Чорного моря мінекоресурсів україни 
Скачать 33.36 Kb.
PDF просмотр
НазваниеЧорного моря мінекоресурсів україни 
Дата конвертации03.10.2012
Размер33.36 Kb.
ТипДокументы
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ 
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ОХОРОНИ 
ЧОРНОГО МОРЯ МІНЕКОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ МІНЕКОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ОДЕСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ 
ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ 
ПІВДЕННИХ МОРІВ НАН УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ЧОРНОГО МОРЯ 
Одеса 
ОЦНТЕІ 
2002 ББК26.221.8я46 
Е40 
УДК 504.42(045) 
Друкується за рішенням Редакційно-видавничої Ради при Одеському ЦНТЕІ. 
Протокол № 9 від 25.10.2002 р. 
Екологічні проблеми Чорного моря: 36. Матеріалів до 4-го Міжнар. Симпозіуму, 31 жовтня -
1 листопада, 2002 p., Одеса/ Одеськ. центр наук.-техніч. та економіч. інформації; Ред.кол.: Г.Г. 
Мінічева, Б.М. Кац. -Одеса: ОЦЕГШ, 2002. - 327 с. 
Даний збірник є четвертім в серії наукових публікацій матеріалів на щорічному міжнародному 
симпозіумі. Таким чином у збірнику надані матеріали щодо стану екосистеми Чорного моря 
присвячені основним підсумкам виконання Стратегічного плану дій по реабілітації і охороні 
Чорного моря, затвердженого 31 жовтня 1996р., підсумкового документа першого етапу виконання 
Міжнародної Чорноморської Екологічної Програми ООН. У збірнику надруковані матеріали, які 
відображають основні розділи Програми, а саме: швидке реагування при надзвичайних ситуаціях, 
моніторинг забруднення і стандарти якості навколишнього середовища, захист біологічної 
різноманітності, розробка загальної методології управління прибережною зоною моря, рибальство, 
освіта і громадська поінформованість в природоохоронній області. В статтях представлені 
результати наукових досліджень, які раніше не були надруковані. Подані дані, їх інтерпретація і 
закінчення належать авторам повідомлень і ні в коєму разі не можуть бути приписані членам 
Організаційного комітету, які склали даний збірник. 
Збірник призначень для широкого кола спеціалістів у галузі біології і екології моря, 
океанографії, техногенної безпеки і охорони природи. 
Відповідальні редактори: докт. біол. наук Г.Г. Мінічева 
канд. хім. наук Б.М. Кац 
The Black Sea ecological problems: Collected papers / SCSEIO, Odessa: SCSEIO, 2002.- 327 p. 
Present issue is devoted to the main results of Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection 
(SAPRP) of the Black Sea (1996-2000) implementation. The SAPRP is a resulting document of the Black 
Sea Environmental Program (GEF/UN/UNDP) first step. The published materials have been reflected by the 
main Program sections: emergency response, pollution monitoring and environmental quality standards, 
protection of biodiversity, integrated coastal zone management, fisheries, environmental education and 
public awareness. These papers are the results of scientific research haven't been unpublished earlier. The 
findings, interpretations and conclusions expressed in papers are in own property of the authors and should 
not attributed in any manner to the members of Organization committee, which prepared this issue. 
The issue was design for specialists in the field of marine biology and ecology, oceanology, 
technogenic safety and environmental protection. 
Editors in chief: doctor of biology G.G. Minicheva 
ИнБЮМ АН УССР 
1502010400 
Одесский филиал ББ С26.221.8я46 

2002 
Б И Б Л И О Т Е К А  у ; к 504.42(045) 
ISBN 966-7635-20-1 
© Складач 
Одеський державний центр 
науково-технічної 
і економічної інформації, 2002. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА МОРСКОЙ СРЕДЫ 
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Н.А. Берлинский, Ю.И. Богатова, В.Н. Большаков, 
Г.П. Гаркавая, Н.Г. Теплинская 
Одесский филиал Института биологии южных морей 
им. АО. Ковалевского И АН Украины 
THE FORMATION FACTORS OF THE SEA QUALITY 
IN THE COSTL AREA OF THE ODESSA REGION 
IN MODERN CONDITIONS 
N. Berlinsky, Yu. Bogatova, V. Bolshakov, G. Garkavaay, N. Teplinskay 
Odessa Branch, Institute of Biology of Southern Seas, NAS of Ukraine 
In the article are discussed the natural and anthropogenic factors of the 
water quality formation in the sea coastal area with the depth up to 10 m. Has 
been emphasized the role of the coastal area in preservation of biodiversity in 
the northwestern part of the Black Sea. 
Под прибрежной зоной Одесского региона мы понимаем полосу 
моря до глубины 10 м вдоль побережья от Сухого лимана до Григорьев­
ского. Особенность этой зоны заключается в ее роли непосредственного 
приемника загрязнений с суши, во множестве акваторий, ограниченных 
гидротехническими сооружениями, в специфической прибрежной цирку­
ляции вод и в возможности волно-ветрового перемешивания до дна. 
В качестве индикатора общего состояния этой зоны можно рассмат­
ривать микробиологическое сообщество. Интенсивный рост численности 
бактерий 70-80-х годов минувшего столетия, в настоящее время сущест­
венно замедлился, но структурные изменения сообщества продолжаются. 
Кокковые формы бактерий, преимущественно использующие легкоус­
вояемое органическое вещество, постепенно вытесняются палочковидны-
36 

ми формами. Среди последних - все чаще доминируют спорообразующие 
виды, которые способны утилизировать трудноусвояемые органические 
соединения и пережидать неблагоприятные условия в виде спор. Эти из­
менения, а также развитие бактерий группы кишечной палочки и появле­
ние в некоторых частях рассматриваемой акватории нитевидных бакте­
рий, говорят о продолжающемся ухудшении качества водной среды. 
От качества водной среды зависят здоровье человека, рекреацион­
ные ресурсы региона, развитие туризма, сфера его обслуживания и дру­
гие виды хозяйственной деятельности. 
Факторы, формирующие качество водной среды, можно подразде­
лить на природные и антропогенные. Следует, однако, иметь в виду, что 
чисто природных факторов, не несущих на себе антропогенного отпечат­
ка, уже не осталось. Такие естественные факторы, как речной сток и ат­
мосферные осадки через свое эвтрофицирующее влияние, воздействуют 
на круговорот органических и минеральных веществ в экосистеме всей 
северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) и, следовательно, прибреж­
ной зоны. 
Загрязнение атмосферы за счет промышленных выбросов, выхлоп­
ных газов автотранспорта привело к увеличению в атмосферных осадках 
концентраций различных химических веществ, в том числе соединений 
азота и фосфора. Наши исследования показали, что с атмосферными осад­
ками, а их на акваторию СЗЧМ выпадает 20-25 км3/год, поступает около 
50тыс.т аммонийного азота, до 15 тыс.т нитратов, 23 тыс.т органического 
азота, 160 тыс.т общих органических веществ и других соединений. Это 
сопоставимо с поступлением тех же веществ со стоком Днепра [1]. 
К природным источникам относятся также ливневые стоки и талые 
воды, которые без очистки поступают в море. Исследования концентраций 
некоторых биогенных соединений в талой воде показали, что в Одессе они 
достигают значительных величин и изменяются в следующих пределах: 
азот аммонийный 0,17-0,62 мг/дм3, нитраты 1,14-3,32 мг/дм3, фосфаты 
0,16-0,32 мг/дм3, кремний 3,78-8,60 мг/дм3. Эти значения близки, а иногда 
и превышают содержание перечисленных веществ в речной воде. 
Одним из важных природных факторов, оказывающих влияние на 
формирование гидрохимических условий прибрежной зоны, выступают 
сгонно-нагонные явления. Нагонные ветры и повышение уровня у берега 
вызывают отток избытка воды в придонном слое. При этом происходит 
аэрация придонного слоя, вынос в открытое море загрязняющих и эвтро-
фицирующих веществ и понижение их концентраций в прибрежной зоне. 
37 

Сгонные ветры способствуют выносу из прибрежной зоны различ­
ных загрязняющих веществ в поверхностном слое, которые накаплива­
ются в нем за счет смыва и сброса с береговой полосы. В открытых ли­
манах с глубоководными судоходными каналами сгонный ветер усилива­
ет водообмен, вызывая приток вод из моря в придонном слое, но резуль­
тат такого притока может быть неоднозначным. Так, в Григорьевском 
лимане иногда это приводит к вентиляции придонного слоя и увеличе­
нию в нем концентрации кислорода. Но в летом и начале осени, как это 
неоднократно отмечалось, придонное течение при сгоне может принести 
в лиман воды с глубин 15-20 м с глубинны 15-20 м из желоба, отделяю­
щего от побережья Одесскую банку, которые характеризуются низким 
(менее 1,0 мг/дм3) содержанием кислорода, а иногда и присутствием се­
роводорода. Кроме того, эти воды характеризуются высоким содержани­
ем фосфатов и аммонийного азота. Поступление в результате апвеллинга 
этих веществ в поверхностный слой может стимулировать "цветение" 
воды. Аналогичные явления разной интенсивности могут отмечаться по 
всему побережью СЗЧМ. 
В узкую прибрежную зону моря в районе Одессы через систему 
подземных сооружений сбрасываются грунтовые (дренажные) воды. 
Лишь 17% их объема сбрасывается за линию волноломов, а основная 
часть поступает в акваторию у пляжей непосредственно через урез воды. 
Концентрация азота аммонийного в них достигает 0,14 мг/дм3, концен­
трации нитратов лежат в пределах 2,62-160,72 мг/дм3, азота органическо­
го - 2,44-243,4 мг/дм3, фосфатов - 0,01-0,21 мг/дм3, фосфора органиче­
ского - до 0,55 мг/дм3. Рассчитано, что в среднем за год с дренажными 
водами в пляжную зону Одессы поступает 320 т нитратов и 600 т азота 
органического [2]. Это вызывает интенсификацию первичной продукции 
макрофитов, за которой следует их разложение. 
За счет локальных природных и антропогенных источников при­
брежная зона Одесского региона, на фоне общего эвтрофирования вод 
СЗЧМ, получает дополнительное количество минеральных и органиче­
ских соединений азота, фосфора и кремния. Хотя суммарный сброс ло­
кальных источников (ливневые, дренажные, плохо очищенные промыш­
ленные и сточные воды, остаточные воды с полей орошения) составляет 
лишь 1,5 - 2% от стока рек СЗЧМ, но он производится в узкую прибреж­
ную полосу. Особенно процессы эвтрофирования усиливаются в заливах 
и в замкнутых бассейнах у пляжей, что ведет к резкому ухудшению каче­
ства морской среды в особо ценных рекреационных зонах. 
38 

Особую и неоднозначную роль в формировании качества воды в при­
брежной зоне играют гидротехнические сооружения. С одной стороны, они 
ограничивают водообмен, что, как правило, ведет к ухудшению качества 
вод, но, с другой стороны, они служат субстратом для формирования сооб­
ществ обрастания. В Одесском порту, где, вследствие ограниченного дос­
тупа почти отсутствует добыча моллюсков, биомасса таких обрастаний 
достигает нескольких десятков килограммов на квадратный метр [3]. 
Специальные гидрохимические исследования, проведенные в пор­
тах Одесса, Южный, Ильичевск, показали, что в бассейнах с понижен­
ным водообменом имеются условия для накопления различных веществ в 
донных отложениях. Так, в Григорьевском лимане, в районе причала, где 
происходила перегрузка минеральных удобрений, концентрация фосфа­
тов в поровой воде донных отложений достигала 1-3 мг/дм3, а на отдель­
ных участках в Одесском порту - 2,5-12,5 мг/дм3. Для сравнения, фоно­
вые концентрации на удаленных от берега участках дна составляли 0,1-
0,3 мг/дм3. Как правило, для участков с высоким уровнем биогенных ве­
ществ в донных отложениях характерны процессы "вторичного" загряз­
нения. Роль этих процессов усиливается при развитии восстановитель­
ных условий на границе вода - донные отложения. 
Функционирование портов оказывает влияние на гидрохимический 
режим прибрежной зоны моря через потери при перегрузке сыпучих гру­
зов (минеральных удобрений, зерно и т.д.), которые привносят в водную 
толщу и донные отложения минеральные и органические соединениями, 
которые ухудшают качество морской среды. Проведение дноуглубитель­
ных работ приводит к переходу в воду депонированных в грунте биоген­
ных и загрязняющих веществ, увеличивает количество взвешенных ве­
ществ в воде. Чрезвычайно важно вести контроль над соблюдением пра­
вил ведения погрузочных и дноуглубительных работ и мониторинг со­
стояния водной среды и биоты. 
В связи с практически ежегодным развитием в придонном слое 
СЗЧМ гипоксии, иногда охватывающей десятки тысяч квадратных кило­
метров, значительно возрастает роль прибрежной зоны в сохранении 
биологического разнообразия [4]. Здесь на небольших глубинах, благо­
даря прибрежной сгонно-нагонной циркуляции и волно-ветровому пере­
мешиванию, в придонном слое всегда сохраняется удовлетворительный 
кислородный режим. Прибрежная зона остается последним достаточно 
надежным прибежищем для донных организмов и источником, из кото­
рого может восстанавливаться жизнь в пострадавших от гипоксии и за­
моров районах. 
39 

Литература 
1. Гаркавая Г.П., Богатова Ю.И. Современные источники эвтрофирова-
ния северо-западной части Черного моря /Наукові записки. 
Періодичне видання 3 (14 2001).- Серія: біологія.-Спеціальний випуск: 
гідроекологія- Тернопільский педуніверситет, 2001. - СІ88-189. 
2. Alexandrov B.G., Bogatova Yu.I., Garkavaya G.P., Vorobyova L.V. 
Odessa City groundwater quality and its influence on marine coastal 
ecosystem/ Abstracts. Groundwater Pollution in Areas of Groundwater 
Overexploitation. GPOLL Workshop, 10-13 September 2000, Saint 
Peterburg - Russia.- Moscow.- MAX Press, - 2000.- P. 9-11. 
3. Александров Б.Г., Берлинский H.A., Богатова Ю.И., Большаков В.Н., 
Бушуев С.Г., Гаркавая Г.П., Куракин А.П., Нестерова Д.А., Полищук 
Л.Н., Синегуб И.А., Теренько Л.М. Экологический мониторинг аква­
тории Одесского порта в рамках международной программы Тлобал-
ласт'У/ Екологічні проблеми Чорного моря. Попередні результата ре­
алізації стратегичного плану дій по відновленню і охороні Чорного 
моря. (1996-2001).- Одесса, ОЦНТЕІ, 2001. - с.3-8. 
4. Александров Б.Г. Экологические последствия антропогенного преоб­
разования прибрежной акватории Черного моря в XX веке/ Исследо­
вание береговой зоны морей. Научное издание. - Киев, 2001.- С.25-34. 
40 


Похожие:

Чорного моря мінекоресурсів україни  iconКнига «Культурний центр України в Москві» виходить до 15-річчя постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Культурного центру України у м. Москві»
...
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconПро внутрішнє та зовнішнє  становище україни  В 2012 році  Щорічне Послання Президента України  до Верховної Ради України Київ - 2012
За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації  посилання на видання обов’язкове
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconМоря в творчестве великих художников  
Но не только музыка интересовала тогда юного Нику. Гораздо  больше влекла его романтика моря - страсть, развившаяся под  влиянием старшего брата, Воина...
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Чорного моря мінекоресурсів україни  icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconМіністерство освіти І науки україни
Онюа,  докторів  та  кандидатів  наук,  а  також видних правників з інших вузів України
Чорного моря мінекоресурсів україни  iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница