V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница14/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

88
V russkom дzњke forma loљadдmi reяe vstreеaetsд v nastoдшee vre-
mд i дvlдetsд bolee зkspressivnoц, еem loљadьmi:
Nas, znaete, loљadдmi ne udiviљь. […] (Loљadь 1). — […] Mongol
skazal, еto s nimi estь odin parenь s loљadдmi, kotorњц kak raz vo-
zvraшaetsд […] (Loљadь 2)
11. V russkom дzњke predloяnњц padeя na -u (-y) imeet razgo-
vornњц harakter:
[…] V otpusku vњpil rymku konьдku? […] nadel v senдh valenki, a
kogda vernulsд, zabњl ih snдtь v senдh i ostavitь na holodu. (Mihail
Priљvin). — V еay celeben i v rozarii prekrasen… (Еaц 01).
Inogda parallelьno ispolьzuytsд forma na -e i forma na -u (-y):
Pri … Vњ seцеas v otpuske? — Da, д v otpusku. (Otpusk 01).
Serbskaд konstrukciд po pitawu vmesto o pitawu дvlдetsд kan-
celдrizmom:
Rimokatoliеka i evangelistiеka crkva po pitawu kremirawa ima
razliеite stavove. (Po pitawu 01). — Konfuzno stawe u okviru Evrop-
ske unije bilo je na vrhuncu ovog leta 2003. godine po pitawu napada
Sjediwenih Ameriеkih Drяava na Irak. (Po pitawu 02). — Maj 2004.
godine ostaje podvuеen crvenom bojom po pitawu raеunarskih virusa.
(Po pitawu 03).
V russkom дzњke дvlдytsд neproduktivnњmi slovosoеetaniд s
predlogom i predloяnњm padeяom, vњraяayшie atributivnњe
otnoљeniд, tipa stol o treh noяkah (sr.: stol na treh noяkah — s
tremд 
noяkami):
S зtih por vse stulьд u menд o treh noяkah. I vsл normalьno.
Valerьдnku prinimaet яena. (O treh 01). — Tam bњl stul na treh noя-
kah
, krovatь, kotoraд… (Na treh 01). Vaza na treh noяkah s figurkoц
boga… (Na treh 02)
Stilistiеeski okraљenњ (kniяn.) nekotorњe sloяnњe predlo-
gi, obrazovannњe iz soеetaniд prostњh predlogov s kosvennњm pa-
deяom suшestvitelьnogo, imeyшego otvleеennoe znaеenie. Leksiеe-
skoe znaеenie suшestvitelьnogo еastiеno oslableno ili utraеeno.
(1) v dele
Novњц sudьд v dele YKOSa. (V dele 01). — V dele razvitiд novoц
sistemњ зkonomiеeskih otnoљeniц mnogoe zavisit ot togo, naskolьko
rњnoеnњe strukturњ gotovњ k kropotlivoц rabote po „vzraшivaniy
[…] (V dele 02:).

89
(2) v oblasti
Meяdunarodnњц forum Vozmoяnosti Rossii v oblasti зkspor-
ta uslug po razrabotke programmnogo obespeеeniд Software Outsourcing
Summit […] Vozmoяnosti Rossii v oblasti зksporta uslug po razrabot-
ke programmnogo obespeеeniд Software Outsourcing Summit […] (V obla-
sti 01). — Prava graяdan v oblasti ohranњ zdorovьд. (V oblasti 01).
(3) v еasti
Sud otkazalsд prekratitь delo Hodorkovskogo v еasti hiшeniд
akciц „Apatita" Meшanskiц… (V еasti 01). — Zaklyеenie na proekt
Federalьnogo zakona v еasti vneseniд izmeneniд v statьy 15… (V еa-
sti 02). — CBR prodlil akkreditaciy Severo-Kavkazskogo gosudar-
stvennogo tehuniversiteta v еasti podgotovki rukovoditeleц kredit-
nњh organizaciц… (V еasti 03).
V nekotorњh sluеaдh dobavleniem o k predlogu v sozdaetsд ot-
tenok narodnoц reеi, napr. vo pole.
Vo pole berezonьka stoдla.
Vo pole berлza stoдla,
Vo pole kudrдvaд stoдla,
Lyli, lyli stoдla.
(Vo pole 01)
Kak vo pole travuљka gorela,
Kak vo pole travuљka gorela.
Ne travuљka, belaд kovњluљka,
Ne travuљka, belaд kovњluљka.
(Russkaд narodnaд pesnд)
Ne odna. Oц, da ne odna. Ne odna vo pole doroяka
Ne odna doroяenьka. Geц, da ne odna doroяenьka
(Aleksandr Gradskiц. Ne odna vo pole doroяenьka)
12. I n t e r v e r s i д p a d e я n њ h f o r m е i s l a. Odnim iz
priemov sozdaniд зkspressii дvlдetsд ispolьzovanie edinstvenno-
go еisla vmesto mnoяestvennogo еisla v forme sinekdohi. V oboih
дzњkah зtot priem дvlдetsд dovolьno еastњm. Sr.:
… shodil bњ on v nevedomoe carstvo, v nikomu neizvestnoe gosu-
darstvo i privez bњ ottuda to, еtobњ ne uznal nikto: ni zverд, ni pti-
cu
, ni krasnuy devicu i еtobњ to bњla kaleka, ne pohoяaд na еeloveka!
(Pro Andreд-strelьca). — A na nebe — ni Boga, ni pticњ. (Lybovь
Borшevskaд). s Put se zavrљio usred poqa. Svuda dokle je oko dopi-
ralo, videlo se samo valovito tamno more ponoгne trave. Ni zvuk ni
cvet ni ptica, samo гutqivo nebo i beskrajna љirina. (Diskusije).
Зkspressiд voznikaet i v sluеaдh, kogda ot otvleеennњh suшe-
stvitelьnњh ispolьzuetsд mnoяestvennoe еislo, napr. ot slova smeh:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница