Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
PDF просмотр
НазваниеAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
страница53/60
Дата конвертации16.11.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
с  островов,  а  сама  Япония  вступила  в  период  "блистательной  изоляции",  зам-
кнувшись в собственных границах. Географическая и культурная отдаленность
Японии  привела  к  возникновению  того  самого  феномена, который  сегодня
довольно расплывчато именуется "японским менталитетом". Одним из прояв-
лений этого феномена является японская мифология - уникальная система мифо-
логического мировоззрения, этот странный, ни на что не похожий мир. Япон-
ский  мир  зачаровывает, японский  миф  вовлекает  в  круг  идей  и  сюжетов,
принадлежащих,  кажется,  иному  измерению  и  в  се  же  представимых  и  пости-
жимых.
83 Ədəbiyyatşünaslıq
Azərbaycan dilində
407. 83.3(5Tуц)
Azadə R.
A 99
Mövlana Cəlaləddin Rumi / R. Azadə; red. T. Kərimli - Bakı:Elm, 2005. - 176 s. -
300 nüs.
Annotasiya: Tədqiqat fəlsəfi-dini və poetik irsi ilə Yaxın və Otra Şərq xalqlarının
ədəbiyyatı və fikir tarixində dərin iz buraxan, elə sağlığında şəxsiyyəti əfsanəyə
çevrilən, uca tutulub, sevilib-ağırlanan XIII əsrin böyük sufi şairi Mövlana Cəlaləd-
din Ruminin həyat və yaradıcılığının bəzi məqamlarının işıqlandırılmasına həsr olu-
nur. Cəlaləddin Rumi şair sənətkardan daha artıq filosof - mütəfəkkirdir, yaradıcılı-
ğının məğzində də məhz onun irfani - təsəvvüfi görüşləri dayanır. Daha dəqiq Möv-
lananın şairliyi onun ilahi-fəlsəfi düşüncələrinin zahiri fonu məqamındadır və əsərdə
şairin sənət ecazlarının təhlil və tədqiqi də bu yönümdə aparılır.
408. 83.3(5Aze)
Xəlilov, Əmirxan.
X 48
Məmməd Araz dühası: monoqrafiya / Ə. Xəlilov. - Bakı: Azərbaycan Universiteti,
2002. - 256 c.- 1000 nüs.
Annotasiya: Monoqrafiyada Azərbaycanın görkəmli şairi Məmməd Arazın həyat və
yaradıcılıq yolu işıqlandırılır. M. Araz kimdir, böyüklüyü nədədir, sənətkarlıq qüd-
rətini müəyyənləşdirən cəhətlər hansılardır? Bütün bu suallara kitabda cavab tap-
maq mümkündür.
409. 83.3(5Aze)
Quliyev, Vilayət
Q 86
Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər / V. Quliyev. - Bakı: Ozan, 2000. -584 s.- 1000 nüs.
Annotasiya: Topluda XIX-XX əsrin görkəmli ədəbi simaları haqqında zəngin arxiv
materialları əsasında maraqlı və ətraflı portret-oçerklər verilmişdir.
410. 83.3(5Aze)
Quliyeva, Sima
Q 86
Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminologiyasının nəzəri məsələləri: Forma-
laşması  və  inkişafı  /  S. Quliyeva;  red.  S. A. Sadıqova,  rəyçilər  K. Talıbzadə,
M. Məmmədov. - Bakı: Nurlan, 2003. - 184 s.- 500 nüs.
Annotasiya: Monoqrafiya Azərbaycan dilində  ədəbiyyatşunaslıq terminologiya-
sının təşəkkülü, formalaşması və müxtəlif dövrlərdən inkişafı yollarına həsr
edilmişdir. Əsərdə ədəbiyyatşunaslıq terminologiyasının inkişaf tarixi, əmələ gəlmə
yolları, üsulları, zənginləşmə mənbələri, normalaşması, onların nizama salınma
qaydaları, həmçinin terminoloji lüğətlərdə  əksi, alınma terminlərin unifikasiya və
mənimsənilmə imkanları və s. ilk dəfə olaraq geniş şəkildə araşdırılmışdır.
411. 83.3(5Aze)
Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü /Azərb. MEA,
F 99
Nəsimi adına  Dilçilik İnstitutu; tərt.  K. A. Vəliyeva,  red.  A. A. Axundov,  rəy.
R. C. Məhərrəmova. - Bakı: Elm, 2004. - 548 s.- 200 nüs.
Annotasiya: Kitabda görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Fizulinin ana dilli
nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü verilmişdir. Sözlük statistik metodlarla kompü-
terin köməyi ilə hazırlanmışdır.
86

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
412. 83.3(0)3
Nağıyev, Cəlil Qərib oğlu
N 15
Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi: dərslik / C. Nağıyev; elmi red. V. Məmmədəliyev,
rəy. A. Abasov. - Bakı: Asiya, 2004. - 545 s.-2000 nüs.
Annotasiya: Filologiya elmləri doktoru, professor C. Q. Nağıyevin Dünya ədəbiy-
yatı tarixi ixtisası üzrə hazırladığı dərsliyin birinci hissəsi Qədim dünya
ədəbiyyatının Şərq ədəbiyyatı bölməsini əhatə edir. Burada Azərbaycanda ilk dəfə
olar aq Qədim Şumerakkad, Qədim Asiya və Anadolu, Qədim Misir, Qədim Çin,
Qədim hind, Qədim İran və Qədim yəhudi mədəniyyətləri və ədəbiyyatlarının tarixi
sistemli şəkildə işlənmişdır. Bu dərslikdə ibtidai incəsənətı, qədim insanların ilk
dini dünyagörüşləri, Qədim Şərq ədəbiyyatına daxil olan qəhramanlıq dastanları,
lirika, dramaturgiya, şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif nümunələri və elmlər
araşdırılmış, bütpərəstlik, daosizm, konfutsianlıq, atəşpərəstlik və iudaizm dinləri-
nin müqəddəs kitabları öyrənilərək, onların ədəbi-bədii xarakteri müəyyən edilmiş
və dünya ədəbiyyatı tarixində tutduqları yer göstərilmışdir.
Rus dilində
413. 83.3(0)4
Покровский, Михаил Михайлович
П 48
История римской литературы / М. М. Покровский. - М.: Лист Нью, 2004. - 400
с. - (Классика).- 1500 экз.
Аннотация: Изучение  римской  литературы, наряду  с  древнегреческой, явля-
ется обязательной частью классического образования. Эта книга выдающегося
русского  филолога  М. М Покровского (1869-1942) не  только  содержит  под-
робнейшее изложение истории литературы Древнего Рима, но и рассматривает
ее влияние на по следующий мировой литературный процесс.
414. 83.7я73
Порубов, Николай Иванович
П 60
Риторика: учебное  пособие / Н. И. Порубов; Рец. А. Е.  Михневич. - 2-е  изд.,
перераб.. - Минск: Высшая школа, 2004. -352 с.- 3000 экз.
Аннотация: Излагаются  психологические, логические, педагогико-этические
основы риторики. Особое внимание уделено культуре и технике речи юриста,
полемике  в  судебном  красноречии. В  отдельную  главу  выделена  речь  как
объект криминалистического исследования.
415. 83.3(2Рос)
Сухих, Игорь Николаевич
С 91
Двадцать  книг  XX  века:  эссе  /  И.  Н.  Сухих.  -  СПб.:  Паритет,  2004.  -  544  с.-
5000 экз.
Аннотация: Книга  посвящена  наиболее  значимым  произведениям  русской
литературы  ХХ  века - от “Вишневого  сада” Чехова  до “Пушкинского  дома”
Битова, от “Матери” Горького  до “Архипелага  ГУЛАГ” Солженицына, она
дает  целостную  картину  движения  отечественно  й  литературы  от  преддверия
революции 1905 г. до кануна распада СССР.
84 Bədii Ədəbiyyat
Azərbaycan dilində
416. 84(5Aze)
Anar
A 70
Əsərlər. I cild: Hekayələr, povestlər / Anar; red. A. Əmrahoğlu,ön sözün müəllifi
R. Ulusel, rəs. Azər. - Bakı: Nurlan, 2003. -578 s.- 500 nüs.
417. 84(5Aze)
Anar
A 70
Əsərlər. II cild: Roman, povestlər / Anar; red. A. Əmrahoğlu, önsözün müəllifi
R. Ulusel, rəs. Azər. - Bakı: Nurlan, 2003. -515 s.- 500 nüs.
418. 84(5Aze)
Anar
A 70
Əsərlər. III cild: Sizsiz (roman-xatirə). Həyatım ağrıyır (povest-xatirə). Anılar,
87
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60

Похожие:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005
Рос ssri və Rusiya tarixi   103
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2006

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər   İdarəsinin Kitabxanası, 2004

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”, 2010

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2012 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”, 2010

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər     İdarəsinin Kitabxanası, 2005 iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница