№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
Скачать 126.66 Kb.
PDF просмотр
Название№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
страница1/8
Дата конвертации04.11.2012
Размер126.66 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8


 
Брэсцкі дзяржаўны 
 
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 
№ 5 (143) 
ВЫДАВЕЦ: установа адукацыі «БРЭСЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ IМЯ А.С. ПУШКIНА» 
Выдаецца з 1997 года 
Выходзiць 2 разы ў месяц 
Сѐння  
ў нумары: 
 
Ёсць пытанні? 
Аб  тым,  як  прайшла 
сустрэча  ўніверсітэцкай 
інфармацыйна-прапаган-
дысцкай  групы  са  сту-
дэнтамі і якія пытанні іх 
хвалююць, чытайце на 
Какая часть жизни человека является самой беззаботной? Конеч-
 
но, студенческие годы. Кто живѐт весело от сессии до сессии? Они – 
стар. 2 
 
студенты! 
Добрыя сэрцы  
17 ноября традиционно отмечается Международный день студен-
Пра акцыю для дзяцей 
та.  Наш  университет  не  остался  в  стороне  от  студенческого 
з  парушэннем  зроку 
«профессионального» праздника. С самого утра и в течение всего дня 
«Добрыя  сэрцы»  зной-
в  фойе  главного  корпуса  демонстрировалась  презентация  «Я  –  сту-
дзеце на 
дент!». Факультеты поздравили ребят по-своему: географы провели 
 
стар.4 
кулинарную  ярмарку  «Ням-Ням»  и  конкурс  стенгазет  «Студент  – 
 
это…»; филологи устроили настоящие испытания для всех желаю-
Розныя  погляды  – 
щих попасть на факультет, математики предложили спеть карао-
адна праблема 
ке, а психологи вывесили забавные стенгазеты...  
Як  праходзіла  Рэспуб-
Завершила  праздник  вечеринка  «Студенчества  весѐлая  пора»  (на 
ліканская навукова-прак-
фото, подробности на странице 7). 
тычная  канферэнцыя, 
 Ещѐ раз с праздником, дорогие студенты! 
даведаецеся на 
стар. 5 
 
  Юбілей  збірае 
сяброў 
2  лістапада  прайшла 
святочная  праграма, 
прысвечаная  20-годдзю  
Беларускай  рэспублі-
канскай  піянерскай 
арганізацыі  і  90-годдзю 
камсамола Беларусі  
стар. 6–7 
 
Сустрэча з зоркай 
Уражанні  ад  сольнага  
канцэрта  Паліны  Смо-
лавай шукайце на 
стар. 7 Берасцейскі  

№ 5 (143) лістапад 2010 г. 
ўніверсітэт 
ПЫТАННЕ – АДКАЗ 
11  лістапада  адбылася  чэнцаў  нашага  ўнівер-
розных  прычын  (узрост  і  чатку  1990-х  гг.  наш  ВНУ 
сустрэча  ўніверсітэцкай  сітэта? Пра ўсѐ па парадку. 
інш.)  не  набылі  статус  налічваў  3  000  студэнтаў, 
інфармацыйна-прапаган-
Студэнтаў-гісторыкаў  дзяцей-сірот,  дзяцей,  зас-
то цяпер – 10 000. 
дысцкай  групы  (на  чале  з  хвалявалі  пытанні  пашы-
таўшыхся  без  нагляда 
Географы  пыталіся  пра 
рэктарам  М.Э.  Часноў-
рэння  межаў  музейнай  бацькоў, і не атрымліваюць  пашырэнне кропак доступу 
скім)  са  студэнтамі  фа-
экспазіцыі  кафедры  сла-
дзяржаўную  дапамогу;  да  сусветнай  павуціны. 
культэтаў  замежных  моў,  вянскіх  народаў,  цікавіліся  студэнты, якія знаходзіліся 
Рэктар  паабяцаў,  што 
гістарычнага,  геаграфіч-
яны магчымасцю ўстаноўкі  на  дзяржаўным  забес-
на  працягу  снежня 
нага і філалагічнага.  
кабельнага  тэлебачання  ў  пячэнні  і  стра-
2010  г.  наш  універ-
Ва  ўступным  слове  інтэрнаце  №  3,  былі  зане-
цілі  гэта 
сітэт  папоўніцца  21 
рэктар гаварыў пра выбары  пакоены станам падпіскі на 
новай  кропкай  доступу 
Прэзідэнта  Рэспублікі  перыядычныя  наву-
Internet.  Цяпер  іх  будзе 
Беларусь, пра надыходзячы 
мець  кожнае  крыло  кор-
Усебеларускі  народны 
права  ў  су-
пуса  №  1,  спартыўны  ком-
сход,  дзе  будуць  агучаны 
вязі  з  дасягненнем  плекс  і  корпус,  дзе 
вынікі  працы  за  бягучую 
імі  ўзроста  23  гады.  Тэкст  навучаюцца  студэнты  фа-
пяцігодку і многае іншае. 
ко выя  новага Палажэння ў хуткім  культэта  замежных  моў. 
Вялікая  колькасць  пы-
выданні для  часе  будзе  падпісаны  Акрамя  таго  кіраўнік  на-
танняў  была  адрасавана 
кабінета  гісторыі.  Ціка-
рэктарам  (на  гэты  момант  шай  alma  matar  адзначыў, 
кіраўніку  нашай  наву-
вым,  але  непростым,  было  ужо падпісаны) і разасланы  што  ў  пачатку  будучага 
чальнай  установы.  Што  пытанне  рэалізацыі  ільгот-
на кожны факультэт. 
2011  г.  наш  універсітэт 
больш  за  ўсѐ  турбуе  наву-
нага  харчавання  ва  ўні-
Студэнты  факультэтаў  будзе  мець  новы,  яшчэ 
версітэце.  На  яго  замежных  моў  і  геагра-
больш  цікавы,  інтэрнэт-
рэктару  дапамагла  фічнага  цікавіліся  адкрыц-
сайт,  дзе  ў  тым  ліку 
адказаць  прарэктар  цѐм  новых  гандлѐвых  выкладчыкі  змогуць  змяш-
па  выхаваўчай  і  аб’ектаў,  таксама  прагучалі  чаць  пытанні  як  па 
сацыяльнай  рабоце  пытанні  аб  рамонце  інтэр-
практычных  і  лабаратор-
Л.А.  Гадуйка.  Яна  ната  па  вуліцы  Леніна  (ѐн  ных занятках, так і пытанні 
адзначыла, 
што  будзе  адчынены  да  1  ве-
да экзаменаў. 
прынятае 
ўлетку  расня  2011  г.)  і  будаўніцтве 
Падводзячы  пэўныя 
2010  г.  Палажэнне  другой  чаргі  інтэрната  па  вынікі  сустрэчы,  падкрэс-
аб  ільготным  хар-
вуліцы Пушкінскай. 
лім  яе  неабходнасць  і 
чаванні 
прыцяр-
Студэнты  філалагічна-
безумоўную  важнасць. 
пела 
некаторыя  га  факультэта  задалі  Студэнцтва  мае  рэальную 
змяненні,  і  ў  яго  М.Э.    Часноўскаму  пытан-
магчымасць  напрамую 
ўнесены  новыя  ка-
не аб перспектывах вышэй-
пагутарыць  з  кіраўніцтвам 
тэгорыі 
ільготні-
шай адукацыі ў Рэспубліцы  універсітэта,  задаць  наба-
каў:  студэнты,  якія  Беларусь.  На  што  рэктар  лелыя  пытанні  і,  тым 
страцілі апошняга з  выказаў  занепакоенасць  больш,  пачуць  кампетэн-
бацькоў у час наву-
гэтак  званай  «масавасцю  тныя адказы на іх. 
чання  ва  ўнівер-
вышэйшай  адукацыі».  Ён 
Раман Чуль  
сітэце, але ў выніку  прывѐў  лічбу:  калі  ў  па-
істарыжны факультэт) 
ФОТАФАКТ 
12–13  ноября  на  базе  спортивного  оздоровительного  ком-
не придумать идею, а найти оптимальное решение постав-
плекса «Бригантина» (Минская область, Молодечненский рай-
ленной  задачи.  Студенты  задавали  вопросы  о  насущных 
он,  г.п.  Радашковичи)  состоялась  республиканская  студенче-
проблемах в вузах страны: распределение на работу, финан-
ская конференция «Студенческое самоуправление: опыт рабо-
сирование  студенческих  проектов,  участие  в  международ-
ты и перспективы развития», а также встреча представите-
ных программах и т.д. 
лей  вузов  с  Министром  образования  Республики  Беларусь 
А.М.  Радьковым. 

Брестскую  область  представляло  11  студентов    из  4  вузов 
(на  фото),  наш  университет  –  Татьяна  Василюк-Захожая 
(психолого-педагогический  факультет),  Елена  Трошина 
(математический факультет) и Наталья Владимировна Третья-
кова (секретарь комитета БРСМ университета). 

Конференция  проходила  12  ноября.  Еѐ  целью  был  поиск 
путей оптимизации деятельности молодежных обществен-
ных  объединений  и  органов  студенческого  самоуправления 
вузов  Республики  Беларусь.  Работа  велась  в  4  секциях,  где 
участники  изучили  опыт  работы,  накопленный  в  вузах,  об-
судили  проблемные  моменты  и  выработали  возможные  пу-
ти их преодоления. 

Во второй день прошла встреча с А.М. Радьковым. Министр 
рассказал ребятам, каким он видит самоуправление в вузах. Глав-
ное  и  самое  сложное,  по  словам  Александра  Михайловича, 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  icon№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  icon№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Вступить  в  группу  может  не  только  ский детский дом, что под Барановичами. К 
№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  icon№ 8 (146)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
«Новогодняя  остались  без  внимания  пійскіх гульняў на  сказка»,  «Снежная  короле- и  тепла  дети  из  много- стар. 4  ва», «День...
№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconУнiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconУнiверсiтэт №4 (59) газета брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя а. С. Пушкiна

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconУстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
В. Р. Бязрогаў (Расія), Я. А. Грэбенікаў (Расія), А. М. Круглашоў (Украіна), В. А. Несцяроўскі (Украіна),  
№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconРеферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа 

№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  iconНовости 
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница