Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”
Скачать 67.31 Kb.
PDF просмотр
НазваниеУнiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”
Дата конвертации08.12.2012
Размер67.31 Kb.
ТипДокументы


БЕРАСЦЕЙСКI Брэсцкi
дзяржаўны унiверсiтэт
iмя А.С. Пушкiна
УНIВЕРСIТЭТ
№9 (64)
ВЫДАВЕЦ: УА “БРЭСЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНIВЕРСIТЭТ IМЯ А.С.ПУШКIНА”
3 чэрвеня
выдаецца з 1997 года
Выходзiць 2 разы ў месяц
Наши новости
В то время как основная масса  студен-
тов университета 13 мая продолжала спо-
койно сидеть на лекциях, а 14 и 15 числа
готовилась к сессии  дома и в библиоте-
Students
ках, команды туристов – представителей
всех факультетов  – отправились на ежегод-
ный (и юбилейный – ХХ) туристический
слет, проходивший в окрестностях озера
Селяхи.
sapiens
Туристов ждали разнообразные испы-
Студэнт – гэта гучыць годна.
тания: водная дистанция, дистанция ноч-
А “Студэнт года”– тым больш.
ного и дневного ориентирования...  А в
Што ж патрэбна для таго, каб
остальное время – песни под гитару и
ст аць ім? Пра гэта змаглі
общение с природой.
даведацца ўсе, хто прыйшоў  3
Организаторы отметили хорошую под-
мая на V агульнауніверсітэцкі
готовку  участников слета, сплоченность
конкурс “Павер у сябе!”
команд и настоящий спортивный дух, ца-
(“Cтудэнт года – 2005”).
ривший на состязаниях. По результатам
туристического слета лучшей была при-
“Чалавеку здаўна прыходзіцца
знана команда географического факуль-
даказваць сваю перавагу над іншы-
тета (геофак – 1), вторыми стали туристы
мі,– сказаў рэктар універсітэта
Кветкі і
биологического факультета, третье место
М.Э. Часноўскі. – Я не магу вы-
досталось также команде географического
дыплом – лепшай студэнтцы
дзеліць некага, таму жадаю перамогі ўсім”.
замежных моў “Заўтра будзе лепш”  пры-
факультета (геофак – 2).
Пасля такога аптымістычнага ўступу
мусіла гледачоў ад душы пасмяяцца.
(Фоторепортаж о турслете – в следую-
ўдзельнікам  прапанавалі бліц-апытанне.
Нарэшце, пра вынікі. Нельга не ўспомніць
щем номере нашей газеты).
Гэта і быў першы конкурс, які называўся
прарочыя словы Мечыслава Эдвардавіча: пе-
* * *
“Здравствуй, племя младое, незнакомое!».
раможаных у  конкурсе не было. Кожны быў
6 мая наш университет посетила делега-
Другі конкурс пад назвай “Students Sapi-
адзначаны ў асобнай намінацыі: Іна Міранюк
ция молодежи и студентов Ставрополья.
ens” праходзіў у цэнтры інфармацыйных тэх-
(гістарычны ф-т) – “За глыбіню і самастой-
Активисты комитета ОО БРСМ универси-
налогій. Удзельнікам трэба было адказаць на
насць думак пра вайну і мір”, Кацярына Гры-
тета познакомили гостей с нашей альма-
пытанні тэстаў, якія тычыліся розных сфер
цук (ФДА) – “Што прыглянулася з першага
матер, провели для них экскурсию по Бре-
жыцця – ад сучаснага грамадска-палітычнага
погляду”, Юліяна Рошка (ф-т замежных
стской крепости и городу, а вечером при-
становішча ў свеце да мастацтва і спорта. Да-
моў) – “За артыстызм”, Таццяна Волчык (фі-
гласили в ЦМТ на финальную игру универ-
рэчы, як зазначыла вядучая, зал бліскуча адка-
зічны ф-т) – “За шчырасць творчага праслаў-
ситетской Лиги КВН.
заў на ўсе пытанні тэстаў. Не расчаравалі сваіх
лення alma mater”, Аляксандр Каль (матэ-
Круглый стол, организованный в тот же
балельшчыкаў і канкурсанты.
матычны ф-т) – “Што зрабіў лепш за ўсіх”,
день, был посвящен вопросам молодежной
Трэці конкурс “Віват, універсітэт!”, пры-
Алена Ліманава (ППФ) – “Міс чароўнасць”,
политики России и Беларуси, путям разви-
свечаны 60-годдзю БрДУ імя А.С. Пушкіна,
Ілля Пархуціч (філалагічны ф-т) – “Студэнт
тия молодежных организаций двух стран.
стаў праслаўленнем роднай alma mater. Чаго
разумны” і “Дастойны пераемнік”, Андрэй
Выяснилось, что волонтерское движение
тут толькі не было: і вершы, і песні, і прыпеў-
Магер (геаграфічны ф-т) – “За волю да пера-
Ставрополья имеет многолетнюю историю.
кі – усё уласнага сачынення. Канкурсантам
могі”, Наталля Сяргейчык (ФФВ) – “Будзь
Сводный педотряд края насчитывает более
аж двойчы прыйшлося брацца за пяро: акрамя
здароў!”, Андрэй Надзораў (юрыдычны
15 000 человек. Брестские студенты поде-
гэтага выпрабавання, у іх было хатняе задан-
ф-т) – “Малады, але перспектыўны”, Марыя
лились с коллегами своим опытом организа-
не –  сачыненне-эсэ на тэму “Мой мир – без
Ізай (біялагічны ф-т) – “Самая абаяльная і
ции мероприятий по пропаганде здорово-
войны!”.
прывабная”.
го образа жизни.
Яшчэ адно заданне конкурсу прайшло пад
Абсалютнай жа пераможцай – “Студэнт-
Брестчане надеются, что этот визит по-
дэвізам “Рабі з намі, рабі, як мы, рабі лепш за
кай – 2005” стала Іна Міранюк. Дарэчы, у яе
ложит начало  дружбе молодежи двух ре-
нас!”: студэнтам трэба было паўтарыць за ін-
была і адна з самых актыўных груп падтрым-
гионов и станет отправной точкой для
структарам  комплекс практыкаванняў па
кі. Напэўна, кожны студэнт па-добраму зай-
плодотворного сотрудничества в будущем.
аэробіцы.
здросціць Іне: усім хочацца стаць першымі.
* * *
 У перапынках паміж этапамі конкурса,
Праблемы ў гэтым няма аніякай: лепшага
24 мая прошла отчетно-выборная кон-
пакуль падлічваліся балы кожнага з удзельнікаў,
студэнта універсітэт выбірае кожны год. Га-
ференция студенческого самоуправления
публіцы  не давалі сумаваць спецыяльна запро-
лоўнае – паверыць у сябе.
университета, на которой были подведены
шаныя госці: Ганна Дзямко адкрыла прысут-
итоги работы за период с апреля 2003 по
ным тайны дэманічнай жанчыны, пераможца
май 2005 года и избран новый председа-
конкурса вакалістаў “Квінта – 2005” Юрый
  Ірына Полаўцава
тель ССС –  студент 3 курса  математическо-
Харэвіч спяваў, а каманда КВН факультэта
(філалагічны факультэт)
го факультета Александр Каль.
№9 (64) чэрвень 2005г.
Рэха далёкай вайны...
У гэтым годзе,  калі  беларускі народ святкуе 60-годдзе Пера-
могі ў Вялікай Айчыннай вайне, яно асабліва трывожна гучыць.
Наш універсітэт таксама не абмінуў такую важную дату. У шэ-
рагу   святочных мерапрыемстваў на філалагічным факультэце
быў арганізаваны круглы стол, прысвечаны  юбілею Перамогі.

“Кожны нясе ў сабе абеліск” – з гэтымі словамі Святланы Арка-
дзеўны Варонік, старшага выкладчыка кафедры беларускага
літаратуразнаўства, нельга не пагадзіцца. Кожны чалавек і дагэтуль
адчувае трагедыю той вайны, бо амаль у кожнай сям’і яна некага
забрала. Выкладчыкі філалагічнага факультэта ўспаміналі гэты дзень і
тых са сваіх настаўнікаў і калег, хто ваяваў – Ядвігу Антонаўну
Чарняўскую, Уладзіміра Андрэевіча Калесніка; тых, чыё дзяцінства
апаліла вайна – Аляксея Антонавіча Майсейчыка.
Вайна была адна, а ўспаміны –  розныя: у некага жудасныя, але
праўдзівыя старонкі змагання, у некага – радасныя, шчаслівыя, звяза-
ныя з Перамогай. Але ва ўсіх – слёзы. Хіба можна спакойна слухаць
апавяданні пра тое, як з дзесяці ні ў чым не вінаватых мужчын немцы
Торжественное собрание, посвященное 60-летию Победы в
выбралі аднаго і расстралялі, а потым некалькі дзён не дазвалялі
Великой Отечественной войне, прошло  6 мая в читальном
родзічам забраць цела?
зале библиотеки нашего университета.
Сёння з успамінаў ветэранаў мы можам даведацца пра вайну ўсю
Ветеранов приветствовал народный камерный хор препо-
праўду – хоць іншы раз бесчалавечную, але праўду. Многае нам,
давателей университета. Со словами благодарности за мир и
мірным людзям, не зразумелае. На  чым – бязмежным патрыятызме ці
свободу нашей Родины, так тяжело отвоеванные у врага, к
безвыходнасці – грунтуюцца ўчынкі жанчын, якія забівалі сваіх дзяцей,
гостям обратился ректор М.Э. Чесновский. Председатель Со-
бо з немаўлятамі не бралі ў партызанскія атрады? Яны атрымалі  ўзнага-
вета  ветеранов Я.А. Юдчиц поздравил всех присутствующих
роды, але і зараз адчуваюць віну, бо забілі ў сабе чалавека...
с юбилеем Победы.
Хоць маладое пакаленне і ведае вайну толькі па кнігах і фільмах,
Далее гостей ожидала небольшая концертная программа:
але мы ўсе прапускаем праз сэрца яе падзеі. Пра гэта былі радкі
музыкальный подарок от Екатерины Синькевич, стихи  Ни-
вершаў і эсэ, што прагучалі  ў выкананні аўтараў – будучых філолагаў.
колая Симановича.
У заключэнні мерапрыемства Святлана Аркадзеўна паабяцала, што
Особенной была и церемония вручения членских билетов
такі круглы стол – не апошні. Мы, студэнты, таксама спадзяемся на
ОО БРСМ студентам, недавно вошедшим в ряды молодежной
гэта і з нецярплівасцю будзем чакаць наступнай сустрэчы, каб адкрыць
общественной организации: они приняли билеты из рук
для сябе невядомыя старонкі вядомай вайны, ведаць і помніць
ветеранов Великой Отечественной войны. Наверняка моло-
трагедыю беларускага народа і гераічнае мінулае нашай Радзімы.
дые люди запомнят этот день, напутственные слова, с кото-
рыми   к ним обратились представители старшего поколения,
и с особым чувством будут относиться к документам, удосто-

  Ірына Полаўцава
веряющим их активную гражданскую позицию.
(філалагічны факультэт)
Чтобы помнили...
Все течет, все меняется… 60 лет про-
многих, в том числе и родного брата. Так,
шло со дня Великой Победы, нашей По-
несмотря на парализующий страх, она пошла
беды. Ровно столько же наш народ жи-
в штаб гестапо и успела упредить расстрел
вет в мире и покое, ведь Отчизну защи-
его семьи, пользуясь своим великолепным не-
щали люди, готовые отдать все во имя
мецким и безупречной репутацией. По сло-
ее свободы.
вам Марии Тимофеевны, это – самое страш-
ное ее воспоминание.
Благодаря усилиям кафедры иностран-
Наша героиня рассказывала о том, что сре-
ных языков, а точнее  молодого  преподава-
ди немецких солдат было немало тех, кто не-
теля немецкого  Оксаны Александровны
гативно относился к  войне и личности Гитле-
Мелишкевич, студенты встретились именно
ра, полностью понимал тяготы и лишения,
с таким человеком.
выпавшие на долю советского народа.
Мария Тимофеевна Михеева – настоя-
Теперь Марии Тимофеевне 85, но, несмо-
щий патриот своей Родины. В те страшные
тря на возраст, она великолепно держится.
годы, двадцатилетней девушкой, она, как и
Больше часа она рассказывала нам о войне,
все, боялась войны, но не допускала даже мыс-
отвечала на   многочисленные вопросы. Она
ли  бежать от нее. Это и определило военную
по-прежнему любит жизнь, верит в счастливое
судьбу нашей героини. Она вошла в число
будущее нашей Родины.
основателей Березовской подпольной орга-
Чудес не бывает? Одно точно было.
низации, которая совместно с немногочис-
информацию, а также медикаменты, добытые
Великая Победа – чудо того поколения, со-
ленными партизанскими отрядами внесла
с помощью подруги-фармацевта.
вершенное во имя жизни своих детей и
немалый вклад в великую Победу.
Шли дни, а в Березе и ее окрестностях
внуков, во имя веры  в  светлое будущее всей
Мария Тимофеевна хорошо знала немец-
распространялось все больше и больше  лис-
Земли. Нам остается лишь помнить подвиг
кий язык. Во время оккупации она работала
товок, изготовленных подпольщиками. Эти-
наших дедов и прадедов и строить новую
переводчицей в органах «новой» фашистской
ми листовками Мария Тимофеевна, но-
счастливую и свободную Беларусь.
власти и  добывала важные сведения о транс-
сившая подпольное имя Виктор, вместе со
портном сообщении противника, его страте-
своими товарищами вселяла в простых людей
гических планах.
веру в будущую Победу.
Каждый день после работы молодая пере-
Оружием подпольщика Виктора было
водчица шла якобы к больной тетушке. На
знание немецкого языка, благодаря которому
Николай Пылик
самом же деле она несла партизанам новую
она и убивала, и спасала. А спасти ей удалось
(географический факультет)
№9 (64)  чэрвень 2005г.
Особая дата:
 в октябре 2005 года университет отмечает свое 60-летие
 В плане мероприятий, приуроченных к юбилею альма-матер, – Международная
научно-практическая конференция  “БрДУ ім. А.С. Пушкіна у сістэме адукацыі: гіс-
Физический
торыя, сучаснасць, перспектывы”, выставка эффективных технологий обучения “Тех-
нопанорама”, открытие галереи портретов ректоров, чествования студентов, препо-

факультет
давателей и сотрудников, праздничная художественная программа и  др.
 Мы же открываем специальную рубрику, в которой познакомим читателей с каж-
сегодня
дым из 12 факультетов “юбиляра”.
Сегодня физический факультет является
Физмат: как все начиналось...
самым компактным и спаянным факультетом
Первых учителей физики и математики в
Сначала на факультете было две кафедры:
в университете. Примерное количество обу-
Брестской области начали готовить 60 лет
математики и физики; ими заведовали
чающихся на факультете – 250 студентов
тому назад в открытом в 1945 году Брестском
В.С. Журавский и  С.М. Жемчужный. В 1962
дневного отделения. Ежегодный набор –
учительском институте на физико-математи-
году кафедра математики была разделена на
пятьдесят бюджетных мест. Заочной формы
ческом отделении. Первыми преподавателями
две – кафедру высшей математики (заведу-
обучения на факультете  нет.
физики и математики на факультете были
ющий В.С. Журавский) и кафедру элементар-
На физическом факультете осуществляется
С.М. Жемчужный, М.Г. Шраер, Н.С. Гинёв,
ной математики (заведующий З.М. Дымент).
подготовка по следующим специальностям:
В.С. Журавский. В 1947 году состоялся
Кафедрой физики тогда заведовали: С.М. Жем-
«Физика» (научно-педагогическая деятель-
ность); «Физика» с дополнительной специ-
альностью «Информатика». Соответственно
выпускники факультета получают квали-
фикации: «Физик. Преподаватель физики и
информатики»,  «Преподаватель».
Штатный профессорско-преподавательс-
кий состав – двадцать три преподавателя, из
них четыре  доктора наук, шестнадцать
кандидатов наук – работает на четырех
кафедрах: общей физики, теоретической
физики и астрономии, методики преподава-
ния физики и ОТД и высшей математики.
На факультете имеется  компьютерный
кабинет, кабинет астрономии и двенадцать
учебных лабораторий, в том числе лабора-
тории оптики, атомной и ядерной физики,
первый выпуск физико-математического
чужный, И.И. Гоголинский , Г.А. Шульман.
радиоэлектроники, молекулярной физики,
отделения – всего 5 человек.
В 1972 г. математических кафедр стало 3:
электричества, методики преподавания физи-
В 1950 году на базе учительского инсти-
математического анализа (впоследствии –
ки и др. Лаборатории и кабинеты оснащены
тута был открыт педагогический институт в
кафедра математического анализа и диффе-
оборудованием, которое позволяет осущест-
составе трех факультетов: физико-мате-
ренциальных уравнений, (заведующий
влять практическое и теоретическое обучение
матического, естествознания, языка и лите-
С.Г. Кондратеня), алгебры (заведущий
студентов с использованием современных
ратуры. Параллельно с педагогическим ин-
З.М. Дымент), геометрии (заведующий
образовательных технологий, а также приоб-
ститутом еще несколько лет продолжал
М.Г. Маркевич). В   1975 г. кафедра физики
щать их к научно-исследовательской работе.
работу учительский институт, последний
также разделилась на кафедру общей и
Так, имеющееся в кабинете астрономии
выпуск физико-математического отделения
теоретической физики (заведующий В.М. Ко-
оборудование использовалось при проведе-
которого состоялся в 1957 году. Первый
сарев) и методики преподавания физики
нии экспедиции  в полосу полного солнечно-
выпуск (24 учителя математики и 17 учителей
(впоследствии – кафедра методики препода-
го затмения 1999 года, пятнадцатисантиме-
физики) физико-математического факультета
вания физики   и технических средств обуче-
тровый телескоп системы Шмидта применял-
как самостоятельного структурного подраз-
ния, заведующий А.М. Кивако). В 1976 г. была
ся при наблюдениях лунных и частного сол-
деления педагогического института состо-
образована кафедра методики преподавания
нечного 2003 года затмений. В 2004 году в
ялся в 1954 году; первые дипломы с отличием
математики (первый заведующий М.Г. Шраер,
результате наблюдений прохождения Вене-
получили физики М.М. Круглей  и М.Е. Коун.
затем Т.В. Пивоварук и  В.С. Дуванова).
ры по диску Солнца, был установлен факт
Всего на физико-математическом факультете
Кафедры алгебры и геометрии в 1982 г.
отсутствия эффекта «черной капли» Ломоно-
подготовлено 5354 специалиста, среди кото-
объединились в одну, которой  заведовал сна-
сова, который несколько столетий считался
рых учителя математики, физики, инфор-
чала П.С. Белевец, а затем Ю.И. Дежурко и
косвенным подтверждением наличия у данной
матики и вычислительной техники, черчения,
С.М. Агеев. В 1985 г. произошла очередная
планеты атмосферы.
основ производства. 264 выпускника получи-
реорганизация физических кафедр, которые
Студенты факультета, занимающиеся при-
ли дипломы с отличием, 49 – степень бака-
были преобразованы в кафедру физики и
кладными исследованиями под руководством
лавра. Больше всего отличников было в 1995
кафедру вычислительной техники и техни-
доцентов Н.Н. Ворсина и В.М. Косарева, изу-
году – 25. Среди выпускников физмата – док-
ческих средств обучения; из этой кафедры
чают физические основы технологии произ-
тора и кандидаты наук, работающие в других
выделилась в 1990 г. кафедра информатики и
водства полупроводниковых приборов, осва-
вузах и НИИ, заслуженные учителя, директо-
прикладной математики. В 1995 г. из кафедры
ивают экспериментальные методы контроля
ра школ.
физики была выделена кафедра теоретической
технологических параметров при произ-
За все время существования физико-мате-
физики и астрономии. К моменту создания в
водстве полупроводниковых приборов на
матического факультета руководили его рабо-
1995г. университета на физико-математи-
РУП «Брестский завод «Цветотрон», источ-
той 6 деканов: Н.С. Гинёв, Л.Е. Курбако,
ческом факультете было 7 кафедр.
ников света на ОАО «Брестский электролам-
А.С. Алешкевич, Е.Г. Пролиско, С.Г. Кон-
В 1995 году в связи с преобразованием
повый завод» и др. Они проходят производ-
дратеня , В.С. Секержицкий. Заместителями
пединститута в университет на базе физико-
ственную практику на этих промышленных
декана  были Е.Г. Пролиско, И.И. Гоголинский,
математического факультета были созданы
предприятиях, выполняют дипломные рабо-
И.Г. Кожух, В.С. Секержицкий, В.А. Пле-
математический и физический факультеты,
ты, тематика которых направлена на совер-
тюхов, В.М. Крюков, М.А. Иванов, М.А. Дми-
ведущие с тех пор самостоятельное суще-
шенствование методов контроля качества
трук, А.В. Яворчук.
ствование.
продукции. Некоторые выпускники после
№9 (64)  чэрвень 2005г.
Особая дата:
 
 в октябре 2005 года университет отмечает свое 60-летие
окончания университета распределяются на
работу в лаборатории этих предприятий.
Наравне с научной и учебной деятель-
ностью студенты активно участвуют в об-
щественной, культурной и спортивной жизни
факультета и университета в целом. Через
Совет студенческого самоуправления студен-
ты имеют возможность вносить свои идеи в
организацию учебно-воспитательного про-
цесса. В помощь преподавателям-кураторам
назначаются студенты-старшекурсники,
которые помогают в адаптации первокурс-
никам к вузовской жизни.
Команда физиков участвует в традицион-
ных играх университетской лиги КВН. Честь
факультета на различных соревнованиях
отстаивают сборные команды по баскетболу,
футболу, гиревому и другим видам спорта.
На факультете работает Студенческий кон-
сультативный центр, издается стенгазета
Кто сказал, что физика – неженское дело?
«Эврика».
Ежегодно три-пять выпускников факуль-
Факультет поддерживает также связи с
(Польша), Университет Дортмунда (Гер-
тета поступают в аспирантуры ведущих вузов
зарубежными университетами, такими, как
мания), Мичиганский университет (США),
и  научных учреждений республики.
Технический университет Белостока
Левенский университет (Бельгия).
Г а з е т а   в   г а з е т е: «Эврика»
гурации на цветном фоне, от цветной бума-
ги отказались, рубрики получили цветную
окантовку тушью или гуашью, причем вся
газета, за исключением яркого титульного
рисунка, стала одноцветной, более строгой,
но обязательно с большим количеством
фотографий.
1986 – 1988гг. – это «звездный час» «Эв-
рики». Газета действительно была лучшей в
институте, да и не это главное: она была
нужной и интересной, содержала много
критического материала, информировала
История «Эврики» – стенной газеты фи-
жицкого  оказалось вполне оправданным и
студентов обо всех заметных событиях в
зико-математического факультета – началась
своевременным: вернувшийся в институт
жизни факультета.
столь давно, что дату ее основания уста-
после окончания аспирантуры в Ленинграде
В 1988 году В.С. Секержицкому поручи-
новить сейчас весьма затруднительно. Во
молодой преподаватель стал активным со-
ли другую общественную работу, отнима-
всяком случае, 40 лет тому назад газета уже
трудником, повидавшим газеты разных вузов.
вшую все свободное время. К сожалению, и
существовала. В конце 60-х – начале 70-х
Главная трудность любой команды – сме-
основная часть редколлегии распалась. Ос-
годов газета выпускалась довольно часто
на поколений: молодежь, бывшая до этого «на
тавшиеся смогли выпустить в 1988 – 1990 гг.
(дважды в месяц), содержала всегда крити-
подхвате», становится основой редколлегии.
лишь несколько довольно слабых «разнокали-
ческий материал, фотографии, рисунки и
Новый редактор – Евгения Гандман, пере-
берных» номеров, и газетное дело на физмате
пользовалась вниманием и интересом. Одним
шедшая в 1981 году на второй курс. Осталь-
практически заглохло.
из лучших редакторов «Эврики» был в те
ные члены редколлегии подобрались  при-
Возрождение «Эврики» началось в 2002
годы Михаил Иванов. Очень красочной и
мерно такого же уровня – газета начала стано-
году под руководством заместителя декана
интересной по содержанию была газета в
виться «беззубой».
по воспитательной работе Анжелы Михай-
1973 – 1975 гг. (редактор Виктор Романов).
Так дальше продолжаться не могло, и в
ловны Мойсюк. Первым редактором воз-
Она была тогда, несомненно, лучшей в ин-
начале 1986 – 1987 учебного года куратор
рожденной газеты был Николай Гурин.  В
ституте. Именно в этот период сложилась
газеты решился на кардинальную ломку
настоящее время газета выпускается доволь-
традиция представлять в “Эврике” новых
установившегося «порядка». Редколлегия
но регулярно (5 – 6 номеров за учебный год),
преподавателей и сотрудников. Газета была
была распущена и сформирована заново.
при ее оформлении широко используется
официальным органом партийной, проф-
Реформа оказалась плодотворной: уже в
компьютерная техника.
союзной и комсомольской организаций фи-
октябре 1986 года «портфель» редколлегии
Что касается содержания, то уровень
зико-математического факультета. Куриро-
был переполнен заметками, статьями,
80-х годов пока еще не восстановлен, хотя
вал в то время работу редколлегии Михаил
фотографиями.
газета вызывает интерес у студентов и
Николаевич Ляшко.
Было изменено и оформление газеты.
постепенно становится снова необходимой
Назначение в 1979 г. куратором редкол-
Вместо цветных букв заголовка на белом
факультету.   Нынешним   редактором газеты
легии Владимира Станиславовича Секер-
фоне появились белые буквы той же конфи-
является  студент  2 курса Роман  Атрошкин
.
№9 (64) чэрвень 2005г.
5
«Богат не тот,
кто владеет многим,
Маці родная, маці-краіна… а тот, кто способен
одарить другого…»
Гісторыя – люстра чалавечага жыцця.
порах. Палац графа Плятэра, якому належала
Для кожнага народа яна мае вялікае зна-
мястэчка Ож, быў пабудаваны ў 1903 г.
Волонтерское движение? Волонтер-
чэнне. Але толькі тая гісторыя вартая
У Браславе, акрамя касцёла і царквы,
ский клуб? А кто такие волонтеры?  С
свайго разумення, якая адбівае ва ўсю шы-
студэнты наведалі Замкавую гару – стара-
этими и другими вопросами я направилась
рыню і глыбіню жывое народнае жыццё і
жытнае гарадзішча ў цэнтры горада. З гэтай
к методисту отдела воспитательной ра-
абуджае імкненне да лепшага жыцця, як
вышыні госці мелі магчымасць аглядзець
боты Елене Леонидовне Якубович.
асабістага, так і агульнанароднага, на-
прасторы Браслаў. Гісторыя Замкавай гары
цыянальнага.
звязана з імем Аляксандра Ягелончыка, вялі-
Большая часть потенциальных волонтеров
представляет себе суть движения как соеди-
Любоў да роднага краю прывяла студэнтаў
Касцёл Сэрца Іісуса
нение усилий людей, желающих принести
нашага універсітэта ў таварыства гісторыкаў,
бескорыстную помощь всему обществу, а
якое ўжо некалькі год шукае захаваны бела-
волонтера – как человека, желающего оказать
рускім народам скарб. Краязнаўства, на думку
безвозмездную помощь нуждающемуся.
сяброў клуба, выступае суцяшэннем у
Волонтера не страшит работа в коллекти-
жыццёвай будзёншчыне, узвышае чалавека
ве, и он стремится реализовать свои основные
над штодзённай мітуснёй,  безупынна штур-
человеческие качества на благо других.
хае чалавека наперад.
Само по себе волонтерское движение удо-
Кожны год краязнаўчае таварыства гіста-
влетворяет совершенно различные потребно-
рычнага факультэта наладжвае вандраванні
сти. Это и помощь местному сообществу в
па малавядомых мясцінах Беларусі. У канцы
решении социальных проблем, и участие в
красавіка была арганізавана двухдзённая
международных волонтерских проектах.
паездка на Браславы. Маршрут і экскурсіі рас-
   Именно с участия в международном фести-
працоўваюць самі сябры клуба. У гэты раз
вале театральных студий инвалидов “Непро-
гісторыкі і філолагі наведалі касцёлы, цэрквы,
торенный путь” (Беларусь, Украина, Польша)
капліцы, сядзібы ў Будславе, Глыбокім, Моса-
началась деятельность нашей университет-
ры, Іказні, Лявонпалі. Канечным пунктам ста-
ской волонтерской группы.
ла возера Нарач.
Волонтерское движение существует в уни-
Дастаткова разгарнуць кнігу нашага гіста-
верситете уже давно. На каждом из факуль-
рычнага і культурнага жыцця, каб убачыць:
тетов – богатые традиции волонтерской рабо-
такога багацця архітэктурнай творчасці
ты. И будущий волонтерский клуб может
наўрад ці знойдзеш у якога іншага народа!
стать координационным центром, который
свяжет факультетские группы в общеунивер-
  КасцёлСпачынку Найсвяцейшай Дзевы
кага князя літоўскага,
ситетское объединение.
Ма рыі (Будслаў)
які падараваў сваёй ка-
Волонтерской группе всего лишь несколь-
ханай жонцы Алене
ко месяцев, но у нее уже есть постоянный
Браслаў і навакольныя
коллектив друзей и свои достижения. В
землі.
работу включились исторический, физи-
Гісторыя роднага
ческий, психолого-педагогический факуль-
краю раскрывае сілы
теты, а также факультеты  иностранных языков
народнага духу.
и дошкольного образования.
Мінуўшчына за-
Что уже было: помощь в проведении меж-
сталася на тым баку
дународного фестиваля театральных студий
мяжы, будучыня рас-
в Польше и Беларуси, помощь Брестскому
сцілаецца з гэтага
детскому социальному приюту.
боку... І хаця сувязь
Что будет? Стоит ли рассказывать? «Идеи
паміж  імі відавочная
есть, но их воплощение зависит непосред-
для кожнага, але зра-
ственно от ребят»,– отмечает в разговоре
зумела, што гісторыя
Елена Леонидовна.
тут крута збочвае з па-
А почему, собственно говоря, эти ребята
Касцёл Сэрца Іісуса ў в. Слабодна Бра-
пярэдняга шляху, кладучы пачатак новаму
решили стать волонтерами, ведь это очень
слаўскага р-на Віцебскай вобласці, узведзены
кірунку. Як у фокусе, збіраюцца тут, на гэтым
сложный и ответственный труд? Главная при-
ў 1901–1903гг., па ацэнках спецыялістаў,
павароце, імкненні доўгіх вякоў, выяўляецца
чина, по которой студенты откликнулись на
з’яўляецца выдатным узорам мастацтва.
патайная работа цэлых пакаленняў. Сучаснае
призыв присоединяться к волонтерскому дви-
Сядзіба Відзы-Лаўчынскія, размешчаная на
пакаленне студэнтаў-гісторыкаў не толькі
жению, – простое человеческое желание по-
беразе невялікага маляўнічага возера Двор-
спрабуе спазнаць і змяніць свет, але і зрабіць
мочь тому, кто в этой помощи нуждается. В
нае, упершыню згадваецца ў XVI ст. З сярэ-
падлік усяму папярэдняму і надаць асаблівае
эпоху “утраты человечности” они опровер-
дзіны XVII  па сярэдзіну XIX ст. яна належала
значэнне і вагу таму, у чым іх продкі бачылі
гают утверждение, что молодое поколение
Ваўжэцкім – найбольш уплывоваму на Бра-
звычайную будзёншчыну.
бездуховно и эгоистично.
слаўшчыне шляхецкаму роду. Драўляная
Хотите присоединиться? Присоеди-
пабудова касцёла Святога Яна Хрысціцеля ў
няйтесь!
Ожы (пабудаваная ў 1768 г.) згарэла ў 1886г.
падчас набажэнства, калі на алтар ахвяравалі
Кацярына Марозька
Инна Уперовец
кудзелю: яна загарэлася ад полымя свечкі, як
(гістарычны факультэт)
(математический факультет)№9 (64)  чэрвень 2005г.
    Десятый розыгрыш чемпионского звания
Такие разные и такие талантливые.
М.Э. Чесновский
6 мая. ЦМТ. КВН. Финал. Дожда-
Факультет физического воспитания:
Факультет физвоспитания (1-е место):
лись!!! Это была юбилейная десятая  фи-
нальная игра открытой университет-

Женщина потеряла талончик. Он вырос.
Теперь он проездной. Так выпьем за то,
ской лиги.
Немного истории: за время существова-
чтобы он стал льготным.
ния нашей лиги КВН факультет физического
воспитания завоевывал чемпионское звание
– Свет мой зеркальце, скажи
Да всю правду расскажи:
в данной смеховой категории аж 5 раз, факуль-
Я ль на свете всех чернее,
    
тет дошкольного образования трижды ста-
Пловцы - молодцы!
Всех носатей и наглее ?!
новился чемпионом, а в 2001 году победи-
Поздравляем сборную команду матема-
телем по праву стала команда исторического
– Ты носатый, спору нет,
тического факультета, занявшую первое
Но живёт на свете …БЛЭЙД!
факультета.
место на соревнованиях по плаванию (в
Год 2005. В финале представлены: коман-
рамках круглогодичной университетской
От автора: Танец с саблями был просто
да исторического, филологического, психо-
спартакиады)!
лого-педагогического факультетов, факуль-
ПУЛЕЙ вечера!
  
тетов дошкольного образования, физического
 Спорт-информ
Исторический факультет (5-е место):
воспитания и иностранных языков.
Студенты нашего университета достой-
Борьба была более чем напряжённой. Жю-
Наконец была переведена на русский
но выступили на соревнованиях по спор-
ри оценивало буквально всё: и умение подать
язык пословица Dura lex sed lex – “Дура
тивной акробатике за Кубок Рeспублики
себя, и режиссуру, и текст, и социальный кон-
лексус поцарапала”.
Беларусь. Поздравляем призеров кубка:
текст, и даже реакцию зала. И ещё, кроме жю-
В. Соколова (1-е ме сто), Н. Кохнюк
ри, право голоса было и у нашего ректора-
Американские войска включили Альпы
(1-е место), С. Шарапаева (1-е место),
та – один балл полюбившейся команде.
в “Ось зла”. Гномы в панике.
Е. Шимчука (2 место) и В. Тыхнюка (3-е
А теперь кое-какие впечатления...
место).
* * *
Филологический факультет (2-е место):
Факультет иностранных
языков (3-е место):
С 4 по 26 апреля в Минске прошли фи-
Провал российской пары на чемпионате по бальным
От автора: Тут-то и зритель
нальные соревнования по дзюдо в програм-
танцам: Сергей так и не решился пригласить Марину.
ожил, и команда сделала всё,
ме Республиканской универсиады. По
чтоб мы «не умерли со скуки».
результатам состязаний мужская команда
Эстонский мальчишник: парни съели танцовщицу,
нашего университета заняла в первой груп-
которая так и не успела вылезти из торта.
Молодой негр ищет работу.
пе вузов второе место, женская – третье.
Рабство не предлагать.
* * *
– Золушка, не бери с собой на бал деньги.
Успешным стало участие представите-
– Но почему?
лей нашего университета  в республикан-
Концерт Филиппа Киркорова в
– Да потому, что твой кучер – крыса!
ских соревнованиях по плаванию.
большой бочке: там не видно и
В Республиканской универсиаде уча-
не слышно.
Новинка – телефоны с деревянным корпусом «Пинокиа».
ствовала сборная команда университета,
состоящая в основном из студентов фа-
– Ну, что, Мальчиш-кибаль-
Факультет дошкольного образования (3-е
культета физвоспитания (руководил подго-
чиш?!
место):
товкой спортсменов преподаватель кафед-
– Молчу-кибальчу!
От автора: Блестящий отыгрыш! Стильный вы-
ры легкой атлетики, плавания и лыжного
ход. Цыганская армия, великолепно выполняющая
...И результаты.
спорта С.А. Сурков). Наибольшего успеха
команду «Смирно!». Коротко о Марине – просто
“Открытие года” –  команда филологичес-
добились девуш-ки: Вероника Занцева (3
ОЧЕНЬ! Незабываемая финальная песня.
кого факультета. “За прогресс” награжден
курс), Юлия Степанюк (2 курс), Юлия
СПА – СИ – БО!
исторический факультет. “За волю к побе-
Баланда (2 курс), Евгения Широкородюк
де” – факультет дошкольного образования.
(2 курс), Ирина Жолоб (3 курс). Они стали
“За лучший номер” – факультет физического
победительницами и призерами Уни-
воспитания. “За лучшую режиссуру” – фа-
версиады в различных видах программы.
:
культет иностранных языков.“За самый не-
Впервые в соревнованиях участвовали
П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и й
стандартный стиль”– психолого-педагоги-
Андрей Лукьяненко (психолого-педагоги-
факультет (4-е место)
ческий факультет.“Лучший актёр”?.. Вы-
ческий факультет) и Александр Кононович
И было у отца три отца … на этом сказка
брать кого-то одного было бы очень трудно,
(географический факультет). Последний
зацикливаецца.  Это был пример цикли-
поэтому этого звания были удостоены   Ана-
выполнил норматив  на звание кандидата в
ческой сказки.
толий Курысь (факультет дошкольного обра-
мастера спорта.
зования), будущий филолог Дмитрий Гоми-
В общем зачете команда поднялась на
И помни, Золушка, ровно в полночь балл
Вместе мы – филфак!
овырять
нюк, Михаил Пашков (психолого-педагоги-
третью ступень пьедестала почета.
превратится в …ПЛЯЦ!
ческий факультет). Л.А. Годуйко и С.Г. Рачев-
Несколько дней спустя на Чемпионате
льчиком любили к
ский были признаны лучшими болельщиками.
РБ по плаванию Вероника Занцева и Юлия
Мальчиком-с-па
ария, –
Все команды получили торты от профко-
Степанюк стали победительницами в со-
в носу…
омментенской ма. А свадебный салон «Le-Rina»пообещал
ставе команды эстафетного плавания. Ве-
ребующая к
девушке-КВНщице, которая первой выйдет
роника Занцева также стала чемпионкой
Ситуация, не т
стретился с ж
мор в
замуж, бесплатный прокат платья.
на дистанции 400 метров (комплексное
тонкий ю
плавание).
логикой.
  Инна Миронюк (исторический факультет)
“Берасцейскі універсітэт” №9 (64)
Рэдакцыя:  рэдактар – Т.А. Шапкiна, набор i вёрстка – А.А. Філіпава,
Надрукавана на  рызографе УА “БрДУ імя А.С. Пушкіна”.
фота  – У.С. Хрыстафораў,  кансультант – Л.А. Гадуйка.
224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28.
Газета падрыхтавана на настольнай выдавецкай сістэме РВА
Падпiсана ў друк 3.06.2005
БрДУ iмя А.С. Пушкiна
Аб’ём 0,75 умоўных друк. аркуш. Тыраж 250 экз.
224665 г.Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21, тэл. 23-01-29.
Заказ № 372.


Похожие:

Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 

Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Вступить  в  группу  может  не  только  ский детский дом, что под Барановичами. К 
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
...
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon№ 8 (146)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
«Новогодняя  остались  без  внимания  пійскіх гульняў на  сказка»,  «Снежная  короле- и  тепла  дети  из  много- стар. 4  ва», «День...
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” iconУнiверсiтэт №4 (59) газета брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя а. С. Пушкiна

Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” icon№ 3 (111) снежань 2008 г.  універсітэт  Брэсцкі дзяржаўны  берасцейскі універсітэт імя А. С. Пушкіна 
«для  фотосес- не  повторяться?»,  восприня- перемежёвывались с тостами и  лись  после  «мозговых  атак» 
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” iconУстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
В. Р. Бязрогаў (Расія), Я. А. Грэбенікаў (Расія), А. М. Круглашоў (Украіна), В. А. Несцяроўскі (Украіна),  
Унiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна” iconЗборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
А. М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі І сацыялогіі             
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница