V rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
Скачать 215.55 Kb.
PDF просмотр
НазваниеV rabote (na materiale russkogo i serbskogo дzњkov) rassmatrivaytsд зks
страница9/25
Дата конвертации11.12.2012
Размер215.55 Kb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

77
(Puta 4). — Kad sam ga prvi puta vidjela koqena su mi klecala! (Puta
7). — Svaki puta kada je seo da komponuje, Beethoven je sipao na glavu
еaљu hladne vode. (Puta 9). — Susreгem svog starog prijateqa, kwi-
яevnika Borivoja Radakoviгa, odlazim s wim u еuveno „Blato" i ras-
predamo љto je sve nova otkako smo se zadwi puta vidjeli na premije-
ri wegova komada u Beogradu. (Puta 11). — Najboqe bi bilo vjeяbati
ulaz kroz igru (bacawem loptice, komadiгa hrane…) I, naravno, svaki
puta 
ga dobro pohvaliti. (Puta 13). — Svaki puta kada uрem, ponadam
se da гu ih moяda ugledati. (Puta 15).
Зta konstrukciд еaшe vstreеaetsд v horvatskom дzњke (P. Skok na-
zњvaet ee „kompromissnoц").
Oеenь redkimi дvlдytsд slovosoеetaniд s зksplikativnњmi
obжektami tipa
kazati jade, dogaрaj, — pisati wega, — reгi glase, — misliti
obraz, svoj яivot, — plakati mrtvaca (mrtve, sina), — saznati Isusa.
Sloяnњm дvlдetsд vopros pravilьnosti konstrukcii koristi-
ti s vinitelьnњm padeяom. Sleduyшie primerњ nekotorњe sеi-
tayt naruљeniem literaturnoц normњ, tak kak зtot glagol nado is-
polьzovatь kak neperehodnњц (hotд v nekotorњh sluеaдh moяno upo-
trebitь tolьko konstrukciy perehodnњm glagolom: koristiti godi-
љwi odmor, koristiti bolovawe
):
Inaеe, koristim ovu priliku da poruеim braгi u Srbiji da se na-
dam гe se i oni nama ovako […] (Koristiti 2). — Biblioteka koristi
normativne baze podataka 
za liеna imena i korporativne odrednice…
(Koristiti 4).
Tavtologiеeskoe soеetanie put putuje ispolьzuetsд dlд usileniд
znaеeniд.
U decembru prvi putuje u Sankt Peterburg, gde upoznaje izdavaеa
Suvorina. U januaru mu Suvorin predlaяe saradwu u publikaciji „No-
voje vremja". 1887. (Put putuje 1). — Kao љto i sam, piљuгi ove redove,
neprestano moram da se obuzdavam kako ne bih iz sveg glasa poеeo da
pevam: „Put putuje moj jaran, putujem i ja […]!" (Put putuje 2). — Po
drugi put putuje u Jerusalim. Na povratku iz Svete zemqe boravi u Tr-
novu, u Bugarskoj. (Put putuje 3).
Glagol гutati s vinitelьnњm padeяom v znaеenii 'еuvstvovatь (еto?)'
дvlдetsд stilistiеeski okraљennњm:
Гutim miris tvoga losiona, tvoj dah na pregibu ramena i vrata.
(Гutim miris 01). — Гutim miris Zagreba. (Гutim miris 02)
On еasto vstreеaetsд i v poзzii:

78
Noг je. Moja sjenka sa mnom tiho stupa
Po obali ovoj gdje nikoga nema.
I dok srebrn mjesec u moru se kupa,
Ja u duљi гutim miris hrizantema.
(Aleksa Љantiг, Hrizantema)
Mene vjetrovi vuku, magle me razapiwu,
u nosnicama stalno гutim miris putovawa,
a tvoja je duљa blaga i topla,
hrskava kao svjeяi kruh u jutro.
(Ti imaљ duљu)
Konstrukciд vjeяbat + vinitelьnњц padeя imeet razgovornњц ha-
rakter v predloяeniдh tipa:
Ne mogavљi se lako kretati, Kvaka (tako ga je prozvao drug jer je i
pored fiziеkog hendikepa bio „mangup") poеeo je, sjedeгi, vjeяbati
harmoniku 
i pjevati […] (Vjeяbati 3). — […] sa potroљwom goriva koju
zahtevaju savremeni helikopteri, za opremu za noгna dejstva, savremene
laboratorije na kojima гe vojnici vjeяbati detonaciju mina […] (Vje-
яbati 4). — A od januara sqedeгe godine na wima гe se vjeяbati еi-
tav niz novih zakona
, еija je suљtina u kraгewu pomoгi ili brisawu s
evidencije o […] (Vjeяbati 5).
Razgovornњm moяno sеitatь konstrukcii s glagolom svirati, tre-
buyшim obжekta v vinitelьnom padeяe.
Zaљto ste onda poеeli svirati klavir? (Svirati 1). — Kako si
poеeo svirati orguqe? (Svirati 2).
To яe otnositsд k glagolu igrati:
Izazov je igrati Љekspira. (Igrati 1).
Nekotorњe issledovateli konstrukciy raduje me, veseli me sеitayt
nepravilьnoц:
Raduje me љto je stao rat, a sada je najvaяnije da radimo. Neka o
krivicama pojedinaca rasеiљгavaju oni љto su zakuvali sve ovo. (Ra-
dovati 1). — Veseli me dobar ruеak s prijateqima ili nedjeqna kafica.
Posebno volim u miru uяivati u sarajevskim гevapima. (Veseliti 1).
Takяe:
Wu nije briga za moje moralne dileme, i zaљto ja moram da budem
moralnija od Pape. (Briga 01).
Markirovannњm дvlдetsд konstrukciд, sostoдшaд iz vinitelьnogo
padeяa ot slov tureckogo proishoяdeniд i glagola uеiniti, udariti:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница