В   1921  -  1939   гг.   вопросы   
PDF просмотр
НазваниеВ   1921  -  1939   гг.   вопросы   
страница1/173
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173М іністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
 
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ 
ІМ Я ЯНКІ КУПАЛЫ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Зборнік навуковых артыкулаў 
Частка 2 
 
 
 
 
Гродна 
ГрДУ імя Я. Купалы 
2009 
 
 

 
 
pawet.net 
 

 

УДК 27(476) 
ХРЫСЦІЯНСТВА  
ББК 86.37 
Ў
         Х 12 
 БССР І ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ  
 
Рэдакцыйная калегія: 
 
Э
УДК
.СЯрмусіккандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
 94(476)“ 1921/1939”+271.22 (438)–9 
С.ВМарозава, доктар гістарычных навук, прафесар; 
 
С.УСілавакандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
А.ГЦымбал (М інск) 
 
 
Рэцэнзенты
СПРОБЫ

 АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ 
ВУГалубовічкандыдат гістарычных наву, дацэнт; 
ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ Ў ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ 
 ІГГанчарук, кандыдат гістарычных навук  
(1921 – 1939 гг.) 
 
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : 
В  1921  –  1939  гг.  вопросы  языка  в   богосл ужении  и  проповедях  на 
Х
территории
 12 зб. навук. арт. : у 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: 
  Западной  Беларуси приобрели  особую  актул ьность.  Бел орусизация 
Прав ослав ной  Церкв и  стала  частью  национал ьного  в озрождения.  Введение 
Э.С. Ярмусік [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2009. – 349 с. 
бел орусского  языка  в   богосл ужение  представляло  собой  возможность 
 
против остоять полонизации в период нахождения белорусских зем ел ь в  состав е 
II 
Речи Посполитой
ISBN 978-985-515-250-8 (ч.2) 
ISBN 978-985-515-241-6 
 
У  ІІ  Рэчы  Паспалітай  рух  за  беларускае  нацыянальнае 
 
У
адраджэнне
  аснову  зборніка  пакл адзены  матэрыялы  другой  і  трэцяй 
, які выспяваў на  працягу ХІХ і пачатку ХХ  ст., набыў даволі  
міжнародных
масавы  характар.  Яго  мэтай  з’яўлялася  самасцвярджэнне  беларусаў  як 
  навуковых  канфер энцы й  « Хрысціянства  ў  гістарычным 
лёсе
самастойнай
  бел аруск ага  народа» ,  якія  былі  праведзены  ў  2008  і  2009  гадах  ў 
  нацыі  ў  межах  этнічнага  рассялення,  прызнанне  фак та  яе 
межах
існавання іншымі народамі і дзяржавамі, а разам з тым і права беларусаў 
  выканання  Дзяржаўнай  компл екснай  прагр амы    навуковых 
даследаванняў
на
  на  2006–2010  гг.  “Эканоміка  і  грамадств а”,  раздзел  
  нацыянальную  дзяржаўнасць.  Для  дасягнення  пастаўл енай  мэты  
неабходна было вырашыць шэраг складаных  праблем. Адной з  найбольш 
“Філасофія”  (галаўная  арганізацыя    –  Дзяржаўная  навуковая  ў станова  
істотных
“ Інстытут філасофіі НАН Белару сі”). 
  з’яўлялася  пер аадол енне  адмоў нага  ўплыву  на  фармір аванне  і  
Разглядаецца
развіццё  беларускай  нацыі  канфесіянальнага  падзелу  этнасу  на 
  дз ейнасць  і  лёс  хры сціянскіх  цэркв аў  у  БССР  і 
Заходняй
праваслаўных
 Б ел ару сі; роля хрысціянств а ў гі сто рыі разві цця фі ласо фск ай, 
  і  католікаў.  Падз ел  гэты  шырока  выкарыстоўваўся  
грамадск а
праваслаўным  духавенствам  у  мэтах  русіфікацыі,  а  каталіцкім  – 
-паліты чнай  думкі,  адук ацыі,  навукі,  мастацтв а  Бел ар усі  і  ў  
сучасным
паланізацыі
  сацыякультурны м  жыцці;  гуч анне  хрысціянскіх  матываў  у  
  белару саў  [1,  с.  124].  У  польскай  дзяржаве  апынулася  шмат 
літаратуры
беларускіх  нацыянальных  дзеячаў,  якія  працягвалі  барацьбу  за 
; гі сто рыя шэрагу святы нь, прыход аў.  
Прызначаны
адраджэнне
 
для 
даследчыкаў, 
выкладчыкаў, 
аспірантаў, 
  і  ўз’яднанне  Бел арусі.  Разумеючы  ўплыў  Царквы  на 
магістрантаў
свядомасць  людзей  і  яе  ролю  ў  грамадскім  жыцці,  яны  распачалі  
 і студэнтаў, настаў нікаў, аматараў гісторыі Беларусі. 
актыўную
pawet.net 
 пр ацу, накіравану ю на бел арусізацыю Праваслаў най Царквы як 
магчымасць
 
 супрацьстаяць гвалтоўнай паланіз ацыі.  
УДК  27(476) 
Важнай  праблемай  для  беларускай  грамадск асці   з’яўлялася 
пытанне
     ББК 86.37 
  мовы  наб ажэнстваў  і  пропаведзяў.  Пытанне  аб  увядзенні  
ISBN 978-985-515-250-8 (ч.2) 
нацыянальных  моў  уздымалася  яшчэ  на  М аскоўскім  Памесным  Саборы  
ISBN 978-985-515-241-6   
 
       © ГрДУ імя Я. Купалы, 2009 
1917 – 1918 гг. і было вырашана станоўч а. Заахвочвалася выкарыстоўваць  
 

 

 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

Похожие:

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconУчасть романа смаль-стоцького В міжнародному прометеївському русі (1921–1939)  
Роман Степанович Смаль-Стоцький (1893-1969) - український політик, мо- вознавець, професор Варшавського університету, в якому протягом 1925-1939 рр. ...
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconИспользование информационных технологий в исследовании конфессиональной истории Западной Беларуси в 1921-1939 гг
Охватывают намного меньше ресурсов, чем поисковые машины6
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconВоеннопленные в ссср  1939-1956  Документы и материалы      Под редакцией проф. М. М. Загорулько                       Москва · «Логос» ·2000 
Военнопленные  в  ссср.  1939–1956.  Документы  и  материалы  /  Сост.  М. М. Загорулько, 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconОсип Мандельштам Стихи 1921 1925 годов Концерт на вокзале

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconС. В. Карпенко А. Б. Безбородов, Л. Е. Горизонтов, В. И. Дурновцев, Е. Н. Евсеева
«реформаторской советской церкви» (1921–1923 гг.)
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБиобиблиографический указатель
Список работ профессора И. Ю. Крачковского // Изв. Рос акад наук. Сер. 1921. Т. 15. 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    icon90  лет  со  дня  рождения  Э. Р. Тенишева 
Э. Р. Тенишев родился 25 апреля 1921 г. в г. Пенза  в  семье  татарских  интеллигентов.  Род  Тенишевых  - 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconА. Архангельский. Пародии. Издание шестое. М., 1939. Ebook 2011

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБурлакова
В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Коммуны, 79  впоследствии – ул. Жданова, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница