Національна академія наук України
PDF просмотр
НазваниеНаціональна академія наук України
страница128/128
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.59 Mb.
ТипДокументы
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128

№ 66
ТЕКСТ ПРИСЯГИ ВОЯКА УПА*
19 липня 1944 р.
ПРИСЯГА ВОЯКА
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. ЗАТВЕРДЖЕНА УГВР
І ВВЕДЕНА НАКАЗОМ ГВШ Ч.7, З 19.VII.1944.
Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки зброю, урочисто
клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Українським, перед
Святою Землею Українською, перед пролитою кров’ю усіх Найкращих
Синів України та перед найвищим Політичним Проводом Народу Україн-
ського:
Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського на-
роду від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу.
В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього
віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі
української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном.
Буду виконувати всі накази зверхників.
Суворо зберігатиму військову і державну таємницю.
Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товари-
шам по зброї.
Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає су-
ворий закон Української Національної Революції, і спаде на мене зневага
Українського Народу.
Українська повстанська армія. Збірник документів за 1942-1950 рр.
Частина 1. Видання закордонних частин Організації Українських націона-
лістів. – 1957. – Арк. 21-22. Друк. прим.
* Див. док. № 84.
285

ПереліК доКУменТіВ
№1. Відомості НКВС СРСР про охорону тилу Червоної армії на визво-
лених від німецьких військ територіях України. 8 січня 1944 р.
№2. Інструкція провідника ОУН (С.Бандери) „Матвія” політичним ре-
ферентам надрайонів щодо діяльності ОУН і УПА в умовах відступу ні-
мецьких військ. 8 січня 1944 р.
№3. Звернення вищого керівництва УРСР до населення окупованих рай-
онів України. 12 січня 1944 р.
№4. Довідка Українського штабу партизанського руху (УШПР) про ді-
яльність українських націоналістів. 21 січня 1944 р.
№5. Розпорядження командування ХІІІ німецького армійського корпусу
підлеглим частинам щодо ставлення до підрозділів УПА. 29 січня 1944 р.
№6. Інструкції ОУН про проведення організаційної, політичної й вій-
ськової роботи у зв’язку з відступом німецьких військ і наступом Червоної
армії. Не раніше січня 1944 р.
№7. Наказ №1 командування підрозділів УПА про кадрові зміни у гру-
пах „Заграва” та „Турів”. 1 лютого 1944 р.
№8. Телеграма М.Хрущова керівникам радянських партизанських заго-
нів Шитову і Шумаку про незгоду щодо передачі загонів до складу Черво-
ної армії. 9 лютого 1944 р.
№9. Інструкція ОУН (С.Бандери) з аналізом становища в місцевостях,
зайнятих Червоною армією. 11 лютого 1944 р.
№10. Звернення-листівка Верховної Ради УРСР та Ради народних комі-
сарів УРСР до учасників збройних формувань українських націоналістів з
пропозицією припинення боротьби проти радянської влади. 12 лютого 1944 р.
№11. Повідомлення М.Хрущова командирам радянських партизанських
загонів О.Федорову та В.Дружиніну стосовно рішення ЦК КП(б)У про пе-
редачу партизанів до органів міліції. 21 лютого 1944 р.
№12. Інструкція №7/44 організаційної референтури Крайового проводу
ОУН (С.Бандери) на західноукраїнських землях про зв’язки з дивізією СС
“Галичина” та засекречування архівних документів. 29 лютого 1944 р.
286

№13. Спецдонесення УШПР радянському керівництву про угоди україн-
ських націоналістів та німецького командування. Лютий 1944 р.
№14. Додаток до інструкції ОУН (С.Бандери) “Під більшовиками”.
3 березня 1944 р.
№15. Директиви ОУН і УПА про взаємовідносини з радянськими вій-
ськами та німецькими окупаційними властями. 8 березня 1944 р.
№16. Вказівки командуючого поліцією безпеки і СД на Україні про угоду
щодо відносин німецьких частин і загонів УПА. 12 березня 1944 р.
№17. Доповідна записка наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії ДКО
про історію створення, склад і діяльність УПА та заходи НКДБ щодо бо-
ротьби з ї формуваннями, діючими у Рівненській, Волинській і Терно-
пільській областях. 14 березня 1944 р.
№18. Пропозиція начальника УШПР Т.Строкача керівникам радянських
партизанів Чижову і Ульянову про створення спецгрупи для організації те-
рористичних актів проти провідних діячів ОУН і УПА. 17 березня 1944 р.
№19. Телеграма заступника начальника УШПР І.Старинова Т.Строкачу
про прихильне ставлення населення Тернопільщини до українських націо-
налістів і вороже до німців і радянських партизанів. 17 березня 1944 р.
№20. Постанова ДКО СРСР про спеціальні заходи щодо західних обла-
стей України. Не пізніше 20 березня 1944 р.
№21. Радіограма командира партизанського з’єднання ім.Будьонного
УШПР про дії українських націоналістів. 21 березня 1944 р.
№22. Доповідна записка М.Хрущова Й.Сталіну про розгортання бо-
ротьби ОУН і УПА у звільнених від німецьких військ районах Рівненської
і Волинської областей. 21 березня 1944 р.
№23. Лист М.Хрущова про необхідність організації інформування на-
селення про результати боротьби з націоналістами. 22 березня 1944 р.
№24. Повідомлення наркома внутрішніх справ УРСР В.Рясного про роз-
гром відділу УПА в Рівненської області. 26 березня 1944 р.
№25. Доповідна записка НКВС СРСР ДКО і Генеральному штабу Чер-
воної армії про операції з ліквідації воєнних формувань українських націо-
налістів у Рівненській, Волинській і Тернопільській областях з 7 по 27
березня та поранення М.Ватутіна. 28 березня 1944 р.
№26. Протокол допиту більшовицького партизана П.Козленка, який пе-
рейшов на бік УПА. 30 березня 1944 р.
№27. Звернення ОУН (С.Бандери) до українців про боротьбу проти ра-
дянської влади. 30 березня 1944 р.
287

№28. Повідомлення Крайового проводу ОУН (С.Бандери) на західноу-
країнських землях зі спростуванням відомостей про переговори з німцями.
Березень 1944 р.
№29. Звернення політичного відділу УПА (Північ) про репресії органів
НКВС проти населення Рівненщини. Березень 1944 р.
№30. Інструкція ОУН щодо політико-організаційних завдань осередків в
підпільній діяльності на території України. Березень 1944 р.
№31. План Українського штабу партизанського руху з ліквідації збройних
загонів УПА в районах Житомирської, Рівненської, Тернопільської та
Кам’янець-Подільської областей. Березень 1944 р.
№32. Доповідна записка М.Хрущова Й.Сталіну про хід відновлення еко-
номіки у визволених районах та організацію боротьби з загонами УПА у за-
хідних областях України. Березень 1944 р.
№33. Звіт референта надрайону „Затока” ВО (групи) „Заграва” УПА-
„Північ” про ставлення німецьких та угорських військових частин до УПА.
1 квітня 1944 р.
№34. Інформація НКВС СРСР вищому керівництву СРСР та Червоної
армії про операції з ліквідації військових формувань ОУН у Рівненській і
Волинській областях з 27 по 30 березня 1944 р. 2 квітня 1944 р.
№35. Доповідь наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії Державному
Комітету Оборони, Генштабу Червоної армії про операції з ліквідації
військових формувань українських націоналістів у Рівненській, Волин-
ській і Тернопільській областях з 7 березня по 6 квітня 1944 р. 7 квітня
1944 р.
№36. Інформація НКВС СРСР вищим керівникам СРСР та Червоної
армії про хід оперативно-військових операцій проти формувань ОУН у За-
хідній Україні з 5 квітня по 10 квітня 1944 р. 17 квітня 1944 р.
№37. Відомості про операції щодо охорони тилу діючої Червоної армії
впродовж січня-березня 1944 р. 19 квітня 1944 р.
№38. Повідомлення наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії ДКО та
Генштабу Червоної армії про операції з ліквідації військових формувань
українських націоналістів у Рівненській, Волинській і Тернопільській об-
ластях з 10 по 15 квітня 1944 р. 19 квітня 1944 р.
№39. Радіограма командування партизанського з’єднання ім.25-ї річниці
РСЧА Українському штабу партизанського руху про репресії українських
націоналістів щодо радянських службовців. 21 квітня 1944 р.
№40. Декларація Української Національної Ради про історію ї утво-
рення, мету і завдання. 22 квітня 1944 р.
288

№41. Протокол засідання Української Національної Ради про персо-
нальний склад і обов’язки ї членів. 22 квітня 1944 р.
№42. Інформація наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії ДКО і Ген-
штабу Червоної армії про операції з ліквідації військових формувань україн-
ських націоналістів у Рівненській, Волинській і Тернопільській областях з
15 по 20 квітня 1944 р. 23 квітня 1944 р.
№43. Наказ командира відділу УПА працівникам сільських Рад про від-
повідальність у разі невиконання розпоряджень керівництва УПА.
1 травня 1944 р.
№44. Відомості НКВС СРСР про оперативні дії проти частин УПА з 21
по 27 квітня 1944 р. 3 травня 1944 р.
№45. Зведені відомості НКВС СРСР про підсумки оперативних дій проти
збройних сил і підпільних організацій ОУН упродовж 5 лютого – 3 травня
1944 р. 6 травня 1944 р.
№46. Доповідна записка УШПР про дії ОУН (С.Бандери) і УПА на Во-
лині проти радянських партизанів і Червоної армії. 10 травня 1944 р.
№47. Постанова Оргбюро ЦК КП(б)У про розподіл зброї для озброєння
партійно-радянського активу західних областей УРСР. 10 травня 1944 р
№48. Обіжник для внутрішнього користування, підготований співробіт-
никами СБ ОУН (С.Бандери). 14 травня 1944 р.
№49. Лист М.Хрущова до Й.Сталіна з проханням дозволити організу-
вати показові судові процеси над українськими націоналістами. 15 травня
1944 р.
№50. Про діяльність органів НКВС у Криму після звільнення його від
німецьких військ. 16 травня 1944 р.
№51. Інформація наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії ДКО і Ген-
штабу Червоної армії про знищення військових формувань українських на-
ціоналістів на території Рівненської, Волинської і Тернопільської областей
з 15 по 20 травня 1944 р. 21 травня 1944 р.
№52. Відомості щодо відселення мешканців з 25-кілометрової при-
фронтової смуги відповідно до директиви Ставки Верховного Головноко-
мандування СРСР. 24 травня 1944 р.
№53. Наказ ОУН (С.Бандери) командантам СБ військових надрайонів 3/3
і 2/2 та командантам військових районів про посилення боротьби з воро-
жою агентурою. 26 травня 1944 р.
№54. Доповідна записка секретаря Рівненського обкому КП(б)У В.Бегми
секретарю ЦК КП(б)У М.Хрущову про ставлення до польського населення
області та його реагування на дії радянської влади. Після 31 травня 1944 р.
289

№55. Звернення політичного відділу групи „Заграва” до населення із за-
кликом вступу до лав УПА. Травень 1944 р.
№56. Відозва-листівка ОУН (С.Бандери), підготована фахівцями СБ.
Травень-червень 1944 р.
№57. Повідомлення наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії ДКО та
Генштабу Червоної армії про ліквідацію військових формувань українських
націоналістів на території Рівненської, Волинської і Тернопільської обла-
стей з 20 по 30 травня 1944 р. 2 червня 1944 р.
№58. Інструкція командування УПА щодо збору врожаю 1944 р. із за-
безпечення населення та ОУН і УПА продовольством. 23 червня 1944 р.
№59. Повідомлення про завершення НКВС операції щодо відселення
мешканців з 25-кілометрової прифронтової смуги. 27 червня 1944 р.
№60. Звернення ОУН до українського народу із закликом єднання до бо-
ротьби проти окупантів і спростуванням наклепницьких закидів. Не раніше
30 червня 1944 р.
№61. Платформа Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Чер-
вень 1944 р.
№62. Універсал УГВР до українського народу з викладом ї мети і зав-
дань. Червень 1944 р.
№63. Інформація про діяльність органів НКВС щодо охорони тилу фрон-
тів діючої Червоної армії в квітні-липні 1944 р. 14 липня 1944 р.
№64. Стенограма Великих зборів УГВР про концептуальні засади ї ді-
яльності у боротьбі за незалежність України. 11-15 липня 1944 р.
№65. Відозва головнокомандування УПА до українців Червоної армії із
закликом боротися за незалежність України. Не раніше 15 липня 1944 р.
№66. Текст присяги вояка УПА. 19 липня 1944 р.
290

з м і С Т
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Перелік документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
291

Наукове видання
ОУН і УПА в 1944 році:
Документи
Частина 1
Відповідальний редактор —
Станіслав Владиславович Кульчицький
Упорядники:
Олександра Михайлівна Веселова,
Сергій Анатолійович Кокін,
Олександр Євгенович Лисенко,
Володимир Іванович Сергійчук
Комп’ютерний набір —
Олександра Михайлівна Веселова,
Любов Володимирівна Дубич
Верстка і оригінал-макет: Леонід Григорович Мигаль
Підписано до друку 1.09.2009 р.Формат 70х100/16
Ум. друк. арк. 23,5. Обл. вид. арк. 18,125.
Тираж 300 прим. Зам. 23.2010.
Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України
Київ-1. Грушевського, 4

1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128

Похожие:

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Національна академія наук України iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Національна академія наук України iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна академія наук України icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна академія наук України iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни

Національна академія наук України iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница