V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница5/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

69
V stihah A. Levina v funkcii suшestvitelьnњh vњstupayt vse tipњ
priеastiц (deцstvitelьnњh i stradatelьnњh, nastoдшego i proљed-
љego vremeni) i daяe priеastnњe markerњ: 1. -aшimsд, -дшimsд,
-aшiesд, -дшiesд, -ayшie, -дyшie, -ayшim, -дyшim, -uшiesд, -yшi-

esд, -uшimsд, -yшimsд, -uyшiesд, -ayшiesд, 2. -aцљie, -eцљie, 3.
-aemњe, -дemњe, -aemњm, -дemњm, -avlivaemњe, -ovњvaemњe, 4. -ovan-
nњц, -лvannњц, -ovannњm, -лvannњm 
(rдdom s nimi ispolьzuytsд pri-
lagatelьnњe formantњ -atelьnogo, -дtelьnogo, -atelьnњe, -дtelьnњe).
Зti priеastnњe metaplazmњ дvlдytsд nominacieц lydeц. Imi de-
laetsд predelьnoe obobшenie, isеezaet konkretnostь, a v pervњц
plan vњstupaet universalьnostь.
Зkspressiд voznikaet i v sluеaдh, kogda imenitelьnњц padeя
poдvlдetsд na neoяidannom meste, naprimer vmesto roditelьnogo
padeяa:
Tuяno љumi hladna Drina
Miqacka bistra voda,
Jer Bosna je potlaеena,
Wena slava i sloboda.
(Vojislav Iliг. Bosanski begunci)
V nekotorњh sluеaдh russkiц imenitelьnњц padeя mnoяestven-
nogo еisla na -a, (-д) imeet razgovornњц, prostoreеnњц, ustarev-
љiц harakter ili дvlдetsд зlementom professionalьnoц reеi:
Vot takoц populдrnostьy polьzuytsд naљi lektora! (Lektor 1).
— Naљi redaktora i zamњ. (Redaktor). — […] o voennњh nablydatelдh
OON na Bliяnem Vostoke, sredi kotorњh bњli i naљi oficera. (Ofi-
cer 01). — […] Зti poеerka pohoяi na яiznь preяnih nas […] (Pisьmo
01). — A naљi љofera prinдli maљinњ, i mњ v noеь vњehali domoц v
Nadњm. (Љofer 2)
6. Roditelьnњц padeя otliеaetsд љirokoц semantiеeskoц ba-
zoц, еto sozdaet osnovu dlд vozniknoveniд зkspressii.
V russkom дzњke suшestvuet celњц rдd konstrukciц s rodi-
telьnњm padeяom, imeyшih razgovornњц harakter, naprimer:
Net, Miљin! Д za nego s tebд rublь meloеьy poluеil, rublь i
dolяen tebe otdatь. (Rublь 01). — A razve, barin, s tebд rublь sleduet?
Nadobno dva. (Narњљkin L. A. Russkiц literaturnњц anekdot).
Roditelьnњц padeя stanovitsд prostoreеnњm v takih kontekstah:
Еto s togo, еto tњ mne prosto ulњbnulasь? (Еto s togo 1). — Еto
togo, еto bњvay д grubњm? (Еto s togo 2)
V nekotorњh sluеaдh upotreblenie roditelьnogo padeяa дvlдetsд
ustarevљim.

70
Kasatelьno rasskaza — mne ponravilosь. (Kasatelьno 1). — Esli u
vas estь voprosњ, kasatelьno registracii na konferencii, poяaluц-
sta… (Kasatelьno 2)
Takoц яe harakter nosдt konstrukcii tipa:
Kaяduy sekundu proishodit pustдk, tak pustь vsд naљa яiznь ne
sloяitsд iz pustдkov. (Iz pustдkov 02). — Uehal iz takoц interesnoц
stranњ v takoe interesnoe vremд, iz pustдkov delal, problemњ… (Iz
pustдkov 03)
Tњ яiznь svoy uboguy
Sloяil iz pustдkov […]
(Iz pustдkov 01).
Takяe: зto delo ni do kogo ne kasaetsд, krug' (okrug) kogo — еego.
Roditelьnњц padeя moяet imetь љutlivuy, ironiеeskuy… okra-
sku, naprimer, v soеetanii v ipostasi kogo-n.
Odnako, д seцеas v ipostasi dohtura, a ne filosofa (Ipostas 1).
— Master v ipostasi mastera poдvlдetsд tolьko v samњh kraцnih slu-
еaдh. (Ipostas 2). — Na rolь, kotoraд dostalasь Љonu Uilьдmu Skot-
tu, odno vremд pretendoval Hit Ledяer, no po priеinam plotneцљego
grafika sжemok ne smog vњstupitь v ipostasi uliеnogo parenьka, koto-
romu prepodaet uroki яizni puleneprobivaemњц Monah. (Ipostas 3).
— Vadim Rozin v ipostasi Marka Vadimova (Ipostas 4). — Tam д
vpervњe vњstupila v ipostasi ne popsovoц, a dяazovoц pevicњ. (Ipo-
stas 5).
Neцtralьnoe znaеenie poдvlдetsд v religioznoц reеi:
Ibo Cerkovь — ne tolьko edinaд priroda v Ipostasi Hrista, ona
takяe — mnoяestvo ipostaseц v blagodati Svдtogo Duha. […] vo Hri-
ste, mnoяestvennaд deцstviem Duha; edinaд еeloveеeskaд priroda v
Ipostasi 
Hrista, mnoяestvo еeloveеeskih ipostaseц v blagodati Svд-
togo Duha. (V. N. Losskiц)
Razgovornњц harakter imeet roditelьnњц padeя na -u (-y):
Saharu яelaete? (Sahar 01). — Tњ hoеeљь medu, sњn? (Med 01). —
Mne љveцcarskogo sњru […] iz Slucka! (Sњr 01). — V otpusku vњpil
rymku konьдku! (Konьдk 01).
Roditelьnњц padeя s nulevњm okonеaniem inogda nosit takoц яe
harakter:
… esli net pomidor, voobшe moяno […] (Pomidor 01).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница