Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община
PDF просмотр
НазваниеКина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община
страница8/132
Дата конвертации02.11.2012
Размер1.21 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   132

чества, но не участва активно във факултетските и общовузовски
М. Малецки, М. Вайнгарт, Й. Курилович, М. Хоновска, Й. Русек и др.).
мероприятия. Безпартиен”. Вероятно затова едва през 1989 г. е избран
Свързан от години не толкова с чешката и словашката, колкото с пол-
за член на Факултетния съвет и на Академичния съвет на ВТУ. Далеч
ската наука, която в неговата дейност е най-добре застъпена, между
по-добри възможности за развитие има след 1992 г., когато е гост-про-
другото и с многобройни рецензии и очерци, в отделна обширна статия
фесор в Ягелонския университет в Краков, а от 1994 г. — в Шльонския
Л. Селимски се спира върху „Знaчeниeтo нa пoлскaтa нaукa зa изучaвa-
университет в Катовице. В Полша чете лекции по увод в балканското
нeтo нa рeчникa и слoвообрaзувaнето нa бългaрския eзик”4.
езикознание и лекции за книжнината и езика на българските католици,
2. Етимология, историческа лексикология, семасиология, фразео-
а също по индоевропейско езикознание, транслаторика, анализ на лите-
логия — това е друга обширна област на творческа изява на Л. Селимски.
ратурното произведение, старобългарски език, история на българския
2.1. Етимология. Освен съставянето на том 5. и 6. на Български
език, описателна граматика на българския език, типология на славянски-
етимологичен речник (1996, 2002), където участва като извънщатен
те езици. През 1999 г. в Катовице публикува книгата „Християнските
сътрудник на ИБЕ и като вътрешен рецензент на няколко свезки от 5 и
имена у българските католици. Проблеми на усвояването”, получила
6 том, за отбелязване са редица статии, посветени на трудни проблеми
много висока оценка и няколко рецензии у нас и в чужбина, за която му
около етимологията на думи, оставени като неясни в БЕР или получили
е присъдена научната степен „доктор на науките”. От 2002 г. е на профе-
обяснение, което в неговото виждане е незадоволително. За някои от
сорска длъжност и ръководител на секция по сравнително езикознание
разглежданите неясни или спорни думи след включването на Л. Селимски
в Шльонския университет в Катовице, където работи до днес, а от януари
в дискусията над произхода им се оказва, че те не са толкова загадъчни,
2008 г. е титулярен професор. Член е на Комисията по словообразуване
че не са остатъци от езика на траките5, нито от балто-славянското
в славянските езици към Международния комитет на славистите. През
наследство6, както се е струвало на учени от тези области, а са заемки,
2006 г., на национална конференция по ономастика във ВТУ, ономастич-
попаднали в български език чрез турско посредничество.
ното общество в България го избра за Председател на Експертния съвет
Към анализа на загадъчната дума Л. Селимски подхожда не само
за създаване на Национален електронен архив на българската топонимия.
като ученик на Вл. Георгиев, който, по думите на Учителя (в изказване
За творчеството му, което през последните десетилетия нарасна
на кандидатската защита на Л. Селимски), „познава законите за езиковия
значително, може много да се говори, но позволете ми да направя кратък
развой”. Освен звуковата страна, за него е много важен словообразува-
преглед на областите, в които предимно работи.
телният строеж и смисловата мотивировка на изследваната дума, за
1. Като градиво за една история на езикознанието и славистиката
което пък се е школувал при полски учени, най-вече Фр. Славски, но
могат да се приемат многобройните очерци за езиковеди от различни
също така и Й. Курилович, Я. Сафаревич и др. Като се съобразява с
страни и епохи, в които, още като млад специалист, Л. Селимски се
особеностите, характерни за ареала, от който е дадената диалектна
опитва да оцени приноса на отделни личности в определена изследова-
дума, като разкрива словообразувателните морфеми в нейния състав,
телска област и мястото им в историческия развой на науката, контактите
4 Tрудoвe нa ВTУ “Св. св. Kирил и Meтoдий”. Филологически факултет 26/ 2, В.
на български учени с колеги от други страни (А. Теодоров-Балан, Вл.
Tърнoвo 1993, 39—68.
Георгиев, Ст. Младенов, Л. Милетич, Ст. Романски, Ст. Стойков, Л.
5 Думата шарапана не е тракийска, а арабско-персийска. // Език и литература
Андрейчин, Ив. Гълъбов3 , Св. Иванчев и др.; Б.-Й. Копитар, Г. Вайганд,
33/1, 1978, 106—107; Этимология девяти болгарских слов, заимствованных из ту-
рецкого языка. // Балканско езикознание 21/2, 1978, 29—36; Няколко набедени тракий-
3 Обширен очерк за учения е поместен в книгата Иван Гълъбов. Биобиблио-
ски думи в българския език. // Аспирантски сборник, V, 1. Езикознание и литературо-
графия. В. Търново 1983, 132 стр. (в съавт. с П. Попова). Вж. рец.: Русинов Р. //
знание, Велико Търново 1979, 3—12.
Съпоставително езикознание 9/5, 115—116.
6 За идентификацията на три думи. // Български език 42/2, 1992, 289—292.
31
32
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   132

Похожие:

Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconКонспект урока по русскому языку в 7 классе. Тема: Наречие как часть речи
Правильно, это имена существительные, имена прилагательные, местоимения, имена числительные и, конечно, наречия. (демонстрация слайда...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconЧто в имени твоём?
Личные имена имели все люди во все времена. Имена связаны не только с культурой народа, но и с развитием производительных сил. Для...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconТамара Михайловна Кост- кина 
На митинг собрались студенты и преподаватели  Ухтинс- кого  промышленно-экономического  лесного колледжа. 
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община icon2. Продолжаем работу по обучению ребенка образованию уменьшительных существительных с помощью суффиксов. По­играйте с ребенком в игру «Кто больше?»
Учим ребенка образовывать уменьшительные имена существительные. Поиграйте в игру с мячом «Ласковые имена» научите ребенка образовывать...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconПобратим – болгарская новой, с современным обо наук как центр кристалли община Поморие
Т р о и ц к о е   и н ф о р м а ц и о н н о е   а г е н т с т в о   М о с к о в с к о й   о б л а с т и
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconГ. К. Жуков
Невский, Дмитрий Донской, Петр I, Александр Суворов, Михаил Кутузов. Их имена бережно хранятся в памяти поколений. В XX веке к ним...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconРасписание богослужений 
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 109 ноябрь-декабрь 2010 г
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община icon2                         пленарные  доклады 
...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconУ 180        Морфология современного русского языка: Имена. Местоиме
Организация учебного процесса по курсу «Морфология современного   русского  языка:  Имена.  Местоимение»     6 
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconРассказ о том, как появилось Местоимение
Имена Прилагательные, Имена Числительные, Глаголы и многие другие. Правила ими мудрая королева Морфология. День-деньской жители этой...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница