Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Скачать 269.91 Kb.
НазваниеЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
страница1/3
Дата конвертации01.10.2012
Размер269.91 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
А.М Вабішчэвіч, загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт


2005 год

 • Idea Wielkiego Księstwa Litewskiego w białoruskiej myśli okresu międzywojennego (1920–1930) / A. Wabiszczewicz // Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego / Red. T. Bujnicki, K. Stępnik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersуtetu Marii Curie-Skłоdowskiej, 2005. – S. 299–305.

 • Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2005. – № 1 (22). – С. 27–33.

 • Гісторыкаў рыхтуе Берасцейскі універсітэт / А.М. Вабішчэвіч // Вышэйшая школа. – 2005. – № 4. – С. 31–33.

 • Униатская церковь в контексте общественной и духовной жизни Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / А.Н. Вабищевич // Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна : зб. навук. прац : у 2 т. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2005. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 42–48.
2006 год

 • Культурна-асветніцкая дзейнасць яўрэяў-літвакоў у 20 – 30-я гг. ХХ ст. (на прыкладзе заходнебеларускага рэгіёна) / А. Вабішчэвіч // Białoruskie zeszyty historyczne. № 25. – Białуstok: Białoruskie towarzуstwo historyczne, 2006. – S. 84–101.

 • Удобное поле для военных случайностей: Воссоединение западнобелорусских земель осенью 1939 года / А.Н. Вабищевич // Родина. – 2006. – № 10. – С. 76–85.

 • Яўрэйскі культурна-асветніцкі рух у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): паміж рэлігійнасцю і свецкасцю / А.М. Вабішчэвіч // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 10. – С. 34–38.

 • Культурна-асветніцкае жыццё ў Віленскім краі. Пачатак 1920-х гг. / А.М. Вабішчэвіч // Роднае слова. – 2006. – № 11. – С. 93–95.

 • Общественно-культурная жизнь украинцев в Полесском воеводстве в 1921–1939 гг. / А.Н. Вабищевич // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2006. – № 728. – Історія. Випуск 38. – С. 303–311.


2007 год

 • Дзейнасць літоўскіх культурна-асветніцкіх арганізацый на беларуска-літоўска-польскім памежжы ў 20–30-я гг. ХХ ст. / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – № 1 (47). – С. 36–41.

 • Дзейнасць арганізацыі “Polska macierz szkolna” у Заходняй Беларусі ў 20–30-я гг. ХХ ст. / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2007. – № 2 (29). – С. 26–32.

 • Єврейська присутність у національно-культурному житті західнобілоруських земель (20–30-ті роки ХХ ст.) / О.М. Вабищевич // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2007. – Вип. 28. – С. 63–71.

 • Культурнее життя російскоï меншини на територіï Західноï Білорусі (1921–1939) / О. Вабіщевич // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка / ред. кол. : Т. Біленко (головн. ред.), В. Футала, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2007. – Вип. 20. Історія. – С. 97–106.

 • Oświata i kultura Żydów na teritorium województwa poleskiego w latach 1921–1939 / A. Wabiszczewicz // Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly (Warszawa). – 2007. – № 3 (223). – S. 285–293.

 • Литовское культурно-просветительское движение на белорусско-литовском пограничье в 1920–1939 гг. в оценках местной польской администрации / А.Н Вабищевич // Lietuvos istorijos studijos. – 19 tomas. – Vilnius : Vilniaus universiteto lejdykla, 2007. – P. 67–79.


2008 год

 • Польскія грамадскія арганізацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1920–1930-я гг. / А.М. Вабішчэвіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2008. – № 3. – С. 72–78.

 • Грамадска-культурная дзейнасць татараў у Заходняй Беларусі ў 20–30-я гг. ХХ ст. / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2008. – № 2 (67). – С. 46–52.

 • Спецыфіка становішча палякаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. / А.М. Вабішчэвіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2008. – № 4 (49). – С. 124–131.

 • Планы польскіх улад па нацыянальна-культурнай асіміляцыі насельніцтва Палескага ваяводства (1921–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2008. – № 1. – С. 45–49.

 • Грамадска-культурная і рэлігійна-асветніцкая дзейнасць рускіх стараабраднікаў у Польшчы ў 1920–1930-я гады / А.М. Вабішчэвіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные науки. – 2008. – № 1. – С. 101–108.

 • Лекционные занятия: методика и практика : пособие / С.Г. Рачевский [и др.]; под общ. ред. С.Г. Рачевского. – Брест : БрГУ, 2008. – 134 с. (Вабішчэвіч, А.М. Культура Беларусі ў пачатку ХХ стагоддзя // С. 15–28).

 • Вабішчэвіч, А.М. Грамадска-культурнае і асветніцкае жыццё польскай супольнасці ў заходнебеларускіх землях у 20–30-я гг. ХХ ст. / А.М. Вабішчэвіч // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: збірник наукових праць / НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття / редкол.: Я. Ісаєвич (гол.) [та інш.]. – С. 266–274.


2009 год

 • Вабішчэвіч, А.М. Нацыянальна-культурная праблематыка ў грамадска-царкоўным жыцці праваслаўнага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2009. – № 1 (36). – С. 17–24.

 • Вабішчэвіч, А.М. Беларускае тэатральнае і музычнае жыццё ў Польшчы ў 20–30-я гг. ХХ ст. / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та імя Я. Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2009. – № 2. – С. 56–62.

 • Вабішчэвіч, А.М. Паміж паланізацыяй і асіміляцыяй: этнакультурная сітуацыя ў Заходняй Беларусі ў другой палове 1930-х гадоў / А.М. Вабішчэвіч // Беларуская думка. – 2009. – № 7. – С. 66–71.

 • Вабішчэвіч, А.М. Беларускае навуковае таварыства ў Вільні (1918–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 6. – С. 35–40.

 • Вабищевич, А.Н. «Доллары пришлём через Соню…»: советский фактор в жизни западных белорусов до 1939 года / А.Н. Вабищевич // Родина. – 2009. – № 8. – С. 30–33.

 • Вабішчэвіч, А.М. Нацыянальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): праблемы перыядызацыі, тыпалогіі ўзаемаадносін / А.М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага ун-та. Сер. гуманіт. і грамад. навук. – 2009. – № 4 (39). – С. 110–118.


2010 год • Вабішчэвіч, А.М. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР у грамадскай свядомасці, гістарыяграфічным дыскурсе на сучасным этапе / А.М. Вабішчэвіч // 1939 год у лёсе беларускага народа: зб. матэрыялаў рэгіянальн. круглага стала, Брэст, 29 кастрычніка 2009 г. / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: В.Г. Швайко (гал. рэд.) [і інш.]. – Брэст: БрДУ, 2010. – С. 77–84.

 • Вабішчэвіч, А.М. Этнакультурныя адносіны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – С. 66–72.

 • Вабішчэвіч, А.М. Бібліятэкі ў грамадска-культурным жыцці Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А.М. Вабішчэвіч // Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага – сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр рэгіёна. Да 70-годдзя з дня заснавання. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 7–8 красавіка 2010 г.) / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага; склад. А.М. Мяснянкіна. – Брэст: ТАА “Паліграфіка”, 2010. – С. 3–11.

 • Вабішчэвіч, А.М. Дзейнасць бібліятэк на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. / А.М. Вабішчэвіч // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад.: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – Вып. 12. – С. 227–238.

 • Вабішчэвіч, А.М. Нацыянальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): праблемы перыядызацыі, тыпалогіі ўзаемаадносін / А.М. Вабішчэвіч // Проблемы исторической регионалистики: материалы Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 30 марта 2010 г. – Часть І / отв. ред. Г.И. Тафаев. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – С. 77–87.

 • Вабішчэвіч, А.М. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР восенню 1939 г.: рэтраспектыўны погляд / А.М. Вабішчэвіч // Проблемы исторической регионалистики: материалы Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 30 марта 2010 г. – Часть І / отв. ред. Г.И. Тафаев. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – С. 139–144.


А.А. Гарбацкі, доктар гістарычных навук, прафесар


2006 год

 • История монастыря и монастырский быт (по материалам Чонского монастыря) / А.А. Горбацкий // Вучоныя запіскі Брэскага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна : зб. навук. прац : у 2 т. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2006. – Т. 2. Ч. 1. – С. 223–231.2007 год

 • Гісторыя стараабрадніцтва: вынікі крыніцазнаўчага вывучэння. Ч. 1 / А.А. Гарбацкі. // Веснік Брэсцкага універсітэта. – 2007. – № 2. – С. 3–10.

 • Гісторыя стараабрадніцтва: вынікі крыніцазнаўчага вывучэння. Ч. 2 / А.А. Гарбацкі // Веснік Брэсцкага універсітэта. – 2007. – № 3 . – С. 3–9.

 • Strategia kształcehia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego // Etniczność i obybatelskość w Nowej Europie : zb. art. nauk. / Trans Humana. – Białystok, 2007. – C. 213–223.


2008 год

Исторические формы общественной морали старообрядцев / А.А. Гарбацкі // Этыка і маральнасць у эпоху глабалізацыі : зб. навук. прац / Брэсцкі дзяржаўны унівесітэт імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, – 2008. – С. 65–70.

 • Из жизни настоятелей Чонского (Чонковского) монастыря / А.А. Гарбацкі // Православие в духовной жизни Беларуси : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 25–26 апреля 2007 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; Брест. епархия Белорус. православ. церкви ; Каф. истории культуры и религии. – Брест : Изд-во БрГУ, 2008. – С. 181–199.


2009 год

 • Гарбацкі, А. А. Гісторыя стараабрадніцтва: вынікі крыніцазнаўчага вывучэння. Ч. 3 / А.А. Гарбацкі // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2009. – № 1 (36). – С. 5–16.

 • Harbatski, A. Patriotyzm w świadomości uczniów X i XI klasy okręgu witebskego na Białorusi / A. Harbatski // Patriotyzm a wychowanie : pod. red. E. Kryńskiej / A. Harbatski. – Białystok, 2009. – C. 695–701.


2010 год


 • Harbatski, A. Kształtowanie się tożsymości kulturowej staroobrzędowców na ziemiach białoruskich / A. Harbatski // Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : praca zbiorowa ; pod redakcją J. Nikitorowicza i D. Misijuk. – Białystok, 2009. – S. 28-33.

 • Горбацкий, А. А. Влияние религиозного фактора на хозяйственную и инвестиционную активность в обществе / А. А. Горбацкий // Институционалистика: теория, методология, прикладные аспекты : Сб. науч. тр. / – Брест: Альтернатива, 2010. –– С.69 – 72.


А.В. ПЯТРОЎСКАЯ, доктар гістарычных навук, дацэнт


2005 год

 • Доступ женщин к высшему образованию: опыт Болгарии и Польши (1944–1989 гг.) / О.В. Петровская // Вестник Московского университета. Серия История.– 2005. – № 6. – С. 45–63.

 • Престиж высшего образования в социалистическом обществе (на примере Болгарии и Польши 1944–1989 гг.) / О.В. Петровская // Культурная жизнь Юга России. – 2005. – № 4 (14). – С. 23–27.

 • Вышэйшая адукацыя ў Балгарыi i Польшчы ў 1948-1989 гг.: гендэрны аспект / А.В. Пятроўская // Беларускi гiстырычны часопic. – 2005. – № 3. – С. 22–26.

 • Государственная политика стипендиальной помощи студентам в Болгарии и Польше (1944–1989 гг.) / А.В. Пятроўская // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя гуманiтарных i грамадскiх навук. Фiласофiя i логiка. Гiсторыя. Псхалогiя. Права. Педагогiка. – 2005. – № 3(24). – С. 22–34.

 • “Восточноевропейские исследования” – новый международный журнал по социальным и гуманитарным наукам / О.В. Петровская // Biuletyn Historii Pogranicza. – 2005. – № 6. – S. 119–121.

 • Реорганизация учебной работы вузов в призме потребностей «догоняющей» модернизации: исторический опыт Болгарии и Польши (1948–1989 гг.) / А.В. Пятроўская // Вучоныя запіскі Брэскага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна : зб. навук. прац : у 2 т. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2005. – Т. 1. Ч. 1. – С. 49–64.

 • Высшая школа Болгарии и Польши 1944–1989 гг.: проблемы финансирования и материального обеспечения / О.В. Петровская // Вестник Адыгейского государственного университета. Майкоп, – 2005. – № 1 (16). – С.  78–84.

 • Система селекции в высшие учебные заведения Болгарии и Польши: социалистический опыт (1948–1989 гг.) / О.В. Петровская // Вестник Адыгейского государственного университета. Майкоп, – 2005. – № 3 (18). – С. 70–77.


2006 год

 • Проблема социального равенства в политике селекции студенческого контингента Болгарии и Польши (1948–1989) / О.В. Петровская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2006. – № 1. – С. 53–62.

 • Вышэйшая адукацыя ў Балгарыi i Польшчы: сацыялiстычны вопыт / А.В. Пятроўская // Беларускi гiстырычны часопic. – 2006. – № 3. – С. 22–27.

 • Особенности карьерного продвижения преподавательских кадров в Болгарии и Польше в 1944–1989 гг. / А.В. Пятроўская // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя гуманiтарных i грамадскiх навук. Гiсторыя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Псiхалогiя. Права. – 2006. – № 1(25). – С. 10–22.

 • Гендерная составляющая механизма формирования студенческого контингента Болгарии и Польши в 1944–1989 гг. / А.В. Пятроўская // Веснiк Вiцебскага дзяржаўнага унiверсiтэта. – 2006. – № 1 (39). – С.28–35.

 • Организация управления высшей школой Болгарии и Польши в 1944–1989 гг. / О.В. Петровская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2006. – № 2(35). – С 57–65.

 • Высшая школа Болгарии и Польши: апробация «сталинской модели» (1948–1956 гг.) / О.В. Петровская // Славяноведение. – 2006. – № 3. – С. 62–80.

 • Праблемы арганiзацыi вучэбнага працэсу ў ВНУ Балгарыi i Польшчы (1944–1989 гг.) / А.В. Пятроўская // Весцi БДПУ. Серыя 2. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Культуралогiя. – 2006. – № 1. – С.  43–47.

 • Социокультурное обеспечение доступности высшего образования / А.В. Пятроўская // Веснiк Магiлёўскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя А.А. Куляшова. – 2006. – № 2–3 (24). – С. 18–25.

 • Студенчество Болгарии и Польши: гендерный анализ форм обучения / А.В. Пятроўская // Веснiк Гродзенскага дзяржавнага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Сер. 1. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. – 2006. – № 3 (39). – С. 13–19.

 • Проблема социального равенства в политике формирования студенческого контингента в Болгарии и Польше (1948–1989 гг.) / О.В. Петровская // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2006. – Вып. 45. – С. 36–44.

 • Обеспечение учебного процесса преподавательскими кадрами Болгарии и Польши (1944–1989 гг.) / О.В. Петровская // Вестник Адыгейского государственного университета Майкоп. – 2006. – № 2 (21). – С. 59–64.

 • Соцiальнi аспекти доступу до системи вищої освiти: соцiалiстичний досвiд Болгарiї i Польщi (1948–1989 рр) // Науковi записки Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка. Сер. Iсторiя. – 2006. – Вип.1. – С. 221–226.

  1   2   3

Похожие:

Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
...
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
Ф19 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск : Выд цэнтр бду, 
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconЗборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
А. М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі І сацыялогіі             
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconНамеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук: 
Люкевич В. В. Локус и хронотоп дома и усадьбы в коласовском и бунинском романах  
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconОтчет о результатах самообследования кафедры Информатики и математического обеспечения по состоянию на 11. 06. 2003 года
Дается информация о профессорско-преподавательском составе кафедры, ее оснащенности и материальной базе. Приводятся сведения о связи...
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconУчебники и учебные пособия, изданные преподавателями кафедры в 2004/2005 учебном году 47 Публикации преподавателей и студентов кафедры в газете «Марата 27»
Список преподавателей и учебно-вспомогательного персонала кафедры в 2004/2005 учебном году 42
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconУчебники и учебные пособия, изданные преподавателями кафедры в 2007/2008 учебном году 72 Публикации преподавателей и студентов кафедры в газете «Марата, 27»
Список преподавателей и учебно-вспомогательного персонала кафедры в 2007/2008 учебном году 67
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconУчебники и учебные пособия, изданные преподавателями кафедры в 2008/2009 учебном году 66 Публикации преподавателей и студентов кафедры в газете «Марата 27»
Список преподавателей и учебно-вспомогательного персонала кафедры в 2008/2009 учебном году 60
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconБеларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012
Афармленне. Руп «Выдавецтва      “Адукацыя І выхаванне”», 2012 Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!  
Загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт iconУчебники и учебные пособия, изданные преподавателями кафедры в I полугодии 2003 года 54 Члены диссертационного совета д 212. 219.
Список преподавателей и учебно-вспомогательного персонала кафедры в 2002/2003 учебном году 51
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница