V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница2/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

61
roц govoritsд ob interversii padeяnњh form еisla, v tretьeц ras-
smatrivaetsд зkspressiд, voznikayшaд na baze udvoeniд, v еetver-
toц v centre vnimaniд nahoditsд korrelдcionnaд зkspressivnostь
padeяeц, a v pдtoц issleduetsд зkspressivnњц potencial konstruk-
ciц s otglagolьnњm suшestvitelьnњm.
4. З k s p r e s s i v n o s t ь p a d e я e ц. Kaяdњц padeя otliеa-
etsд formalьnoц, semantiеeskoц i sintaksiеeskoц strukturoц, vli-
дyшeц na vozmoяnostь зkspressivnogo ispolьzovaniд. Stilistiеe-
ski vњdelдytsд padeяnњe formњ, kotorњe imeyt (1) зkspressiv-
nњц i (2) neцtralьnњц harakter. Na funkcionalьno-stilistiеeskom
urovne padeяi proдvlдyt svoi osobennosti, preяde vsego v tom,
еto zakreplдytsд za opredelennњm funkcionalьnњm stilem.
5. Imenitelьnњц padeя дvlдetsд ishodnoц, neцtralьnoц for-
moц, i poзtomu v sozdanii зkspressivnosti suшestvuyt ograni-
еennњe vozmoяnosti. Tak kak зto otnositsд ko vsem дzњkam, зks-
pressivnњц potencial imenitelьnogo padeяa russkogo i serbskogo
дzњkov ne proдvlдet bolьљogo svoeobraziд.
Kak pravilo, зkspressieц otliеaytsд nominativnњe predloяe-
niд, sostoдшie iz form imenitelьnogo padeяa.
Mamoеka, Puљkin — pisatelь? — Pisatelь. (Tatьдna Tolstaд.
Noеь). — Alekseц Petroviе hvataet, zvдkaet, oprokidњvaet, beяit,
hlopaet dverьy, љumno, toroplivo dњљit, spotњkaetsд. Ulica. Mrak.
Kuda idti? (Tatьдna Tolstaд. Noеь). — Na stole u Morskoц Devuљki
— otkrњtњe konservњ, hleb, nadkusannњц ogurec. I eшe — яeltaд bu-
maяka i serebrдnњe kruglдљi. Denьgi! (Tatьдna Tolstaд. Noеь) s Noг.
Onaj najtamniji еas 
pred zoru. Dvadeset dvoje qudi гutke je hitalo ka
obali reke, odluеni da stignu pre zore. Gledali su ispred sebe, razmi-
љqajuгi samo o jednoj stvari: „Kako гe biti?" Pored reke od srebrne
svetlosti seгawa, rasporedili su se, u krug, sa pogledima usmerenim
ka Istoku. Iљеekivawe. (Slovenski krug). — Jutro, sedam еasova. Vra-
гam se iz Dvora u Glinu. (Vijesti 01)3
V opisaniдh prirodњ opredelennuy doly зkspressivnosti ne-
set imenitelьnњц padeя. On inogda otkrњvaet povestvovanie.
Pogoda stoдla prelestnaд; vse krugom — zelenњe derevьд, svetlњe
doma uytnogo goroda, volnistњe gorњ… (I. S. Turgenev. Dvorдnskoe
gnezdo).
Zima je iskrila snegom doline i poqa ravna,
I tavne visoke gore. Vihori sneяnog praha
Po pustom viju se poqu, i cela priroda гuti,
listak posledwi vene od zimskog studenog daha.
(Vojislav Iliг. Zimska idila)
3 Znak еernogo treugolьnika razdelдet russkie i serbskie primerњ.

62
Imenitelьnњц padeя stanovitsд зkspressivnњm, kogda ispolьzu-
etsд v forme kompozicionnogo stњka.
Novogodnдд noеь — noеь edњ, i nikuda ot зtogo fakta ne de-
neљьsд. (Novogodnдд noеь) t Bila je to joљ jedna hladna novembarska
noг. Noг bez snega, ali okovana mrazom. (Magla 01). — Na Beograd se
spustila noгNoг straha, progawawa i hapљewa stotina demonstrana-
ta! (Noг 01).
Pьдnдшaд lybovь
Lybovь
, sbivayшaд s nog (Lybovь 02)
Formњ imenitelьnogo padeяa inogda obrazuyt zerkalьnuy konstruk-
ciy:
Bog estь LybovьLybovь estь Bog. (Lybovь 01).
Дrkim primerom poзtiеeskogo ispolьzovaniд imenitelьnogo pa-
deяa дvlдetsд stihotvorenie A. A. Feta „Љepot, robkoe dњhanьe", v
kotorom net ni odnogo glagola. Ih zamenдyt otglagolьnњe suшe-
stvitelьnњe, bolьљinstvo iz kotorњh v imenitelьnom padeяe (15
form зtogo padeяa iz 23).
Љepot, robkoe dњhanьe.
Treli solovьд,
Serebro kolњhanьe
Sonnogo ruеьд.
Svet noеnoц, noеnњe teni,
Teni bez konca.
Rдd volљebnњh izmeneniц
Milogo lica,
V dњmnњh tuеkah purpur rozњ,
Otblesk дntarд,
lobzaniд, i slezњ,
zarд, zarд!
A. A. Fet napisal eшe tri podobnњh stihotvoreniд. V odnom
iz nih osnovnњm priemom sozdaniд зkspressivnosti v opisanii
russkogo zimnego peцzaяa дvlдetsд nagromoяdenie form imenitelь-
nogo padeяa (7 iz 10).
Еudnaд kartina,
Kak tњ mne rodna:
Belaд ravnina,
Polnaд luna,
Svet nebes vњsokih,
blestдшiц sneg,
I saneц dalekih
Odinokiц beg.
(A. A. Fet. „Еudnaд kartina")
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница