Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал
PDF просмотр
НазваниеКровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал
страница1/72
Дата конвертации01.10.2012
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
3’ 2006  
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ
Українська асоціація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення»
№ 3’ 2006
Кровообіг та гемостаз 
Кровообращение и гемостаз 
Circulation and haemostasis

Періодичність: 6 разів на рік
Заснований в 2003 році
Науково практичний журнал
УДК 612.11/.16(05)
Кровообіг та гемостаз
Головний редактор
О.В. Коркушко
Науково практичний журнал
Заступник головного редактора
В.Ю. Лішневська
Засновники
Інститут геронтології АМН України; 
Редакційна колегія
Українська асоціація «Мікроциркуляція,
гемореологія, тромбоутворення» 
К.М. Амосова, О.Я. Бабак, В.В. Безруков, Г.В. Дзяк, Д.Д. Зербино,
В.М. Коваленко, Є.Л. Мачерет, Є.М. Нейко, В.З. Нетяженко, В.Ф. Сагач,
Рекомендовано до друку 
О.В. Стефанов
Вченою радою Інституту геронтології АМН
України (протокол № 8 від 15.09.2006) 
Редакційна рада
Журнал внесено до переліку фахових видань
з медичних наук, Постанова Президії ВАК
Н. Антонова
(Болгарія)
України. Протокол № 3 05/7 від 30.06.2004 р.,
перелік 14
В.О. Бобров 
(Україна)
І.М. Бокарев 
(Росія)
Літературний редактор
В.А. Візір
(Україна)
Т.І. Борисова
В.І. Волков 
(Україна)
Дизайн та верстка
В.К. Гаврисюк 
(Україна)
О.В. Авдєєнко
О.С. Гавриш 
(Україна)
Адреса редакції
B.C. Гуревич 
(Росія)
04114, Київ, вул. Вишгородська, 67
Українська асоціація «Мікроциркуляція,
Н.М. Кіпшидзе 
(Грузія)
гемореологія, тромбоутворення»
А. Кіряков 
(Болгарія)
Тел.: +38(044)430 32 33
М.Ю. Коломоєць 
(Україна)
E mail: viktory@iptelecom.net.ua
М.І. Лутай
(Україна)
maxnat5@rambler.ru
В.П. Міщенко 
(Україна)
Реєстраційне свідоцтво
С.М. Поливода 
(Україна)
KB № 8754 від 18.05.2004 р.
О.М. Пархоменко 
(Україна)
Наклад 
Є.В. Ройтман 
(Росія)
1000 прим.
В.Б. Шатило 
(Україна)
Ум. друк. арк. 12,09. Зам. № 2850. 
В.О. Шумаков 
(Україна)
Зверстано та надруковано в 
ІВЦ АЛКОН НАН України
04074, м. Київ–74,
Технічний секретар 
вул. Автозаводська, 2,
тел./факс: (044) 430 82 47
Н.М. Коберник
E mail: epc@nbi.com.ua
Свідоцтво про внесення до Державного
реєстру суб'єктів видавничої справи 
Технічний редактор
ДК № 987 від 22.07.2002 р.
М.П. Калмиков
Відповідальність за добір та ви
До друку приймаються наукові мате
кладення фактів у статтях несуть
ріали, що відповідають вимогам до
автори, за зміст рекламних мате
публікацій, викладеним у данному
ріалів – рекламодавці
виданні
Усі права стосовно опублікованих
Матеріали друкуються українською,
статей належать видавцю. Передрук
російською та англійською мовами.
можливий за згоди редакції та з
Рукописи рецензуються
посиланням на джерело
© Кровообіг та гемостаз № 3, 2006

3’ 2006
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ
ЗМІСТ
Тест корекції активованого парціального
Вплив небіволола на функціональний стан
тромбопластинового часу нормальною 
ендотелію судин шкіри та судин бульбарної
плазмою у хворих на гемофілію А з різними
кон'юнктиви у пацієнтів старше 60 років з
типами патологічних інгібіторів
5
гіпертонічною хворобою
58
В.В. Красівська, В.Є. Логінський, О.В. Стасишин, 
О.В. Коркушко, В.Ю. Лішневська, В.П. Чижова, 
В.Л. Новак
Г.В. Дужак
Зміни судинної мікроциркуляції під впливом 
Порушення параметрів гемостазу у пацієнтів 
курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних
з гіпертонічною хворобою ІІ стадії – ліквідаторів
тренувань у людей похилого віку з ішемічною
наслідків аварії на Чорнобильській атомній
хворобою серця
13
електростанції у віддалений період
68
О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.Ю. Лішневська, 
В.З. Нетяженко, Т.В. Козьмик
В.О. Іщук, В.П.Чижова, Г.В. Дужак, В.В. Сліпченко
Вплив бісопрололу на віддалений прогноз,
Показники добового моніторування 
гемодинамічні характеристики та
артеріального тиску і толерантність до 
нейрогуморальний статус у пацієнтів із
фізичного навантаження в учасників ліквідації
безсимптомною серцевою недостатністю 
20
наслідків Чорнобильської катастрофи з
В.А. Візир, А.Е. Березин
гіпертонічною хворобою
72
І.М. Хомазюк, Ж.М. Златогорська
До питання про лікування хронічної серцевої
недостатності: відображення ролі інгібіторів

С реактивний протеїн у хворих з гострим
ангіотензинперетворювального ферменту 
ішемічним порушенням мозкового кровообігу:
в працях академіка Л.Т. Малої
27
його інформативність щодо оцінки клінічного
І.Д. Рачинський, Мохамед Сід Ахмед, Н.В. Деміхова
перебігу та виходу гострого періоду 
захворювання

78
Особливості гемореологічних порушень 
Т.М. Черенько
та варіабельності ритму серця у хворих 
із синдромом хронічної серцевої недостатності 

Допплєрографічні критерії в діагностиці
та їхня корекція із застосуванням кардіофіту і
кардіоемболічного підтипу ішемічного 
хомвіокорину N
32
О.І. Волошин, К.О. Бобкович
інсульту
83
Є.Л. Мачерет, Р.В. Сулік
Варіабельність антиагрегантної дії
ацетилсаліцилової кислоти у хворих 

Вплив методів анестезії на продуктивність
з нестабільною стенокардією
37
серцево судинної системи та кисневий 
В.В. Рябуха, В.І. Волков, А.І. Ладний
режим при гострій нормоволемічній 
гемодилюції

88
Перші результати популяційного дослідження
В.Є. Букін, С.І. Воротинцев, А.К. Подкоритов, 
хворих з високим ризиком атеротромбозу 
О.Г. Хоменко, С.О. Поталов, О.П. Москальов, 
(The Reduction of Atherothrombosis for 
Т.О. Горбатенко
Continued Health   REACH) в Україні
43
В.Й. Целуйко
Судинно нервові взаємовідношення в м'язово
кишковому нервовому сплетенні стравоходу 

Динаміка профілю ризику серцево судинних
після перев'язування лівої шлункової артерії
93
захворювань у жіночій популяції за 25 річний
З.М. Ящишин, В.А. Левицький, А.А. Побігун
період
49 
О.В. Малацківська
Вплив внутрішньотканинного 
електрофонофорезу на показники системи

Порушення реологічних властивостей крові 
гемостазу у хворих з гострим тромбофлебітом 
при хронічному бронхіті, гіпертонічній хворобі 
і тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок
97
та їх поєднанні
53
С.І. Іващук, Л.П. Хомко, Л.П. Сидорчук, І.А. Плеш, 
О.В. Синяченко, Ю.М. Гольденберг, В.М. Костіна
О.Й. Хомко, О.І. Іващук
2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Похожие:

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал icon  Науково-практичний журнал  Заснований у липні 2003 року   

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал icon  Науково-практичний журнал  Заснований у липні 2003 року   

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал icon  Науково-практичний журнал  Заснований у липні 2003 року   

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал icon  Науково-практичний журнал  Заснований у липні 2003 року   

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал icon  Науково-практичний журнал  Заснований у липні 2003 року   

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал iconМедичний науково-практичний журнал

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал iconУкраїнський науково­дослідний інститут соціальної І судової психіатрії ТА наркології міністерства охорони здоров’Я україни архів  психіатрії • архив  психиатрии • archives of psychiatry науково-практичний журнал
Л. О. Булахова, Г. Ю. Васильєва, В. Р. Ілейко, Є. Г. Гриневич, Н. О. Дзеружинська
Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал iconУнiверситетська клiнiка университетская клиника university clinic науково-практичний журнал

Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал iconНауково-практичний медичний журнал
Ду «Інститут неврології, психіат рії та  наркології намн україни» сумісно з Науко во-практичним 
Кровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал iconНауково-практичний медичний журнал
Рекомендовано до друку Вченою Радою ду «Інститут невро- психіатрів  та  наркологів  України,  до  медичних  логії, психіатрії та наркології...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница