№ 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1   
Скачать 276.92 Kb.
PDF просмотр
Название   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1   
страница7/20
Дата конвертации03.10.2012
Размер276.92 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Спецвипуск журналу «Вісник Мрії» №1. Лятий – березень 2011 року 
За підтримки програми "Схід-Схід: партнерство без кордонів" Міжнародного фонду "Відродженнѐ" 
 
Основи екології – людина 
та навколишнє середовище 
 
Екологія для малюків 
Агейкіна Римма Вікторівна, 
керівник Центру екологічної просвіти «ЕкоДонбас» 
На  кожному  етапі 
життюдіѐльності 
лядини, 
усвідомленнѐ 
розвитку 
суспільства 
кожним  себе  ѐк  невід’юмної  частини  природи, 
домінуять 
певні 
розуміннѐ  того,  що  будь-ѐка  форма  життѐ  ю 
оріюнтири  на  освіту  та 
також  невід’юмноя  складовоя  природи.  Курс 
вихованнѐ 
нового 
спрѐмовано  також  на  розвиток  пізнавальних 
поколіннѐ.  В  наш  час 
здібностей, 
гуманістичного 
почуттѐ, 
особливо 
актуальноя 
доброчинності, здатності до безкорисливих дій 
стаю 
проблема 
щодо  охорони  життѐ  та  екоохоронного  типу 
формуваннѐ  екологічної 
поведінки.  Кожен  повинен  Природу    уѐвлѐти 
свідомості  та  культури  населеннѐ.  Ризики,  що 
не лише ѐк середовище лядського існуваннѐ, а 
склалисѐ 
на 
сьогодні, 
обумовляять 
і ѐк об’юкт почуттюво-емоційного пізнаннѐ.  
необхідність 
формуваннѐ 
екологічної 
Ураховуячи,  що  курс  розраховано  на 
свідомості  не  лише  дорослих,  а  й  молодшого 
початкову 
школу, 
поколіннѐ,  щоб  зростало  воно  з  стійкім 
зміст 
подаютьсѐ 
розуміннѐм того що Землѐ – наш спільний дім, 
переважно 
в 
турбота  про  ѐкий  –  свѐтий  обов’ѐзок  кожної 
образній 
та 
лядини.  
конкретно-чуттювій 
Діти  -  це  майбутню  кожної  держави.  Від 
формі  з  широким 
їхньої  освіченості  та  переконань  залежить, 
застосуваннѐм 
ѐкоя буде, через декілька десѐтиліть, не тільки 
малянків, 
очних 
держава  але  й  Землѐ.  Від  екологічного  стану 
посібників, 
довкіллѐ залежить існуваннѐ життѐ на планеті. 
театралізованих 
вистав, 
казок, 
сяжетно-
Саме  тому  екологічна  освіта  і  вихованнѐ  дітей 
рольових  та  дидактичних  ігор,  літературних 
маю  бути,  цілеспрѐмованоя  та  неперервноя, 
текстів,  фільмів,  екскурсій,  а  також  практичної 
глибоко продуманоя системоя.  
роботи.  Вагоме  місце  у  програмі,  длѐ  більш 
Програма курсу «Основи екології - лядина 
ефективної роботи з дітьми, посідаять казка та 
та  навколишню  середовище»    передбачаю 
гра. Зрозуміло, що без казки та гри неможливо 
набуттѐ  учнѐми  елементарних  знань  про 
уѐвити  дитинство.  Це  активна  естетична 
оточуячий 
світ 
та 
вплив 
на 
нього 
творчість  та  дії,    що  може  охоплявати  всі 
сфери  духовного  життѐ  дитини  –  її  розум, 
почуттѐ, уѐву та досвід. Чутливість до радощів і 
горѐ інших, виховуютьсѐ тільки у дитинстві, бо у 
цьому  віці  серце  особливо  відкрите  до 
лядських  страждань,  горѐ,  туги,  самотності. 
Дитина  легко  уѐвлѐю  себе  на  місці  іншої 
лядини,  а  також  комахи,  рослини,  хмаринки 
або  краплинки.  Завдѐки  казці  та  ігри  дитина 
пізнаю  світ  не  тільки  розумом,  а  й  почуттѐми, 
серцем.  І  не  тільки  пізнаю,  а  й  відгукаютьсѐ  на 
події  і  ѐвища  навколишнього  світу,  висловляю 
свою ставленнѐ до добра й зла.  
 
 
9 
 
 Спецвипуск журналу «Вісник Мрії» №1. Лятий – березень 2011 року 
За підтримки програми "Схід-Схід: партнерство без кордонів" Міжнародного фонду "Відродженнѐ" 
 
Важлива 
умова 
уроку 
екології 
– 
середовища та отриманнѐ елементарних знань 
доброзичлива  атмосфера,  в  ѐкій  перебуваять 
їх  розв’ѐзаннѐ; 
діти,  а  вчитель  повинен  бути  щирим, 
-    розвиток    у  дітей  здатності  бачити 
досвідченим  й  відвертим.    Організаціѐ  уроків 
проблеми, 
усвідомленнѐ 
причини 
їх 
передбачаютьсѐ  переважно  у  формі  гри,  казки 
виникненнѐ та навичок пошуку рішень; 
та гри-подорожі. Постійна зміна різноманітних 
-    вихованнѐ  почуттѐ  відповідальності  за 
видів  діѐльності  не  дадуть  дитині  втомитисѐ  і 
природу  ѐк  національного  багатства  і  основу 
засумувати.  Діти  добре  розуміять  що  наша 
життѐ на Землі; 
Планета – живий організм і вона, ѐк і ми, може 

 
формуваннѐ 
основ 
глобального 
хворіти.  Дуже  доречно  ставити  перед  дітьми 
екологічного мисленнѐ і готовності до активної 
проблемні  запитаннѐ  типу:  «Чому  хворію  наша 
екологічної діѐльності;  
планета?», разом з дітьми шукати відповіді на 
-   життѐ  в злагоді з природоя. 
 
подібні  запитаннѐ,  показувати  на  окремих 
Завданнѐ програми: 
прикладах, ѐк де - ѐкі ляди руйнуять природу 
-    формувати  у  дітей  основи  системних 
та  забрудняять  все  навкруги.  Викликати  у 
екологічних знань; 
дітей  обуреннѐ  діѐльністя  таких  лядей,  палке 
-    підвести  їх  до  розуміннѐ  унікальності 
бажаннѐ  захистити  кожну  травинку,  кожну 
нашої планети Землѐ; 
комаху,  воду  і  повітрѐ  на  рідній  Землі.  
-    формувати    уѐвленнѐ  про  особливості 
Необхідно  учити  надавати  посильну  допомогу 
місцевості, в ѐкій вони мешкаять;  
дорослим 
в 
оздоровленні 
природного 
-    розкрити  учнѐм  у  доступній  формі 
середовища, прибирати навкруги, зменшувати 
сутність  сучасних  проблем  екології  та  її 
кількість  побутових  відходів,  не  забруднявати 
актуальність длѐ лядства; 
природне довкіллѐ небезпечними речовинами 
-    сприѐти,  щоб  засвоюні  знаннѐ  і  моральні 
і  предметами,  економити  енергія  і  воду. 
цінності 
і 
принципи 
поведінки, 
щодо 
Таким  чином  виховувати  дбайливе  ставленнѐ 
навколишнього 
середовища, 
ставали 
до усього живого, привертати увагу до краси та 
переконаннѐм особистості;  
різноманітності природи нашої Планети. 
-    розвивати  здатність  знаходити  рішеннѐ 
Основні 
ідеї 
екологічних проблем; 
програми: 
-    вчити  дітей  аналізувати  різноманітні 
прості екологічні ситуації; 
-  розвивати вміннѐ приймати відповідальні 
рішеннѐ  з  питань  охорони  навколишнього 
середовища і діѐти відповідно до них; 
-    стимулявати  бажаннѐ  дітей  пізнавати 
природу рідного края, їхня допитливість; 
-    виробити  у  дітей  норми  поведінки  в 
-    системна  будова 
природі,  притаманні  сучасній  цивілізованій 
природи; 
лядині; 
-  юдність живої та неживої природи; 
-    виховувати  дбайливе  ставленнѐ  до 
-  взаюмозалежність лядини і природи; 
природи;  критичне  мисленнѐ,  уміннѐ  бачити 

 
розуміннѐ 
місцѐ 
лядини 
у 
зв’ѐзки,  взаюмозалежність  та  закономірність  в 
навколишньому середовищі та  вплив лядини 
навколишньому    середовищі; 
на довкіллѐ; 

формувати 
знаннѐ 
і 
вміннѐ 
-    формуваннѐ  розуміннѐ  необхідної 
дослідницького  характеру,  ѐкі  б  сприѐли 
гармонії з природоя; 
розвитку творчої і ділової активності в процесі 
-    усвідомленнѐ    основних  існуячих 
вирішеннѐ екологічних проблем і пов’ѐзаних  з 
екологічних  проблем  стану  навколишнього 
ними життювих ситуацій.     
 
 
10 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Похожие:

   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    icon  № 3 ( 44 ) квітень - травень 2011 р.                                                       спецвипуск  № 2 
Периодическое издание Детско-юношеской общественной организации «Республика Мечта»  
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconЖурнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік

   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconОтношения,  внутренняя  мотивация  и  саморегуляция. // Вопросы психологии. - 1997. - №3. - С. 102-111. 
Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Спецвипуск 9 
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconВід 31. 05. 2011 №381/0/15-11, від 18. 10. 2011 № 795/0/15-11,       
Вищої ради юстиції   від 31. 05. 2011 №381/0/15-11, від 18. 10. 2011 № 795/0/15-11,        від  01. 11. 2011 № 798/0/15-11, від 14....
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconБ 44 ©  А. Беляев, 2011 ©  Сидосе, 2011 ©  Издательство «Нестор-История», 2011 50-летию питкярантской  геологической практики  посвящается преДисловие
Питкярантском горнорудном районе. В советские  времена этот район ежегодно посещали группы студентов из 
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    icon«29» 08. 2011 г «01» 09. 2011 г «01» 09. 2011 г Основная образовательная программа начального общего образования
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconПояснительная записка к докладу Главы муниципального района «Касторенский район» Курской области Смирнова Владимира Васильевича
Губернатора Курской области от 10. 08. 2009 г. №263, от 09. 10. 2009 г. №333, от 22. 09. 2010 г. №367-пг, от 05. 03. 2011 г. №69-пг,...
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconПриказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"...
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    icon2011  5 май 2011 №  издание ёфицировано Вы можете подписаться на журнал «Смена» со второго полугодия 2011 года в любом  отделении почтовой связи по следующим каталогам: Индекс 71518
Заполните купон и оплатите квитанцию в любом отделении Сбербанка, вышлите копию купона и оплаченной 
   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1    iconСборник статей (часть 1) общественные и гуманитарные науки алматы 2011 удк ббк  и   ответственный редактор:  мухамедЖанов б г.  -  Исполнительный директор чф «Фонд Первого Президента  Республики Казахстан Лидера Нации»
Сб.  статей  Межд.  Науч.  Конф.  (г.  Алматы,  24-25  нояб.  2011  г.).  –  Алматы,  2011.  –  
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница