V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница7/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

73
Nanizњvanie form roditelьnogo padeяa imeet svoi ograniеe-
niд, naruљenie kotorњh moяet pridatь reеi neдsnostь, a stily
grubovatostь. Sr.:
Зto dom plemдnnika яenњ kuеera brata doktora. (Primer A. M.
Peљkovskogo). — Dlд vњpolneniд zadaеi ustraneniд otstavaniд proiz-
vodstva detaleц
… (Primer D. З. Rozentalд)
7. V oboih дzњkah datelьnњц padeя otliеaetsд osobњm зkspres-
sivnњm potencialom. Зto, v еastnosti, otnositsд k tak naz. da-
telьnomu зtiеeskomu (etiеki dativ, dativ interesovawa). On poдv-
lдetsд, kogda liеnoe mestoimenie ispolьzuetsд v зtom padeяe bez
predloga.
Zdesь tebe ne Amerika […] (Зtiеeskiц 1). — Oh uя зti mne vesnu-
љki!… (Зtiеeskiц 2). s … гao brate, pa dobro pa gde si ti meni bre?
nema te nigde! (Etiеki 1). — […] kako ste mi vi qudi imate li vi pro-
blema […] (Etiеki 2). — Dobro mi doљla. (џarko Staniг).
S pomoшьy dannoц konstrukcii moяno peredatь razliеnњe
зmocionalьnњe pereяivaniд, osobenno v konfliktnњh situaciдh, v
sporah, pri otsutstvii soglasiд s sobesednika, toеnee s ego mneni-
em, prosьboц i t. p. Еaшe vsego datelьnњц зtiеeskiц neset otrica-
telьnuy konnotaciy.6
Tak, д tebд ne trogal, poka tњ ne trogal nikogo. Pervњц д ne na-
еinal. Opдtь hoеeљь voцnu razvдzatь? Tak д tebe eл ustroy. Potom ne
яaluцsд. (Зtiеeskiц 3).
д vam ne tлtд,
pisatь i stoд mogu
vedь д яe — dдdд
(Зtiеeskiц 4)
Osoboц зkspressieц otliеaytsд sluеai, kogda utverяdenie дvlд-
etsд зmocionalьnњm otricaniem:
6 „Konstrukcii s datelьnњm зtiеeskim otnosдtsд k modusnomu planu predlo-
яeniд, niеego ne pribavlдд k ego diktumu. Imenno зtoц osobennostьy obuslovliva-
etsд to, еto osnovnњmi sferami upotrebleniд takih konstrukciц дvlдytsд razgovor-
naд i hudoяestvennaд reеi. Vse stili, obжedinennњe v funkcionalьnuy sferu spe-
cialьnoц reеi (po terminologii Љmeleva D. N.) isklyеayt poдvlenie konstrukciц
s datelьnњm зtiеeskim. Ispolьzovanie analiziruemњh konstrukciц nablydaetsд v
pervuy oеeredь v dialogiеeskoц reеi, a osobennostдmi dialoga v specialьnoц reеi
дvlдytsд normњ reеevogo povedeniд govorдшih, soblydenie usloviц vedeniд di-
skussii, pravila reеevogo зtiketa. Vse зti uslovnosti zastavlдyt govorдшih ne do-
puskatь mnogih зlementov „razgovornosti", „sniяennosti" v reеi." (Maљovec 2001:
2). Dannњe konstrukcii дvlдytsд odnim iz pokazateleц зkspressivnosti vњskazњva-
niд. Vse зkspressivnњe sredstva razliеnњh дzњkovњh urovneц obladayt otnosi-
telьno еetko vњraяennoц poloяitelьnoц ili otricatelьnoц konnotacieц.

74
Aga, na vhode zarabotatь denьgi za 19 dneц?? Tak д tebe i poveril
[…] (Зtiеeskiц 5)
Зto moяet bњtь predupreяdenie, ugroza i t. p.
Д vam ne Mikki-Maus (Y. V. Grњmov)
Еasto vњraяaetsд nasmeљka, ironiд:
Oh uя зti mne podruяki! (Зtiеeskiц 6). — Uя зti mne muяеinњ
(Povestь).7
Зtiеeskiц datelьnњц Milka Iviе nazњvaet modalьnoц formoц, tak
kak v predloяenii tipa „Љla mi radite?" зnklitika mi upotreble-
na imenno dlд togo, еtobњ vnesti ottenok liеnogo uеastiд, „razwe-
яenosti", serdeеnosti v to, еto spraљivaetsд (Iviг, 1953—1954). V
grammatike Stanojеiг/Popoviг 1992 (282) зtiеeskiц datelьnњц ha-
rakterizuetsд kak sintaksiеeski izbњtoеnњц padeя s зkspressiv-
noц funkcieц.
V serbskom дzњke зkspressivnњm дvlдetsд datelьnњц klдtvњ:
Tako mi boga, bio sam ogladnio. (Etiеki 3). — Tako vam sveta,
klonite se mijeљane pizze na brzim linijama. (Etiеki 4). — Crnogo-
rac mu odgovori: „Еasti mi еoеe […]" (Etiеki 5).
Datelьnњц prinadleяnosti vstreеaetsд v oboih дzњkah. Razni-
ca meяdu nimi sostoit v tom, еto v serbskom дzњke takoц padeя
upotreblдetsд bez kakih-libo ograniеeniц, v to vremд kak v russkom
дzњke on ne ispolьzuetsд s imenitelьnњm podleяaшego, ot kotoro-
go datelьnњц prinadleяnosti zavisit (Milinkoviг 1987):
Sada bih vas molio da mi pokaяete moju sobu i ako moяe donesite
mi u sobu jedan vrе vina. (Posesivni 1). — Objavqene su joj dve kwige
poezije … (Posesivni 2). s Д derяu ego, brey emu golovu, po utram
bьy bambukami po pдtkam… (Posesivni 3). — Odnim udarom sabli д
snes emu golovu… (Posesivni 4)
7 „… poдvlenie podobnњh konstrukciц vozmoяno liљь pri obшenii znakomњh
lydeц, priеem oеenь еasto зti lydi — rovesniki, a takяe ravnogo socialьnogo
urovnд. Ispolьzovanie konstrukciц s datelьnњm зtiеeskim v situaciдh obшeniд,
naprimer, student — prepodavatelь, pokupatelь — prodavec, naеalьnik — podеi-
nennњц, starљiц — mladљiц i t. p. moяet bњtь dopuшeno tolьko v otnoљenii
vњљestoдшego k niяestoдшemu. V protivnom sluеae voznikaet konfliktnaд situa-
ciд, trebuyшaд „sglaяivaniд", vњhoda iz sozdavљegosд nelovkogo poloяeniд. Tak
esli prepodavatelь slњљit ot studenta: „Toяe mne professor naљelsд", to зto vњska-
zњvanie vosprinimaetsд kak grubostь, nesoblydenie зtiki povedeniд. Зta яe fraza
iz ust studenta po otnoљeniy k drugomu studentu zvuеit kak nasmeљka. Takogo roda
razliеiд oеenь vaяno uеitњvatь pri obuеenii russkomu дzњku inostrancev, tak kak
nepravilьnoe upotreblenie konstrukciц s datelьnњm зtiеeskim moяet privesti k
vozniknoveniy konfliktnoц situacii." (Maљovec 2001: 4—5)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница