№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
PDF просмотр
Название№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
страница15/15
Дата конвертации06.01.2013
Размер1.17 Kb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


16
ÐÎÇÂÀÃÈ
13 ÑÅÐÏÍß
Çàïðîøóºìî ïðàö³âíèêà äëÿ
ä î á è ð à -
ðîáîòè íà ë³÷èëüíèêàõ ìîëå-
òèñü.
êóëÿðíî¿ ðåàêö³¿ ³çîòîï³â ÿäåð-
— Äîáðå,-
íîãî ðîçïàäó ³ íà òðèôàçíèõ
Ñ ë à â ö þ ,
öèêëîòðîííèõ óðàíîâèõ ôî-
ÿ ò³ íàâ÷ó
òîñèíòåçàòîðàõ. Äîñâ³ä ðîáî-
ÿê-òî òîãî
òè íåîáîâ’ÿçêîâèé.
çëîä³ÿ âè-
☺☺☺
ðàxóâàòè...
Ç á å ð è
Ç æèòòºâî¿ ìóäðîñò³ ä³äà Îïà-
âñ³x ñâî¿x
íàñà:
çíàéîìèx,
— Ïðèíöèï íåâèçíà÷åíîñò³ äëÿ
ê î ò ð è x
æ³íîê: ùîá ç³ïñóâàòè â³äíî-
ï³äîçð³âà-
ñèíè, äîñòàòíüî ¿õ ç’ÿñóâàòè.
ºø, ³ ïðî-
☺☺☺
÷èòàé ¿ì
10 Çàïîâ³-
Íàéáåçïå÷í³øå ì³ñöå ïðè ç³ò-
ä å é   Á î -
êíåíí³ ç âàíòàæ³âêîþ — ó
æèx... À ÿê
âàíòàæ³âö³.
ä ³ é ä å ø
☺☺☺
äî çàïî-
— Óÿâëÿºø, ÿ æèâó ò³ëüêè òèì,
â³ä³ “Íå
ùî ï³êëóþñÿ ïðî ñâîãî ÷îëîâ³-
â ê ð à ä è ”
êà. Íå äîçâîëÿþ éîìó ïèòè,
òî... òî ïî-
ïàëèòè, áåðåæó éîãî æ çäîðî-
ä è â è ñ ³ ,
â’ÿ. Ùîá íå íåðâóâàâ äàðåì-
Ñ ë à â ö þ ,
íî, çíîâó æ òàêè çàðàäè éîãî
óâàæíî â
çäîðîâ’ÿ, íå äàþ äèâèòèñÿ
î÷³ êîæ-
áîêñ, ôóòáîë, õîêåé. Íå äîçâî-
íîìó ³ òîä³ ïîáà÷èø, xòî òî
äà÷à íà ïåðîí³:
ëÿþ í³äå çàòðèìóâàòèñÿ, ùîá
áóâ...
— À ÷è äàëåêî äî ì³ñòà?
íå çáèòè ðåæèìó õàð÷óâàííÿ. ²
Íà äðóãèé äåíü ñâÿòèé îòåöü
— Òà ìèëü çî ø³ñòü áóäå.
çà õàð÷óâàííÿì òåæ ñòåæó, ùîá
çóñòð³÷ຠãî ³ ïèòàº:
— À ÷îìó âè íå äîäóìàëèñü
íå ç³ïñóâàâ øëóíîê: í³÷îãî ñìà-
— Íó ùî, Ñëàâöþ, çíàéøîâ
çáóäóâàòè âîêçàë áëèæ÷å äî
æåíîãî, ñîëîíîãî, ìàðèíîâàíî-
ºñ ðîâåð?
ì³ñòà?
ãî, êîï÷åíîãî, ãîñòðîãî. Ïðî
— Òà çíàéøîâ ºì, Îò÷å, çíàé-
— Òà, ñïî÷àòêó ìè òàê ³ õîò³-
àëêîãîëü — âçàãàë³ í³-í³. Íó âñå,
øîâ... ßê ò³êî äî÷èòàâ ºì äî
ëè, àëå ïîò³ì âèð³øèëè, ùî
âñå äëÿ íüîãî. À öÿ õóäîáèíà
çàïîâ³ä³ “Íå ïðåëþáîä³é”... òàê
êðàùå çáóäóâàòè áëèæ÷å äî
çàì³ñòü ïîäÿêè õî÷å ç³ ìíîþ
çðàçó ³ çãàäàâ, äå ì çàáóâ
ðåéîê...
ðîçëó÷èòèñÿ!
òîãî ðîâåðà.
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
— Ëþáà, ÿ ñüîãîäí³ éäó â áàð
Óâàãà! Çàãóáèâñÿ ñèí íà÷àëü-
— Õòî â÷îðà äèâèâñÿ ô³ëüì
ç äðóçÿìè. Ïðèéäó ï³çíî. Òè
íèêà Ìîñêîâñüêî¿ ïîäàòêîâî¿
æàõ³â?
íå ïðîòè?
³íñïåêö³¿ — õëîï÷èê 12-òè
— ß.
— Çâ³ñíî í³, ëþáèé, õ³áà ÿ
ðîê³â, îñîáëèâ³ ïðèêìåòè —
— Îò òåïåð ï³äè ³ ïðèáåðè çà
òåáå çà ðîãè òðèìàþ?
ï³äïîëêîâíèê.
ñîáîþ!
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
— ˳êàðþ, à ÿ áóäó æèòè?
— Ñàðî, òè ìåí³ çðàäæóºø!
Çáóäóâàâ ä³ì, ïîñàäèâ äåðå-
— Ìåí³ é ñàìîìó ö³êàâî!..
— Õà¿ìå, öå áðåõíÿ!
âî, âèõîâàâ ñèíà — ³ çàïèâ
☺☺☺
— Äî òîãî æ, ç íåãðîì!
÷åðåç â³äñóòí³ñòü âèçíà÷åíî¿
— À îñü öå âæå çîâñ³ì íå-
ìåòè â ïîäàëüøîìó æèòò³...
— Ñóïåð! À ÿ áîÿâñÿ, ùî òè
çðàçêîâèì ìàéáóòí³ì, à íå
çì³ÿ...
Çóñòð³÷ຠãóöóë ñâÿùåííèêà ³
ïðàâäà!
☺☺☺
áóäåø ïðîòè!
ìèíóëèì...
ïèòàºòüñÿ éîãî:
☺☺☺
— Êîõàíà, à ÿê òè ñòàâèøñÿ
— Òà òè çíàºø, ìåíå çàãàëîì
— Ñâÿòèé îò÷å, éîé, ñâÿòèé
☺☺☺
☺☺☺
À â ìåíå ä³ä 20 ðîê³â ó êîí-
äî çáî÷åíîãî ñåêñó?
ìàëî ö³êàâèòü, ÿê âè òàì ç
îò÷å, ïîìîæ³ò ìè.... Õòîñü ç³
Åïîõà îñâîºííÿ Äèêîãî Çàõî-
²ç êîæíèì ðîêîì æèòòÿ âñå
òððîçâ³äö³ â³äñëóæèâ... Äîñ³ â
— Íó, ÿêùî òè ñïðàâä³ öüîãî
äðóçÿìè ñï³ëêóºòåñü...
çíàéîìèx âêðàâ ìè ðîâåð, ³
äó. Ïðè¿æäæèé âèõîäèòü ç
á³ëüøå ïåðåêîíàíèé, ùî ªâà
ë³ñ³ ïåíüêè ìîõîì íà ï³âäåíü
õî÷åø ³ öå òîá³ òàê ïîäîáàºòü-
òåïåðêè íå ìàþ ÷èì äî ïðàö³
âàãîíó. Áóäèíî÷îê âîêçàëó...
☺☺☺
ç’¿ëà íå ò³ëüêè ÿáëóêî, à é
ðîçâåðòຠ— øï³îí³â çàïëóòóº.
×èñòèé ñòåï... Çàïèòóº íàãëÿ-
ñÿ, — òî ÷îìó á ³ í³?
Äðóæèíó òðåáà îáèðàòè ç³
Тижневи
Гол. реда тор:
Поштова адреса реда ції:
Наші оординати:
Бан івсь і ре візити:
Реда ція не завжди поділяє д м и автора п блі ації та не несе відповідальності за те сти ре лами, ТВ-про рами
та о олошень. Відповідальність за п блі ації нес ть тіль и їх автори.
"Телесенсація"
Оль а ЮРКОВА
46001, м. Тернопіль, а/с 110.
м. Тернопіль, тел./фа с: (0352) 43-00-50 е с люзивної ре ламної а енції
ТОВ “Медіа Дім PIA”: р/р 26009001314873
Б воспол чення RIA ( том числі в спол ченні з б дь-я ими словами та зображеннями), а та ож рафічне
Свідоцтво про державн
21016, м. Вінниця-16, а/с 5808.
Засновни : ТОВ «ТРК Сьомий онтинент»
м. Вінниця, тел./фа с: (0432) 53-16-13
од ЄДРПОУ — 34377553 в філії ЗАТ “ОТП
зображення в азано о заборонено авторсь им правом.
реєстрацію ЗМІ № 7786, серія КВ.
10014, м. Житомир, в л. Рильсь о о, 9, .301 м. Житомир, тел./фа с: (0412) 41-81-89
Бан ”, м. Тернопіль, МФО 338868,
Передплатний інде с:
офіційний сайт:
22196 Відр овано видавництві “А-Прінт”,
29000, м. Хмельниць ий, в л. Проспе т
Видавець: ТОВ “Медіа Дім “РIA”, адреса:
м. Хмельниць ий, тел./фа с: (0382) 78-98-38
свід. про реєстр. плат. ПДВ № 100065551.
Мир , 69
На лад: 25 000
м.Тернопіль, тел: (0352)52-27-37,
22132, Вінниць а обл., Козятинсь ий р-н,
м. Л ць , тел./фа с: (0332) 77-00-67
Інд. подат . номер 343775502080.
www.RIA.ua
с.Пляхова, в л. Радянсь а, 2
43000, м. Л ць , пр- т Перемо и, 1, .47
Зам. №
e-mail;office@a.print.te.ua

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама icon№39, середа, 24 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
«Ria», «ria ïëþñ», «”20 õâèëèí” Æèòîìèð», «ÂѲ̻, «ria êîçÿòèí», «ria øàðãîðîä»     • Âñ³ òåëåïðîãðàìè   åô³ðíîãî, êàáåëüíîãî òà...
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама icon№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
«Ria», «ria ïëþñ», «”20 õâèëèí” Æèòîìèð», «ÂѲ̻, «ria êîçÿòèí», «ria øàðãîðîä»     • Âñ³ òåëåïðîãðàìè   åô³ðíîãî, êàáåëüíîãî òà...
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconВ вашем в
...
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconРедактор, автор свiтлин храмiв I будинкiв, що збереглися, -  
Ніни Молєвої «Гоголь  в Москве»1 читаємо таке: «Як мало ми знаємо про Москву Гого- в ля, про людей, з якими він тут зустрічався, про місця, де лю-...
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconФедеральное агентство железнодорожного транспорта РФ
Автор:                                          Н. Н. Середа, преподаватель естественных дисциплин 
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама icon1957  Бородачев  Н. М. Некоторые  вопросы расчета  непрерывных  механических систем с точки
Народився 21 серпня 1928 р. У 1950 р. закінчив  будівельний  факультет  інженерно
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconА. А. Бизюков, К. Н. Середа, А. Е. Кашаба, Е. В. Ромащенко
Исследуются сильноточные импульсные режимы работы планарной магнетронной распылительной си
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconЗаменить политработников?
В космос ИЗ саратова  священни , но и м лла, раввин, лама  Любое, даже самое бла ое дело, в том числе и
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconКнига лучший подарок лама рек Центр юридической помощи «виктория»
Еженедельная  газета  Егорь                           евского  района.  Издается  с  1918  года.   
№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconОлимпиада по литературному чтению
Благодаря этому поэту мы узнали про Шалтая-Болтая; про дедушку и внука, которые никак не могли решить, кому из них ехать на осле;...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница