а также плацебо, применялись в течение всего курса лечения, длительность которого составила 12 недель.

Для оценки активности перекисного окисления липидов исследовалось содержание диеновых коньюгат (ДК) и малонового диальдегида (МДА) по методу [8], состояниe антиоксидантной системы (АС) – активность супероксиддисмутазы (СОД) по методу [9], содержание водорастворимых антиоксидантов по методу [10].

Репродуктивная функция оценивалась по показателям спермограмм, а также уровню половых гормонов (тестостерона, фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, пролактина). Спермограммы и биохимические показатели исследовались до и после лечения.

Гормональная терапия пациентам первых трех групп проводилась назначением хорионического гонадотропина (ХГ) в дозе 2000 ЕД два раза в неделю на протяжении 12 недель. Применение ХГ было обосновано положительной гонадотропиновой пробой. Также в комплекс лечебных мероприятий во всех группах (кроме контрольной) включались сосудистые препараты (трентал, никошпан, никотиновая кислота в средних суточных терапевтических дозах), препараты цинка (цинктерал, в перерасчете на содержание цинка по 90 мг/сут), стероидные (ретаболил по 1 мл 1 раз в неделю) и нестероидные (калия оротат по 1 г/сут) анаболические препараты на весь курс лечения. Комплексная терапия сочетанного бесплодия включала лечение воспалительных процессов гениталий, которое проводилось по стандартным схемам.

Учитывая особенности организации труда (длительное по 6-8 месяцев нахождение в море и кратковременное пребывание на берегу) эффективность лечения оценивалась по результатам спермограмм после завершения рейса.

Результаты исследования. Было изучено состояние про- и антиоксидантной систем у больных (ДК, МДА, СОД, содержание водорастворимых антиоксидантов) в процессе лечения в сыворотке крови и семенной жидкости, а также показатели спермограмм. Исходный уровень ДК в сыворотке крови больных 1-3 группы составил 63,4±6,54 мкмоль/л; 63,58±5,92 мкмоль/л и 62,48±5,75 мкмоль/л соответственно (в контрольной группе 54,23±5,48 мкмоль/л), а в семенной плазме уровень ДК в группах больных составлял 59,47±4,97* мкмоль/л; 58,12±4,8* мкмоль/л и 58,66±5,16* мкмоль/л (в контрольной группе 44,79±4,37 мкмоль/л). Уровень МДА в сыворотке крови составил 7,50±0,587* мкмоль/л; 7,46±0,58* мкмоль/л и 7,53±0,634* (в контрольной группе 5,83±0,533 мкмоль/л),а в семенной плазме больных эти показатели составили - 5,95±0,495* мкмоль/л в первой группе; 6,04±0,537* мкмоль/л во второй и 5,89±0,535* в третьей группе (в контрольной группе 4,3±0,479 мкмоль/л). Показатели антиоксидантного статуса также имели различия: активность СОД в сыворотке крови больных была ниже по сравнению с контрольной группой и составили 0,523±0,046; 0,528±0,054 и 0,518±0,051 в группах соответственно (в контрольной группе 0,653±0,057), а содержание водорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови у больных составило 14,59±1,49* млЭкв/л, 14,33±1,52* млЭкв/л и 14,15±1,33* млЭкв/л в группах соответственно (в контрольной группе 19,5±1,81 млЭкв/л). В семенной плазме активность СОД составила в первой группе 0,244±0, 022*; во второй группе 0,239±0,023* и в третьей группе 0,242±0,022* (0,343±0,037 в контроле).


Таблица 1.

Показатели спермограммы (концентрация и подвижность сперматозоидов)

до и после проведенной терапии
Группа 1 (n=20)

Группа 2(n=19)

Группа 3 (n=20)

до лечения

после лечения

до

лечения

после

лечения

до

лечения

после

лечения

Концентрация сперматозоидов (млн/мл)

% соотношение

15,24±1,8


100

32,62±3,37


214,04

16,3±1,5


100

20,1±2,85


123,3

15,85±1,74


100

21,2±1,83


133,75

Количество

Активно

Подвижных сперматозоидов (%) % соотношение

31,0±4,0


100

59,33±8,7


191,39

32,6±4,25


100

42,5±5,1


130,37

33,1±4,12


100

44,2±4,78


133,53

*- достоверное значение результатов (р<0,05)


После проведенного лечения концентрация сперматозоидов повысилась на 114,04%, количество активно подвижных сперматозоидов также повысилось на 91,39%. Во второй группе эти показатели повысились на 23,3% и 30,37%, а в третьей группе на 33,75% и 33,53% соответственно.

При изучении биохимических показателей, отмечено существенное их изменение. Так, показатели активности СОД в первой группе составили 0,624±0, 057 (повысилась на 19,3%) в сыворотке крови и 0,310±0,023** (повысилась на 27%) в сперме. Концентрация МДА снизилась до 6,07±0,562 мкмоль/л (на 19,1%) в сыворотке крови и 4,55±0,405** (на 23,5%) в семенной плазме. Уровень ДК в сыворотке крови составил 55,04±6,14 (понизился на 13,2%), а в сперме 45,71±4,28** мкмоль/л (понизился на 23,1%). Содержание водорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови повысилось до 18,96±1,43** млЭкв/л (на 29,9%). Во второй группе эти показатели составили: активность СОД 0,529±0,055 (повысилась на 0,2%) в сыворотке крови и 0,245±0,023 (повысилась на 2,5%) в сперме, концентрация МДА составила 7,37±0,499 (снизилась на 1,2%) и 5,76±0,477 (снизилась на 4,6%) мкмоль/л в сыворотке крови и сперме соответственно. Уровень ДК составил 62,61±6,14 (понизился на 1,5%) и 57,66±4,71 (понизился на 0,8%) мкмоль/л в сыворотке крови и сперме соответственно. Содержание водорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови составило 14,72±1,44 млЭкв/л (повысилось на 2,7%).Показатели третьей группы были следующие: активность СОД 0,552±0,050 (повысилась на 6,6%) и 0,277±0,020 (повысилась на 14,5%) в сыворотке крови и сперме соответственно; концентрация МДА 4,81±0,440 (понизилась на 18,3%) в сперме и 6,63±0,580 (понизилась на 12%) мкмоль/л в сыворотке крови. Уровень ДК составил 57,33±5,17 (понизился на 7,1%) и 51,52±4,94 (понизился на 12,2%) мкмоль/л и мкмоль/л в сыворотке крови и сперме соответственно. Содержание водорастворимых антиоксидантов – 16,94±1,33 (повысилось на 19,7%) млЭкв/л.

В результате проведенного плацебо контролируемого исследования, в котором изучена эффективность -токоферола ацетата в дозах 100 и 600 мг/сут у больных (n40) выявлено снижение МДА в крови и сперме больных, получавших -токоферол в дозе 600 МЕ/сут: 6,07±0,562 и 4,55±0,405** мкмоль/л соответственно /до лечения антиоксидантами 7,5±0,587 и 5,95±0,495 мкмоль/л; ДК в крови и сперме 55,04±6,14 и 45,71±4,28** мкмоль/л соответственно / до лечения 63,4±6,54 и 59,47±4,97 мкмоль/л; и повышение качественных показателей спермы (p0,005). Отмечено достоверное повышение активности СОД в сыворотке крови и сперме с 0,523±0,046 и 0,244±0,022 до 0,624±0,057 и 0,310±0,023** соответственно. При назначении -токоферола ацетата в дозах 100 мг/сут результаты практически не отличались от больных, получавших вместо -токоферола ацетата плацебо, что позволяет сделать вывод о том, что дозировка 100 МЕ/сут витамина Е не оказывает существенного антиоксидантного воздействия.

Выводы: Экологические факторы, профессиональные вредности и техногенные воздействия существенно усиливают ПОЛ и нарушают активность антиоксидантной защиты, что приводит к развитию «оксидантного стресса» и его влиянию на состояние спермального эпителия гонад и сперматогенез.

А-токоферола ацетат, применяемый в адекватных дозах, оказывает выраженное антиоксидантное действие, что положительно отражается на функциональной активности органов репродукции в условиях отрицательного действия вредных экзогенных факторов, что позволяет рекомендовать его в качестве одного из средств патогенетической терапии в комплексном лечении мужчин с нарушением фертильности.

Заключение: Одной из важных причин, приводящих к вторичному бесплодию согласно результатов наших исследований, является воздействие вредных факторов окружающей среды, что подтверждено усилением неферментативного свободнорадикального окисления липидов (ПОЛ). В связи с чем встает вопрос о роли антиоксидантной системы (АС) в общем адаптационном синдроме. Исследования уровня ПОЛ в крови и сперме выявляют более высокую активность АС у здоровых в сравнении с больными бесплодием. Это демонстрирует роль АС в механизмах адаптации организма и его систем к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Антиоксидантная терапия адекватными дозами соответствующих препаратов является высокоэффективной, что можно объяснить способностью антиоксидантов эффективно нормализовывать процессы липидной пероксидации. При этом происходит торможение свободнорадикального окисления, а также повышенного поглощения кислорода, что способствует восстановлению спермального эпителия.


Ключевые слова: Мужское бесплодие, патогенетическая терапия, антиоксиданты, свободнорадикальное окисление.


Литература.

 1. Юнда И.Ф. Болезни мужских половых органов. – Киев: Здоров’я, 1981. - 248 с.

 2. Капустник В.А. Патогенетическое обоснование антиоксидантной терапии при вибрационной болезни // Международный медицинский журнал.- 1998.- №2.- С.106-107.

 3. Евдокимов В.В., Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Якушина Л.М., Ерасова В.И., Кирпатовский В.И., Сахаров И.Ю. Влияние радиационного облучения на витаминный статус и сперматогенез крыс // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.-. 1997.- Том 123, №5. - С. 524-527.

 4. Лобенко А.А., Руденко В.Г., Опарина Т.П., Осадчук В.С., Путиенко А.Г. Анализ причин смертности среди моряков // Вестник морской медицины. – 2001.- №3.- С. 20-24.

 5. Горпинченко И.И. Сексология и андрология.- Киев: Здоровье, 1996. - 563 с.

 6. Юнда И.Ф. Бесплодие в супружестве. – Киев: Здоровье, 1990.- 463 с.

 7. Kamischke A. , Nieschlag E. Analysis of medical treatment of male infertility // Human Reproduction.- 1999.- V.14. ( S.1).- P.16-17.

 8. Скорняков В.И., Кожемякина Л.А., Смирнов В.В., Полякова М.А., Чулкевич Г.Ф., Лобаева И.А. Продукты перекисного окисления липидов в спинномозговой жидкости у больных с черепно-мозговой травмой // Лабораторное дело.- 1988.- №8.- С.14-16.

 9. Misra H.P., Fridovich I. The role of superoxide anion in the antioxidation of epinephrone and a simple assay for superoxide dismutase // J. Biol. Chemistry.- 1972..- Vol. 247.- N10.- P.3170-3175.

 10. Glavind J. Antioxidants in animal Tissue // Acta Chemica Scandinavica. – 1963.- Vol.17.- P.1635-1640.


Summary.

R.B.Chistiakov

ANTIOXIDATIVE THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF SECONDARY DIASTURBANCES OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN SEAFARERS


They have studied the role of harmful endogenic factors and technogenic influences on reproductive system condition of seafarers. Their negative effect on spermatogenesis was confirmed. The role of antioxidant (α-tocoferol acetate) as one of the preparations of pathogenetic therapy in complex treatment of the patients under study was clinically grounded.КЛІНІЧНА ПРАКТИКА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА


УДК 616.928.6:616.715.6


Бабкина Т.М, Пионтковская М.Б., Рогожин В.А., Колотилов Н.Н., Волосевич Л.И.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconКораблебудування
...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconДонецький національний медичний університет  
...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби icon607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37, фгуп "рфяц-внииэф"
Список документов, цитированных в отчете о поиске: su 298084 А, 11. 03. 1971. Su 1445505 A1, 20. 08. 1999. Su 1634106 A1, 20. 06....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби icon607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37, фгуп "рфяц-внииэф"
Список документов, цитированных в отчете о поиске: ru 2174159 C1, 27. 09. 2001. Ru 97115155 A, 10. 04. 1999. Ru 96121620 A, 10. 02....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconЗаконодательство по детскому
Мишель Хансенн, Бельгия (1989-1999 гг.) и с марта 1999 года - Хуан Сомавия, Чили
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconОлександр Іщук, Наталія Ніколаєва
Руслан Забілий; акад. Нан україни Ярослав Ісаєвич; проф. Володимир  архіву Служби безпеки України   5
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconИхологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
Ббк                                                                                                   удк 796. 072. 2
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница