№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Скачать 79.51 Kb.
PDF просмотр
Название№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
Дата конвертации18.12.2012
Размер79.51 Kb.
ТипДокументы


 
Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт імя А.С. Пушкіна 
 
№ 9 (129) 
ВЫДАВЕЦ: установа адукацыі «БРЭСЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНIВЕРСIТЭТ IМЯ А.С. ПУШКIНА» 
Выходзiць 2 разы ў месяц 
Выдаецца з 1997 года 
на беларускай і рускай мовах 
18 студзеня 2010 года 
Сѐння  
ў нумары: 
 
Аганькі  
Ёсць  на  біялагічным  фа-
культэце адна цікавая група 
студэнтаў  –  так  званая 
ініцыятыўная 
стар. 2 
Мой другі дом 
Рэпартаж  студэнткі  юры-
дычнага  факультэта  М.  Бу-
хавецкай  з  вечараны  студ-
саветаў інтэрнатаў чытайце 
на 
стар. 3 
Нашы другія матулі 
Гэтак  В.  Чэрнік  назвала 
выхавацеляў інтэрната № 2. 
Шукайце яе артыкул на  
стар. 4 
Студзень у гісторыі 
Цікавая  рубрыка,  якую 
прапануе  студэнтка  гіста-
рычнага  факультэта  В.  Бя-
люк, чакае вас на  
Нялѐгкае жыццѐ студэнта ілюструе 
стар. 4 
М. Краўчук (юрыдычны факультэт) 
Адчуваю  сябе  не-
адзінокай 
Нямала студэнцкіх жартаў прысвечана гарачай сесійнай пары. «Дзеля сесіі 
Благачынную  акцыю  для 
студэнт  пойдзе  на  ўсѐ,  нават  на  экзамен»,  «Сесія  прыйшла –  і  жывы 
ветэранаў правялі студэнты 
пазайздросціў  мѐртваму»,  «Што  значыць  вучыцца,  вучыцца  і  яшчэ  раз 
псіхолага-педагагічнага фа-
вучыцца?  Экзамен  і  дзве  пераздачы»,  «Ад  сесіі  да  сесіі  жывуць  студэнты 
культэта  разам  з  Саветам 
весела» і інш. 
ветэранаў факультэта 
Гэта,  канешне,  не  значыць,  што  студэнты  легкадумна  адносяцца  да 
стар. 5 
гэтага выпрабавання. Нельга ж увесь час быць сур’ѐзнымі! Вось і знаходзіць 
Казка прыйдзе 
моладзь  аддушыну  ў  далучэнні  да  стварэння  бясконцага  народнага 
Навагоднія  роздумы 
фальклору. 
Дадзены  нумар  «Берасцейскага  універсітэта»  мы  свядома  не  пера-
Г. Лось знойдзеце на 
грувашчвалі  афіцыйнымі  матэрыяламі.  Няхай  у  «мучанікаў  навукі»  будзе 
стар. 6 
дадатковая мажлівасць адпачыць. 
І поспехаў вам на астатніх экзаменах! 


Берасцейскі  
№ 9 (129) студзень 2010 г. 
універсітэт 

АБМЕН ВОПЫТАМ 
Есть  на  биологическом  факультете  из 4–5 человек, но есть люди, к которым мы 
НАШЫ 
одна  очень  интересная  группа  студен- всегда можем обратиться. Это ребята, кото-
тов – так называемая инициативная. Она  рые никогда не откажут в помощи.  
НАВІНЫ 
уже  на  протяжении  ряда  лет  делает  сту-
Наша  деятельность  достаточно  разнооб-
 
денческую  жизнь  красочнее,  разнообраз- разна. Одними из самых впечатлительных и 
5  студзеня  5-гадовы  юбілей 
нее и насыщеннее.  
трогательных  были  поездки  в  Ястребель-
адзначыў гандлѐвы цэнтр уні-
Вступить  в  группу  может  не  только  ский детский дом, что под Барановичами. К 
версітэта. 
одарѐнный студент – лишь бы он обладал  детям приезжали из разных стран, привози-
З  гэтай  нагоды  калектыў 
доброй  душой  и  желанием  не  сидеть  на  ли подарки и социальную помощь, но малы-
цэнтра атрымаў падзяку рэк-
месте!  
шам  не  хватало  главного –  дружеского  об-
тара  «за  прафесіяналізм  ра-
Подробно  о  деятельности  инициатив- щения и нежной заботы. 
ботнікаў,  якаснае  абслугоў-
ной  группы  студентов  «Огонѐк»  расска-
Мы  посещали  воспитанников  школы-
жет  человек,  еѐ  организовавший, –  ла- интерната  в  д. Люта,  пациентов  детской 
ванне  кліентаў,  значны  ўклад 
борант  кафед-
областной  больницы.  Наши  выступления 
у  развіццѐ  сацыяльнай  сферы 
ры  ботани-
перед ребятами были достаточно красочны-
універсітэта».  Падзякі  і  гра-
ки  и  эко-
ми и забавными, заставляли их улыбаться и 
маты атрымалі і асобныя ра-
логии 
радоваться  жизни,  что  было  для  нас 
ботнікі гандлѐвага цэнтра. 
Андрей 
самой большой наградой и бла-
Степано-
годарностью. 
●    ●    ● 
вич Домась. 
   «Огонѐк»  пе-
Падведзены  вынікі  конкурса 
– Иници-
ренял  традиции 
«Майстар  практычных  за-
ативная  группа  студен-
предшествую-
няткаў». Пераможцамі сталі 
тов  (ИГС)  «Огонѐк» 
щих  поколений 
старшы  выкладчык  кафедры 
в 
проведении 
класічнай  і  сучаснай  за-
мероприятий  на 
межнай  філалогіі  Л.М.  Кана-
факультетском 
вод  і  выкладчык  кафедры 
уровне:  посвящение  в  сту-
матэматычнага  аналізу  і 
денты,  «Первокурсник», 
новогодние  мероприя-
дыферэнцыйных  ураўненняў 
тия. Но главной заслу-
А.І. Басік.  
гой «Огонька», на наш 
Другое  месца  занялі  стар-
взгляд,  является  про-
шы выкладчык кафедры спар-
ведение 
конкурса 
тыўных  дысцыплін  М.М.  Ку-
«Мисс  факультета»  – 
рылік  і  старшы  выкладчык 
всеми  полюбившего-
кафедры  геаграфіі  Беларусі 
ся, бурлящего страстя-
М.Ф. Грачанік. 
ми  мероприятия.  В 
Трэцімі ў конкурсе сталі вы-
прошлом  году  этот 
начала формироваться ещѐ в 2005 г. 
конкурс  проводился 
кладчык кафедры тэорыі і ме-
Всѐ  началось  с    моего  кураторства  (группа  уже в формате «межфакультетский».  
тодыкі эстэтычнай адукацыі 
«Биология,  химия»  первого  курса).  После 
Хотелось бы так же сказать, что не всегда 
М.У.  Марчук  і  дацэнт  кафед-
фестиваля  «Первокурсник–2005»  (мы  там  есть  возможность  воплотить  наши  идеи  в 
ры заалогіі і генетыкі С.Э. Ка-
заняли первое место) определилась  неболь- жизнь.  Существует  много  материальных 
роза. 
шая  группа  людей,  которая  хотела  от  сту- преград. Но, несмотря на них, мы стараемся 
Мы  віншуем  таксама  пера-
денческой  жизни  немного  больше,  нежели  сделать  максимум  из  голого  энтузиазма  и 
можцаў  у  намінацыях:  стар-
люди,  для  которых  студенчество  ограничи- креативных  идей.  А  также  чашки  горячего 
шага  выкладчыка  кафедры  гі-
валось лишь учебной аудиторией. 
ароматного  чая,  с  которого  всѐ  и  начина-
сторыі  і  тэорыі  дзяржавы  і 
В силу неспокойного нрава мне хотелось  лось. 
воплотить в жизнь всѐ то, что за время учѐ-
Мы  выражаем  благодарность  кафедре 
права  В.У.  Пруднікаву  (намі-
бы в университете воплотить не удалось. Да  ботаники и экологии, т.к. она предоставляет 
нацыя  «Сучасна,  навукова, 
и новых мыслей было не мало. Совсем ско- нам  всевозможную  помощь  и  помещение 
эфектыўна»), дацэнта кафед-
ро стало ясно, что среди этих ещѐ неоперив- для  репетиций,  деканату  (в  частности,  зам-
ры нямецкай мовы з методы-
шихся  птенцов  я  нашѐл  единомышленни- декану по воспитательной работе факульте-
кай  выкладання  А.Л.  Зазулю 
ков.  
та Е.И. Гуриной), а также профкому студен-
(«Вопыт,  які  заслугоўвае  аба-
Я попытался создать максимально друже- тов,  выделяющему  денежные  средства  на 
гульнення»),  дацэнта  кафед-
ственную  и  креативную  атмосферу.  Ребята  проведение мероприятий. 
ры  англійскай  мовы  з  мето-
часто  заходили    в  мой  кабинет.  Кто  с  про-
Меняется  мода,  люди.  Мы  стремимся 
дыкай  выкладання  І.Л.  Іль-
блемой,  кто  просто  так.  За  чашкой  чая  мы  сделать  что-то  для  нынешнего  времени,  а 
обсуждали новые идеи и свежие мысли.  
это  не  всегда  соответствует  устоявшимся 
ічову  («Свабоднае  валоданне 
После  трѐх  лет  «подпольной  жизни»  на  правилам.  Но  мы  стараемся  находить  ком-
прадметам»), дацэнта кафед-
факультете  нас  убедили  выйти  из  тени.  Но  промисс  и  радовать  своими  идеями  всех 
ры  педагогікі  дзяцінства 
принцип работы инициативной группы сту- желающих. 
Т.В.  Александровіч  («Прафе-
дентов  остался  прежним.  Мы  работали  с 
P.S. В завершение хочется сказать только 
сійная  сталасць»),  дацэнта 
вдохновением,  без  принуждения.  В  этот  одно:  спасибо  этим  замечательным  людям 
кафедры  гісторыі  славянскіх 
момент  и  появилось  название  «Огонѐк».  за  их  творческость.  Ведь  перед  каждым 
народаў А.А. Башкова («За ад-
Оно  символизирует  вспышки,  которые  по- праздничным  мероприятием  надеешься  на 
данасць  археалогіі»),  дацэнта 
являются в каждом из нас, стоит нам только  что-то  особенное,  и  эти  надежды  всегда 
кафедры  агульнай  фізікі 
собраться  вместе  и  заняться  любимым  де- оправданы! 
лом. 
М. Красовская  
А.У.  Дзямідчыка  («Актыўны 
На  данн  ый  момент    костяк  ИГС  состоит 
(биологижеский факулитет) 
ўдзел у конкурсе»). 
 Берасцейскі  
універсітэт 
№ 9 (129) студзень 2010 г. 

ПРАФСАЮЗНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 
№…»,  определил  лиде-
№ 4.  Реквизит –  три  про-
позволили  физикам  стать 
 
ров –  студсовет  общежи-
стыни, за которыми по оче-
лидерами  в  номинации 
тия № 2,  но  это  реди  разыгрывались  сцен-
«Креативный  подход». 
было  только  на-
ки общаговской  жизни. Но  «Новогодняя  сказка»  боль-
Первичная  
чало. 
ребята  немного  превысили  ше удалась профбюро юри-
профсоюзная  
   Конкурс  рек-
лимит времени, что в итоге  дического  факультета,  а 
организация  
cтудентов БрГУ  
ламных плакатов  отнесло их на третье место.   «Новогоднее  представле-
имени А.С. Пушкина  «Мой 
второй 
Студенческий  совет  об-
ние»  –  математического. 
profstud.brsu.brest.by 
дом»  был  как  щежития  № 2  продемонст-
Все  победители  получили 
нельзя 
кстати,  рировал  свою  работу  и  денежные призы. 
Существует  много  по-
ведь недаром говорят: «Хо-
сплочѐнность,  взяв  за  при-
Молодцы ребята, хорошо 
верий,  как  провести  ухо-
рошая  реклама –  успех  га-
мер образ конкретного сту-
постарались!  Пусть  ваша 
дящий  и  встретить  Но-
рантирован».  В  общежити-
дента.  Хорошо  сыгранная  инициатива  и  идеи  бьют 
вый год. Например, окон-
ях  № 3  и  № 4,  по-ви-
сценка,  яркие  реквизиты  и  ключом в год тигра! 
чание года должно сопро-
димому,  не  живут  худож-
песня 
М. Буховеекая 
вождаться  ярким,  запо-
ники.  Как,  впрочем,  и  в 
(йридижеский факулитет) 
минающимся  событием.  общежитии 
Ведь все мы 
за 

У  верасні  –  снежні 
2009 г. Ганаровай гра-
китайских 
студентов 
матай  універсітэта 
№ 2,  зато  ори-
произвели 
неизгладимое 
гиналов  там  много.  Ребята  впечатление  на  всех.  Этот 
ўзнагароджаны: 
праздничным 
представили  на  суд  жюри  студсовет  и  получил  от 
Аніскевіч  Таццяна 
столом в кругу близких и  глянцевый  плакат,  упро-
профкома  главный  приз – 
Сяргееўна,  дацэнт  ка-
друзей  вспоминаем  луч-
чивший за ними лидерство.   подарочный сертификат  на 
федры прыродазнаўча-
шие мгновения ушедшего 
Развязкой  вечера  стал  сумму 10 базовых величин.  
матэматычных  ды-
года.  Вечер  28 декабря  конкурс  театрализованных 
Но  это  ещѐ  не  всѐ!  На 
сцыплін; 
подарил студентов, живу-
выступлений,  отражающих  вечере  подвели  итоги  кон-
Мішчанчук Мікалай 
щим  в  общежитии,  одно  особенности  и  традиции  курса  для  профбюро  на 
Іванавіч, прафесар ка-
из них.  
студенческой  жизни  в  об-
лучшее  новогоднее  оформ-
федры  беларускага  лі-
Ежегодно  в  КДЦ  «Dixi»  щежитии. Студсовет обще-
ление факультета.  
таратуразнаўства; 
профком  студентов  прово-
жития  № 3  сделал  упор  на 
Номинацией  «Ёлочка 
Осіпава  Марыя  Пя-
дит  творческий  конкурс  Верку Сердючку, яркие ко-
нарядная» отмечена работа 
троўна,  прафесар  ка-
между  студенческими  со-
стюмы  и  национальный  профбюро  психолого-пе-
федры  педагогікі  па-
ветами  общежитий.  И  в  танец  студентов  из  Турк-
дагогического  факультета 
этом году студсоветы пред-
менистана.  Это  вывело  их  (стоило  посмотреть  на  ук-
чатковага навучання; 
ставили на суд жюри инте-
на  вторую  позицию  кон-
рашение факультетской ѐл-
Трафімец 
Вольга 
ресную  и  яркую  програм-
курса.  
ки  –  снежинки  с  портрета-
Фѐдараўна,  намеснік 
му.  Первый  этап,  конкурс 
Самое  загадочное  высту-
ми преподавателей!). Боль-
дырэктара бібліятэкі; 
мультимедийных презента-
пление  было  у  студенче-
шая  бумажная  ѐлка  и  об-
Чэлышава  Ларыса 
ций  на  тему  «Общежитие  ского  совета  общежития  щее  украшение  факультета 
Барысаўна,  старшы 
выкладчык  кафедры 
рускай  і  беларускай 
моў  з  методыкай  вы-
кладання; 

Мядведская  Валян-
ціна  Мікалаеўна,  да-
цэнт  кафедры  прыро-
дазнаўча-матэматыч-
ных дысцыплін; 

Плецюхоў Уладзімір 
Анесціевіч,  прафесар 
кафедры  тэарэтыч-
най  фізікі  і  астрано-
міі; 

Мацюшкоў  Леанід 
Пятровіч,  дацэнт  ка-
федры  эканомікі  і  кі-
равання. 

Віншуем! 
 Берасцейскі  
№ 9 (129) студзень 2010 г. 
універсітэт 

УРАЖАННЕ 
СТУДЗЕНЬ У ГІСТОРЫІ 
Вы никогда не задавались вопросом: 
Благодаря воспитателям… 
1.01.1919 г. – абвяшчэнне БССР. 
зачем  в  наших  общежитиях  нужны 
Наши воспитатели –… 
2.01.1839 г.  –  Луi  Дагер  робіць  пер-
воспитатели?  Ведь  студенты,  по  сути, 
Аня Шпак, филологический факуль-
шы фотаздымак Месяца. 
взрослые  и  самостоятельные  люди,  и  тет: 
4.01.1940 г.  –  на  тэрыторыі  Заход-
воспитывать  их  уже  поздно.  Однако, 
…она  просто  зашла  поздороваться,  няй  Беларусі  заснаваны  запаведнік 
как  показывает  практика,  без  этих  спросить,  как  дела,  или  сообщить  по-
милых  дам  в  общежитии  никак  не  следнюю информацию. 
«Белавежская Пушча». 
обойтись. 
…я обращусь к ним за помощью. 
7.01.1852 г.  –  у  Санкт-Пецярбургу 
   …я  чувствую  себя  в  общежи-
ўпершыню ўбіраюць калядную елку. 
тии как дома! 
10.01.1920 г. –  заснавана  Ліга  На-
   …это учителя жизни! 
цый – міжнародная арганізацыя дзяр-
   Сергей  Быцко,  исторический  жаў. 
факультет: 
12.01.1912  г.  –  Іосіф  Джугашвілі 
…что  нужна  помощь  в  общежи-
ўпершыню  падпісваецца  псеўданімам 
тии № 1, и нам нужно спуститься  Сталін. 
и  помочь!  (Перенести  два  шка-
фа.) 
13.01.1962 г. – куцюр’е Верб Сэн Ла-
    …мне  понадобится  помощь.  И  ран у Парыжы прадстаўляе вынаход-
ещѐ – если мне захочется перене-
ніцтва – капронавыя панчохі.  
сти два шкафа в общежитие № 1! 
14.01.1918 г. – Фінляндыя і Савецкая 
   …я  наловчился  носить  шкафы  Расія пераходзяць на новы каляндар. 
в общежитие №1. 
16.01.1906 г.  –  выходзіць  першы  ну-
   …самые  замечательные  и  луч-
мар газеты «Менскае слова». 
шие воспитатели!  
17.01.1773 г.  –  англійскі  мараплавец 
   Саша  Завадский,  математи-
Джэймс Кук перасѐк Паўднѐвы паляр-
ческий факультет. 
ны круг. 
20.01.1946 г.  –  прэзідэнт  ЗША  Тру-
мэн  заснаваў  Цэнтральную  вывед-
вальную групу – будучае ЦВУ. 

23.01.403 г.  –  паводле  легенды  скон-
чаны  першы  адрэзак  Вялікай  Кітай-
Вы,  наверно,  ду-
   …она  что-то  от  нас  скай Сцяны. 
маете,  что  я  сейчас 
хочет! 
24.01.1976  г.  –  газета  «Чырвоная 
начну  разглаголь-
   …я  в  чѐм-то  нужда-
Зорка»  называе  Маргарэт  Тэтчар 
ствовать  о  дисцип-
юсь. 
лине  и  правилах 
…жизнь  в  общаге  бьѐт  «жалезнай дамай», што англічане пе-
внутреннего  распорядка.  Но,  на  самом  ключом! 
ракладаюць  як  «жалезная  ледзі»,  за-
деле, я хочу рассказать о том, какие заме-
…самые лучшие. 
мацоўваючы за ѐй гэтую мянушку. 
чательные наши Светлана Константинов-
Ну а я скажу, что воспитатели в обще-
25.01.1775 г.  –  Лізавета  Пятроўна 
на  Страпко  (на  верхнем  фото)  и  Галина  житии  –  это  что-то  вроде  палочки-вы-
падпісвае  Найвысокі  Указ  пра  закла-
Михайловна  Чернова  (на  нижнем  фото).  ручалочки. Уверена, что именно благода-
данне  ў  Маскве  Імператарскага  уні-
Стоит  спуститься  на  первый 
ря их помощи  версітэта. Гэтая дата даводзіцца на 
этаж – вот тебе и психологи-
и  поддержке  Таццянін дзень – з таго часу ѐн стаў 
ческая поддержка, и совет, и 
нам  удалось  традыцыйным студэнцкім святам. 
помощь в бытовых вопросах. 
на  должном 
Они  радуются  нашим  успе-
уровне 
про-
26.01.1886 г.  –  нямецкі  канструктар 
хам,  они  огорчаются  вместе 
вести 
«Ку-
Карл  Бэнц  атрымлівае  патэнт  на 
с нами.  И знаете,  они всегда 
линарный  по-
трохколавы  аўтамабіль  з  рухавіком 
нами гордятся! 
единок» и вы-
унутранага згарання. 
На  днях  я  размышляла  о 
играть 
кон-
27.01.1945 г. – вызваленне вязняў фа-
том,  почему  в  календаре  нет 
курс 
среди  шысцкага  канцлагера  Асвенцым 
Дня  воспитателя.  Конечно, 
о б щ е ж и т и й  (Польшча). 
мы  поздравляем  их  в  День 
города,  а  так-
27.01.1990 г.  –  беларуская  мова  аб'-
учителя, но это всѐ же не то. 
же победить в  яўляецца  дзяржаўнай  мовай  Рэспуб-
Так  вот,  я  посвящаю  этот 
с о с т я з а н и и 
материал  пока  не  сущест-
студсоветов,  лікі Беларусь. 
вующему празднику. 
организован-
29.01.1710 г.  –  выдадзены  ўказ  аб 
Проживающих  в  общежи-
ном  профко-
ўвядзенні  рускага  грамадзянскага 
тии № 2  студентов  я  по-
мом  студен-
алфавіту замест стараславянскага.  
просила  продолжить    не-
тов!  
30.01.1933 г.  –  канцлерам  Германіі 
сколько  тезисов.  Ребята  от-
   О г р о м н о е  стаў Адольф Гітлер. 
вечали  по-разному:  кто-то 
спасибо,  до-
31.01.1839 г.  –  англійскі  фізік  Джон 
серьѐзно, кто-то шутливо, но 
рогие!  И  не  Талбот  робіць  даклад  пра  адкрыты 
все – уважительно.  
только  за  вашу  доброту,  но  и  за  вашу  ім працэс фатаграфавання. 
Вот эти тезисы: 
строгость и требовательность. Ведь если 
Если  к  вам  в  комнату  зашѐл  воспита-
бы  вы  нас  порой  не  заставляли,  сколько 
31.01.1893 г.  –  зарэгістраваны  та-
тель, то, скорее всего, это значит… 
интересного мы могли бы пропустить! 
варны знак «Кока-Кола». 
Я знаю, что воспитатели мне  помогут, 
В. Черник 
Рубрыку вядзе В. Бялйк  
 
если… 
(филологижеский факулитет) 
істарыжны факулитэт) 
Берасцейскі  
універсітэт 
№ 9 (129) студзень 2010 г. 

РАБІЦЬ ДАБРО 
Благотворительность  на  ки  с  тѐплыми  словами-поже-
Т.С.  Иващенко  и  др.  Не  за-
После  акции  студенты  и 
психолого-педагогическом  ланиями. 
б ы л и   п о з д р а в и т ь   и  преподаватели  собрались  для 
факультете.  Акцию  под  та-
С этими подарками студен-
М.Л.  Оберган,  много  лет  ра-
обсуждения.  Все  были  до-
ким  названием  провѐл  Со-
ты отправились во все уголки  ботавшую  в  библиотеке  об-
вольны,  что  хоть  на  мгнове-
вет ветеранов психолого-пе-
праздничного Бреста. На ули-
щежития № 1. 
ние подарили другим тепло и 
дагогического  факультета,  це Карбышева посетили быв-
Студенты  рассказывают,  внимание.  «Мне  кажется,  мы 
который возглавляют  стар-
шего  декана  факультета 
ший  преподаватель  кафед-
Л.А.  Мурину.  Тѐплые  слова 
ры  физической  культуры  звучали  в  адрес  П.Д.  Роман-
И.П.  Волчок  и  Е.Н.  Куш-
ченко,  З.А  Боровковой, 
нирук. 
Ирина Павловна предложи-
стали  другими!»  –  сказала 
ла  студентам  поздравить  ве-
студентка  4-го  курса  И.  Де-
теранов  войны  и  труда  фа-
кайло.  
культета  с  Новым  годом  и 
Студенты  предложили  сде-
Рождеством.  Ответствен-
лать  такие  акции  традицион-
ность  за  подготовку  и  прове-
М.П.  Лукашук,  живущих  в  что  слѐзы  радости  и  благо-
ными. 
дение  акции  взяла  на  себя  центре  города.  На  Востоке  дарности  накатывались  на 
З.М. Панасевиж 
группа 41. Студенты вместе с  поздравили  Г.И.  Гудалину,  глаза ветеранов, а З.А. Боров-
(старзий  
в е т е р а н о м   ф а к ул ь т е т а  Т.С. Масленикову, Г.В. Месь-
кова,  выражая  свою  призна-
преподаватели  
Е.Н.  Кушнирук  подготовили  ко,  Т.А.  Строчук,  отпраздно-
тельность,  сказала:  «Чув-
кафедры педагогики) 
небольшие подарки и открыт-
вавшую  90-летний  юбилей,  ствую себя неодинокой».  
У НАС НА ФAКУЛЬТЭЦЕ 
Им все стараются улыбнуться, перед 
В  сентябре  2009  года  на  психолого-
уже есть что рассказать о своей работе и 
встречей  с  ними  прихорашиваются  –  педагогическом  факультете  создана  Фо-
своих творческих достижениях. Мы при-
вдруг  именно  сейчас  и  вылетит  та  са-
тоВидеоСтудия  «Объективъ».  Еѐ предна-
няли  активное  участие  в  создании  стен-
мая птичка?!. 
значение  –  создание  банка  учебно-
дов  «Лучшие  студенты  факультета»  и 
м е т о д и ч е с к и х 
«Наши  преподаватели  и  сотрудни-
фильмов  и  ин-
ки»  (совместно  с  деканатом);  проводили 
формационных 
многочисленные  фотоконкурсы,  выстав-
видеоматериалов 
ки;  занимались  фото-  и  видеосъѐмкой 
о  работе  факуль-
концертов,  конференций  и  тренингов; 
тета  (концерты,  снимали фильмы, посвящѐнные 40-летию 
праздники,  кон-
нашего факультета («Сказка про Царство 
ференции, 
тре-
Психолого-педагогическое»,  «Мы  пом-
нинги,  специали-
ним!..»). 
зированные заня-
      Лишь  творческий  фотограф  и  ви-
деооператор  сумеет  поймать  момент, 
который  раскроет  сущность  явлений: 
красоту  заката,  свежесть  весеннего 
утра,  тишину  заброшенного  дома, 
лѐгкость  движения...  Чтобы  стать  на-
стоящим  профессионалом,  недоста-
точно  знать,  как  нажать  на  кнопку 
фотоаппарата...  
Они – это фотографы и операто-
Гораздо  важнее 
ры, чьѐ мастерство призвано пре-
уметь  чувство-
одолевать  время,  давать  шанс 
вать 
прекрас-
каждому  войти  в  историю  и  де-
ное,  относиться 
лать  возможной  встречу  с  про-
к  окружающе-
шлым. 
му  миру  с  бес-
Сегодня,  спустя  более  160  лет  после  тия  и  др.),  фото-  и  видеосъемка, 
конечной  лю-
открытия  Тальбота  (одного  их  первых 
монтаж    материалов.  В  этом  на-
бовью.  Этому 
изобретателей  фотографии  в  19-м  веке),  правлении  ФотоВидеоСтудия  «Объ-
мы и учимся вместе! 
мы  находимся  на  пороге  новой  видео-  и  ективъ» активно сотрудничает со студен-
P.S. Пользуясь момен-
фотографической  эры.  А  она  сопровож-
ческими  об-
щественными  организа-
том, от всей души хочу поздравить всех с 
дается  совершенно  новой 
циями  (БРСМ,  профсоюз),  советом  сту-
Новым  годом  и  Рождеством!  Пусть  всѐ 
формой искусства – настолько привлека-
денческого  самоуправления,  а  также  ре-
самое светлое и тѐплое не покидает нико-
тельной  и  будоражащей  воображение, 
дакцией  «Своей  газеты»,  деканатом  и  гда! Будьте здоровы и счастливы!  
что   мы,  студенты  психо лого -
кафедрами  факультета.  Руковожу  студи-
Д. Литвинее 
педагогического  факультета,  не  могли 
ей я, Диана Литвинец.  
(психолого-педагогижеский  
обойти еѐ стороной! 
Прошло  не  так  много  времени,  но  нам 
факулитет) 
 


Берасцейскі  
№ 9 (129) студзень 2010 г. 
універсітэт 

ДУМКІ ЎСЛЫХ 
Новый  год  –  праздник,  зался  ещѐ  волшебнее!  А 
ушла  наивная  простота,  с  ко-
динить одним словом – СЧА-
которого  всегда  ждѐшь  с  сколько  радости  доставляло  торой мы верили в чудо, пусть  СТЬЕ.  Так  пусть  же  станет 
нетерпением  и  волнением.  нам  катание  на  новогодних  теперь  для  этого  самого  вол-
явью  наше  волшебное  ново-
Он  не  обходит  стороной  ни  катках,  на  санках:  всѐ  каза-
шебства самим нужно изрядно  годнее мечтание! 
одного из нас, каждого заде-
лось  необычайно  захватываю-
потрудиться,  но  в  новогод-
Наступил  Новый  2010  год. 
вает  и  увлекает  в  свой,  соз-
данный  веками,  ореол  вол-
шебства и чуда.  

Все  мы  с  детства  загадыва-
ли  самые  разные  желания, 
просили у таинственного Деда 
Мороза  исполнить  наши  меч-
щим,  завораживающим  и  ска-
нюю  ночь  сказка  прочно  се-
Мы  подошли  к  новому  рубе-
ты,  а  с  утра  сломя  голову  бе-
зочным!  Мы  жили  этой  сказ-
лится в наших сердцах, душах  жу,  к  новому  витку  жизни. 
жали  под  новогоднюю  краса-
кой,  дышали  волшебством,  и домах.  
Для кого-то этот год окажется 
вицу-ѐлку  за  подарками  и  чувствовали чудо.  
Чудесное  время,  проведѐн-
безумно  счастливым,  а  кому-
искренне радовались простым 
Детство  закончилось,  мы,  ное  с  людьми,  которых  лю-
то  принесѐт  горечь  потерь  и 
куклам  и  машинкам,  казав-
повзрослевшие,  уже  знаем,  бишь  и  ценишь,  которыми  разочарований.  Но  главное, 
шимся проявлением чуда.  
что Дед Мороз – это мама или  дорожишь  –  и  в  ответ  они  чтобы подойдя к следующему 
Ах,  с  каким  же  волнением  папа,  что  новогоднюю  ель  дорожат  тобой  –  становится  январю, мы сохранили святую 
перед  праздниками  мы  наря-
покупают  на  рынке,  а  подар-
воистину  чудесным  и  бесцен-
и  чистую  веру  в  волшебство 
жали ѐлку и старались, разук-
ки  –  в  простом  магазине.  Но  ным.  От  чувства  единства  и  новогодней  ночи,  не  растеря-
рашивали окна, вырезали сне-
вот только ощущение волшеб-
доброты,  подогретого  светом  ли  близких  и  любимых,  доро-
жинки,  чтобы  Новый  год  ка-
ства осталось прежним. Пусть  новогодних  свечек,  от  семей-
гих нам людей, которые помо-
ной  верности  и  не-
гут  найти  в  душе  счастье,  а  в 
рушимости,  трепет-
сердце и любовь.  
ности и искренности 
Сказка  придѐт,  волшебство 
праздник  и  впрямь  рядом,  чудо  –  реально,  надо 
становится 
чудес-
только  искренне,  безоглядно 
ным и счастливым. 
верить  и  ждать,  ждать  и  ве-
   Новый  год  знаме-
рить … как в детстве. 
нует  начало  чего-то 
А. Лоси 
нового  и  неизведан-
(йридижеский 
ного,  манящего  и 
факулитет) 
привлекательного. 
На  фото:  настоящую  сказку 
Каждый из нас зага-
подарили  детям  работников  уни-
дал своѐ желание, но 
верситета  студенты  социально-
все  их  можно  объе-
педагогического  факультета  на 
утреннике 29 декабря 2009 г. 

АКТУАЛЬНА 
вінна  быць  з  ся-
вітамінаў  і  мікраэлементаў, 
мейства 
амега-3.  якія  задавальняюць  патрэбу 
Яны 
стымулююць  арганізма ў глюкозе. 
работу  мозга.  Аса-
   Ешце  паболей  ананасаў,  лі-
бліва  многа  гэтых  монаў, яблыкаў. Яны змяшча-
   Пачатак  года  прыносіць  цы,  успомніце  аб  арэхах.  Ня-
кіслот у рыбе. 
юць  шмат  вітаміну С  (ѐн  ак-
для  студэнтаў  звычайна  не  хай у вас заўжды ляжыць па-
   Каб  хутчэй  варушыць  ма-
тывізуе  работу  мозга)  і  спе-
толькі  зімовыя  святы,  але  і  кецік  арахісу,  міндалю  ці  фі-
згамі,  нам  неабходна  салод-
цыяльныя рэчывы, што паляп-
сесію.  Спецыяльна  для  вас,  сташак. Яны вернуць вам пра-
кае.  Глюкоза.  Выдатны  сро-
шаюць  памяць.  Не  адмаўляй-
паважаныя,  прапануем  не-
цаздольнасць.  
дак –  невялічкі  кавалак  шака-
цеся  ад  брусельскай  капус-
калькі  карысных  парадаў  па     Такім  жа  дзеяннем  валода-
ладу  ці  некалькі  штук  шака-
ты –  яна  зробіць  вас  больш 
рацыянальным  харчаванні  ў  юць  і  бананы.  У  іх  шмат  се-
ладнага  пячэння.  Нават  пах  уважлівымі.  Морква  ўдзельні-
час  асаблівага  разумовага  на-
ратаніну –  гармону  задаваль-
шакаладу  актывізуе  працу  чае ў абнаўленні клетак мозга 
пружання.  
нення –  і  тыразіну,  які  адказ-
мозга.  Добра  «падсаладзіць»  і  дорыць  добрую  памяць.  Цы-
   Работу  нашай  нервовай  сі-
вае за канцэнтрацыю ўвагі.  
жыццѐ 
кавалкам 
чорнага  буля  паляпшае  сілкаванне 
стэмы  выдатна  стымулююць     Памятайце  аб  такой  важ-
хлеба, арэхамі і  фасоляй. У іх  мозга  кіслародам,  ад  чаго 
імбір і кмен. Дастаткова з'ес-
най  дэталі:  ежа  для  розуму  і  змяшчаецца  шмат  карысных  думкі «цякуць» хутчэй. 
ці крыху імбіру ці выпіць кмен-
добрага  настрою  не  павінна  складаных  вугляводаў  і  полі-
Поспехаў вам, студэнты!  
ную гарбату, і вы зноў будзеце  быць  тлустай.  Невыпадкова  цукрыдаў,  якія  павольна  рас-
Артыкул падрыхтаваны  
ў форме.  
пасля сытнага абеду нас так і  шчапляюцца. Ідэальна, калі вы 
з выкарыстаннем 
   Калі вы стаміліся, а напера-
цягне  задрамаць.  Большасць  заўсѐды  будзеце  мець  пад 
матэрыялаў календара 
дзе вас чакае яшчэ шмат пра-
тлушчаў у вашым рацыѐне па-
рукой сухафрукты. У іх шмат 
«Родны край». 
«Берасцейскі універсітэт» № 9 (129) 
Рэдакцыя: рэдактар – І.А. Хоміч (тэл. 23–01–29). 
Надрукавана на рызографе БрДУ імя А.С. Пушкіна. 
Фота – А. Макейчык, Р.У. Хрыстафораў.  
224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28.  
Карэктар – К.В. Каханчык. 
E-mail: gazeta_brsu@brsu.brest.by. 
Куратар – Л.А. Гадуйка.  
Падпiсана ў друк 18.01.2010. 
Газета падрыхтавана на настольнай выдавецкай сістэме РВА  
Аб’ѐм 0,75 ум. друк. арк. Тыраж 250 экз. Заказ № 15. 
БрДУ iмя А.С. Пушкiна, 224665, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21. 
Рэдакцыя можа не падзяляць пункт погляду аўтараў артыкулаў. 
 
Газета запрашае да супрацоўніцтва студэнтаў, выкладчыкаў і спецыялістаў універсітэта 


Похожие:

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 14 (134)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 8 (146)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц 
«Новогодняя  остались  без  внимания  пійскіх гульняў на  сказка»,  «Снежная  короле- и  тепла  дети  из  много- стар. 4  ва», «День...
№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon№ 5 (143)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ Ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» 
...
№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУнiверсiтэт №9 (64) выдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУнiверсiтэт №4 (59) газета брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя а. С. Пушкiна

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon  у н і в е р с і т э т а     
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны  Ч. С. Кірвель  У. У. Лосеў  універсітэт імя А. С. Пушкіна»
№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconУстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 
В. Р. Бязрогаў (Расія), Я. А. Грэбенікаў (Расія), А. М. Круглашоў (Украіна), В. А. Несцяроўскі (Украіна),  
№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  icon☞ Сказка для детей и взрослых - бойкая на язык и лихая на сюжет. Разы

№ 9 (129)  выдавец: установа адукацыі «брэсцкi дзяржаўНЫ унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна»  Выходзiць 2 разы ў месяц  iconЕжемесячная школьная газета №49 апрель 2011 года
Наступивший месяц - месяц большой воды. Вода повсюду: в болотистых канавах, на раскисшем льду озер, между огород
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница