Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
PDF просмотр
НазваниеAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
страница17/60
Дата конвертации16.11.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   60

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi
Azərbaycan dilində
105. 63.3(5Aze)6
Abdullayev, Elşad İslam oğlu.
A 14
Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində/ E. İ.  Abdullayev. - Bakı:
Təhsil, 2004. - 216 s.: rəng. şək.- 500 nüs.
Annotasiya: Bu kitab xalqımızın ümummilli probleminə çevrilmiş Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixini, məsələnin həlli ilə bağlı
danışıqlar prosesinin gedişini, beynəlxalq birliyin bu məsələdə tutduğu mövqenin nə
dərəcədə  ədalətli olduğunu araşdırır. Müəllifin əsas məqsədi bu gün Cənubi
Qafqazda təhlükəsizliyə və sabitliyə mane olan mürəkkəb bir məsələnin həqiqi
mahiyyətini oxuculara çatdırmaq və dünya birliyinin problemə münasibətdə  ədalət
meyarlarına əsaslanmasının zəruriliyini sübut etməkdən ibarətdir. Kitab nəinki
Azərbaycan, eləcə də bütün region xalqlarının həyatına mənfi təsir göstərən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin səbəblərini öyrənmək istəyənlər üçün qiymətli vəsaitdir.
106. 63.3(5Aze)6
Erməni cinayətləri Sənədlər əsasında. I cild / Elmi red. və ideyanın müəllifi
E 74
M. Cəfərli, red.  heyəti L. Babayev, F. Babayev, T. Sadıqov, R. İbrahimov. - Bakı:
Vətən, 2004. - 164 s.- 200 nüs.
Annotasiya: Kitabda Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublika-
sına qarşı həyata keçirilən təcavüzkar separatçılıq və dövlət terrorizmi siyasəti,
erməni quldur birləşmələrinin həmsər-həd ərazilərdə, Vətənimizin işğal olunmuş
Dağlıq Qarabağ bölgəsində və  ətraf rayonlarda törətdiyi qanlı cinayətlər, dinc
sakinlərin başına gətirilən olmazın müsibətlər konkret faktlar və istintaq materialları
əsasında öz əksini tapmışdır.
107. 63.3(5Aze)
İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu
İ 81
Azərbaycan - Türkiyə mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z.  İsmayılov. - Bakı: n.y.,
2004. - 154 s. - 500 nüs.
108. 63.3(5Aze)6
Исмајылов, Исрафил Закир оғлу
И 78
Азəрбајҹанлыларын II Дүнја  мүһарибəсиндə  иштиракы / И. З.  Исмајылов;
Рə’јчилəр. Ə. Шакирзадə, Һ. Һаҹыјев. – Бакы: н.ј., 2000. - 192 с. - 500 нүс.
109. 63.3(5Aze)6
Məhərrəmli, Zemfira İsmayıl qızı
M 48
Qırx qız dastanı: Sənədli hekayələr və portret oçerklər/ Z. Məhər-rəmli; Red.
T. Pənahqızı, Rəyçi və ön sözün müəllifi T. Köçərli. -Bakı: Nurlan, 2003. - 314 s.:
şək.- 1000 nüs.
Annotasiya: Yazıçı -jurnalist Zemfira Məhərəmlinin " Qırx qız dastanı " müəllifin
əvvəlki kitablarında olduğu kimi, xalqımızıın ən böyük dərd-sərinə - Qar abağ
müharibəsinə həsr edilib. Mənfur ermə-nilərin haqsız torpaq iddiaları nəticəsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuş, soydaşlarımız öz doğma ocaqlarından
zorla qovulmuş, yurd yerlərimız işğal olunmuşdur. Bu qanlı savaşda igid oğul və
qızlarımız təcavüzkar düşmənlə mübarizəyə qalxmış, son damla qanlarınadək
mərdliklə vuruşmuşlar. Z. Məhərrəmli hərb meydanına atılan, zülmkarlara aman
verməyən, yaralılara şəfqət göstərən 40 qəhrəman azəri qızının taleyini, cəbhə
həyatını, qələbə arzularını və ümidlərini qələmə almışdır.
Rus dilində
110. 63.3(5Азе)
Мамедов, Адгёзал
М 22
Час  "ИКС"  переворота  М. Д. Багирова  и  Л. П. Берии  /А. Мамедов;  ред.
Р. Бабаев, отв.ред. М. Теймур. - Баку: МВМ, 2005. - 320 с.
111. 63.3(5Азе)6
Султанов, Чапай Али оглы
С 89
Нашествие... К. 1 / Ч. А. Султанов. - 2-е изд., доп.. - Баку:Нафта-Пресс, 2004. -
596 с.- 700 экз.
29

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
Аннотация: Отвечали ли интересам Азербайджана позиции великих держав по
Закавказью  в  начале  века?  Возможен  ли  был  экономический  бум  в  России  в
1913 году  без  азербайджанской  нефти? Кому  и  чему  служили  армянские
миллионеры  Манташев  и  Лионозов, сделавшие  свой  капитал  на
азербайджанской  нефти? Как  осуществлялся  геноцид  азербайджанского
народа  большевиками  и  дашнаками  в  начале  прошлого  века  и  в  новейшей
истории? За что, одним из первых в Стране Cоветов, высокую награду Родины
получил  Серебровский? Сумела  ли  азербайджанская  нефть  за  несколько  лет
компенсировать  стоимость  золота, вывезенного  Колчаком? Выстоял  бы  СССР
во  Второй  мировой  войне  без  азербайджанской  нефти? Как  поднимался
карабахский  вопрос  до  горбачевского  времени? Кем  и  как  инициировался
карабахский  вопрос  в  горбачевское  время? Была  ли  существенная  разница по
отношению  к  карабахской  проблеме  между  Горбачевым  и  Ельциным  и  их
командами? Как  в  новейшей  истории  относились  к  карабахской  проблеме
"братские" народы  СССР, Россия, США  Западная  Европа? Все  ли  слышит  и
видит "Эшелон"? Каковы  отличительные  черты  армянского  терроризма,
сепаратизм а и черного пиара? Почему не получил должной оценки со стороны
мировой общественности события 20 января в Баку и февральские в Ходжалы?
Что  сегодня  собой  представляет  современный "гуляй-поле" - Нагорный
Карабах? Каково  экономическое  и  социальное  положение  в  странах  Южного
Кавказа  после  известных  событий? Принесет  ли  благополучие  азер-
байджанскому  народу  ее  нефть? Помогут  ли  подписанные  нефтяные, кон-
тракты  решению  карабахской  проблемы? Что  может  дать  Баку  нефтепровод
Баку-Джейхан?  И,  наконец,  главный  вопрос:  что  делать  Азербайджану  в
создавшейся  ситуации, учитывая  предыдущие  события? На  все  эти  вопросы
автор изложил свои соображения. В заключение даются политические портреты
Горбачева  и  Ельцина, сыгравшие  значительную  негативную  роль  в  новейшей
истории Азербайджана.
112. 63.3(5Азе)64
Султанов, Чапай Али оглы
С 89
Нашествие... К. 2 /Ч. А. Султанов. - 2-е изд., доп. - Баку: Нафта-Пресс, 2004. -
562 с.- 700 экз.
113. 63.3(5Азе)6
Султанов, Чапай Али оглы
С 89
Последний  удар  Империи:  Баку,  20  января  1990г.  /  Ч.  А.  Султанов.  -  Баку:
Нафта-Пресс,  2004.  -  765  с.:  ил,  планы,  табл.,  карты.  -  Именной  указ.:  с.  586-
603.- 700 экз.
Аннотация: В  книге,  по  истечении  более  десяти  лет,  в  новом  свете,  расс-
мотрены события 20 января 1990 года в Баку. На нео споримых фактах, раскрыт
главный  замысел  Горбачева, при  нанесении  удара  по  Баку. Освещена  вся
политическая  палитра  в  СССР,  и  ее  отношение  к  удару  по  Баку.  В
приложении, рассмотрены  некоторые  аспекты  армянской  агресси  и  против
Азербайджана.
114. 63.3(5Азе)6
Султанов, Чапай Али оглы
С 89
С  меткой  дьявола.../ Ч. А. Султанов. - Баку: Нафта-Пресс, 2001.- 315,[25] с.:
фото, карты.- 1000 экз.
Аннотация: В  книге  показаны, какому  жесточайшему  прессингу  подвергся
Азербайджан  в 90-е  годы  во  время  армяно-азербайджанского  конфликта.
Высвечены  все “герои” анти-азербайджанской  направленности  во  главе  с
человеком  с “меткой  дьявола” - Михаилом  Горбачевым. Основой  книги
являются реальные факты, имевшие место в те, страшные для Азербайджа-на,
годы.
30
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   60

Похожие:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
Рос ssri və Rusiya tarixi   103
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2006

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər   İdarəsinin Kitabxanası, 2004

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”, 2010

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2012 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”, 2010

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница