Донецький національний медичний університет  
PDF просмотр
НазваниеДонецький національний медичний університет  
страница92/92
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

змісту,  цифрам  у  тексті.  Достовірність  різ-
отримання. В авторській коректурі (верстці) 
ниці  слід  підтверджувати  статистичним 
дозволяються  виправлення  лише  типограф-
аналізом. 
ських  помилок.  Повернення  статті  в  більш 
9. Посилання на літературу в тексті дають-
пізні  терміни  відповідно  змінює  і  дату  її 
ся з номерами в квадратних дужках, відповід-
надходження до редакції. 
но до пристатейного переліку літератури. 
15. Матеріали необхідно представляти у 
10.  Список  літератури  повинен  вміщу-
рукописному (2 примірники ) та в електро-
вати  роботи  за  останні 7 років.  Лише  у  ви-
нному варіанті у форматі текстового редак-
падку,  коли  необхідно,  дозволяються  поси-
тора Word на  електронних  носіях.  Формат 
лання на окремі, більш раніші публікації. В 
шрифту: Times New Roman, 12 пт.,  міжст-
статті  бажано  цитувати  не  більше 20 дже-
роковий інтервал 1,5. 
рел.  До  списку  літератури  не  включаються 
16. Рукописи,  оформлені  не  у  відповід-
неопубліковані  роботи.  Список  літератури 
ності  до  вказаних  правил,  повертаються 
друкується через 1,5 інтервали на окремому 
авторам. 
листі за алфавітним або хронологічним (ро-
17. Відмова  від  публікації  може  не  су-
боти одного автора) порядком. 
проводжуватися поясненнями, однак це не є 
11.  Список  літератури  оформлюється 
негативним  висновком  про  наукову  і  прак-
відповідно  до  «Прикладів  оформлення  біб-
тичну цінність роботи. 
ліографічного  опису  у  списку  джерел» 
18. Рукописи  статей  та  супроводні  ма-
(Бюлетень ВАК України, № 2, 2007). 
теріали до них авторам не повертаються. 
12. Автор повинен ретельно перевірити 
19. У  зв'язку  з  переходом  журналу  на 
і  відредагувати  свій  рукопис.  Всі  буквенні 
самофінансування  рецензування  і  публіка-
позначення  і  абревіатури  повинні  бути  по-
ція статей здійснюються на платній основі. 
ясненими при першому згадуванні в тексті.  
 
13.  Редакція  залишає  за  собою  право 
 
скорочення  або  виправлення  надісланих 
 
статей.  В  разі  відхилення  рукопису  редак-
 
ція залишає один її примірник в своєму ар-
 
хиві.  Направлення  робіт,  котрі  вже  були 
Статті надсилаються за адресою:  
надруковані в інших виданнях або відправ-
83114, м, Донецьк, пр. Панфілова,3,  
лені  для  публікації  в  інші  редакції,  не  до-
Донецький регіональний центр охорони 
зволяється. 
материнства та дитинства 
14. Статті,  направлені  авторам  для  ви-
Редакція  журналу  «Медико-соціальні 
правлення,  повинні  бути  повернутими  до 
проблеми сім'ї». 
редакції  не  пізніше,  ніж  через 6 днів  після 
 
 
 
 

З питаннями щодо публікації статей, платні за публікацію  
можна звертатися до технічних редакторів  
Мєжової Ольги Костянтинівни,  
Ломанцевої Ольги Олександрівни,  
за телефонами: 062-305-69-79; 062-303-56-37 
chayka@dsmu.edu.ua 
olga.mezhova@dsmu.edu.ua 
 
 
 
Редколегія журналу 
 
 
127

Медико-соціальні проблеми сім'ї
Том 14, No 2, 2009
ЗМІСТ  
CONTENTS 
 
 
 
Чайка В.К., Чермных С.В., Демина Т.Н. Можли-
Chayka V.K., Chermnykh S.V., Demina T.N. 
вості 
застосування 
еферентної 
терапії: 
Possibilities of efferent therapy: 15-th year's ex-
15-річний  досвід  роботи  акушерського  центру 

perience of obstetric haemocorrection center in 
гемокорекції в університетській клініці 
university clinic 
 
 
 
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
ORIGINAL RESEARCHES 
 
 
 
Гринь В.К., Попандопуло А.Г., Селезньова О.І., Чег-
Grin' V.K., Popandopulo A.G., Selezneva O.I., 
лаков  Є.В.  Перспективні  напрямки  використання 
15 
Cheglakov E.V. Future prospeсt of cord blood 
гемопоетичних стовбурових клітин пуповинної крові 
stem cells application 
 
 
 
Дьоміна  Т.М.,  Джоджуа  Т.В.,  Чермних  С.В., 
Demina T.N., Jodjua T.V., Chermnykh S.V., 
Овсянік  М.А.  Роль  еферентних  методів  в  інтен-
Ovsyanik M.A.The role of efferent methods in in-
сивній терапії пацієнток з важкою прееклампсі-
20 
tensive therapy patient with heavy preeclampsia, 
єю, що протікає з порушенням функцій печінки 
which to be attended disorder functions liver 
 
 
 
Ветров  В.В.,  Ахмеджанова  З.М.  Профілактика 
Vetrov V.V., Achmedganova Z.M. Prophilactic 
гнійно-септичних  ускладнень  у  породіть  з  геста-
25 
postpartum sepsis complications by women with 
ційним пієлонефритом після кесарева розтину 
gestation pielonephritis after cesaerevo section 
 
 
 
Дьоміна  Т.М.,  Чайка  К.В.,  Мєжова  О.К.  Тром-
бофілічні ускладнення під час вагітності 
31 
Demina T.N., Chaika K.V., Mezhova O.K. Throm-
bophiliic complications of pregnant women 
 
 
 
Ветров  В.В.  Дудниченко  Т.А.,  Ходарева  А.Г. 
Vetrov V.V., Dudnichenko T.A., Khodareva A.G. 
Еферентна  терапія  при  гестозі  у  вагітних  і 
35 
The efferent therapy by gestosis in pregnacy and 
породіль 
after delivery 
 
 
 
Черній  В.І.,  Колесніков  А.М.,  Колеснікова  В.В., 
Cherniy V.I., Kolesnikov A.N., Kolesnikova V.V., 
Свірідова  В.В.,  Кузнєцова  О.А.,  Сидоренко  А.В. 
Sviridova V.V., Kuznecova E.A., Sidorenko A.V. 
Нові підходи до інтенсивної терапії еклампсії і ком-
41 
New approaches to intensive care eclampsia and compre-
плексній оцінці функціональних систем при гестозі 
hensive assessment of functional systems with gestosis 
 
 
 
Басин  Б.Я.,  Вєтров  В.В.,  Костенко  В.С.  Сучасні 
Basin B.Ya., Vetrov V.V., Kostenko V.S. Modern 
методи  детоксикації  на  базі  мембранних  плазмо-
46 
methods of detoxication on the basis of membrane 
фильтрів в акушерсько-гінекологічній практиці  
plasmafilters in obstetrical and gynecological practice 
 
 
 
Кравченко  О.В.,  Маринчина  І.М.  Ендокринні 
Kravchenko O.V., Marynchina I.M. Endocrine 
взаємини в динаміці вагітності, як оптимальний 
52 
relations in dynamics pregnancy as optimal crite-
критерій профілактики перинатальних ускладнень 
rion prevention of perinatal complications 
 
 
 
Єльська  С.М.  Оцінка  стану  фетоплацентарного 
Yelska S.N. The mark of condition of fetal placen-
комплекса у вагітних з прееклампсією аутоіму-
tive complex in pregnant with preeclampsia 
нного  генезу  на  тлі  інтенсивної  терапії  з  вико-
56 
within autoimmune genesis on the background of 
ристанням лікувального плазмаферезу 
intensive therapy with medical plasmaferesis 
 
 
 
Талалаєнко  Ю.О.,  Муарова  Е.І.,  Данелян  Ж.В. 
Talalaenko Yu.A., Mumrova E.I., Danelyan G.V. 
Вплив  озонотерапії  на  перинатальні  результати 
Influence of ozonotherapy on the perinatal out-
у вагітних з анемією, що розвинулась на тлі піє-
62 
comes for the pregnant with anaemia, developed 
лонефриту 
on the pyelonephritis background 
 
 
 
Шемякіна  Н.М.  Досвід  використання  дискрет-
Shemyakina N.N. Experience of plasmapheresis 
ного  плазмаферезу  в  комплексному  лікуванні 
67 
using in complex treatment of pregnant women 
вагітних з рецидивуючим генітальним герпесом 
with genital herpes recidiveness 
 
128

Медико-соціальні проблеми сім'ї
Том 14, No 2, 2009
Дьоміна  Т.М.,  Іотенко  Б.А.,  Чермних  С.В.,  Мє-
Demina T.N., Iotenko B.A., Chermhykh S.V., 
жова  О.К.  Плазмаферез  в  лікуванні  вагітних  з 
72 
Mezhova O.K. Plazmapheresis in therapy of preg-
мікст-інфекцією 
nant women with mix-infection 
 
 
 
Говоруха І.Т., Білоусов О.Г.,. Акимова І.К. Стан 
Govorukha I.T., Belousov O.G., Akimova I.K. 
внутрішньоутробного плода і матково-плодово-
Intrauterine factus cudition and utero-factus-
плацентарного  комплексу  у  вагітних  з  виліку-
77 
placenta complex in pregnants with treated infer-
ваною безплідністю в анамнезі 
tility in anamnesis 
 
 
 
Бабенко  О.М.,  Єрмаченко  А.О.,  Шпатусько М.І., 
Babenko O.M., Ermachenko A.O., Shpatusko N.I., 
Могилевкіна І.О. Використання анти Rh(D) імуно-
81 
Mogilevkyna I.A. Anty Rh(D) immunoglobulin 
глобуліну під час вагітності та після пологів 
usage during pregnancy and after delivery 
 
 
 
Зауральський  Р.В.,  Долгошапко  О.М.  Сучасні 
Zauralskiy R.V., Dolgoshapkо O.N. The modern 
підходи  до  діагностики,  лікування  і  профілак-
approaches to diagnosis treatment and prophylac-
тики перинатальних ускладнень при ізіомуніза-
84 
tice of perinatal complications under the isoim-
ції за антигенами системи АВ0  
munization on AB0 system antigens 
 
 
 
Слюсар Т.І., Пилипенко О.М. Оглух О.О. Застосування 
Slusar T.I., Pilipenko O.N., Ogluh O.A. Applica-
плазмаферезу в комплексному лікуванні пацієнток із 
tion of plasmapheresis in complex treatment of 
звичайним невиношуванням  вагітності на  фоні  ауто 
90 
patients with habitual abortion pregnancy against 
антитіл до хоріонічного гонадотропіну людини 
autoantibody to human chorionic gonadotropin 
 
 
 
Яковлєва  Е.Б.,  Халецький  Ю.М.,  Толкач  Н.С. 
Yakovleva E.B., Khaletskiy Yu.M., Tolkach N.S. 
Особливості  перебігу  вагітності  у  юних  дівчат 
95 
Peculiarities of pregnancy course in young women 
із залізодефіцитною анемією 
with iron-deficiency anemia 
 
 
Батман  Ю.А.,  Бессонов  Д.А.,  Кнуров  І.Ю. 
Batman Yu.A., Bessonov D.A., Knurov I. Yu. 
Досвід використання мембранного плазмаферезу в 
Membrane plasmapheresis in complex treatment 
комплексному лікуванні важких гіпербілірубінемій 
99 
fore hard hyperbilirubinemiya in newborns with 
у новонароджених, з ізоимунним конфліктом 
isoimmune contact 
 
 
 
Мамед-заде Г.Т. Принципи моніторингу вроджених 
Mamed-zade G.T. Newborns Congenital Malfor-
пороків  розвитку  серед  новонароджених  в  Азер-
103  mations monitoring principles 
байджані 
 
 
 
Чайка  А.В.,  Носенко  О.М.,  Чека  Н.Е.,  Яко-
Chayka A.V., Nosenko O.M., Checka N.E., 
вець Г.М. Плазмаферез в реабілітації пацієнток з 
Yakovec G.M. Plasmapheresis in rehabilitation of 
кломіфен-резистентними  формами  СПКЯ  після  109  patients with clomifen-resistant PCOS after endo-
ендохірургічної стимуляції овуляції 
surgical stimulation of ovulation 
 
 
 
НАУКОВІ ОГЛЯДИ 
 
ASCIENTIFIC OVER VIEWS 
 
 
 
Черній  В.І.,  Колесніков  А.М.,  Мустафін  Т.А., 
Cherniy V.I., Kolesnikov A.N., Mustafin T.A., 
Свірідова  В.В.,  Дутов  Є.М.,  Гайдаренко  О.О., 
Sviridova V.V., Dutov E.N., Gaidarenko O.A., 
Кузнєцов  С.М.  Невирішені  питання  патогенеза  116  Kuznecov S.N. Unresolved questions pathogenesis 
поліетіологічного  ураження  центральної  нерво-
polyetioligical defeats of the central nervous 
вої системи у новонароджених 
system at newborns 
 
 
 
Повідомлення про конференції 
123  Announcements of conferences 
 
 
 
До відома авторів  
126  For autors 
 
 
129

1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

Похожие:

Донецький національний медичний університет   iconМіністерство освіти та науки України  Донецький національний університет  Єреванський державний університет  Тбіліський державний університет  Філіал рдгу, м. Домодедово  Ростовський державний економічний університет  
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Донецький національний медичний університет   iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права на правах рукопису павлюченко юлія Миколаївна
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права
Донецький національний медичний університет   iconДонецький національний технічний університет 
Методичні  вказівки  з  організації  підготовки  магістрів  та  виконання  кваліфікаційної 
Донецький національний медичний університет   iconМіністерство охорони здоров’я України  Харківський національний медичний університет 
В  связи  с  широкой  распространенностью  антибиотикорезистентности  перспективным 
Донецький національний медичний університет   iconНаціональний медичний університет імені О. О. Богомольця
Засновники  першого  в  Україні  наукового  товариства  студентів-медиків  у  Києві
Донецький національний медичний університет   icon«донецький національний технічний університет» 
Друкується  за  рішенням  Вченої  Ради  державного  вищого  навчального  закладу 
Донецький національний медичний університет   iconДонецький національний технічний університет 
Розглянуто деякі питання і досягнення у галузі геологічних наук, будівництва шахт та 
Донецький національний медичний університет   iconМетодические указания   К дипломному проектированию    2010    міністерство освіти І науки україни  державний вищий навчальний заклад  «донецький національний технічний університет»
Введение    5 
Донецький національний медичний університет   iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій
Донецький національний медичний університет   iconДержавний архів Запорізької області Запорізький національний університет Запорізький національний технічний університет Запорізьке міське відділення товариства
Бондар  В. О., головний  спеціаліст-керівник  кадрової  та  режимно-секретної  служби
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница