як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію, 
Скачать 70.49 Kb.
PDF просмотр
Название  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію, 
Дата конвертации03.10.2012
Размер70.49 Kb.
ТипДокументы
 
11.  Наративізація  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  –  повіствування  про  історію, 
подію у вигляді композиційно-мовленнєвих форм монологу художнього персонажа. У джазовій поезії такий монолог 
побудовано на чергуванні ритмічної структури висловлень. 
Дослідження афро-американської репової поезії виявило, що характерною особливістю текстів у стилі реп є 
принцип  «петлі»,  тобто  циклічності  ритму  [10,  с. 70],  що  досягається  порушенням  рівноваги  за  допомогою 
«розлому»  ритму.  Ритмічний  надлом  виражається  лінійним  та  нелінійним  членуванням  слова  з  метою  його 
висунення  у  тексті  та  створення  складної,  але  чітко  вимальованої  картинки,  що  нагадує  звитий  шлях,  який 
символізує тяжку долю. 
В афро-американській реповій поезії чітко відокремлюються рими із такими формулами: 1) ААВA; 2) ABCA; 
3) ABCA + АВВB; 4) ААВВСС. Наявність різних видів рим у віршованому тексті визначається тим, що рима репу як 
структурний  засіб  корінеться  у  танці-пісні  африканського  походження,  який  виконувся  до  початку  громадянської 
війни у США [8, с. 26]. Цей танець-пісня супроводжували такі рухи, як  постукування долонями по стегнах, грудях 
під  римований  текст.  Тональні  контури,  що  вживаються  в  мовленні  афро-американця,  є  доказом  збереження 
африканської мовної тональності та допомагають виконавцю передати приховані смисли висловленного. 
Запозичуючи  ідею  використання  музичних  термінів  для  характеристики  ритміко-синтаксичної  організації 
віршованого  тексту  (Л. І. Бєлєхова,  А. В. Стрільчук),  ми  визначаємо  синтаксичну  структуру  текстів  афро-
американської блюзової поезії як  ґлісандо, джазової поезії – леґато і стакато, репової поезії – стакато. Ґлісандо 
характеризується  превалюванням  асиндетичних  способів  зв’язку,  наявністю  синонімічних  варіацій,  алітерації  та 
асонансу.  Конвергенція  таких  засобів  сприяє  створенню  особливого  ритму  поетичного  тексту.  Довгі  ланцюжки 
дієслів  немов  уповільнюють  розповідь,  надаючи  їй  монотонності  й  семантичного  напруження.  Мета  ґлісандо  – 
передати  читачу  внутрішній  стан  поета:  сум,  страждання.  Cинтаксична  модель  леґато  передбачає  зв’язність  й 
компактність  упорядкування  синтаксичних  конструкцій,  наявність  сполучників,  сполучних  слів,  паралелізму 
побудови тексту. Натомість стакато передає ідею фрагментарності світу та відокремленості людей, що досягається 
приховуванням маркерів синтаксичного зв’язку, розривом рядків, чергуванням рими. 
Перспективою подальшого дослідження є виявлення метричних особливостей афро-американської блюзової, 
джазової та репової поезії. 
 
Джерела та література 
1.  Бєлєхова Л. I.  Синтаксична  організація  текстів  сучасної  американської  поезії:  когнітивно-семіотичний  та  лінгвосинергетичний 
аспекти / Л. І. Бєлєхова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 57. – № 838. – С. 20-28. 
2.  Стрільчук А. В.  Синтаксична  організація  текстів  сучасної  американської  поезії:  когнітивно-семіотичний  та  синергетичний 
аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стрільчук Антоніна Вікторівна. – К., 2008. – 242 с. 
3. Чернухина И. Я. Элементы организации художественного прозаического текста / И. Я. Чернухина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 1981. – 115 с. 
4. Bell B .W. The Folk Roots of Contemporary Afro-American Poetry / B. W. Bell. – Detroit : BROADSIDE PRESS, 1974. – 80 p. 
5.  Feinstein S.  Jazz  poetry:  From  the  1920s  to  the  Present  (Contributions  to  the  Study  of  Music  and  Dance)  /  S. Feinstein.  –  London  : 
Praeger, 1997. – 216 p. 
6.  The  Furious  Flowering  of  African  American  Poetry  /  ed.  by  J. V. Gabbin.  –  Charlottesville  :  The  University  Press  of  Virginia,  1999.  – 
330 p. 
7. Joyce J. A. Bantu, Nkodi, Ndungu, and Nganda: Language, Politica, Music, and Religion in African American Poetry / J. A. Joyce // The 
Furious Flowering of African American Poetry / ed. by Joanne V. Gabbin. – Charlottesville : The University Press of Virginia, 1999. – P. 99-
117.  
8. Keyes C. L. Rap Music and Street Consciousness (Music in American Life) / C. L. Keyes. – Urbana : University of Illinois Press, 2004. – 
336 p. 
9.  Levine L. W. Black  Culture  and  Black  Consciousness:  Afro-American  Folk  Thought  From  Slavery  To  Freedom  /  L. W. Levine.  –  New 
York : Oxford University Press, 1978. – 544 p. 
10.  Rose T.  Black  Noise:  Rap  Music  and  Black  Culture  in  Contemporary  America  /  T. Rose.  –  Middletown:  Wesleyan  University  Press, 
1994. – 257 p. 
11. Woodson J. Consciousness, Myth, and Transcendence: Symbolic Action in Three Poems on the Slave Trade / J.  Woodson // The Furious 
Flowering of African American Poetry / ed. by J. V. Gabbin. – Charlottesville : The University Press of Virginia, 1999. – P. 154–168. 
 
Список джерел ілюстративного матеріалу 
1. Hughes – Selected Poems of Langston Hughes. – 1st Vintage classics ed. – New York : Vintage Books, a division of Random House, Inc., 
1990. – 297 p. 
2. JPA – The Jazz Poetry Anthology / ed. by S. Feinstein, Y. Komunyakaa. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1991. 
– 320 p. 
 
 
УДК 82 В-75  
Воробьева И. В.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСОБИЯХ ПО НАУЧНОЙ РЕЧИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
В  статье  представлен  своеобразный  подход  к  созданию  новых  учебных  пособий,  включающих  материалы  для 
самостоятельной  работы  российских  студентов  технических  специальностей  при  изучении  ими  научного  стиля.  Предлагается 
использование методических приемов, принятых для  обучения иностранцев, а также применение экстралингвистических  средств, 
характерных для научных текстов. 
Ключевые слова: методика, научная речь, наглядность, реферирование. 
 
У  статті  представлений  своєрідний  підхід  до  створення  нових  навчальних  посібників,  що  включає  матеріали  для 
самостійної  роботи  російських  студентів  технічних  спеціальностей  при  вивченні  ними  наукового  стилю.  Пропонується 
застосування  методичних  прийомів,  прийнятих  для  навчання  іноземців,  а  також  застосування  екстралінгвістичних  засобів,  що  є 
характерними для наукових текстів. 
Ключові слова: методика, наукове мовлення, наочність, реферування. 
104  

 
An  original  approach  to  creation  of  new  manuals  including  materials  for  do-it-yourself  work  of  Russian  students  of  technical 
specialties at studying the scientific style is presented. Application of methodical techniques for training foreigners, and use of extralinguistic 
means typical for scientific texts is offered. 
Keywords: a technique, scientific speech, presentation, the abstracting. 
 
Перед  современной  методикой  преподавания  русского  языка  и  культуры  речи  в  техническом  вузе  в  ряду 
других  стоит  такой  важный  вопрос,  как  методически  целесообразное  создание  учебников  и  учебных  пособий  – 
основных средств в процессе обучения. В настоящее время в связи с существенным снижением уровня  подготовки 
по русскому языку абитуриентов технических вузов и весьма ограниченном объеме аудиторных часов для обучения 
студентов научной речи, серьезное внимание должно быть обращено на самостоятельную работу студентов. В связи 
с этим необходимо создание новых учебников и учебных пособий, ориентированных на специфику этой работы. 
Как  показал  анализ  учебников,  изданных  за  последние  15  лет  [3],  единого  подхода  к  отбору  и 
последовательности  подачи  учебного  материала  по  научному  стилю  речи  для  студентов-нефилологов  в  настоящее 
время  не  выработано  [2,  6-12],  что  существенно  влияет  на  результаты  федерального  тестирования  по  данной 
дисциплине. 
Цель  данной  статьи  –  предложить  способы  предъявления  и  последовательности  изложения  учебного 
материала  при  изучении  научной  речи  студентам  технического  вуза  в  условиях  ограниченного  количества 
аудиторных  часов  с  учетом  возросшего  внимания  к  самостоятельной  работе  учащихся.  Для  повышения 
эффективности  изучения  учебного  материала  предлагается  использовать  методические  приемы,  характерные  для 
обучения иностранцев русскому языку, а также присущие научным текстам экстралингвистические средства. 
Для  обучения  студентов  строительных  специальностей  научному  стилю  речи  на  кафедре  «Русский  язык» 
Московского  государственного  университета  путей  сообщения  был  разработан  комплекс  учебных  пособий, 
позволяющий  в  условиях  недостатка  учебных  часов  познакомить  учащихся  с  особенностями  данного 
функционального  стиля  русской  речи,  а  также  предоставить  им  возможность  на  практике  закрепить  полученные 
знания.  Учебный  комплекс  содержит  материал,  представляющий  собой  продолжение  программы  базового  курса 
«Русский язык и культура речи: стили и нормы», изучаемый на первом курсе. 
Комплекс  состоит  из  двух  учебных  пособий:  «Научная  речь»  [4]  и  «Научная  речь:  материалы  для 
самостоятельной работы» [5], из которых первое посвящено освоению основных особенностей научного стиля речи, 
а второе содержит дополнительные материалы для самостоятельной работы при их освоении студентами. 
В пособии  «Научная речь»  освещаются вопросы  становления и функционирования научного  стиля русской 
речи,  изложены  его  теоретические  основы  и  представлены  упражнения,  формирующие  практические  навыки 
владения  актуальными  для  студентов  жанрами.  Особое  внимание  уделяется  реферату  (учебному  реферату). 
Представлены  также  рекомендации  по  подготовке  и  оформлению  устной  научной  речи.  Основной  задачей  при 
создании данного учебного пособия было сочетание широты охвата учебного материала с компактностью изложения и 
доступностью для студентов технических специальностей. 
Структура  учебного пособия отражает систему  подачи и  отработки  учебного материала, представленного в 
рабочей  программе  по  этой  дисциплине,  и  включает  три  раздела:  «Научный  стиль  речи  и  его  основные 
особенности», «Письменная научная речь», «Устная научная речь». 
В первом разделе рассматривается начало формирования языка русской науки с петровских времен до конца 
двадцатого  века.  Представлены  его  основные  функции,  главные  свойства,  специфический  способ  изложения 
материала, подстили, подъязыки и основные жанры данного функционального стиля. Уделяется внимание языковым 
и структурным особенностям научного произведения, его композицией и рубрикацией, темой и подтемой. Студентов 
знакомят  с  функционально-смысловыми  типами  речи,  методами  логической  организации  научного  текста,  типами 
связи предложений в абзаце. 
В  разделе  «Письменная  научная  речь»  учащиеся  получают  информацию  об  особенностях  письменной 
научной речи. В нем дается представление об основных жанрах, первичных и вторичных; рассматривается конспект 
с  точки  зрения  его  сущности,  назначения  и  видов,  содержатся  краткие  рекомендации  по  его  составлению;  дается 
представление  об  аннотации,  ее  видах,  структуре  и  критериях  написания.  Особое  внимание  уделяется  такому, 
актуальному  для  студентов  жанру,  как  реферат.  При  этом  классификация  учебных  рефератов  соотнесена  с 
классификацией  научных  рефератов.  Представлены  их  особенности,  основные  требования  к  ним,  структура  и 
критерии их оценки. 
В  научных  рефератах  различаются:  информативный  и  индикативный  рефераты  (по  полноте  изложения 
информации);  монографический  и  обзорный  (по  количеству  реферируемых  источников)  [6].  Учебные  рефераты, 
представляющие  наибольший  интерес  для  студентов,  кроме  того,  подразделяются  на:  репродуктивный  и 
продуктивный  (по  наличию  критической  оценки  первоисточника);  реферат  и  реферативное  сообщение  (по 
письменной  или  устной  форме  представления)  [3].  В  пособии  содержатся  ссылки  на  классификации  учебных 
рефератов, имеющиеся в учебниках других авторов и ориентированные на конкретные научно-методические задачи 
[8, 9, 10, 11, 12].  
Учащимся  предоставляется  возможность  познакомиться  с  научными реферативными  журналами  Института 
научной  информации  по  общественным  наукам  Российской  академии  наук  (РЖ  ИНИОН  РАН)  и  Всесоюзного 
института научной и технической информации Академии наук (РЖ ВИНИТИ) и их спецификой. 
В  третьем  разделе  «Устная  научная  речь»  рассмотрены  основные  характеристики  устной  научной  речи, 
общие  принципы  ее  построения  и  этапы  подготовки,  приемы  переработки  письменного  текста  в  письменную 
заготовку  устного  выступления,  общие  принципы  построения  выступления,  виды  планов,  система  аргументов, 
логические формы изложения, рекомендации по исполнению. 
Пособие  снабжено  текстами  для  реферирования  и  аннотирования,  представляющими  профессиональный 
интерес  для  студентов,  и  контролирующими  тестовыми  заданиями,  которые  могут  быть  использованы  для 
самопроверки. Имеется приложение, содержащее наиболее частотные языковые средства, необходимые для написания 
аннотаций и рефератов. 
 
105 

 
Обучение  данного  контингента  учащихся  носит  практическую  направленность,  поэтому  в  задачи  курса  не 
входило  ознакомление  студентов  со  всем  многообразием  современных  лингвистических  подходов  к  анализу 
рассматриваемых теоретических  вопросов.  В  нем  нашел  отражение  базовый  учебный  материал,  представленный  в 
Федеральной программе, который в первую очередь подлежит тестовому контролю. 
Второе  учебное  пособие  «Научная  речь:  материалы  для  самостоятельной  работы»  ориентировано  на 
самостоятельную  работу,  как  носителей  языка,  так  и  на  тех,  для  кого  русский  является  вторым  языком,  и 
предназначено для более углубленного изучения научного стиля речи на базе учебного пособия «Научная речь». Его 
основной целью является обучение студентов извлечению из научных текстов нужной информации, ее компрессии и 
правильной организации собственных письменных и устных высказываний в рамках учебно-научного подстиля.  
Современные  студенты  в  силу  объективных  причин  (недоработки  средней  школы  и  т.  д.)  демонстрируют 
недостаточный  уровень  владения  научным  стилем  родного  языка.  В  первую  очередь  это  касается  связной  речи: 
построения  собственного  научного  высказывания  устного  (при  ответе  на  зачетах  и  экзаменах)  и  письменного 
(учебного реферата, курсовой и дипломной работы). Особого внимания требуют российские студенты, для которых 
русский  язык  не  является  родным.  Поэтому  в  пособие  введены  методические  приемы,  свойственные  обучению 
русскому языку иностранных учащихся. 
Пособие  состоит  из  четырех  разделов:  «Компрессия  научного  текста»,  «Логическое  построение  научного 
произведения.  Типовые  тексты»,  «Репродукция  связного  научного  текста»  и  «Обучение  реферированию  и 
аннотированию». 
Учебный материал раздела «Компрессия научного текста» направлен на развитие навыков выделения в тексте 
основной информации путем его сокращения. В нем представлены приемы компрессии научного текста, используемые 
при обучении иностранцев русскому языку и предназначенные в основном нерусским студентам. Он содержит большое 
количество  языковых  упражнений,  что  позволяет  индивидуализировать  обучение,  выбрав  для  каждого  студента 
необходимые именно ему дополнительные задания. 
Учебный  материал  раздела  «Логическое  построение  научного  произведения.  Типовые  тексты»  поможет 
студентам лучше ориентироваться в структуре научного текста для последующего реферирования первоисточников 
или  построения  собственного  научного  высказывания.  Типовые  научные  тексты,  представляющие  собой  типы 
высказываний,  отражают  наиболее  общие  темы  учебно-профессиональной  сферы  общения  [1  и  др.]  и  давно  с 
успехом  применяются  при  обучении  иностранцев  русской  научной  речи.  Учитывая,  что  надындивидуальный 
характер  научного  текста  стремится  к  единообразию  как  языковому,  так  и  структурному,  студентам  предложено 
ознакомиться  с  основными  семью  типовыми  текстами:  1)  описание  науки,  2)  описание  материала,  вещества 
(прибора,  устройства), 3)  определение  понятия  (термина),  4) описание  явления,  5)  описание  процесса,  6)  описание 
проблемы,  7)  описание  научного  исследования.  Анализируется,  представленная  в  них  последовательность 
расположения смысловых частей текстов того или иного типа с учетом вариантов. 
В разделе имеются образцы типовых текстов, снабженные упражнениями на вычленение смысловых частей 
текста, анализ их расположения, соответствия абзацному членению в рамках тем и подтем.  
Затем  для  рассмотрения  предложены  тексты,  представляющие  собой  гибрид  из  нескольких  основных 
типовых текстов. Например, начало текста может быть рассмотрено как описание явления, а затем текст перерастает 
в  описание  проблемы  с  характерными  смысловыми  частями,  и  студентам  предлагается  найти  эти  части  и 
определить, где проходит граница между описанием данного явления и проблемой, в которую оно перерастает. 
Параллельно отрабатывается компрессия информации смысловых частей первоисточников.  
Раздел «Репродукция связного текста» направлен на работу по построению связного научного высказывания, 
в  том  числе  с  помощью  опорно-продуцирующей  наглядности  (задания  для  нерусских  студентов  обозначены 
звездочкой *). 
Текстами для репродукции служат адаптированные тексты учебников для средней школы по физике и химии, 
содержание которых уже известно учащимся, что дает возможность сосредоточиться на языковых задачах. В данном 
разделе применяются тексты учебно-научного подстиля.  
Раздел  «Реферирование  и  аннотирование  научного  произведения»  содержит  оригинальные  научные  тексты 
на темы строительства и экологии, опубликованные в научных журналах и сборниках (научно-популярные тексты не 
использовались). Формулировки заданий направлены на формирование у студентов навыков и умений составления 
планов,  вычленения  основной  информации  абзаца  или  группы  абзацев  и  письменного  оформления  справочной 
аннотации,  информативного  и  индикативного  рефератов  (монографических  и  обзорных).  Предназначенные  для 
написания  обзорных  рефератов  тексты  могут  быть  при  необходимости  использованы  для  составления 
монографических  рефератов  и  аннотаций  с  соответствующими  заданиями.  По  своей  тематике  они  представляют 
интерес для данного контингента учащихся. 
В  каждом  разделе  имеется  презентирующий  учебный  материал  и  большое  количество  разнообразных 
тренировочных  упражнений,  обязательность  и  факультативность  которых  определяется  учебным  планом  данной 
дисциплины и конкретными методическими задачами. 
Широко  применяется  присущий  научным  текстам  учебный  рисунок  в  различных  обучающих  функциях:  а) 
как семантизирующей и комментирующей научный текст; б) как основы для построения  студентами собственного 
высказывания в опорно-продуцирующей функции (репродукция и продукция). 
Что касается контроля самостоятельной работы учащихся, то, по-видимому, одни только тесты не могут быть 
достаточны  при  оценке  отработанных  навыков  и  умений,  т.  к.  в  русской  научной  речи  одна  и  та  же  мысль  может 
быть выражена по-разному. То же можно сказать и о построении целого текста. Поэтому участию преподавателя в 
оценке правильности научной речи студентов альтернативы пока нет. 
Таким  образом,  представленный  в  учебном  комплексе  подход  к  отбору  и  последовательности  подачи 
учебного  материала  с  разделением  его  на  аудиторную  и  самостоятельную  работу  позволяет  индивидуализировать 
процесс  обучения  путем  выбора  нужных  тем  и  упражнений  для  отработки  их  дома.  Этот  подход  дает  студентам 
технических специальностей возможность более эффективно использовать учебное время для языковой тренировки 
и поможет в решении стоящих перед ними практических задач. 
 
106  

 
Источники и литература 
1. Бахтина Л. Н. Обучение реферированию научного текста / Л. Н. Бахтина, И. П. Кузьмич, Н. М. Лариохина. – М.: МГУ, 1988. – 119 с. 
2. Бельчиков Ю. А. Практическая стилистика современного русского языка / Ю. А. Бельчиков. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2007. – 424 с. 
3. Воробьева И. В. Проблемы минимизации учебного материала при обучении научной речи студентов технических специальностей / 
И. В. Воробьева // Научн. журнал «Культура народов Причерноморья», ISSN 1562-0808, № 168 т. 1. – Симферополь, 2009. – С.138-141. 
4. Воробьева И. В. Учебное пособие. Научная речь / И. В. Воробьева, Т. А. Лукашова. – М.: МИИТ, 2010. – 131 с. 
5. Воробьева  И.  В.  Учебное  пособие.  Научная  речь:  материалы  для  самостоятельной  работы  /  И.  В.  Воробьева,  Т.  А.  Лукашова 
(Принято к опубликованию в 2010 г. – М.: МИИТ. – 124 с.). 
6. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Оформление научной работы / А. К. Демидова. – М.: Русский язык, 
1991. – 201 с. 
7.  Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев, М. Я. Дымарский, В. А. Ефремов и др.; под ред. В. Д. Черняк. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 496 с. 
8. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие / Н. И. Колесникова. – М.: Флинта, 2003. – 288 с. 
9. Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: Учебник / Н. В. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 368 с. 
10.  Культура русской речи: Учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 560 с. 
11.  Трофимова Г. К. Русский язык и культура речи. Курс лекций / Г. К. Трофимова. – М.: Флинта, 2004. – 160 с. 
12.  Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А. Николина. – 
М.: Флинта, 1997. – 256 с. 
 
 
УДК 811.161.2:81’373  

Гапєєва І. М.  
 
ЕСТЕТИКА ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 
 
В  статье  описываются  средства  поэтического  языка  шестидесятников,  которые  используются  ими  для  реализации 
эстетической  функции  языка  на  уровне  синтаксиса  и  которые  традиционно  выделяются  языковедами.  Внимание  направлено  на 
языковые сообщения с повторениями, с нарушениями расположения частей внутри синтаксической конструкции или же связанные 
с изменением объема высказывания. Предмет заинтересованности тут также составляют вопросительно-риторические предложения 
в поэтическом тексте, эффективность которых – в использовании синтаксических единиц с яркой эмоциональной окрашенностью.  
Ключевые слова: однородность, парцелляция, эллипсис, риторические конструкции. 
 
У  статті  описано  засоби  поетичного  мовлення  шістдесятників,  котрі  використовуються  ними  задля  реалізації  естетичної 
функції  мови  на  рівні  синтаксису  і  які  традиційно  виділяються  мовознавцями.  Увага  спрямована  на  мовленнєві  повідомлення  з 
повтореннями,  із  порушеннями  розташування  частин  всередині  синтаксичної  конструкції  чи  пов’язані  зі  зміною  обсягу 
висловлювання.  Предметом  зацікавлення  тут  також  є  питально-риторичні  речення  в  поетичному  тексті,  ефективність  яких  –  у 
використанні синтаксичних одиниць, що мають яскраву емоційну забарвленість. 
Ключові слова: однорідність, парцеляція, еліпсис, риторичні конструкції. 
 
In article means of a poetic diction of men of the sixties which are used by them for realization of esthetic function of language at 
level of syntax and which are traditionally allocated linguists are described. The attention is directed on language messages with repetitions, 
with infringements of an arrangement of parts in a syntactic design or connected with change of volume of the statement. An i nterest subject 
here interrogatively-rhetorical offers in the poetic text also make, which efficiency – in use of syntactic units with bright emotional dyeing.  
Key words: uniformity, parcellation, ellipsis, rhetorical designs. 
 
Питання,  пов’язані  з  естетикою  мовлення  та  мовною  експресією  на  її  ґрунті,  вже  частково  розглядались 
такими українськими та російськими мовознавцями, як М. Бахтін, О. Галкіна-Федорук, А. Горбунов, І. Грицютенко, 
П. Дудик,  С. Єрмоленко,  В. Ковальов,  Б. Ларін,  О. Потебня,  В. Русанівський,  В. Чабаненко,  А. Чичерін  та  ін. 
Звертаючись  до  появи  мовленнєвої  експресії  на  ґрунті  естетичності,  досліджуємо  це  на  матеріалі  мови  поезій 
шістдесятників. Наше дослідження спирається в  основному на поезії Миколи Вінграновського [1],  Івана Драча [4], 
Ліни Костенко [5], Бориса Олійника [6], Дмитра Павличка [8] та Василя Симоненка [10].  
Мета  роботи  полягає  у  тому,  щоб  з’ясувати,  чи  здатні  поезії  шістдесятників,  завдяки  їх  синтаксичній 
структурі,  задовольнити  естетичні  почуття  читачів  (слухачів).  Задля  цього  вважаємо  необхідним  дослідити 
емотивно-естетичний  вплив  повідомлення  на  реципієнта.  Наша  зацікавленість  стосується  індивідуального  погляду 
поетів-шістдесятників  на  синтаксичний  лад  версифікаційного  мовлення,  який  виявляє  себе  в  процесах 
інтонаційно-смислового  розчленування  цілісного  повідомлення  й  спрямований  на  зміну  в  синтагматичному  типі 
оповіді.  Для  досягнення  мети  першорядну  роль  відіграють  описовий  та  аналітичний  методи  дослідження 
виражально-зображальних  засобів  тексту.  Допоміжними  є  метод  лінгвістичного  спостереження  та  семантичного 
аналізу.  У  написанні  статті  задіяні  праці  таких  українських  та  зарубіжних  дослідників  як:  О. Галкіна-Федорук [2], 
Л. Донецьких [3], Л. Оліфіренко [7], Н. Пасік [9], В. Чабаненко [11], Р. Якобсон [12] та ін.  
Розглядаючи  поетику  як  складову  частину  лінгвістики,  Р. Якобсон [12]  виокремлює  основним  питанням 
засоби,  завдяки  яким  мовленнєве  повідомлення  набуває  ознак  витвору  мистецтва.  Він  наполягає  на  тому,  що 
будь-яке  висловлювання  є  цілеспрямованим,  однак  цілі  можуть  бути  досить  розбіжними.  Відповідність  між 
використаними  засобами  та  бажаним  ефектом  є  проблемою,  якою  переймаються  дослідники  різних  типів 
мовленнєвої комунікації.  
Досліджуючи  синтаксичний  рівень  організації  тексту,  Н. Пасік  зауважує,  що  експресивна  синтаксична 
одиниця  –  це  варіант,  модифікація  нейтральної,  інваріантної  синтаксичної  одиниці.  Зіставлення  конкретного 
текстового  речення  з  абстрактною  моделлю  речення  дає  змогу  дійти  висновку  про  ступінь  експресивності 
конструкції:  чим  більше  відхилень,  тим  більше  експресії [9, с. 139].  Серед  засобів  поетичного  мовлення,  котрі 
використовують  шістдесятники  задля  реалізації  естетичної  функції  мови  на  рівні  синтаксису  і  які  традиційно 
виділяються мовознавцями, нашу  увагу привернули мовленнєві повідомлення на основі повторень, так само ті, що 
побудовані  із  порушенням  розташування  частин  всередині  синтаксичної  конструкції  та  пов’язані  зі  зміною  обсягу 
висловлювання. Предметом зацікавлення тут також є питально-риторичні речення в поетичному тексті, ефективність 
яких – у використанні синтаксичних одиниць, що мають яскраву емоційну забарвленість. 
 
107 


Похожие:

  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconРедактор, автор свiтлин храмiв I будинкiв, що збереглися, -  
Ніни Молєвої «Гоголь  в Москве»1 читаємо таке: «Як мало ми знаємо про Москву Гого- в ля, про людей, з якими він тут зустрічався, про місця, де лю-...
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconI Всеукраїнської науково-практичної та студентської 
«Проблеми розвитку та впровадження  систем управління, стандартизації,  сертифікації, метрології в регіонах  України» 
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconУрок засвоєння нового матеріалу
...
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  icon1.  Бринберг  И. Л.  Ответ  на  замечания  [ст.   Вопросы  управления  режимом 
Премію  присуджено  Б.Є.  Патону  за  створення  і  впровадження  у  важке машинобудування електрошлакового зварювання. 
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconРеферат Бобало Юрій Ярославович
Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconТемы исследований по направлениям Русский язык и литература
В работах по данному направлению объектом исследования является текст (в любой его ипостаси). Это может быть как текст художественный...
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconСейчас в Тюменском Драматическом театре 
...
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconОбсуждать актуальные вопросы, дискутировать и т д. 
Прочитайте  текст,  разберите  новую  лексику,  обсудите  текст  и  ответьте  на 
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconПрочтите текст и выполните задания A1 – A7; B1 – B14. К каждому заданию A1 – A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого ответа обведите кружком
...
  як  тенденція  до  впровадження  в  поетичний  текст  оповіді  -  повіствування  про  історію,  iconОлимпиада по литературному чтению
Благодаря этому поэту мы узнали про Шалтая-Болтая; про дедушку и внука, которые никак не могли решить, кому из них ехать на осле;...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница