V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница4/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

66
Ne vernusь д v otеiц dom,
Veеno stranstvuyшiц strannik.
(S. Esenin. Ne vernusь д v otеiц dom)
V serbskom дzњke vstreеaytsд takie яe primerњ:
„Pravi put vam je ovuda
preеica je preko brda
al' vi kaяe stari Starac
tamo яivi smrdqiv Jarac
ko mu priрe, neгe siгi".
(Jarac Samac, Stari Vo i Deеak)
Osobaд padeяnaд зkspressiд voznikaet, kogda glagol kontekstu-
alьno okazњvaetsд suшestvitelьnњm, v еastnosti forma proљedљe-
go vremeni stanovitsд formoц imenitelьnogo padeяa. Naprimer,
odno stihotvorenie Aleksanda Levina nosit nazvanie „Raznњe le-
tali
", gde letali vњstupaet v znaеenii suшestvitelьnogo (pticњ).
Зkspressiд usilivaetsд tem, еto glagol ispolьzuetsд to v glagolь-
noц, to v substantivnoц funkcii:
Za oknom moim letali
dve vesлlњe svisteli.
Udalњe шebetali
kust sireni tormoљili.
A po krњљe magazina
vaяno karkali gulдli
i bolьљuшie vopili
voloеili vzad-vperлd.
Dve еirikali lihie
grњzli koroеki suhie,
otnimaд ih u tolstњh
kosolapњh vorkutov.
A k okoљeеku podseli
dve kriеali-i-galdeli4
stuеali v batarey,
ne snimaд baљmakov5
Formњ proљedљego vremeni kriеali galdeli predstavlдyt imena
dvuh malьеikov. Slova, kotorњe formalьno дvlдytsд glagolami, a
faktiеeski suшestvitelьnњmi, vњzњvayt poznavatelьskiц konflikt.
Vњљeukazannњe glagolњ, blagodarд kontekstu, vosprinimaytsд kak
suшestvitelьnњe. Зto svoeobraznњц grammatiеeskiц oksymoron: is-
polьzuetsд glagol, a imeetsд v vidu suшestvitelьnoe. Зffekt na-
stolьko vњraяen, еto pri pervom еtenii ne legko opredelitь gram-
Galdetь — (prost, neodobr.). Gromko govoritь, oratь (preimuш. o mnogih) —
Oяegov/Љvedova 1996.
5 Suшestvitelьnњe otmeеenњ kursivom, glagolњ podеerknutњ.

67
matiеeskuy prinadleяnostь slov (trudno ponдtь, еto imeetsд v vi-
du — glagol ili suшestvitelьnoe).
V drugom stihotvorenii povtorдetsд dannњц priem: formњ pro-
љedљego vremeni upal pobedil prevraшaytsд v suшestvitelьnњe.
Kogda Upal, udarivљiцsд ozemь,
vosstal opдtь, kak drevniц Pobedil,
za nim vozniklo malenьkoe Tiљe,
љepеa svoл opasnoe skazatь.
Kogda Upal v siдnii kosmatom
povлl Nikto v zagrobnoe Ura,
za nim roslo klubдшeesд Tiљe,
tverdд svoл otravlennoe no.
Kogda Upal vzletel i, ozarлnnњц,
uљлl odin k nebesnomu tempu,
za nim stoдlo vњrosљee Tiљe
i lњsњh zvлzd kasalosь golovoц.
(A. Levin. Torяestvennoe proiznesti)
Substantivirovannaд forma proљedљegogo vremeni Upal ispolьzo-
vana v celдh mistifikacii (govoritsд o kakom-to predmete, ko-
torњц upal s neba; kontekst podskazњvaet, еto reеь idet o metafore
Hrista). V pervoц strofe suшestvitelьnњm stanovitsд i infini-
tiv skazatь.
V drugih sluеaдh v suшestvitelьnњe prevraшaytsд ne tolьko
formњ proљedљego vremeni, no i deepriеastiд. Tak, po motivam
stihotvoreniд F. I. Tytеeva „Vesennдд groza"
Lybly grozu v naеale maд,
Kogda vesenniц, pervњц grom,
Kak bњ rezvдsд igraд,
Grohoеet v nebe golubom […]
Aleksandr Levin napisal stihotvorenie, v kotorom v funkcii teo-
nimov (sobstvennњh imen boяestv) vњstupayt deepriеastiд Rezvдsд,
Igraд, Smeдsь
, oboznaеayшie treh ynњh boginь:
Kogda Rezvдsд Igraд
tancuyt v nebe golubom,
odna ih nih podobna snegu,
drugaд — rњяemu ogny.
Odna plњvлt, kak v horovode,
uklyяeц gracii polna,
drugaд begaet po nebu,
loktдmi detskimi torеa,
a tretьд lьлtsд, kak prostaд
gromoљipuеaд voda,

68
Smeдsь iz kubka zolotogo
sama sebд na zemly lьлt.
I liљь Gromam vsл vtorit, vtorit,
uяe ne veselo emu,
i on stoit volvan volvanom
s tдяelњm дblokom v rukah,
s ogromno-sinim дblokom v rukah.
(Sud Parisa)
Dalee priеastiд stanovдtsд suшestvitelьnњmi, no ne tak, kak
зto delaetsд v literaturnom дzњke (v forme substantivacii, ve-
duшeц k obrazovaniy suшestvitelьnњh tipa zaklyеennњц, veruyшaд,
iskopaemoe
): ubiraetsд glagolьnњц korenь i ostavlдytsд tolьko gram-
matiеeskie зlementњ (suffiksњ i okonеaniд), ne imeyшie leksi-
еeskogo znaеeniд.
Vse aemњe дemњe
vsem ayшim дyшim:
„Еto vњ шipletesь, еto vњ kolotesь!
kak vam ne aц i дц!"
Vse ayшie дyшie
vsem aemњm дemњm:
„A vњ dvigaцtesь, dvigaцtesь!
Iљь, lentдi-дi!"
Vse uшiesд yшiesд
vsem aшimsд дшimsд:
„Еto vњ akaete? Еto vњ дkaete,
kak moskviеi?"
Vse aшiesд дшiesд
vsem uшimsд yшimsд;
„A vњ ne mњеite, ne bryzяite
i ostanьte-дnьte!"
Vse atelьnњe-дtelьnњe
vsem ovannњm-лvannњm:
„Poеto rugaetesь materiy
v obшestvennњh mestah?"
A kaяdњц ovannњц-лvannњц
kaяdogo atelьnogo-дtelьnogo
k mame evonnoц
liеno i nevkusmњslenno!
Blaяennњ innњe i дnnњe, ibo ih estь
carstvie nebesnoe.
Blaяennњ avlivaemњe-ovњvaemњe, ibo ih estь
ne pora eшл.
Blaяennњ uyшiesд-ayшiesд, ibo ih estь
niht vas nah poslatь und vas nah poцtitь.
Dvaяdњ blaяennњ aцљie eцљie, ibo ih estь
u nas, a nas estь u nih!
(„Vse aemњe i дemњe…")
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница