У выпускников вузов
НазваниеУ выпускников вузов
страница1/6
Дата конвертации03.10.2012
Размер0.74 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Схематизация миропроектов возможного будущего

Габрусь И.Ф. (РБ, Минск, БГУИР)

Урезанный (по выделяемым часам учебной нагрузки) за последние годы более чем вполовину курс философии не освобождает при этом преподавателя от необходимости давать студенту (хотя бы вкратце, поневоле весьма сжато и в самых общих чертах) информацию не только о природе социума, его структуре, соотношении и взаимодействии его основных подсистем, источниках и детерминантах его нарастающей динамики, но и о его ближайших и отдаленных перспективах. Неизбежный в такой ситуации острый дефицит лекционного времени можно отчасти минимизировать использованием подготовленных заранее схем, раскрывающих соответствующую проблематику. Разработанная нами схема «Современная философия в миропроектах» как раз и дает возможность студенту окинуть единым взглядом предельно широкую панораму нарабатываемых современной философской мыслью ориентированных в будущее миропроектов. По критерию управляемого или неуправляемого развития возможные образы будущего распадаются на следующие две группы:


ТЭХНІЧНЫЯ ВЕДЫ І ГУМАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ ЯК ПРАБЛЕМА АДУКАЦЫІ

У.Ф.Красюк (РБ, Мiнск, БДУКМ)

Развіцце сучаснай тэхнагеннай цывілізацыі відавочна паказвае – рацыяналізм ужо становіцца нерацыянальным. Мяркуемыя як рацыянальныя прыемы мыслення і дзеяння на самой справе выходзяць не такімі. Таму ўстае пытанне аб фарміраванні новай рацыянальнасці, якая засноўваецца на прызнанні таго, у навакольным свеце пануюць няўстойлівасць і нераўнаважнасць. Новая рацыянальнасць становіцца сродкам усведамлення адказнасці чалавека за свае ўчынкі і дзеянні, яна насычаецца духоўнасцю. Спалучэнне “філасофіі розуму” і “філасофіі сэрца” павінна прывесці да пераходу ад рацыянальнай да рацыянальна-вобразнай карціны свету. Рацыянальна-навуковае мысленне дапаўняецца вобразным успрыняццем рэчаіснасці, што вызначае пазалагічныя характарыстыкі рацыянальнасці.

Таму трэба загадзя рыхтаваць табу для новага зместу тэхнічнай дзейнасці – гэта не разавы акт, руплівая праца па падрыхтоўцы новай генерацыі тэхнічных спецыялістаў. Цэнтр увагі прыпадае на сістэму тэхнічнай адукацыі, асабліва вышэйшай. Менавіта тут закладаюцца падмуркі новай рацыянальнасці, у якой тэхнічнае мысленне, аздобленае дакладнай мовай тэхнічных ведаў, набывае сучасны змест і значэнне, дапаўняючыся нарматывамі гуманістыкі, філасофскай абаснаванасцю і разуменнем неабходнасці духоўных кампетэнцый, заснаваных на пазарацыянальных вобразных уяўленнях.

Калі прадмет тэхнічнай навукі можна раскрыць у прызме базавай прыродазнаўчай дысцыпліны, то метедалогію і паняційны апарат узяты з філасофіі. Поруч з філасофіяй справу падрыхтоўкі і выхавання будучых спецыялістаў як развітых і творчых асоб выконваюць і іншыя гуманітарныя навукі, якія прызваны нейтралізаваць тэхнакратычныя папаўзнавенні. Рэалізацыя ідэй гуманізму павінна прасочвацца скрозь усе магчымыя тэматыкі прафіліруючага напрамку выкладання і вывучэння матэрыялу, праз пранікненне метадаў гуманітарных навук у спецдысцыпліны, развіцце этычных аспектаў спецдысцыплін.

Спецыяльна апускаю праблему стрэлаў, кідаемых часам спецыялістамі тэхнічнага профілю ў бок гуманітарыяў, што адстойваюць сваю пазіцыю па разглядаемаму пытанню. Час паказвае – у век інфармацыйнага грамадства нельга зашыцца ў заскарузлы закуток чыста прафесійнай дысцыплінарнасці. Ва ўмовах рыначнай эканомікі на першы план выступае чалавечы капітал, гэта значыць маецца попыт на ўсебакова подрыхтаванага спецыяліста, які спалучае грунтоўную прафесійную падрыхтоўку з сучасным светапоглядным патэнцыялам.

Руплівая праца ў напрамку фарміравання ў студэнтаў тэхнічнага профілю патрэбнасці ў гуманных адносінах да тэхна- і сацыясфер, павінна праявіцца і ў кіраванні іх самастоўнай працай. Менавіта ў ёй праяўляецца асобасны аспект зацікаўленасці да прапануемых інтэнцый. Падрыхтаваныя выкладчыкам заданні патрабуюць у студэнтаў іх распрацоўкі, у якіх і прысутнічаюць разглядаемыя пытанні.

У якасці мадэлі гуманітарызацыі тэхнічнай адукацыі можна выбраць праблемна-арыенціровачны працэс. Яго элементамі з’яўляюцца “ачалавечванне” навуковага пошуку, прымяненне інавацый у працэсе засваення ведаў, накіраванасць на іх практычнае ажыццыяўленне і, што бадай галоўнае, рэфлексія напрацаванага, усведамленне студэнтамі неабходнасці насычэння духоўным імператывам свайго прафесійнага патэнцыялу.
МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Хартон М.О. (РБ, Барановичи, лаборатория СХиТМИ Барановичского зонального

центра гигиены и эпидемиологии)

Обучение профессии в учебных заведениях системы технического образования предъявляет высокие требования к организму учащихся и оказывает влияние на здоровье. Осуществляя переход на новые формы, методы профессиональной подготовки молодежи, совершенствуя трудовое обучение и профессиональное образование в условиях экологического неблагополучия регионов республики, для охраны здоровья студентов и будущих молодых специалистов необходима согласованная работа гигиенистов, медиков, педагогов, психологов, которая позволит решить проблему укрепления здоровья рабочего потенциала республики. Неблагоприятное влияние окружающей среды, социальные условия проживания, экономическая ситуация меняют функциональный уровень ряда органов и систем, состояние психических функций, влияют на общую реактивность организма, настроение и самочувствие, что в свою очередь отражается на работоспособности и здоровье учащихся. В связи с этим чрезвычайно актуальными являются вопросы правильного сочетания рационально построенного учебно-воспитательного процесса с комплексом профилактических и оздоровительных мероприятий во время обучения, привития навыков здорового образа жизни, обеспечивающим здоровье будущих рабочих кадров. Функционирование системы социально-гигиенического мониторинга (СГМ) предполагает постоянное наблюдение за состоянием здоровья учащихся. Технология СГМ определяется структурой социальных, гигиенических и медико-организационных мероприятий, направленных на моделирование причинно-следственных связей между показателями здоровья и факторами риска, составление прогноза состояния здоровья, профилактику.

Неотъемлемой частью структурных преобразований составляют новые перспективные медико-гигиенические технологии в комплексе с просветительской деятельностью:

- функциональная связь аналитического центра СГМ с местной лечебно-профилактической службой и администрацией учебного заведения;

- на базе данных СГМ разработка методик и компьютерного сценария индивидуальной оценки риска при заданных условиях качества среды обитания – кратковременная, продолжительная либо хроническая экспозиция; при поступлении вредных примесей в организм по времени воздействия и видам деятельности; фактического потребления питьевой воды и продуктов питания. Эти своеобразные маркеры риска позволяют оценить опасность возможного появления симптомов токсичности и провести корректировку поведения, питания, образа жизни, условий труда и быта конкретного пользователя с разработкой профилактических мероприятий;

- привлечь внимание молодежи к глобальным экологическим проблемам на Земле, а также дать информацию на уровне родного края, города, учебного заведения путем экспозиций, стендовых выставок. В хронологическом порядке: Вселенная. Рождение Земли и жизни; Глобальные экологические проблемы; Экологический календарь; Заповедники и национальные парки Беларуси; Заказники и памятники природы; Краеведение; Охраняемые растения; Охраняемые животные; Экология и человек; Лечебные кладовые природы; Красота родной природы; Экология и здоровье человека; Экологическое образование и просвещение; За здоровый образ жизни; Вода – это жизнь!; Инновационные средства и ресурсосберегающие технологии промышленной экологии; Мониторинг окружающей среды. Особенностью данной экспозиции является то, что многие стенды и плакаты выполнены инновационным способом – это яркие иллюстрации с текстом в стихотворной форме с юмором и моралью обучающего характера, позволяющей легко и эффективно усваивать материал.
тренинг сплоченности группы в условиях проведения кураторских часов

Давыдов М.В, Пархоменко Д.А. (РБ, Минск, БГУИР)

Сплоченность складывается из многих компонентов, важнейшие из которых 1. Наличие общей цели, которая принимается всеми участниками и которая, с очевидностью, не может быть достигнута кем-то из группы индивидуально. 2. Умение координировать действия для достижения общей цели. Каждый человек в отдельности, как бы он хорошо ни действовал, не сможет достигнуть командной цели, если он не будет соизмерять и координировать свои действия с действиями других людей. 3. Взаимное доверие, готовность оказываться в ситуациях, подразумевающих высокую степень неопределенности, включающих элемент совместного риска. 4. Положительный эмоциональный и мотивационный фон: заинтересованность в совместной деятельности и в общении друг с другом.

Наиболее результативный путь формирования качеств, необходимых для продуктивной командной работы - это игровое моделирование ситуаций совместной деятельности, где проявятся требуемые качества.

Упражнение «маятник» Участники разбиваются на тройки. Два человека встают лицом друг к другу на расстоянии 120-150 см, держа руки ладонями вперед на уровне груди. Третий участ­ник встает между ними, расслабляется и начинает свободно падать вперед или назад, на руки одного из двух. Их задача – мягко ловить его на руки и легко отталкивать от себя, так, чтобы он начал падать в другую сторону. Смысл упражнения: упражнение стимулирует развитие взаимного доверия участников. Кроме того, оно развивает умение расслабиться, снять напряже­ние, создает возможности для тактильного контакта.

Упражнение «Круг доверия». 6-8 человек встают в небольшой плотный круг и вытягивают руки на уровне плеч, ладонями вперед. Доброволец выходит в центр, закрывает глаза, расслабляется и начинает мягко падать на ладони окружающих. Те ловят его и аккуратно отталкивают таким образом, чтобы он упал на ладони других участников. Таким образом его раскачивают в течение одной - двух минут, потом в центр круга выходит следующий доброволец и т. д. Необходимо следить, чтобы раскачивающие не применяли излишнюю физическую силу, так как это не только сни­жает эффективность упражнения, но и может привести к развалу круга. Смысл упражнения: формирование взаимного доверия, ответственности, обучение координации совместных действий.

Упражнение «Скульптор и глина». Участники разбиваются на пары. В каждой паре один человек играет роль «скульптора», а второй — «глины». Задача «скульптора» — вылепить из «глины» скульптуру, выражающую какое-либо эмоциональное состояние. Делается это путем непосредственных физических воздействий на «глину». Задача «глины» — быть пластичной, податливой, максимально полно воплотить замысел «скульптора». При этом участники вообще не общаются друг с другом при помощи речи, и «глина» не знает, что именно она будет изображать. Задача «скульптора» — передать свой замысел только с помощью прикосновений. На выполнение дается 3-4 минуты. Одновременно могут работать несколько пар, после окончания работы получившиеся «скульптуры» выставляются на всеобщее обозрение, а другие участники выдвигают предположения о том, что они выражают. Когда все гипотезы выслушаны, «скульпторы» делятся своим первоначальным творческим замыслом. Конечно, содержание «скульптур» в этом упражнении не обязательно должно сводиться к выражению именно эмоциональных состояний. Могут изображаться элементы разных действий, виды спорта, животные и т. п. Смысл упражнения: Для «скульптора» это – развитие экспрессивности и умения выражать свои эмоции и чувства. Для «глины» упражнение работает, главным образом, на развитие пластики.

Данный комплекс упражнений, в целом для группы, создает эффект сплочения, формирует взаимное доверие участников, снимает психологическую напряженность, неловкость в межличностных отношениях.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Шаталова В.В., Василевская М.В. (РБ, Минск, МГВРК)

Курсовое проектирование – творческая деятельность, важнейшая составляющая учебного процесса в техническом вузе, завершающая изучение целого ряда общеинженерных и специальных дисциплин. В ходе курсового проектирования закрепляются и углубляются, приводятся в систему навыки самостоятельного подхода к решению инженерных задач, совершенствуются умения, полученные на практических занятиях, лабораторных работах, производственной практике.

Тематика курсового проектирования вытекает из задач современного производства и перспектив его развития. В условиях жёсткой конкуренции всё более востребованными становятся нетрадиционные подходы к различным сферам деятельности.

Креативные специалисты, обладающие нестандартными взглядами на проблемы и ситуации и находящие необычные способы их решения, становятся важным условием успеха организации. Однако креативность без знаний методов и приёмов исследования приведёт к принятию непрофессиональных решений, поэтому одной из важнейших составляющих обеспечения высокого качества подготовки кадров по техническим специальностям является развитие самостоятельности и творческой активности студентов в процессе курсового проектирования.

Во время курсового проектирования у студентов формируются организационно - деятельностные качества творческой личности: целеполагание, критичность мышления, рефлексия, логичность как проявление интеллекта и другие когнитивные качества; вариативное, вероятностное, системное мышление, а также формирование умения работать в группе.

В курсовом проектировании большую роль играет формирование интегрального интеллекта. Молодым преподавателям очень часто не хватает знаний и научного подхода. Они иногда не обращают внимания на эти тонкости и не понимают потребности и важности формирования коллективного и интегрального интеллекта. Руководитель курсового проекта при планировании комплексных исследований должен изучать студентов и планировать группы, обладающие деятельной совместимостью, которая определяется не только чертами характера, но и знаниями, этикой, культурой, воспитанием, мотивированием взаимопонимания, доброжелательства и терпимости.

Стержнем механизма управления развитием творческой активности студентов вуза является системный мониторинг, предполагающий диагностику основных составляющих качеств образовательного процесса – лекций, практических занятий, курсового проектирования, воспитательных мероприятий, производственной практики, методической, воспита­тель­ной деятельности, а так же эффективную реализацию основных функций по управлению им.
О РОЛИ ГРАММАТИКИ РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Зюзенкова О.М., Шелягова Т.Г., Лягушевич С.И. (РБ, Минск, БГУИР)

Грамматика родного языка является естественной и неустранимой базой усвоения грамматики иностранного, независимо от того, регулируется это отношение используемыми методами обучения или оно игнорируется.

Учитывая эту естественную базу родного языка, практическому владению грамматикой для чтения иноязычной литературы можно учить сразу, минуя теорию в обычном понимании и без толстых грамматических пособий.

Обучаясь по традиционной методике, студенты вынуждены самостоятельно открывать для себя в иноязычных формах привычные для них значения грамматических категорий родного языка. В учебном же процессе, в котором формирование иноязычных грамматических навыков чтения происходит на фоне родного языка, грамматические явления осознаются, обобщаются и воспроизводятся так, как они формируются и функционируют в сознании студентов. Путем обобщения эти грамматические категории складываются в систему научных понятий, которые, в свою очередь, объединяются в алгоритм, а затем этот алгоритм используется в качестве интеллектуального инструмента для формирования грамматических навыков чтения иноязычной литературы.

Знаменитая «Глокая куздра штеко будланула токастенького бокра» Л.Н. Щербы как раз являет собой пример удачного алгоритмического представления русской грамматики применительно к иностранному языку. Если мы допустим, что слова здесь иностранные, которых мы не знаем, а грамматика русская, которой мы владеем, то каждый из нас без труда поймет и переведет все предложение, догадываясь или находя значения слов в словаре.

Именно на основе универсальных языковых явлений и в совокупности с явлениями, типологически сходными в родном и изучаемом языках, можно создать учебный язык, который облегчает переход языкового сознания студента к иной системе грамматической категоризации действительности. Процесс перехода к иноязычному осознанию происходит путем сознательной подгонки грамматической системы родного языка к грамматической системе изучаемого с использованием формальных инвариантных дифференциальных признаков.

Когда же на родном языке (в нашем случае русском) подготовлен инструмент понимания иноязычной грамматики, то ее усвоение происходит очень быстро. Например, грамматический минимум для чтения научно-технической литературы на немецком языке усваивается за 12-15 учебных часов и качеством выше, чем за все школьные и вузовские годы, а он составляет примерно 50% понимания предложений любой сложности. Если мы прибавим сюда интернациональную лексику, то получим где-то 70% понимания текста уже в первые дни занятий.

В докладе подробно излагается разработанный нами интенсивный курс обучения чтению и пониманию немецкой научно-технической литературы, в основу которого положена интенсивная методика формирования грамматических навыков чтения с учетом родного языка обучаемого.
К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Карпик Л.С., Субботкина И.Г. (РБ, Минск, БГУИР)

Современному специалисту, инженеру, экономисту или работнику бюджетной сферы, приходится не только просматривать техническую и другую литературу с целью извлечения информации, но и обрабатывать ее, то есть, практически, заниматься переводом. Перевод как один из видов человеческой деятельности возникает, таким образом, из конкретной потребности общения между людьми, не владеющими общим языком, т.е. разделенными лингвистическими барьерами.

В общем виде «Перевод – это выражение того, что уже было выражено на одном языке, средствами другого языка». Из этого простого определения вытекает очень важный для теории технического перевода вывод: если перевод – это передача того, что уже выражено, то, значит, переводятся не слова, не грамматические конструкции или другие средства языка, а мысли, содержание оригинала. Главное требование к переводу вообще, – это адекватность, то есть точная передача формы и содержания подлинника равноценными средствами. Перевод же технической литературы существенно отличается от перевода литературы художественной. Основная коммуникативная функция технической литературы – сообщение. Адекватность перевода достигается путем использования эквивалентных или вариантных соответствий, имеющихся в другом языке, а при их отсутствии, что бывает очень часто, путем использования замен, т.е. лексических, грамматических и других трансформаций.

Преподаватели обычно проявляют терпимость к различного рода нарушениям языковых норм, допускаемым студентами при переводе, поскольку считается, что главное - это проверить понимание студентами сути, а как она излагается значения не имеет или является делом второстепенным. Между тем, именно грамотное изложение осмысленного текста представляет собой для студентов главную трудность при переводе.

Студенты должны получить элементарные сведения об адекватном переводе и выработать определенные навыки в этой области. При обучении студентов навыкам перевода необходимо ознакомить их с типичными и наиболее распространенными случаями, когда замены при переводе с одного языка на другой мотивированы и необходимы. Важно, чтобы студенты знали, что трансформации при переводе могут подвергаться практически все грамматические явления, и все зависит от правил употребления соответствующих языковых единиц в исходном языке (в данном случае английском) и в языке, на который делается перевод (в данном случае русский). Постижение законов построения предложений для точной передачи мысли будет способствовать становлению молодого специалиста, помогут ему чувствовать себя уверенно в своей профессии.

Необходимость обучения студентов умению грамотно и четко изложить, полученную из первоисточника информацию (будь то цитата в научной статье, сообщение, полученное по сети Интернет, медицинский рецепт, рекламное объявление или инструкция по использованию бытовой техники) приобретает все большее значение, становится как никогда актуальным, и переводу должно быть уделено соответствующее внимание в процессе преподавания иностранного языка.  
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

У выпускников вузов iconСценарий вечера встречи выпускников «листая школьный альбом»
Ведущие начинают перекличку выпускников с последнего года выпуска, отмечая при этом юбилейные года выпускников
У выпускников вузов iconО проведении пробных испытаний по математике и русскому языку выпускников 9 Х классов
В целях подготовки выпускников общеобразовательных учреждений района к государственной (итоговой) аттестации выпускников по новой...
У выпускников вузов iconШкольников, студентов и выпускников вузов
Зимние школы ниу вшэ проводятся в период зимних студенческих каникул 2012 года и предназначены для тех, кто собирается продолжить...
У выпускников вузов iconРекомендовано Научно методическим советом 
Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области  в качестве учебного пособия для гуманитарных вузов
У выпускников вузов icon           В. В. Сырнев, О. Л. Барбараш
...
У выпускников вузов icon                  В. В. Сырнев, О. Л. Барбараш
...
У выпускников вузов iconГурова О. А., Цехмистренко Т. А.  К59 Спланхнология. Лекции по анатомии человека:  учебное пособие для студентов медицинских  вузов
Рекомендовано Учебно-методическим объединением  по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 
У выпускников вузов iconФормы государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования (гиа-11)
Гиа в форме егэ для выпускников 11 классов, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, в т ч экстернов,...
У выпускников вузов iconРекомендации по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы Красноярск 2011
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации итоговая...
У выпускников вузов iconРекомендации по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы Красноярск 2012
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации итоговая...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница