азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи 
PDF просмотр
Название    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи 
страница1/106
Дата конвертации09.01.2013
Размер0.95 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ НАЗИРЛИЙИ 
 
М.Ф.АХУНДОВ адына 
АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  КИТАБХАНАСЫ 
 
 
 
 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri 
 
 
 
 
 
 

QARA QARAYEV 
 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAKI  -  2008 
   1 
 
 

                    
Elmi redaktor və ön 
sözün müəllifi:
 Zemfira 
Səfərova, sənətşünaslıq 
doktoru, professor, Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar 
elm xadimi, AMEA-ın müxbir 
üzvü 
 
İxtisas redaktoru və  
buraxılışa məsul:  

Kərim Tahirov 
 
Redaktor: 

Gülbəniz Səfərəliyeva 
 
Tərtib edənlər: 

 
Rəna Orucəliyeva 
                                               Hökümə Haşımova 
 

 
                       Yasəmən Sadıqova 
    
 
   Pərvanə Qurbanova 
 
 
 
 

 
 
       Qara Qarayev: 
Biblioqrafiya: /Tərtib edənlər: 
R.Orucəliyeva,  H.Haşımova və başqaları. Elmi red. və ön 
sözün müəl.: Z. Səfərova.; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; 
Red. G.Səfərəliyeva; M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası.- B., 2008.- 331 s.  (“Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətləri” seriyası) Azərbaycan və rus dillərində 
 
 
 
 

 
 
© M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2008. 
  2 
 
  

QARA QARAYEVİN ANADAN OLMASININ 90 İLLİK 
YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI 
  
 
2008-ci ilin fevral ayında dahi Azərbaycan bəstəkarı, 
görkəmli alim-pedaqoq, ictimai xadim, SSRİ xalq artisti, 
Sosialist  Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ  və Azərbaycan Dövlət 
mükafatları laureatı, akademik Qara Əbülfəz oğlu Qarayevin 
anadan olmasının 90 ili tamam olur. 
Qara Qarayevin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi sənəti 
tarixinin parlaq səhifələrini təşkil edir. Klassik və müasir 
musiqinin uğurlu sintezini yaradaraq mədəniyyətimizin 
inkişafına dəyərli töhfələr vermiş  bəstəkarın müxtəlif janrlı 
əsərləri XX əsr dünya musiqi mədəniyyəti xəzinəsinə daxil 
olmuşdur. Zəmanəmizin görkəmli sənətkarının fəlsəfi məna və 
ümumbəşəri duyğuların zənginliyi ilə  səciyyələnən böyük irsi 
müəllifinə dünya şöhrəti gətirməklə yanaşı, Azərbaycan 
professional musiqisinin beynəlxalq aləmdə tanınmasında 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı  və  təbliğində 
müstəsna xidmətləri olmuş Qara Qarayevin 90 illik yubileyinin 
layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Qara Qarayevin 
90 illik yubileyinə  həsr olunmuş  tədbirlər planı hazırlayıb 
həyata keçirsin. 
 
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 
 
İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
 
 
 
Bakı şəhəri, 19 dekabr 2007-ci il
 
 
 3 
 

GÖSTƏRİCİ HAQQINDA 
  
 Azərbaycan klassik musiqisinin inkişafında  əvəzsiz 
xidmətləri olan bəstəkarlarımızdan biri də Qara Qarayevdir. 
“Yeddi gözəl”, “İldırımlı yollarla” baletlərinin, “Leyli və 
Məcnun” simfonik poemasının, “Don Kixot” simfonik qra-
vürünün və yüzlərlə müxtəlif janrlarda yazılmış dünya şöhrətli 
əsərlərin müəllifi olan Qara Qarayev Azərbaycan  bəstəkarlıq 
məktəbinin inkişafına təsir göstərmiş, özünəməxsus yaradıcılıq 
yolu keçmiş, yeni nəfəs, yeni fikir gətirmişdir.  
 Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, pedaqoqu, ictimai 
xadimi, Azərbaycan və SSRİ Xalq artisti Qara Qarayev 
haqqında tərtib olunmuş bu biblioqrafik vəsait bəstəkarın həyat 
və yaradıcılığının bütün dövrlərini əhatə edir.  
Qara Qarayev haqqında ilk göstərici 1969-cu ildə Milli 
Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası  tərəfindən 
“Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri” seriyasında nəşr 
olunmuşdur. (Tərt ed. M.İbrahimova, A.İsazadə, X.Məmmə-
dova; Red. L.V. Karagiçeva, R.A.Kazımov). 
 Növbəti biblioqrafik göstərici bəstəkarın 90 illiyi ilə 
əlaqədar olaraq M.F.Axundov adına Milli Kitabxana tərəfindən 
hazırlanmışdır. Vəsaitdə  bəstəkarın not əsərləri,  əlyazmaları, 
səsyazmaları, dövri mətbuatda, məcmuələrdə çap olunmuş 
əsərləri, həyat və yaradıcılığını əks etdirən ədəbiyyat öz əksini 
tapmışdır.  
 Biblioqrafiyada 
dünya 
şöhrətli bəstəkarın 1937-ci ildən 
2008-ci ilin sentyabrınadək çap olunmuş  əsərləri və onun 
haqqında dərc olunan materiallar əhatə olunmuşdur. 
 Qara 
Qarayevə həsr edilmiş bu fundamental biblioqrafi-
yada ədəbiyyat xronoloji qaydada qruplaşdırılmışdır. Xronoloji 
çərçivə daxilində isə  əlifba sırası gözlənilib. Göstəricidə Qara 
Qarayevin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, Qara Qarayev 
haqqında görkəmli  şəxsiyyətlərin fikirləri, kitabları  və dövri 
mətbuatda gedən məqalələri, bəstəkar haqqında kitablar, 
monoqrafiyalar, avtoreferat və dissertasiyalar, kinofilmlərə  və 
dram tamaşalarına yazılmış musiqi əsərləri  verilmişdir. 
 4 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

Похожие:

    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconУчебное пособие предназначено для студентов   гуманитарных факультетов вузов        Азярбайъан  республикасы  Тящсил  Назирлийи  Елми- методик  Шурасы  «авропа  дилляри  вя  ядябиййаты»
Мамедханова  Наида.  Зарубежная  проза  II  половины  ХХ  века   литература  Франции, 
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconПрограмма вузовского курса «экологический туризм»: 
...
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconПешеходный туризм  пояснительная записка 
Пешеходный  туризм  —  самый  массовый  и  самый  доступный  вид  туризма.  На  плано
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconҚазақстан республикасы білім ЖƏНЕ Ғылым министрлігі

    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconҚазақстан республикасы білім ЖƏне ғылым министрлігі

    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Азярбайъан  вя  диэяр  юлкялярин  яразиляриндя  илк  ибтидаи  инсанларын  мейдана  эялмяси,  инкишаф  етмяси,  формалашмасы, 
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconҚазақстан республикасы заңнамасын білу
...
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconОсновные образовательные программы Направление 080100 "Экономика" Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес) Разработала кафедра
Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес)
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  icon1. Чижова В. П. Рекреационный ландшафт как объект экологического образования // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  Мгу, географ. ф-т. 24-25 апр. 2008 г. М.: Диалог культур, 2009. 102-106. 
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные  исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  
    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи  iconОтчет об участии Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные исследования. Ленинские горы, мгу, г. Москва
Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница