Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа 
Скачать 37.87 Kb.
PDF просмотр
НазваниеРеферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа 
 може  обрати  "я"  
Дата конвертации03.10.2012
Размер37.87 Kb.
ТипРеферат
Ефåêòèâí³ñòь óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì íà ï³äïðèºìñòâ³ 
 
85 
особових  займенників,  як:  я,  ми,  ти,  ви,  бо  вони  надають 
тримуватися  наведення  посилання,  науковими  канцеляризма-
спілкуванню і тексту відтінку особистого звертання, неофі-
ми, малознайомими термінами, словами-паразитами та довги-
ційного  характеру.  Найчастіше  у  науковій  комунікації  пе-
ми реченнями. Необхідно стисло та лаконічно викладати осно-
реважає  використання  безособових  форм,  наприклад, 
вну ідею досліджень та результати даних, що були отримані. 
досліджено,  розглянуто,  проаналізовано;  для  розмовної 
Якщо  дотримуватися  зазначених  вимог,  то  в  результаті 
лексики, неофіційного спілкування, безпосереднього звер-
буде отримано правильно написану наукову публікацію.  
нення  до  слухача  чи  читача  автор  може  обрати  "я". 
 
Об’єктивності думки сприяють і безособові речення, паси-
___________ 
вні звороти, зворотні дієслова. 
 
Особові конструкції можна легко перетворити у бе-
 
зособові.  Наприклад:  я  переконаний  –  цілком  зрозуміло, 
Література:  1.  Про  підвищення  вимог  до  фахових  видань  
що; ми вважаємо – вважається, що... 
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  www.vak.org.ua/-
Надмірне  захоплення  "я"  чи  "ми"  у  науковому  дос-
docs/prof_journals/requirements.doc  2.  Крушельницька  О.  В.  Ме-
лідженні  постійно  наштовхує  на  думку,  що  автор  більше 
тодологія  та  організація  наукових  досліджень  :  навч.  посібн. 
захоплюється собою, аніж об’єктом дослідження, за особис-
/ О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. 3. П'ятницька-
тісним фоном може загубитися суть. Постійне "ми" змушує 
Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : 
задуматися над  тим,  чому дослідник себе постійно "звели-
навч. посібн. / І. С. П'ятницька-Позднякова. –  К., 2003. – 116 с. 
чує",  звертаючись  до  форми  множини.  Займенник  "ми" 
4.  Інструкція  щодо  складання  бібліографічного  запису  на  авто-
найчастіше означає той колектив (автора і співавтора, групу 
реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа 
авторів), що працював над концепцією, аналізом, результа-
"Кн.  палата  України  ім.  Івана  Федорова".  —  К.  :  Кн.  палата 
тами розвідки, впровадженням їх у практику тощо.  
України, 2008. – 19 с. 5. Стеченко Д. М. Методологія наукових 
4. Не слід зловживати цитатами. У наукових дослі-
досліджень  :  підручник  /  Д.  М.  Стеченко,  О.  С.  Чмир.  –  К.  : 
дженнях часто використовуються цитати – дослівні  уривки 
Знання,  2005.  –  309  с.  6.  Парандовський  Я.  Алхімія  слова 
з використаних джерел, щоб за їхньою допомогою обґрун-
[Текст] : литературный обзор / Я. Парандовський. – К. : Дніпро, 
тувати, підтвердити або доповнити власну думку. 
1991. – 373 с. 7. Селегій П. О. Науковий жаргон: основні ознаки 
Текст  цитати  береться  у  лапки  і  наводиться  без 
та причини появи / П. О. Селегій  – К., 2003. – 120 с.  
жодних  змін,  зі  збереженням  особливостей  авторського 
 
написання,  зокрема  орфографії,  пунктуації  і  шрифтових 
Стаття надійшла до редакції
виділень.  Якщо  доводиться  цитувати  не  все  речення,  а 
 
лише  окремі  слова  чи  фрази, за  умови,  що  думка  автора 
07.09.2010 р. 
не  буде  спотворена,  то  такі  вислови  беруться  в  лапки, 
 
пропуск  позначається  трьома  крапками,  вказується  дже-
 
рело,  звідки  запозичена  думка.    У  такому  разі  може  змі-
 
нюватися навіть відмінок у слові чи словосполученні, якщо 
УДК 808.51:174.4                                Середа А. С.  
цитата  не  є  повною  і  підпорядковується  синтаксичній  бу-
дові  фрази,  частиною  якої  вона  стає.  При  цитуванні  та 
 
переказі джерел найчастіше використовуються такі слово-
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО  
сполучення: "автор пише", "як твердить", "згідно з уявлен-
ням", "за словами"  тощо. 
РАЗГОВОРА 
Цитати  мають  подаватися  лише  з  першоджерел,  а 
 
не з праць інших авторів. Лише в тих випадках, коли пер-
Аннотация.    Рассмотрена  речевая  культура  де-
шоджерело  недоступне,  можна  скористатися  цитатою, 
лового  разговора  и  проведен    анализ    употребляемых 
опублікованою  в  іншому  виданні,  тоді  перед  бібліографіч-
ошибок, которые  встречаются в публичных выступле-
ним  джерелом  вказується:  "цитується  за"  або  "цит.  за".  
ниях  современных деловых  людей. 
Доцільно подавати перекази текстів інших авторів, макси-
 
мально  точно  дотримуючись  їхнього  викладу,  не  допуска-
Анотація.  Розглянуто  культуру  мовлення  ділової 
ючи  викривлення  думок.  Кожна  цитата  неодмінно  супро-
розмови  і проведено  аналіз уживаних помилок, які зустрі-
воджується  посиланням  на  використане  джерело. 
чаються в публічних промовах сучасних ділових людей.  
Недотримання цієї обов’язкової умови веде до плагіату. 
 
Слід  зазначити,  що  коли  текст  дослідження  пере-
Annotation. 
The 
speech 
culture 
of 
business 
вантажений  цитатами  та  суцільними  посиланнями  на   ав-
communication is considered. The most used errors in public 
торитетів,  то  виникає  підозра  у  відсутності  авторських 
address of modern business people are analyzed. 
 
міркувань  і  знань  самого  дослідника;  робота  набуває  ха-
Ключевые  слова:  речевые  штампы,    канцеляриз-
рактеру компіляції.   
мы,  ошибки  в  ударении  и  произношении,  многословие, 
Таким  чином,  для  написання  наукової  статті  необ-
демагогия, тавтология, фразеологические повторы. 
хідно, окрім теми дослідження, мати уявлення про основну 
 
структуру та правила її написання, володіти методологією 
Наше время – время активных, предприимчивых и 
її підготовки. Слід зауважити, що кожний елемент дослід-
деловых людей. В современном мире  создаются предпо-
ної  роботи  несе  своє  функціональне  призначення,  тому 
сылки  для  развития  творческой  инициативы,  открывается 
повинен  бути  складений  грамотно  та  згідно  з  установле-
широкий  простор  для  выражения  мнений,  убеждений, 
ним порядком. Основними елементами наукової статті є і 
оценок.  Все  это  требует  развития  коммуникативных  воз-
назва,  анотація,  вступ,  основний  зміст,  висновок  та  пере-
можностей человека. 
лік  використаної  літератури,  за  вимогою  видавництва 
Важнейшим  средством  коммуникации  является 
включаються також ключові слова та реферат.  
слово,  которое  во  все  времена  оказывало  большое  влия-
Проведений  аналіз  основних  проблем  при  напи-
санні  наукової  статті  дозволив  сформувати  базові  прави-
ла:  необхідно дотримуватися наукового стилю написання, не 
перевантажувати  роботу  цитатами,  а  в  разі  їх  подання,  до-

© Середа А. С., 2010 
 
© Малярец Л. М., 2004 
© Доронін А. В., Поспєлов О. М., 2004 Ефåêòèâí³ñòь óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì íà ï³äïðèºìñòâ³ 
 
86 
ние  на  людей,  их  взгляды  и  убеждения,  дела  и  поступки. 
Для  оратора  большое  значение  имеет  техника  го-
Человек,  произносящий  речь,  приковывает  внимание 
ворения, то есть техника речи, составными частями кото-
окружающих,  высказывая  то  или  иное  суждение,  оратор 
рой  являются:  постановка  речевого  дыхания,  дикция  и 
воздействует на слушателей. 
орфоэпия,  то  есть  правильное  литературное  произноше-
Успех  выступления во многом зависит от культуры 
ние.  Техника  речи  обеспечивает  такие  качества  голоса, 
речи,  ее  богатства,  ясности,  точности,  информационной 
как:  сила  голоса,  темп,  тембр,  полетность  голоса  и  чет-
насыщенности. 
кость дикции.  
Культура делового разговора – это  деловое искусст-
Дикция  –  это  четкость  и  ясность  произношения 
во. Ее грамотность и красота являются критерием успешного 
фраз,  слов  и  отдельных  звуков.  Неясность  дикции,  нали-
делового  общения,    поэтому  особое  внимание  следует  об-
чие  недостатка, а именно картавость, шепелявость и т. д., 
ращать на культуру речи, звуки и язык говорящего. 
отвлекают внимание слушателей от содержания речи. 
Речевые штампы,  канцеляризмы, ошибки в ударе-
Сила  голоса  –  это  не  только  его  громкость,  но  и 
нии  и  произношении,  многословие,  демагогия,  тавтоло-
сила  воздействия  на  психику:    волю,    чувства,  сознание 
гия,  интонационное однообразие – это перечень  употре-
слушателей. Сила голоса  должна быть соразмерна вели-
бляемых  ошибок,  которые    встречаются  в  публичных 
чине  аудитории,  в  которой  произносится  речь,    при  этом 
выступлениях  современных деловых  людей.   
должны  учитываться  те  задачи,  которые  своим  ораторс-
Речевые штампы –  это лексически  неполноценные  
ким мастерством стремится достичь выступающий.  
слова    и  выражения,    называемые  "избитые  выражения".  
Темп речи – число слов,  произносимых в минуту, 
Они мало что добавляют к тому,  что хочет сказать  оратор,  
оно  может  сильно  варьироваться.    Однако  чаще  всего  
но очень  перегружают его речь.  К речевым штампам мож-
выступление  начинается  в  медленном  темпе.    В  целях 
но  отнести  выражения  типа:  "развернули  работу  широким 
драматизации темп усиливают  либо,  наоборот, снижают. 
фронтом", "новая  методика взята на вооружение", "мероп-
Принято считать, что наиболее оптимальным темпом пуб-
риятием было охвачено", "на данном этапе". 
личного выступления является 120 слов в минуту. 
 Канцеляризмы  –  речевые  обороты  и  отдельные 
Полетность  голоса  –  это  длительность  звучания 
слова, заимствованные из канцелярско-бюрократического   отдельных фраз,  слов и звуков.  Когда звук насыщен ин-
стиля  общения, которые  лишают    деловое общение его 
тонациями, слова произносятся  с определенной эмоцио-
яркости  и  образности.    К  таким  выражениям  относятся, 
нальной окраской,  ясно и четко. 
например:  "в  отчетный  период  ",  "зафиксировать  число 
Тембр голоса – это  звуковая  окраска  голоса,  ко-
опоздавших", "налаживать работу". 
торая  создает те или иные эмоционально-экспрессивные 
В деловой речи  следует избегать  вульгаризмов – 
оттенки речи. Ошибкой многих ораторов является неуме-
нелитературных  и неправильных по грамматической фор-
ние четко и правильно произносить отдельные звуки речи. 
ме слов и выражений; жаргонов – слов и оборотов, заимс-
Для преодоления этого недостатка,  а также  совершенст-
твованных из уголовного мира. 
вования  техники речи рекомендуется: 
зм – оборот речи, в котором без надобнос-
  читать вслух в различном темпе фрагмент како-
ти  повторяются  слова  частично  или  полностью совпадаю-
го-либо рассказа по книге; 
щие  по  значению.  Например:  "в  соответствии  с  данным 
  использовать  скороговорки  –  вначале  их  следу-
пониманием  необходимо...",  "отдельные  части  науки  вза-
ет произносить медленно, постепенно увеличивая темп. 
имно объясняют друг друга" и т. д. 
Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  глав-
Многословие и демагогия – это неумение оратора 
ным  в  общении  людей  всегда  было  слово.  Но  с  языком 
сформулировать  свои  мысли  лаконично,  кратко  и  ясно, 
нужно уметь обращаться, поэтому важнейший показатель 
это  отступление  от  предмета  речи,  подмена  точных  и  яс-
речевой  культуры  оратора  –  это  богатый  словарный  за-
ных формулировок общими фразами.  
пас,  точность и  образность  фраз и выражений,   это уче-
Слова-паразиты  –  это  лингвистическое  явление, 
ние  лаконично  и  просто  сформулировать  свою мысль. 
выраженное  в  употреблении  лишних  и  бессмысленных  
Культура  речи  –  это  центральный  элемент  имиджа  дело-
слов вроде: "типа", "как бы", "это самое", "собственно", "в 
вого человека. 
смысле",  "грубо  говорящий",  "в  принципе"  и  другие,  что 
Для  достижения  высокого  уровня  культуры  речи 
является  недостаком многих ораторов. 
необходима  постоянная    работа  над  собой,  самосовер-
Тавтологией  называется тождественно истинное вы-
шенствование,  подготовка  и  тренировка  выступлений. 
сказывание,  инвариантное  относительно  значений  своих 
Оратор  с  высокой  культурой    речи    отличается    богатст-
компонентов. Например: "им назад не воротиться". От плео-
вом    словарного  запаса,  смысловой  точностью  выраже-
назма тавтология отличается тем, что она не обоснована не 
ния, соблюдением языковых норм произношения,  образ-
только с логической, но и с эмоциональной точки зрения. 
ностью и  точностью словоупотребления.  
Интонационное однообразие – это сохранение констант-
 
ной интонации на протяжении периода делового общения. 
___________ 
Среди  типичных    ошибок  ораторской  речи  наибо-
 
льшее распространение получило  несоблюдение  правиль-
Литература:  1.  Введенская  Л.  А.  Культура  и  искусство  речи  
ного    произношения  вследствие  неверной  расстановки 
/ Л. А. Введенская, Л. Г.  Павлова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
ударений в отдельных словах. 
1999.  –  576  с.  2.  Лопатин  В.  В.  Морфологические  категории  в 
Вычурность и манерность языка оратора вызывает  
плане выражения / В. В. Лопатин // Русский язык: Функциони-
иронию, недоумение и, естественно, отрицательно влияет 
рование  грамматических  категорий:  текст  и  контекст.  –  М.  : 
на контакт с аудиторией. 
Наука. 2003. – 145 с. 3. Седова Л. Н. Речевая культура делового 
Чтобы преодолеть  недостатки в процессе публич-
разговора курса "Этика делового общения": текст лекции / Л. Н. 
ного  выступления  и  делового  общения,  наиболее  дейст-
Седова,  С.  А.  Огиенко.  –  Харьков  :  Изд.  ХГЭУ,  
венными примерами  есть систематический самоанализ и 
2000. – 42 с. 
самоконтроль.  Это  постоянная  работа  над    содержанием  
 
и    композиционно-лексическим    стилем    выступлений,  
Стаття надійшла до редакції 
ориентация на  достойные  подражания образцы ораторс-
07.09.2010 р. 
кого искусства. 
 


Похожие:

Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconПарадигма
Редакционная коллегия: д–р филос наук Н. В. Голик; д–р филос наук П. М. Колычев; д–р филос наук Н. Х. Орлова (зам отв редактора);...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconАвтореферати дисертацій, тези доповідей, опублікованих в збірниках матеріалів
...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  icon№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 

Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconМіністерство освіти І науки, молоді ТА спорту україни 
Хпсм  по  спеціальностям 05050315 «Обладнання  хімічних  виробництв  та  підприємств  будівельних  матеріалів»  і 05050206 «Машини  і ...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”). Укл.:...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconМногообразие и единство
Дарзаманова; канд филос наук, доц. М. А. Зайченко; канд юрид наук, доц. А. В. Краснов; канд экон наук, доц. В. Г. Федулов; канд юрид...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconВ. Ю. Рыбников д р мед наук, д р психол наук проф., зам гл
«Всероссийский центр экстренной редактора), В. И. Евдокимов (д р мед наук проф., науч редактор), и радиационной медицины  Ю. Ю. Бонитенко  (д р мед...
Реферати дисертацій / [укл. Рудич О. Б.] ; Держ. наук.  установа  iconПрофессор, др. наук Синиша Срблич, др. наук Андро Миланович, канд. наук Деян  Программируемое  Шкворц,канд. наук Даниел Скробо, канд. наук Мирослав Попович, канд. наук  Иван Гавран, канд. наук Матия Подравец, Иван Жужак, канд. наук Иван Бенц,  Интернет окружение канд. наук Иван Скулибер
Иван Гавран, канд. наук Матия Подравец, Иван Жужак, канд. наук Иван Бенц,  Интернет окружение
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница