у н і в е р с і т э т а     
PDF просмотр
Название  у н і в е р с і т э т а     
страница1/95
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.29 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95

 
ISSN 1813-405X 
 
 
 
 

Б р э с ц к а г а    
 
у н і в е р с і т э т а  
 
 

Н А В У К О В А - Т Э А Р Э Т Ы Ч Н Ы Ч А С О П І С  
Выдаецца з снежня 1997 года 
 
 
    Выходзіць чатыры разы ў год 
 
Галоўны рэдактар: 
 
М.Э. Часноўскі 
 
 
Намеснік галоўнага рэдактара: 

Серыя гуманітарных і грамадскіх навук 
Г.М. Сендзер 
 

 
Намеснік галоўнага рэдактара 
 па серыі гуманітарных 

 
і грамадскіх навук: 
А.А. Гарбацкі 
ГІСТОРЫЯ 
 
 
Рэдакцыйны савет па серыі 
гуманітарных 

ФІЛАСОФІЯ 
і грамадскіх навук: 
 
А.А. Высоцкі 
Б.М. Ляпешка 

ПРАВА 
Л.Г. Лысюк 
 
 
Міжнародны савет 

ПСІХАЛОГІЯ 
па серыі гуманітарных 
 
і грамадскіх навук: 
В.Р. Бязрогаў (Расія) 
ПЕДАГОГІКА 
Ежы Нікітаровіч (Польшча) 
 
А.М. Круглашоў (Украіна) 
Марк Пілкінгтон (Францыя) 

 
 
 
Рэдакцыйная калегія: 
 
Г.І. Займіст  
(адказны рэдактар) 
В.Ф. Байнёў 
В.М. Ватыль 
М.А. Дабрынін 

 
Г.А. Зорын 
М.С. Кавалевіч 

Заснавальнік – 
Т.А. Кавальчук 
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны 
Ч.С. Кірвель 
У.У. Лосеў 

універсітэт імя А.С. Пушкіна»
У.Ф. Мартынаў 
 
А.В. Пятроўская 
С.В. Рашэтнікаў 
Д.Г. Ротман 
Б.В. Саліхаў 

 
Я.У. Скакун 
 
А.С. Сляповіч 
А.І. Смолік 

      № 2(37)/2009
В.А. Сцепановіч 
 
У.М. Хоміч 
А.В. Чарнавалаў 
Т.І. Якавук 
Я.С. Яскевіч 

 
 
 
Пасведчанне аб рэгістрацыі ў Дзяржаўным 
У адпаведнасці з загадамі Вышэйшай атэстацыйнай 
камітэце Рэспублікі Беларусь па друку 
№ 1084 ад 24 снежня 1997 г. 

камісіі № 8 ад 18.01.2006, ад № 28 31.01.2008 часопіс «Веснік Брэсцкага 
 
універсітэта» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі 
Адрас рэдакцыі: 
Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў 
224665, г. Брэст, 
па культуралогіі, гістарычных, палітычных, педагагічных, псіхалагічных, 
бульвар Касманаўтаў, 21 
тэл.: 21-66-16, 21-47-63 

сацыялагічных, філасофскіх, эканамічных і юрыдычных навуках 
e-mail vesnik_gum@brsu.brest.by 


 
ISSN 1813-405X 
 
 
 
 

o f   B r e s t   u n i v e r s i t y  
 
U n i v e r s i t y    
 
s c i e n t i f i c - t h e o r e t i c a l   j o u r n a l  
 
Published since December 1997  

 
 
 
    Issued four times a year 
 
Editor-in-chief: 
 
М.E. Chasnovski 
 
 
Deputy Editor-in-chief: 

Series of the humanities and social sciences 
A.N. Sender 
 

 
Deputy Editor-in-chief 
 of the series of the humanities and 

 
social sciences: 
А.А. Garbatski 
HISTORY 
 
 
Editorial Council 
of the series of the humanities and 

PHYLOSOPHY 
social sciences: 
А.А. Vysotski 
 
B.М. Lepeshko 
L.G. Lysyuk 

LAW 
 
 
International Board 
of the series of the humanities and 

PSYCHOLOGY 
social sciences: 
V.G. Bezrogov (Russia) 
 
A.N. Kryglashov (Ukraine) 
Ezhy Nikitarovich (Poland) 

PEDAGOGICS 
Mark Pilkington (France)  
 
 
Editorial Board: 

 
G.I. Zaimist 
  
(managing editor) 
V.F. Bainev 
V.M. Vatyl 

 
M.A. Dabrynin 
M.S. Kavalevich 
T.A. Kavalchuk 

Founder – 
C.C. Kirvel 
V.V. Losev 

Educational institution «Brest state university named 
V.F. Martynav 
O.V. Petrovskaya 

after A.S. Pushkin» 
S.V.  Reshetnikov 
D.G. Rotman 
B.V. Salikhov (Russia) 

 
E.Y. Skakun 
A.S. Slepovich 
A.I. Smolik 

 
G.A. Soryn 
V.A. Stepanovich 

      № 2(37)/2009 
V.M. Khomich 
A.V. Chernovalov 
T.I. Yakavuk 

 
Y.S. Yaskevich 
 
Registration Certificate by State 

 
Press committee of the Republic of Belarus 
№ 1084 December, 24  1997 

According to the orders of Supreme certification commission from 18.01.2006 
 
№ 8, 31.01.2008 № 28 the journal «Vesnik of Brest state University» has been 
Editorial Office: 
included to the List of editions of the Republic of Belarus  for publication of the 
224665, Brest, 
results of scientific research in cultural science, historical, political, pedagogical, 
Boulevard Cosmonauts, 21 
tel.: 21-66-16, 21-47-63 

psychological, social, philosophical, economic and judicial sciences. 
e-mail vesnik_gum@brsu.brest.by 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница