№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Скачать 96.71 Kb.
PDF просмотр
Название№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
страница1/5
Дата конвертации07.12.2012
Размер96.71 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


 
Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт імя А.С. Пушкіна 
 
№ 14 (134) 
ВЫДАВЕЦ: установа адукацыі «БРЭСЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНIВЕРСIТЭТ IМЯ А.С. ПУШКIНА» 
Выходзiць 2 разы ў месяц 
Выдаецца з 1997 года 
на беларускай і рускай мовах 
16 красавіка 2010 года 
Сѐння  
ў нумары: 
 
Нашы навіны 
Трымайце руку на пульсе 
свайго універсітэта! 
стар. 2 
Сацыяльны  –  зна-
чыць важны 
Інтэрв'ю з загадчыкам ка-
федры  сацыяльна-меды-
ц ы н с к і х   д ы с ц ы п л і н 
Н.А. Леанюк 
стар. 3 
 П р а ф с а ю з н а е 
жыццѐ 
За мінулыя два тыдні яно 
было  насычаным  на  падзеі 
і  ўражанні.  Упэўніцеся  ў 
гэтым на 
стар. 4 
Студэнцкая вясна 
Як абяцалі: вас чакае цэ-
лых  тры  старонкі  падра-
бязных  рэпартажаў  з  роз-
ных  мерапрыемстваў  фе-
стывалю  студэнцкай  твор-
часці  «Студэнцкая  вясна–
2010»  
стар. 5–7 
З  3  па  10  красавіка  БрДУ  імя  А.С.  Пушкіна  наведала 
У  цемры,  ды  не  ў 
дэлегацыя з Вышэйшай педагагічнай школы (Кройцлін-
крыўдзе 
ген, Швейцарыя).  
Мільѐны  людзей  па  ўсім 
Мэта  яе  візіту  –  працягненне  дагавора  аб  супрацоў-
свеце  штогод  на  адну  га-
дзіну  выключаюць  святло, 
ніцтве паміж школай і нашым універсітэтам, а так-
каб Зямля магла хоць кры-
сама адбор студэнтаў факультэта замежных моў для 
ху аддыхнуць…  
вучобы ў Швейцарыі напрацягу аднаго семестра.  
Студэнт  філалагічнага 
факультэта  І.  Харэвіч 
Адным  з  мерапрыемстваў,  арганізаваным  на  факуль-
разважае  на  экалагічныя 
тэце замежных моў да прыезду дэлегацыі, стаў семінар 
тэмы  
«Мадэлі еўрапейскай адукацыі», на якім госці выступа-
стар.8 
лі з дакладамі.  


Берасцейскі  
№ 14 (134) красавік 2010 г. 
універсітэт 

ШТО Ў СВЕЦЕ? 
Премьер-министры  Рос-
лись  о  создании  двух  со-
зволит исключить перегруз-
НАШЫ НАВІНЫ 
сии  и  Польши  Владимир 
вместных центров по изуче-
ку  на  станциях  стыкования 
 
Путин  и  Дональд  Туск  7 
нию  событий  в  Катыни.  К  железнодорожных  линий 
Падпісаны і ўступілі ў сілу 
апреля  посетили  Катынь –  сожалению,  до  сих  пор  ос-
Европы  с  широкой  колеѐй. 
новыя  лакальныя  нарма-
тро  стоит  вопрос  о  рассек-
Благодаря  этому  вдвое  со-
тыўныя  прававыя  дакумен-
речивании  архивов  и  кратятся  сроки  доставки 
ты: Правілы ўнутранага ву-
чэбнага  распарадку  універсі-
тэта  і  палажэнне  «Аб  па-
радку  выкарыстання  срод-

самое  известное  из  захоро-
грузов  в  Восточную  Азию. 
каў на аказанне матэрыяль-
нений  поляков,  расстрелян-
материалов  уголовного 
В соответствии с предвари-
най  дапамогі,  устанаўленне 
ных в 1940 году.  
дела,  связанных  с  расстре-
тельными  обследованиями 
надбавак  да  стыпендыі  і 
Катынский  лес  в  Смо-
лом польских офицеров.  
района проектирования, вы-
прэміраванне  навучэнцаў». 
ленской  области,  где  похо-
●    ●    ● 
полненными  словацкими  и 
Знаѐмцеся з імі на сайце уні-
ронено  около  4  тыс.  чело-
австрийскими  специалиста-
век,  стал  символом  массо-
7  апреля  в  Братиславе  ми,  протяжѐнность  новой 
версітэта brsu.brest.by. 
вых  расстрелов  польских 
представлен  проект  строи-
железнодорожной  линии 
●    ●    ● 
офицеров,  оказавшихся  в 
тельства  железнодорожной  может  составить  более 
8 красавіка  ў  абласным 
руках  НКВД  после  пакта 
линии  с  шириной  колеи  560 км.  
грамадска-культурным  цэн-
Молотова–Риббентропа  с 
1520  мм  до  Вены.  Он  пре-
●    ●    ● 
нацистской  Германией.  Со-
дусматривает 
продление 
тры адбылася міжнародная 
ветские власти долгие годы 
ширококолейной  железной 
25  апреля  состоятся  вы-
навукова-практычная  кан-
скрывали  правду  о  произо-
дороги  от  города  Кошице 
боры  депутатов  местных 
ферэнцыя  «Брэсцкая  абла-
шедшем  в  Катыни  и  утвер-
до Братиславы и Вены.  
Советов  депутатов  Респуб-
сная  бібліятэка  імя  М. Гор-
ждали, что польских офице-
Цель этого проекта – со-
лики  Беларусь  26-го  со-
кага –  соцыякультурны  і  ін-
ров  убили  немцы  после 
здание  конкурентоспособ-
зыва.  С  20  апреля  на  всех 
фармацыйны  цэнтр  рэгіѐна. 
нападения  на  СССР.  На  ного  прямого  железнодо-
участках  начинается  дос-
Да 70-годдзя з дня заснаван-
совместной  пресс-конфе-
рожного  сообщения  между  рочное  голосование.  Время 
ренции  премьер-министров  европейскими  странами,  с  работы  избирательных  уча-
ня».  У  канферэнцыі  паў-
Дональд Туск сообщил, что 
одной стороны, и Россией и 
стков  с  20  по  24  апреля: 
дзельнічалі  і  прадстаўнікі 
Россия и Польша договори-
государствами  Азии, с дру-
10.00 –  14.00, 16.00 – 19.00. 
нашага універсітэта. 
гой. Реализация проекта по-
●    ●    ● 
ФОТАФАКТ 
З  5  па  9  красавіка  прахо-
дзіў тыдзень замежных моў, 
арганізаваны  кафедрай  за-
межных  моў  з  методыкай 
выкладання.  Кожны  дзень  з 
панядзелка  па  пятніцу  ад-
бываліся  разнастайныя  ме-
рапрыемствы:  інтэлекту-
альныя  гульні,  віктарыны, 
тэатральныя 

пастановы, 
конкурсы  паэтычнага  чы-
тання  і  публічнага  маўлен-
ня,  алімпіяда  па  англійскай 
мове, круглы стол.  

Вынікі  прадметнага  тыд-
ню  падвяліся  на  гала-кан-
цэрце,  які  адбыўся  9 краса-
віка. 

●    ●    ● 
З  30  сакавіка  па  2 красаві-
ка доўжылася ХІІІ Рэспублі-
канская  выстава  навукова-
метадычнай  літаратуры  і 

Ёсць цудоўная нагода павіншаваць студэнта 5-га курса юрыдычнага 
педагагічнага вопыту «Куль-
факультэта,  камандзіра  моладзевага  атрада  аховы  правапарадку  на-
турна-адпачынкавая  дзей-
шага універсітэта Аляксандра Лесака (на фота). 
насць ва ўстановах адукацыі 
23 сакавіка  ў  г. Мінску  ѐн  быў  узнагароджаны  медалѐм  «90 год  мілі-
як  умова  фарміравання  са-
цыі  Беларусі»  Міністэрства  ўнутраных  спраў  Рэспублікі  Беларусь. 
цыяльна актыўнай асобы». 
Сам Саша лічыць, што медаль заслужыў не столькі ѐн сам, колькі яго 
За  ўдзел  у  выставе  наш 
каманда. Ну што ж, МААП, ахоўвай гэтак жа плѐнна і далей спакой у 
універсітэт  узнагароджаны 
сценах у  ніверсітэта і на вуліцах горада! 
дыпломам ІІ ступені. 
Фота з архіву газеты «Зара» 
  1   2   3   4   5

Похожие:

№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Вступить  в  группу  может  не  только  ский детский дом, что под Барановичами. К 
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 8 (146)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
«Новогодняя  остались  без  внимания  пійскіх гульняў на  сказка»,  «Снежная  короле- и  тепла  дети  из  много- стар. 4  ва», «День...
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
...
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУнiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУнiверсiтэт №4 (59) газета брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя а. С. Пушкiна

№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
В. Р. Бязрогаў (Расія), Я. А. Грэбенікаў (Расія), А. М. Круглашоў (Украіна), В. А. Несцяроўскі (Украіна),  
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconЦерква в США
Рік ХХХV, ч. 2 (134)    квітень-червень        2009               April-June    Vol. XXXV, #2 (134)
№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon☞ Сказка для детей и взрослых - бойкая на язык и лихая на сюжет. Разы

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница