Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни
PDF просмотр
НазваниеМiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни
страница91/92
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

Мiзенко О.М.
Використання обчислювальної технiки при викладаннi фiзики
Висновки
На основi досвiду використання ПК можна зробити такi висновки й ре-
комендацiї:
1. Використання комп’ютера iстотно активiзує i певною мiрою полегшує
сприйняття основ фiзики.
2. Є доцiльним посилення спецкурсу «Фiзика» циклом лабораторних робiт
на комп’ютерах для поглибленого розумiння фiзичних понять.
3. Прискорене сприйняття дисциплiни за допомогою комп’ютерних техно-
логiй не збiльшить обсяг годин, видiлених для вивчення фiзики.
4. Використання iнформацiйних технологiй у процесi вивчення фiзики не
тiльки поглиблює i полiпшує процес навчання фiзики, але й iстотно впливає
на закрiплення навичок користувача ЕОМ.
5. Застосування комп’ютерних технологiй дає змогу вдосконалити методи
й форми навчання, активiзувати та iндивiдуалiзувати його.
Лiтература
[1] Нацiональна доктрина розвитку освiти // Освiта 2002. – №26. – С.2–4.
[2] Державна нацiональна програма «Освiта» («Україна XXI столiття»). –
К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
[3] Horn R.E. Mapping Hypertext. – Lexington: Lexington Institute, 1989. –
250 p.
[4] Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2003. – 192 с.
[5] Лещинський О.П. Розвиток змiсту шкiльного курсу фiзики у Великiй
Британiї, Нiмеччинi та США (ХIХ – ХХ ст.): Дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.02. – Черкаси, 2004. – 435 с.
[6] Василинчук А. Урок «Дифракцiя свiтла на щiлинi» з використанням
навчально-комп’ютерної моделi // Фiзика та астрономiя в школi. – 2005.
– №6. – С. 7–12.
[7] Мансуров А.Н. Видеокомпьютерная технология обучения: задачи, возмо-
жности, техническая реализация // Физика в школе. – 1998. – №5. – С.
35–38.
[8] Использование ЭВМ в высшей школе: Сборник научных трудов НИИ
проблем высшей школы. – М.: НИИ ВШ, 1986. – 154с.
[9] Машбиц Е.И. Психологические основы управлення учебной деятельно-
стью: Методическое пособие. – К.: Вища школа, 1987. – 223 с.
Випуск №1, 2011
201

[10] Оленюк I.В. Особливостi технологiї управлiння навчально–пiзнавальною
дiяльнiстю студентiв в умовах особистiсно орiєнтованого навчання //
Науковi записки: Збiрник наукових статей Нацiонального педагогiчно-
го унiверситету iменi М.П. Драгоманова / укл. П.В. Дмитренко, Л.Л.
Макаренко, В.Д. Сиротюк. – К.: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2003. –
Вип. 53. – С. 256–65.
[11] Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у на-
вчальних закладах [Електронний ресурс] : Наказ Мiнiстерства освi-
ти i науки України 02.12.2004 N 903 / Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України 17 сiчня 2005 р. за N 44/10324. – Режим доступу :
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0044-05
УДК 372.853
Переволоцька Я.С.
студентка 5 курсу фiзико-математичного факультету, СДПУ
e-mail: cosaya@mail.ru
АСПЕКТИ ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI ЛЮДИНИ ПРИ ВИВЧЕННI
ФIЗИКИ В 10-МУ КЛАСI
Вивчення феномена людини шляхом включення матерiалу о фiзичних аспектах життє-
дiяльностi людини в роздiли програми курсу Фiзика-10 допоможе розв’язати проблему
самопiзнання людини в точних науках.
Ключовi слова: фiзика, людина, життєдiяльнiсть, самопiзнання.
Вступ
Основним недолiком iснуючої до останнiх десятилiть ХХ столiття при-
родничо-наукової картини свiту-вiддаленiсть її вiд людини. Розглядається
виключно будова i еволюцiя косної речовини. Жива речовина або не роз-
глядається зовсiм, або їй вiдводиться роль деякiй зникаюче малiй частинi
космiчного цiлого. Маючи на увазi класичну науку Лауреат Нобелевської пре-
мiї I.Пригожин пише: «Трагедiя сучасного розуму» розгадавшему таємницю
всесвiту «є в тому, що одну загадку вiн замiнив iншою загадкою - загадкою
самого себе»[1].
c
⃝ Переволоцька Я.С., 2011
202

Переволоцька Я.С.
Аспекти життєдiяльностi людини
На думку В.I. Вернадського, суть необхiдних змiн в науковому свiтоглядi
– доповнення природничо-наукової картини свiту, заснованої на даних фiзи-
ко – математичних наук, уявленнями про живу речовину. Останнє є таким
же повноправним i найважливiшим компонентом матерiального свiту, як i
«косна» речовина. Необхiдно, вважає В.I.Вернадський, включення людської
дiяльностi в контекст природничих процесiв, розглядання її в якостi приро-
дничого, космiчного фактора. Тому так важливо в наш час вивчення компле-
ксної проблеми людини, звернення до аналiзу її сутностi, бiологiї i генетики,
психофiзiологiчних можливостей, вивчення зв’язкiв цих факторiв з рiзними
планетарно – космiчними процесами тощо.
Таким чином проблеми формування свiтобачення, гуманiзацiї i гуманiта-
ризацiї освiти i самопiзнання людини тiсно зв’язанi. Точнi науки, особливо
фiзика, мають для рiшення цих проблем невичерпнi можливостi.
Про вiдчуженiсть людини вiд свiту природи писали багато вчених: Ж.Моно,
I. Вернадський, Б. Паскаль тощо. Але суть складається з того, що феномен
життя i людина, як вища, розумна форма його прояву «нiбито випадають з
природничо-наукової картини свiтобудови або вже стають зникаюче малою
його частиною».[2]
Про необхiднiсть введення елементiв життєдiяльностi людини в викла-
даннi фiзики неодноразово писали автори пiдручникiв i методичних посiбни-
кiв: Дж.Б.Мерiон, Є.А. Бєздєнєжний, I.С. Брiкман, Л.А. Арцимович та iншi.
Однак в багатьох сучасних пiдручниках з фiзики прикладiв, якi пояснюють
основнi аспекти життєдiяльностi людини взагалi немає.
Основна частина
Аналiз програми з фiзики для середнiх шкiл з загальної фiзики, методи-
чної i учбової лiтератури показує, що проблемi самопiзнанню людини при-
дiляється дуже мало уваги. Хоча багато процесiв життєдiяльностi людини
можуть бути об’єктом вивчення в фiзицi. Бо без самопiзнання неможливо
розв’язувати проблеми самовдосконалення, самоактуалiзацiї.Таким чином,
актуальнiсть теми дослiдження не викликає сумнiвiв.
Пiд час аналiзу методичної лiтератури, шкiльних пiдручникiв i передово-
го досвiду вчителiв нами було видiлено чотири форми використання бiофiзи-
чного матерiалу, якi ми представили у виглядi дiаграми (див. рис. 1).
Звiсно, такий розподiл бiофiзичного матерiалу вельми умовний. Вiн вiд-
ображає форми використання матерiалу бiофiзичного змiсту, якi склалися у
практицi викладання фiзики.
Випуск №1, 2011
203
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

Похожие:

Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України
Самыми   точными   среди   других   подгрупп   электромеханических   преобразователей, 
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14444-3415 ПР   видано Міністерством юстиції України 14. 08. 2008 р. 
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни 
Слово визнання й шани    10
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді ТА спорту  україни 
Куделко С. М. – к и н., профессор, заслуженный работник культуры Украины, директор 
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді ТА спорту україни 
Робоча  програма  науково-дослідницької  практики  студентів  напряму  підготовки 
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Державний заклад  
П. Ю. Гриценко,  доктор  філологічних  наук,  професор,  директор  Інституту  української 
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді ТА спорту україни
...
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді ТА спорту україни 
Хпсм  по  спеціальностям 05050315 «Обладнання  хімічних  виробництв  та  підприємств  будівельних  матеріалів»  і 05050206 «Машини  і ...
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни icon  міністерство освіти І науки,  молоді ТА спорту україни  донецький національний університет  економічний факультет  рада молодих вчених економічного  факультету 
Праці  Дванадцятої  всеукраїнської  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Мiнiстерство освiти I науки, молодi ТА спорту україни iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни
«и « нфор и м нфор а м тик а а и к тик о а и к мпью о терные те мпью хно терные те логии-201 хно 1»
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница