V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница3/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

63
Tretьe stihotvorenie, v kotorom opisњvaetsд vesna, imeet for-
mu kataloga, poзtomu zdesь eшe bolьљe form imenitelьnogo padeяa
(30 iz 38).
Зto utro, radostь зta,
Зta moшь i dnд i sveta,
Зtot siniц svod,
Зtot krik verenicњ,
Зti stai, зti pticњ,
Зtot govor vod,
Зti ivњ berezњ,
Зti kapli — зti slezњ,
Зtot puh — ne list,
Зti gorњ, зti dolњ.
Зti moљki, зti pеelњ,
Зtot zњk svist,
Зti zori bez zatmenьд,
Зtot vzdoh noеnoц selenьд,
Зta noеь bez sna,
Зta mgla яar posteli,
Зta drobь зti treli,
Зto vsл — vesna.
(A. A. Fet. „Зto utro, radostь зta")
V serbskoц poзzii podobnњm primerom takogo ispolьzovaniд
form imenitelьnogo padeяa дvlдetsд stihotvorenie Velimira џi-
voinoviеa Masuki „Qubav" (ono soderяit 27 form imenitelьnogo
padeяa iz 47).
Qubav, o qubav! — Pesma u svanuгe: —
ptica na grani; cvrkut vrh bregova;
magla sa srca, magla sa cvetova;
rose sa liљгa dah iљеeznuгe!
Qubav, o qubav! — Neznano ganuгe!
Reеi bez reеi: povijena grana;
zaquqan listakosmeh vodi baеen;
pogled put neba i nebom ozraеen;
гutqiv korak do na kraj svih dana!…
Qubav, o qubav! — Odnesena brana;
proleгa, jutra, svih neznawa bdewe;
гutawe koje upijawem posta
vode, potom mostom, neba iznad mosta;
i tihog smeha veеno snoviрewe […]
I tihog smeha cvetawe mrewe! […]
V russkoц poзzii еasto imenitelьnњц padeя otkrњvaet stihotvore-
nie ili strofu (strofњ). Inogda зtim padeяom oni i zakanеi-
vaytsд.
Noеь. Tiho mesдc
Gonit еernuy koљku
Nazad v temnotu.
Noеь. Tiљina.

64
Noеь. Tiho veter
Gonдet stai sedњh oblakov,
Vozvraшaet na mesto vsy pњlь,
Еto strдhnuli segodnд.
Noеь. Tiho serdce
Stuеit i gonдet po яilam
Burlдшuy krovь.
Noеь. Tiљina. Navsegda.
(Letnдд noеь)
Odnim iz istoеnikov зkspressii imenitelьnogo padeяa дvlдystд
nepolnњe, зlliptiеnњe predloяeniд.
Na poqu studen. Peг pucka i grije.
Ja leяim. Ruke pod glavom, pa гutim,
I sluљam kako grawem zamrznutim
U moja okna goli orah bije.
(Aleksa Љantiг. Pretprazniеko veеe)
Зkspressivnostь imenitelьnogo padeяa moяet voznikatь na ba-
ze ego ocenoеno-nazњvayшeц funkcii.
Noеь, ulica, fonarь, apteka,
Bessmњslennњц i tusklњц svet.
џivi eшe hotь еetvertь veka —
Vse budet tak. Ishoda net.
(A. Blok)
Зkspressiд sozdaetsд nagromoяdeniem form imenitelьnogo padeяa:
Izuveеennњe do neuznavaemosti еeloveеeskie tela, ruki, nogi, go-
lovњ, kuski mдsa. (Ruka 2). — Gde еьд ruka, noga, golova — razobratьsд
bњlo nevozmoяno… (Ruka 1) s U tvrрavu se zatvaraju rрavi qudi, lopo-
vi, zloеinci, hajduci, carevi neprijateqi
. (Meљa Selimoviг. Derviљ i
smrt. ўЎЎЎ dio).
V nekotorњh sluеaдh udvaivaetsд imenitelьnњц padeя so svдzkoц
estь. Pri pomoшi takih predloяeniц podеerkivaetsд toяdestvo,
oni sluяat dlд vњraяeniд normativnњh ocenok, subжektivno-mo-
dalьnњh smњslov, vaяnњh dlд govorдшego (Nikolina 1984: 46), pri-
dayt kontekstu зmocionalьnostь, nasњшennostь, konkretnostь, toе-
nostь i obraznostь (Krapotina 1995: 149).
џena estь яena (џena 01). — Otkrњlasь fotovњstavka „Deti 
estь deti". (Deti 01). s џena je яena. (џena 2). — I zato najglasnije
na svetu, uz igru i sviraеe: „Ja sam — ja, Jeremija, prezivam se — Kr-
stiг […]". (Jeremija). — Ja sam ja divqi Bil. (Bil)

65
Bњvayt sluеai, kogda ne udvaivaytsд, a utraivaytsд formњ imeni-
telьnogo padeяa:
Dolg uеenogo skazatь lydдm: ne verьte tomu, еto vam vnuљayt,
izuеaцte knigi, postigaцte nauki — i vњ glubяe poцmete to, еto ska-
zal odin velikiц amerikanskiц pisatelь [Oliver Wendell Holmes — I.
G.] posle sluеaд s Dredom Skottom. On skazal prosto: „Еelovek estь еe-
lovek 
estь еelovek". Зta fraza oboznaеila konec rabstva v Amerike.
(Еelovek 01).
Imenitelьnњц padeя inogda vњstupaet kak vtoroe, liљnee podle-
яaшee ili dopolnenie. Sr.:
Matь, ona dobraд, a otec, on ne takoц. (Nikitina 1968: 154).
V nekotorњh sluеaдh vtoroц imenitelьnњц дvlдetsд neobhodimњm,
naprimer v utoеnenii:
Ona, Daљa, ne яdet ego. (Nikitina 1968: 154).
Dlд podеerkivaniд i usileniд znaеeniд ispolьzuetsд tavtologiеe-
skiц imenitelьnњц padeя (v soеetaniдh s odnokorennњm glagolom).
Posredi zimњ rascveli cvetњ. (Cvetњ 01). — Vaљa pesenka speta!
(Pesenka). — Skoro skazka skazњvaetsд, a v џili-Bњli i dela skoro
delaytsд: podnesut gostдm i rymoеku klykovki, i kvasku kruяeеku, i
zakaz v glinдnoц posude. (Skazka 1). — Ne skoro skazka skazњvaetsд, ne
bњstro delo delaetsд […] a delo, kotoroe zadumali dobrњ molodcњ iz
vataga „Baцkalьskiц зkstrim" bњlo neљutoеnoe […] (Skazka 2).
Osobenno еasto vstreеaetsд udvoenie imenitelьnogo padeяa slov-
-sinonimov putь doroga:
Daleka tњ putь doroga. (Putь-doroga 2). — Puskaц putь — doroga
trudna i ternista. (Putь-doroga 3).
Inogda oni ispolьzuytsд v forme kompozicionnogo stњka:
V 14—45 mњ vњdvinulisь v dalьneцљiц putьDoroga naеala idti
vse kruеe i kruеe vverh. (Putь-doroga 1)
Suшestvuet dovolьno mnogo primerov frazeologizirovannoц tav-
tologii v forme soеetaniд imenitelьnogo padeяa suшestvitelьnogo
i prilagatelьnogo (bednњц bednдяka, volд volьnaд, vsдkaд vsдеina, go-
re gorьkoe, divo divnoe, krasnaд krasa, svetlaд svetlica, starњц sta-

rik, temnaд temnica, еernњe еernila, еudo еudnoe) ili suшestvi-
telьnogo v imenitelьnom padeяe i odnokorennogo glagola (grom gre-
mit, sud prisudil, uеitelь uеit 
i t. p.).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница