Методичні рекомендації до 
Скачать 68.91 Kb.
PDF просмотр
НазваниеМетодичні рекомендації до 
  Науковий  реферат  не  повинен  бути  занадто 
Дата конвертации03.10.2012
Размер68.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

 
 
 
Аспект 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 
НАПИСАННЯ ТА  ВИМОГИ ДО 
ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ 
 
 

 
 
 

Хмельницький – 2011 


 
 
          З  метою  виявлення  і  розвитку  творчих  обдарувань  ліцеїстів, 
формування  навичок  науково-дослідницької  роботи,  підготовки  до 
навчання у вищих навчальних закладах для учнів ліцею пропонується 
написання  наукових  рефератів,  курсових  робіт,  а  для  учнів  8  -  11 
класів наукових проектів МАН. 
         Науковий реферат являє собою короткий виклад у письмовому 
вигляді  змісту  наукових  праць  або  праць  спеціалістів  за  обраною 
темою, огляд літератури певного спрямування. Науковий реферат не 
передбачає  самостійного  викладу  наукових  результатів.  Його 
завдання  -  узагальнити  те,  чого  досягли  інші,  самостійно  викласти 
проблему,  опираючись  на  факти,  взяті  з  літератури.  Це  не  просто 
переказ  прочитаного,  а  серйозна  робота,  що  вимагає  глибокої 
підготовки  автора.  Науковий  реферат  не  повинен  бути  занадто 
глобальним і загальним, тому що порівняно невеликий об'єм роботи 
( 10 сторінок) не дозволить розкрити тему. 


 
Курсова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження 
ліцеїста.  Така  робота  допомагає  учню  систематизувати  отримані 
теоретичні  знання  з  вивченої  дисципліни,  перевірити  якість  цих 
знань,  оволодіти  первинними  навичками  проведення  сучасних 
досліджень.  Курсова  (наукова  робота  МАН)  робота  виконується  з 
метою  закріплення,  поглиблення  і  узагальнення  знань,  одержаних 
учнями за час навчання та їх застосування на практиці, вона повинна 
бути  комплексною  і  включати  в  себе  розділи,  які  б  розкривали 
методичні, дидактичні та практичні питання. 
Науковий  реферат,  курсову  та  науковий  проект  МАН  доцільно 
виконувати в такій послідовності: 
-         вибір теми, обґрунтування її актуальності; 
-         з'ясування  об'єкта і предмета дослідження; 
-         визначення мети і завдань; 
-         виявлення і вибір літератури з теми, її вивчення; 
-         складання попереднього плану роботи тощо. 
Тематика  наукових  рефератів,  курсових,  та  наукових  робіт  не 
обмежується,  вона  повинна  відповідати  завданням  навчальної 


 
дисципліни  і  погоджуватися  з  науковими  керівниками  та 
завідуючими кафедрами. 
Усі  роботи  повинні  бути  виконані  державною  мовою,  крім 
окремих випадків за дозволом дирекції ліцею. 
  
Структура наукового реферату, курсової   та  наукової  роботи:  
1.     Титульний аркуш 
2.     Зміст 
3.     Вступ 
4.     Розділи (два і більше) 
5.     Висновки 
6.     Список використаних джерел (в алфавітному порядку або  по 
черзі їх використання у роботі) 
7.     Додатки 
Титульний аркуш  
Тези 


 
          Зміст  -  це  третя  після  титульного  аркуша  сторінка.  У  ньому 
визначено структуру (план) роботи з назвами розділів, підрозділів та 
номерів початкових сторінок. 
         Перелік умовних позначень (якщо є) друкується на наступній 
після змісту сторінці. 
У  Вступі  обґрунтовується  тема,  предмет  і  об'єкт  дослідження, 
визначається  мета  дослідження.  У  вступі  необхідно  розкрити 
актуальне  значення  теми  (проблеми)  та  стан  її  вивчення.  Після 
визначення  актуальності  проблеми  роботи  формулюється  мета  та 
завдання дослідження, обґрунтовується важливість його проведення. 
         Основна частина (розділ 1, розділ 2 і т.д.) може поділятися на 
теоретичну  і  практичну.  Теоретична  частина  передбачає  аналіз  та 
осмислення  опрацьованої  учнем  літератури  за  темою  дослідження, а 
також  певні  висновки,  які  спонукають  до  здійснення  необхідних 
дослідницьких розвідок. Практична частина містить опис виконаного 
дослідницького  завдання  та  розробки  навчально-методичних 
матеріалів тощо.          
Основна частина курсової та наукової роботи складається з розділів, а 
також з підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки


 
          У  розділах  основної  частини  подають:  загальну  методику, 
методи  досліджень  та  вирішення  задач,  результати  теоретичних  або 
експериментальних  досліджень,  їх  аналіз  та  узагальнення,  а  також 
огляд літератури за обраною темою.     
Виклад матеріалу підпорядковується одній провідній ідеї, чітко 
визначеної  автором.  У  розділі  "Огляд  літератури"  необхідно  стисло 
охарактеризувати  напрацювання  науковців,  дослідників,  які 
використані  автором  роботи,  слід  обґрунтувати  доцільність  вибору 
проблеми  та  визначити  значення  подальшої  роботи  над  нею.  При 
цьому  у  списку  використаних  джерел  обов'язково  вказати  авторів 
запозичених матеріалів та видання, у яких вони друкувалися. 
          У  розділах  теоретичного  характеру  розкриваються  методи 
розрахунків,  гіпотези,  що  розглядаються.  В  експериментальних  - 
принципи  дії  і  характеристики  використаних  приладів,  апаратури,  а 
також  методів  математичної  та  інших  форм  обробки  отриманих 
результатів. 
          У  наступних  розділах  автор  курсової  або  наукової  роботи 
викладає результати власних досліджень, аналізує та обґрунтовує їх. 


 
          Висновки  випливають  зі  змісту  роботи.  Висновки  не  повинні 
мати  зайвих  слів,  у  них  необхідно  відобразити  найважливіші 
результати  досліджень,  звернути  увагу  на  якісні  та  кількісні 
показники  здобутих  результатів,  викласти  рекомендації  щодо  їх 
використання. 
          Список  використаних  джерел  розміщується  у  порядку 
згадування  джерел  у  тексті  за  їх  наскрізною  нумерацією  або  за 
абеткою. Internet - джерела  розміщуються в кінці  списку  літератури  
і повинні мати обов'язкове посилання на офіційні сайти організацій та 
установ. 
ДОДАТОК  необхідно  починати  з  нової  сторінки.  У 
ДОДАТКАХ вміщують матеріал, який: 
-          є  необхідним   для  повноти  роботи,  але  включення  його  до 
основної  частини  роботи  може  змінити  логічне  та  впорядковане 
уявлення про роботу; 
-          не  може  бути  послідовно  розміщений  в  основній  частині 
роботи через великий обсяг або способи відтворення; 


 
-          може  бути  невідомим  для  широкого  кола  читачів,  але  є 
необхідним для фахівців. 
          За  необхідністю  до  додатків  доцільно  включити  проміжні 
математичні  та  інші  доведення,  формули  та  розрахунки,  таблиці 
допоміжних  даних,  схеми,  ілюстрації  допоміжного  характеру, 
протоколи випробувань, опис алгоритмів і програм, вирішення задач 
та ін. 
 
Виразність і мова тексту 
          Науковий  реферат,  курсова   та  наукова  робота  повинні  бути 
написані  логічно,  послідовно,  грамотною  літературною  мовою.  Не 
слід  вживати  дуже  довгих  складних  побудов  речень  та  надто 
коротких, лаконічних фраз. 
          Стиль  наукової  мови  -  безособовий  монолог,  тому  виклад 
ведеться  від  третьої  особи  множини.  Але  нагнітання  в  тексті 
займенника  "ми"  створює  негативне  враження.  Тому  автори 
застосовують  конструкції,  які  виключають  займенник  "ми",  тобто 
вживають 
неозначено-особові 
речення: 
"спостерігаємо, 
встановлюємо, маємо на увазі" тощо. 


 
          В  окремих  випадках  використовують  такі  вирази,  як  "на  наш 
погляд,  "на  нашу  думку",  "на  думку  автора  праці",  "можна 
стверджувати",  "проведені  досліди  підтвердили",  "дають  підстави  
вважати, робити висновки" тощо. 
          При  згадуванні  в  тексті  прізвищ,  їхні  ініціали  вказують  перед 
прізвищем   (наприклад:  К.Д.Ушинський),  а  не  після  прізвища,  як  це 
прийнято у списках літератури. 
  
Посилання на джерела 
         Посилання в тексті на джерела, що розташовані  в кінці роботи, 
слід  зазначати  порядковим  номером  за  переліком  посилань, 
виділеним двома квадратними дужками. 
Наприклад: "у працях [1 - 7] ..." або [1, с.7] 
(Джерело розміщене під номером 1            у "Списку використаних 
джерел" у кінці роботи, сторінка 7) 
Список використаних джерел 
          Необхідно  складати  згідно  з  державним  стандартом  у  порядку 
появи посилань у тексті (або в алфавітному порядку прізвищ авторів 

10 
 
чи заголовків, якщо авторів більш, ніж троє). Зарубіжні джерела, що 
використовуються  мовою  оригіналу  (за  винятком  російських), 
записують у кінці списку в алфавітному порядку. 
         Додатки оформляються після списку використаних джерел 
(кожен додаток - з нової сторінки). 
Скорочення в тексті 
          Довільні  скорочення  слів  застосовувати  неприпустимо. 
Дозволяється  скорочувати  слова  перед  цифрами,  що  позначають 
посилання у тексті на певний елемент чогось: 
 
том - т. 
І таке інше - і т.ін. 
сторінка - с. 
випуск - вип.. 
та інші - та ін. 
професор - проф. 
частина - ч. 
сторіччя - ст. 
академік - акад. 
рисунок - рис. 
наприклад - напр. 
 
пункт - п. 
дивись - див. 
 
 

11 
 
Обсяг наукового реферату для учнів 5 - 10 друкованих сторінок, 
курсова робота для учнів 10 - 15 друкованих сторінок, обсяг наукової 
роботи для учнів  20 - 25 друкованих сторінок. 
Правила  оформлення  наукового  реферату,  курсової  та  наукової 
 роботи:  Оригінал  друкується  на  папері  формату  А-4,  шрифтом  
Times New Roman 14 кеглем, міжрядковий інтервал 1,5. 
Відтиски на папері повинні бути чіткими. 
            Розмірні показники друку: 
-        в  одному  рядку  60±2  знаки  з  урахуванням  пропусків  між 
словами, 
-       абзацний відступ 3-5 інтервалів, 
-       на одній сторінці суцільного тексту 30±2 рядки, 
-       верхнє поле і нижнє поле - 2 см, праве - 1 см, ліве - 2 см, 
-        заголовки  відокремлюються  від  тексту  зверху  і  знизу  2 
інтервалами. 
  
 

12 
 
Заголовки,  зміст,  вступ,  назви  розділів,  висновки,  додатки, 
список  використаних  джерел  друкують  великими  літерами 
(жирним  шрифтом).  Заголовки  підрозділів  друкують  маленькими 
літерами  (крім  першої  великої)  з  абзацу  і  виділяють  жирним 
шрифтом. 
Крапки 
після 
заголовків 
не 
ставляться. 
Підкреслювання заголовків не допускається. 
 
Кожну  структурну  частину  роботи  слід  починати  з  нової 
сторінки
Нумерація  сторінок,  розділів  та  підрозділів  здійснюється  тільки 
арабськими  цифрами  без  знака  №  .  Першою  сторінкою  роботи  є 
титульна,  яку  включають  до  загальної  нумерації  сторінок  роботи. 
Номер  сторінки  на  титульному  аркуші  не  ставиться.  На  наступних 
сторінках  номер  проставляють  у  правому  верхньому  куті 
сторінки без крапки вкінці.  
         Курсова робота обов'язково підлягає оцінці наукового керівника 
та завідувача кафедри. 

13 
 
          Учні,  які  виявили  особливі  здібності  до  наукової  творчості, 
захистили  курсову  роботу  на  "  відмінно",  можуть  бути  
рекомендовані до роботи в Малій Академії наук України. 
Тези  кращих  робіт  випускників-  ліцеїстів  рекомендуються  до 
публікації у збірнику ' Аспект''. 
Вимоги до змісту наукової  роботи. 
Титульний  аркуш  оформлюється  за  встановленою  формою  (зразок 
додається).  Другою  сторінкою  роботи  є  Тези.  Зміст  подається  на 
третій  сторінці  роботи,  включає  назви  всіх  структурних  частин  із 
вказівкою  номерів  сторінок  (зразок  додається).У  вступі  коротко 
розкривається актуальність теми, обґрунтовується її вибір, вказується 
мета  роботи,  об'єкт  та  предмет  дослідження.  Об'єктом  виступає  те, 
що  досліджується.  Предметом  -  те,  що  в  цьому  об'єкті  має  наукове 
пояснення.  Предмет  дослідження  визначає  тему  роботи.  Мета 
дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з 
його 
кінцевим 
результатом 
і 
шляхом 
його 
досягнення. 
Проаналізований  та  систематизований  матеріал  викладається 
відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний 
розділ  висвітлює  самостійне  питання,  а  підрозділ  -  окрему  частину 

14 
 
цього  питання.  Логічним  завершенням  наукової  роботи  є  висновки
Головна  їх  мета  -  підсумки  проведеної  роботи.  Висновки  можуть 
подаватися  у  вигляді  окремих  лаконічних  положень.  Дуже  важливо, 
щоб 
вони 
відповідали 
поставленим 
завданням. 
Список 
використаних  джерел  відображає  обсяг  усієї  використаної 
літератури  і  розміщується  після  висновків.  Його  необхідно  складати 
згідно  з  державним  стандартом  у  порядку  посилань  у  тексті  (або  в 
алфавітному  порядку  прізвищ  авторів  чи  заголовків)  з  обов'язковим 
наведенням назв праць. Наприклад: 
 
 
Характеристика 
Приклад оформлення 
джерела 
Монографії. 
Романенко М. І. Освіта як об'єкт соціально-філософського аналізу: 
Наук. моногр. - Д.: Промінь, 1998. - 131с. 
Посібники (один, два 
або три автори) 
Суслов О.П., Вишневська В.А. Програмно-цільове управління: аспект 
моделювання. - К.: Знання, 1998. - 115с. 
Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень: Навч.- метод. 
посіб. / О.П. Рудницька, А.Г.  Болгарський, Т.Ю. Свистєльнікова; Нац. 
пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова.- К., 1998. - 142с.: ілюстр. нот. ілюстр. 
Чотири автори 
Культура в законі: Стан та проблеми правового регулювання культури 
в Україні /  Укр. центр культ. досліджень, Ін-т культурної політики; В. 
Солодовиц, 
О. Грищенко, М. Стріха, В. Вечерсткий; За ред. 
О. Гриценко. - К., 1998. - 100 с. 

15 
 
П'ять та більше 
Принципи менеджменту: Конспект лекцій / Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого; Укл.: О.О. Мамалуй,            О.С. Марченко, 
авторів 
Л.С. Шевченко та ін . - Х., 1997. - 109 с.: ілюстр., табл. 
Колектив авторів 
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / М-во освіти 
України, Голов. упр. серед. освіти. - К.; Ірпінь: Вид.-торг. фірма 
„Перун", 1998. - 63 с.: табл. 
Багатотомні видання  Христианство: В 2 т. Т. 1. А-К: Энциклопед. Слов. / Ред. кол.: С.С. 
Аверинцев (гл. ред.) и др. - М.: Большая Рос. Энцикл., 1993. - 863 с. 
Перекладні видання  Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания: Пер. с англ. - К.: 
Ваклер; М.: Рефл-бук, 1998. - 462 с. 
Збірки наукових 
Вісник Харківської державної академії культури. 
праць 
Вип..1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформати-ка: Зб. 
наук. пр. - Х.: ХДАК, 1999. - 187 с. 
Словники 
Дрякіна В. І., Соколовський Ю.А. Російсько-український музичний 
лексикон: 2000 термінів / М-во освіти України. - Кіровоград: Фірма 
„Алтей", 1997. -  239 с. 
Збірки 
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Відродження фахової збірки на новій 
інформаційній основі // Вісн. Харків. держ. академії культури. - Х., 
1999. - Вип. 1. - С. 5-13. 
Журнали 
Величко О., Худолій В. Поштові марки України: минуле й сучасність 
// Друкарство. - 1999. - Трав. - черв. - С. 34-37. 
Енциклопедії 
Махновець Л.Є. Володимир Мономах // Українська літературна 
енциклопедія. - К., 1998. - Т. 1. - С. 348-349. 
 
(зразок оформлення літератури додається) 
Додатки оформлюють як продовження наукової роботи на наступних 
її  сторінках,  розміщуючи  їх  у  порядку  появи  посилань  у  тексті 
роботи.  Кожен  додаток  починається  з  нової  сторінки.  Додаток 
повинен  мати  заголовок,  надрукований  угорі  малими  літерами  з 
першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Додатки 

16 
 
слід  позначати  послідовно  великими  літерами  української абетки,  за 
винятком літер Ґ, Є, Ї, І, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток АДодаток 
Б  тощо.  Якщо  додаток  тільки  один,  то  він  позначається  як  Додаток 
АНа одній сторінці має бути тільки один додаток. Якщо додаток 
не поміщається на одній сторінці, то він продовжується на наступній 
за підписом Продовження Додатка А. 
Нумерація 
До  загального  обсягу  наукової  роботи  не  входять  додатки.  Усі 
сторінки    елементів  роботи  підлягають  нумерації  на  загальних 
засадах.  Нумерацію  сторінок,  розділів,  підрозділів,  пунктів, 
підпунктів,  малюнків,  таблиць,  формул  подають  арабськими 
цифрами  без  знаку  №.  Першою  сторінкою  роботи  є  титульний 
аркуш,  який  включають  до  загальної  нумерації  сторінок,  але  номер 
сторінки  на  ньому  не  ставлять.  На  наступних  сторінках  номер 
проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в 
кінці
Номер  розділу  ставлять  після  слова  „розділ",  після  номера 
крапку  не  ставлять,  з  нового  рядка  друкують  великими  літерами 
заголовок розділу

17 
 
Підрозділи  нумерують  у  межах  кожного  розділу.  Номер  підрозділу 
складається  з  номера  розділу  і  порядкового  номера  підрозділу,  між 
якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу теж повинна стояти 
крапка,  наприклад:  2.3.  (третій  підрозділ  другого  розділу).  Потім  у 
тому  ж  рядку  має  бути  заголовок  підрозділу.  Крапку  в  кінці 
заголовка не ставлять
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається  з  порядкових  номерів  розділу,  підрозділу,  пункту,  між 
якими  ставлять  крапку.  Наприклад:  1.3.2.  (другий  пункт  третього 
підрозділу  першого  розділу).  Потім  у  тому  ж  рядку  -  заголовок 
пункту.  Відстань  між  заголовком  та  текстом  повинна 
дорівнювати двом  одинарним інтервалам. 
Ілюстрації  (фотографії,  креслення,  схеми,  графіки,  карти)  і  таблиці 
подають  безпосередньо  після  тексту,  де  вони  згадані  вперше, або  на 
наступній сторінці. 
Ілюстрації  позначаються  словом  Рис.  і  нумеруються  послідовно  в 
межах  розділу  за  винятком  поданих  у  додатку.  Наприклад:  Рис.  1.2 
(другий  рисунок  першого  розділу).  Номер  ілюстрації,  її  назва  і 
пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. 

18 
 
Таблиці  нумерують  послідовно  в  межах  розділу.  У  правому 
верхньому  кутку  над  відповідним  заголовком  таблиці  розміщується 
напис  „Таблиця"  із  зазначенням  номера.  Наприклад:  Таблиця  1.2.  - 
друга  таблиця  першого  розділу.  Якщо  таблиця  переноситься  на 
наступну сторінку, слід написати: Продовження таблиці 1.2. Кожна 
таблиця  повинна  мати  назву,  яка  розміщується  над  таблицею  і 
друкується  симетрично  до  тексту.  Назву  і  слово  „Таблиця" 
починають з великої літери. 
Формули  нумеруються  в  межах  розділу.  Номери  формул 
пишуть  біля  правого  берега  аркуша  на  рівні  відповідної  формули  в 
круглих дужках. Наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 
Нумерувати  слід  лише  найважливіші  формули,  на  які  є  посилання  в 
подальшому тексті. 
Посилання  на  джерела  зазначаються  порядковим  номером  за 
переліком  посилань,  виділеним  двома  квадратними  дужками  [1-7], 
або  [1:7]  або  [1,  с.7],  де  1  -  порядковий  номер  джерела  за  списком 
літератури,  7  -  номер  сторінки,  звідки  взято  цитату.  Для  internet-
посилань  найбільш  доречні  посилання  на  офіційні сайти  організацій 
та установ. 

19 
 
Посилання  на  ілюстрації  вказують  порядковим  номером 
ілюстрації, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). 
Посилання  на  формули  вказують  порядковим  номером 
формули  в  дужках.  Наприклад,  „...  у  формулі (2.1)".  На  всі таблиці 
повинні  бути  посилання  в  тексті,  при  цьому  слово  „таблиця"  в 
тексті  пишуть  скорочено,  наприклад:  „...  в  табл..  1.2.".  У  повторних 
посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово 
„дивись". Наприклад: див. табл. 1.3. 
При  наведенні  цитат  у  роботі  необхідно  точно  відтворити 
цитований  текст.  Текст  цитати  починається  і  закінчується  лапками  і 
наводиться  у  тій  граматичній  формі,  в  якій  він  поданий  у  джерелі. 
Цитування  повинно  бути  повним,  без  довільного  скорочення 
авторського  тексту  і  без  перекручень  думок  автора.  Кожна  цитата 
супроводжується посиланням на джерело
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
Зразок  титульної сторінки наукової роботи МАН 
 
Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти Хмельницької міської ради 
Хмельницьке територіальне відділення МАН України 
 
 
Відділення: математика 
Секція: прикладна математика 
 
 
НАБЛИЖЕНІ МАТЕМАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ  
В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ 
 
 
 
Роботу виконав:  
Тітов Дмитро Сергійович, 
учень 10 класу Технологічного 
багатопрофільного ліцею  
 
 
Науковий керівник: 
Ткаченко Олександр Кирилович, 
доцент Донецького 
національного університету, 
кандидат фізико-математичних 
наук 
 
 
 
 
 
 
Хмельницький – 2010 
 

21 
 
 
Зразок оформлення змісту роботи 
 
 

ЗМІСТ 
ВСТУП ................................................................................................................... 3 
РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ СМИСЛ ІГРОВОГО НАЧАЛА У   
ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  .........................  4 
1.1.  Дослідження    ігрової    природи    як    культурологічного  
феномену .....................................................................................   4 
1.2.  Основні ознаки гри як діяльності ..............................................  8 
РОЗДІЛ 2КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФОРМИ ГРИ У ПРОЦЕСІ  СТАНОВ-
ЛЕННЯ СВІДОМОСТІ ................................................................. 11 
2.1.  Символістичні форми гри в культурі ........................................ 11  
2.2.  Містичні культові та спеціальні форми ігрової діяльності .... 14  
2.3.  Гра як процес миследіяльності .................................................. 17 
2.4.    Гра як поле перенесення інформаційної культури .................. 19 
РОЗДІЛ 3. ГРА ЯК КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ФАКТОР ПРОЦЕСУ 
МИСЛЕДІЯЛЬНОСТІ ................................................................. 22 
3.1.  Гра як процес усвідомлення ..................................................... 22 
3.2.  Трансформаційні процеси і культурологічний фактор 
           ігрової інформаційної свідомості ........................................... 26 
ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 28 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 30 
ДОДАТКИ .......................................................................................................... 33 
 
 
 


22 
 
Зразок оформлення літератури 
 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
1.  Амосов  М.  Людина:  розум,  почуття,  душа  //  Вісник  Академії  наук        
України. – 1994. – № 2. – С. 3 – 16.  
2.  Бабаева  Ю.Д.  Эмоции  и  проблемы  классификации  видов  мышления  // 
Вестник московского ун-та – 1999. – № 2. – С. 3 – 12. 
3.  Блум Ф., Лейзерсон А. Мозг, разум и поведение. – М.: Мир, 1988. – 200 с. 
4.  Божович  Л.И.  Личность  и  ее  формирование  в  детском  возрасте.  –  М.: 
Просвещение, 1968. –  345с. 
5.  Боришевський  М.  Й.  Виховання  самоконтролю  в  поведінці  учнів 
початкових класів. – К.: Рад. школа, 1980. – 192 с. 
6.  Васильев  И.А.,  Поплужный  В.Л.,  Тихомиров  О.К.  Эмоции  и  мышление.  – 
М.: изд-во моск. ун-та, 1980. – 110 с. 
7.  Ващенко Т. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна 
школа. – 1996. – № 2. – С. 24 – 28.  
8.  Веллер М. Все о жизни. – Санкт-Петербург: Нева, 1999. – 496 с. 
9.  Занюк С.С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002. – 214 с. 
10. Кикнадзе  Д.А.  Потребности,  поведение,  воспитание  /  Под.  ред.  и  при 
участии проф. В. Г. Афанасьева. – М.: “Мысль”, 1968. – 96 с.  
11. Макаренко  А.  С.  Педагогические  сочинения:  В  8-ми  т.  Т.  8  /  Сост.                      
М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – М.: Педагогика, 1986. – 336 с.  
12. Немов  Р.  С.  Психология:  В  3-х  кн.  Кн.  2.  Психология  образования.  –  М.: 
Владос, 1999. – 621 с. 
13. Сухомлинський  В.О.  Як  виховувати  справжню  людину.  –  М.:  Педагогіка, 
1990. – 280с. 
14. Шинкарук  В.  І.    Філософський  словник.  –  К.:  головна  редакція  укр.  радян. 
енциклопедії, 1986. – 730 с. 

23 
 
Зразок оформлення таблиці 
 
 
 
                                                                                                                Таблиця 1.2. 
 
Норми української літературної мови 
 
Назва норм 
Що регулюють норми 
 
Правильну вимову звуків, звукосполучень і 
Орфоепічні норми 
наголосу в словах 
 
 
Вживання слів у властивому їм значенні та 
Лексичні норми 
правильне поєднання слів за змістом у реченні і 
 
словосполученні 
 
 
Правильне творення і вживання слів та їх 
Граматичні норми 
стилістичного  забарвлення та стилю мовлення 
 
 
Вживання мовних засобів відповідно до їх 
Стилістичні норми 
стилістичного  забарвлення та стилю мовлення 
 
 
Правильний запис слів 
Орфографічні норми 
 
 
Правильну розстановку розділових знаків 
Пунктуаційні норми 
 
 
 
 24 
 
Зразок оформлення рисунка  
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2.2   Герб міста  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


25 
 
Зразок оформлення додатка 
 
 
 
                                                                                                  Додаток А 
 
РІЗНОВИДИ МЕТАФОР 
 
ПППППП
персоні П
фі П
к Е
ацР
і  
я 
уособлення 
                  
 
 
 
 
 
символ 
 
алегорія 
Метафора 
 
 
 
 
оксюморон 
 
порівняння 
 
 
метонімія 
 
 
 
 
 
 
 
  


Похожие:

Методичні рекомендації до  iconМетодичні рекомендації ДО виконання,  
...
Методичні рекомендації до  iconМетодичні рекомендації щодо організації самоосвіти учнів у літній період з географії

Методичні рекомендації до  icon  Уроки русского языка. Методические рекомендации к тетрадям-пособиям.  
У посібнику подано розробки уроків з російської мови, методичні рекомендації до робочих 
Методичні рекомендації до  iconМетодичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни 
Приложение Б. Пример оформления титульного листа 35 Курсовая работа помогает выявить склонность отдельных студентов к научной 
Методичні рекомендації до  iconМетодичні рекомендації / оюб ім. О. М. Бойченка; уклад. Л. Настояща. Кіровоград, 2009. - 28с
Видавнича діяльність бібліотек області: бібліограф покажч. / Кіровоградська оюб ім. О. М. Бойченка; Уклад. Л. Настояща. – Кіровоград,...
Методичні рекомендації до  iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”). Укл.:...
Методичні рекомендації до  iconМетодичні матеріали   для забезпечення роботи студентів заочного відділення 

Методичні рекомендації до  iconДонецький національний технічний університет 
Методичні  вказівки  з  організації  підготовки  магістрів  та  виконання  кваліфікаційної 
Методичні рекомендації до  iconТа  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012 

Методичні рекомендації до  iconСуми Видавництво СумДУ
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з англійської мови» / Укладач Н. А. Приходько....
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница