Ului prezintă • агентство по туризм
PDF просмотр
НазваниеUlui prezintă • агентство по туризм
страница9/62
Дата конвертации10.12.2012
Размер87.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62

SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
(raionul Rezina), Ţipova (raionul Rezina), Japca 
(raionul Floreşti), Călărăşăuca (raionul Ochiţa). 
În unele astăzi funcționează bisericii - Butuceni, 
Saharna, Japca.
СкАльНыЕ мОНАСтыРИ
В Молдове несколько скальных монастырей 
(c XII в.): в селах Бутучень (район Орхей), 
Сахарна (район Резина), Ципова (район Резина), 
Жапка (район Флорешть), Каларашовка (район 
Окница). В некоторых из них и в наше время 
открыты церкви – Бутучень, Сахарна, Жапка. 
 
ThaNkSgIvINg CaNdlE 
It was built in 2004 on the top of the rock. The 
author of  this monument is Ion Pascal. It has a
height of 30 m. Location: Soroca Town. 
lUMâNaREa RECUNOŞTINţEI 
A fost construită în 2004 pe vârful unei stânci. 
Autorul acestui monument este Ion Pascal. Are o 
înălţime de 30 m. Locaţie: oraşul Soroca.
СвЕчА блАгОДАРЕНИя
Построена в 2004 году на вершине скалы. Автор 
проекта – Ион Паскал. Высота Свечи – 30 м. 
Месторасположение: город Сорока.
 
ThE ROCky MONaSTERIES 
There were several rocky monasteries in Moldova 
(from XII c.): in villages Butuceni (Orhei region), 
Saharna (Rezina region), Tipova (Rezina region), 
Japca (Floresti region), Calarasauca (Ochita region). 
Some of them – Butuceni, Saharna, Japca – are 
used and today as churches. 
MăNăSTIRI RUPESTRE
În Moldova sunt mai multe mănăstiri rupestre (din 
sec. XI ): în satele Butuceni (raionul Orhei), Saharna 
18  Moldova TuristicăSIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
SOROCa fORTRESS  
CETaTEa SOROCa 
кРЕпОСть СОРОкА
Moldova Turistică  19 


cLOIsTeRs OF MOLdOVA 
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
55  Orthodox  Sacred  Cloisters  are  opened  in 
Pe  teritoriul  Moldovei  funcţionează  55  de 
На  территории  Молдовы  сегодня  действует 
Moldova as of yet: 22 monasteries and 6 cloisters 
locaşuri sfinte creştin-ortodoxe: 22 mănăstriri 
55 православных святых обители: 22 мужских 
for monks, 24 monasteries and 2 cloisters for nuns, 
şi 6 schituri pentru bărbaţi, 24 de mănăstiri şi 
монастыря и 6 скитов, 24 женских монастыря 
and 1 monastery for Old-Believers. The ter itories 
2 schituri  de maici, o mănăsti re de rit vechi. 
и 2 скита, 1 старообрядческий монастырь. Так 
of  present-day  Moldova  have  been  historical y 
Din cele mai vechi timpuri, teritoriul actualei 
сложилось  издревле:  территория  современ-
attracting people of faith who believed this land 
ной Молдовы влекла верующих людей, кото-
to  be  consecrated.  To  the  turn  of  XVI I  century 
Moldove  îi  atrăgea  pe  credincioşi,  care 
рые  считали  эту  землю  святой.  К  концу  XVI I 
the country saw more than 30 monasteries and 
considerau  acest  pământ  drept  unul  sfânt. 
века здесь насчитывалось более 30 монасты-
cloisters opened.
Spre  sfârşitul  secolului  XVI I  aici  funcţionau 
рей и скитов.
 
Every cloister has a proper history that can 
mai bine de 30 de mănăstiri şi schituri. 
 
У каждой обители – своя история, инте-
reveal multiple captivating events. Al  the cloisters 
 
Fiecare locaş îşi are istoria sa, captivantă 
ресная и богатая событиями. И все монастыри 
are  located  in  the  most  picturesque  places  of 
şi  bogată  în  evenimente.  Toate  mănăstirile 
расположены в красивейших местах Молдовы, 
Moldova, in deep forests or onto mount slopes, by 
sunt amplasate în cele mai pitoreşti locuri ale 
в богатых лесах или на скалах, у каскада озер 
cascades of lakes or rivers, inside canyons next to 
Moldovei, în păduri dese sau printre stânci, 
или у рек, в ущельях возле водопадов, на вер-
waterfal s, onto mount summits and even in the 
în  preajma  unor  cascade,  râuri,  peşteri,  pe 
шинах гор и даже в центре сел и городов.
heart of vil ages and towns.
 
Первыми на территории Молдовы поя-
 
The  first  monasteries  in  Moldova  were 
vârfuri de dealuri, ba chiar şi în mijlocul unor 
вились  скальные  монастыри  (читайте  рубри-
carved  inside  rocky  mountains  (see  the  rubric 
sate şi oraşe. 
ку  «Достопримечательности  Молдовы»).  А 
“Sights  of  Moldova”).  One  of  the  oldest  on-
 
Primele aşezăminte sfinte pe teritoriul 
один из  самых  древнейших  наземных  из со-
land  cloisters  to  have  survived  til   nowadays  is 
Moldovei au fost mănăstirile rupestre (vedeţi 
хранившихся  монастырей  -  Вэрзэрештский 
Varzaresti  Monastery  (Varzaresti  settlement, 
rubrica  „Atracţi   turistice”).  Una  dintre  cele 
(село Вэрзэрешть, район Ниспорень). Также к 
Nisporeni  district).  While,  the  forerunners 
mai vechi mănăstiri terestre, care s-a păstrat 
первым, основанным на этой земле монасты-
of  monastic  live  in  this  country  are  Capriana 
până  în  zilele  noastre,  este  mănăstirea 
рям,  относятся  Кэприянский  (село  Кэприянь, 
Monastery (Capriana settlement, Straseni district), 
Vărzăreşti  (satul  Vărăzăreşti,  raionul 
район  Стрэшень),  Хынку  (село  Бурсук,  рай-
Hancu  Convent  (Bursuc  settlement,    Nisporeni 
Nisporeni). Printre primele mănăstiri fondate 
он  Ниспорень),  Жапка  (село  Жапка,  район 
district), Japca Convent (Japca settlement, Floresti 
Флорешть) и многие другие. 
district) and many others. 
în  Moldova  sunt,  de  asemenea,  Căpriana 
 
Необычайно  красив  монастырь  Курки 
 
Distinctively beautiful are Curchi Monastery 
(satul Căpriana, raionul Străşeni), Hâncu (satul 
(село  Курки,  район  Орхей),  Каларашовка 
(Curchi  settlement,  Orhei  district),  Calarasovca 
Bursuc, raionul Nisporeni), Japca (satul Japca, 
(село  Каларашовка,  район  Окница),  Ново-
Convent (Calarasovca settlement, Ocnita district), 
raionul Floreşti) şi altele. 
Нямецкий  (село  Кицканы,  район  Слобозия, 
Noul  Neamti  Monastery  (Chitcani  settlement, 
 
Sunt  neobişnuit  de  frumoase 
Приднестровье),  Рудь  (село  Рудь,  район 
Slobozia district, Transnistria), Rudi Convent (Rudi 
mănăstirile  Curchi  (satul  Curchi,  raionul 
Сорока),  Сурученский  (село  Суручены,  район 
settlement,  Soroca  district),  Suruceni  Convent 
Orhei),  Călărăşăuca  (satul  Călărăşăuca, 
Яловень). Четыре монастыря  район Кэлэраш, 
(Suruceni  settlement,  Ialoveni  district).  Four 
raionul  Ocniţa),  Noul  Neamţ  (satul  Chițcani, 
если посмотреть по карте их расположение, об-
cloisters  of  Calarasi  district  form  a  cross  to  be 
raionul  Slobozia),  Rudi  (satul  Rudi,  raionul 
разуют крест: Хыржаука, Фрумоаса, Хырбовец, 
marked from the height of bird’s flight: Harjauca, 
Рэчула. Как правило, гости посещают сразу все 
Frumoasa,  Hirboveti,  Raciula.  As  a  rule,  visitors 
Soroca),  Suruceni  (satul  Suruceni,  raionul 
четыре эти монастыря. В монастырь Сахарна 
are eager to sightsee al  four cloisters at a time. 
Ialoveni). Patru mănăstiri din raionul Călăraşi 
(район  Резина)  часто  приезжают  люди  в  на-
Saharna  Monastery  (Rezina  district)  is  often 
- Hârjauca, Frumoasa, Hârboveţ, Răciula - sunt 
дежде на исцеление: здесь расположен удиви-
visited  by  people  in  hope  to  heal  themselves:  a 
amplasate astfel, încât formează o cruce. De 
тельный горный родник. Кроме этой обители, в 
unique  mountain  spring  is  hosted  by  the  place. 
regulă, oaspeţi  vizitează toate aceste patru 
Сахарне есть водопад, скальный монастырь и 
Besides the cloister, in Saharna one may sightsee 
aşezăminte. La mănăstirea Saharna (raionul 
древние археологические памятники.
a waterfal , a cloister carved in a rock and ancient 
Rezina),  multă  lume  vine  cu  speranţa  de  a 
 
Интересны и монастыри-села: кельи мо-
monuments of archaeology.
se  tămădui:  aici  se  află  un  izvor  de  munte 
нахов расположены не в специально построен-
 
Cloisters-vil ages are of interest either: cel s 
considerat  făcător  de  minuni.  În  afară  de 
ных  зданиях,  а  в  сельских  домах.  Например, 
of monks are placed in vil age houses in contrast to 
монастырь  Рэчула  (село  Рэчула,  район 
usual separate premises especial y constructed for 
mănăstire,  la  Saharna  există  o  cascadă,  o 
Кэлэраш)  или  Хирова  (село  Николаевка,  рай-
residence. For example, Raciula Convent (Raciula 
mănăstire  rupestră  şi  vechi  monumente 
он Орхей), в котором крыши домов по старой 
settlement,  Calarasi  district)  or  Hirova  Convent 
arheologice. 
молдавской традиции делают из тросника. 
(Nicolaevca settlement, Orhei district), where the 
 
Merită atenţie şi mănăstirile-sat: chilile 
 
В  1950-е-1960-е  годы  монастыри 
roofs  of  houses  are  constructed  of  cane  by  old 
monahilor sunt amplasate nu în clădiri special 
Молдовы,  кроме  женской  обители  Жапка, 
Moldovan tradition. 
construite, ci în casele din sat. Aşa sunt, de 
были закрыты. В начале 1990-х монастырская 
 
In  1950s-1960s  the  cloisters  of  Moldova 
exemplu,  mănăstirile  Răciula  (satul  Răciula, 
жизнь стала восстанавливаться. В монастырях 
were  liquidated.  The  only  survivor  was  Japca 
raionul  Călăraşi)  şi  Hirova  (satul  Nicolaevca, 
всегда открыты ворота: и для верующих, и для 
Convent. To the turn to 1990s monastic life was 
raionul Orhei), unde acoperişurile caselor sunt 
гостей,  интересующихся  прошлым  и  настоя-
revived. Monastic gates are always open: for both 
щим Молдовы. 
people of faith and visitors interested in the past 
în mod tradiţional acoperite cu stuf. 
and present days of Moldova. 
20  Moldova Turistică
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62

Похожие:

Ului prezintă • агентство по туризм iconРоссийской Федерации Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Одобрено на заседании кафедры «Социально-культурный сервис и туризм», протокол №10 от 27 мая 2009 г
Ului prezintă • агентство по туризм iconПрограмма вузовского курса «экологический туризм»: 
...
Ului prezintă • агентство по туризм iconПешеходный туризм  пояснительная записка 
Пешеходный  туризм  —  самый  массовый  и  самый  доступный  вид  туризма.  На  плано
Ului prezintă • агентство по туризм iconОсновные образовательные программы Направление 080100 "Экономика" Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес) Разработала кафедра
Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес)
Ului prezintă • агентство по туризм icon1. Чижова В. П. Рекреационный ландшафт как объект экологического образования // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  Мгу, географ. ф-т. 24-25 апр. 2008 г. М.: Диалог культур, 2009. 102-106. 
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные  исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  
Ului prezintă • агентство по туризм iconОтчет об участии Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные исследования. Ленинские горы, мгу, г. Москва
Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные...
Ului prezintă • агентство по туризм icon    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи 

Ului prezintă • агентство по туризм iconРегламентирующие 
Выпускника  вуза  (бакалавриата)  ПО  направлению  подготовки туризм   8 
Ului prezintă • агентство по туризм iconМетодические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400 «Связи с общественностью»
Выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400...
Ului prezintă • агентство по туризм icon  сервисная деятельность И туризм  
Заповедники,  национальные  и  природные  парки;  перспективы  их  развития.  Мониторинг 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница