В   1921  -  1939   гг.   вопросы   
PDF просмотр
НазваниеВ   1921  -  1939   гг.   вопросы   
страница173/173
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173

Горидовец В.В.  ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ГРОДНЕНЩИНЫ:  
Данільчык І.В.  СЯМ’Я ЯК «МАЛАЯ ЦАРКВА»:  
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ   
ПРАВАСЛАЎНАЕ ВУЧЭННЕ ПРА ШЛЮБ І СЯМЕЙНЫЯ 
ПАВЛА КИРИКА.......................................................................68 
АДНОСІНЫ (НА АСНОВЕ «САЦЫЯЛЬНАЙ  
 Макарчык Ю.  А. АРКАДЗІЙ КАРАЛЬ ЮЗАФ ВАЛЬТАСЬ, 
КАНЦЭПЦЫІ РУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ»).............. 136 
ФРАНЦІШКАНІН (1916 – 1975). ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ .............72 
Жолнеркевич Н.Н.  ХРИСТИАНСКИЙ И  
Касатая Т.У.   СТАНОВІШЧА АБШЧЫН ЕВАНГЕЛЬСКІХ  
« ГРАЖДАНСКИЙ» БРАК  В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ........ 142 
ХРЫСЦІЯН-БАПТЫСТАЎ (ЕХБ)  Ў 1960-я ГАДЫ НА 
Кутузова Н.А.   ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  
ГРОДЗЕНШЧЫНЕ .....................................................................83 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ  
СВОБОДЫ
РОЛЯ
 СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ........................ 146 
 ХРЫСЦІЯНСКІХ КАНФЕСІЙ  У СУЧАСНЫМ 
Жлоба С
САЦЫЯКУЛЬТУРНЫМ
.И.,  Корнев И.И.  МЕСТО И РОЛЬ РЕЛИГИИ  
 ЖЫЦЦІ ................................................88 
В ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ................................................... 152 
Уладыкоўская Л.    ХРЫСЦІЯНСТВА І САЦЫЯКУЛЬТУРНАЕ 
Леверовская Я.В., Лашук И.В СПЕЦИФИКА  
РАЗВІЦЦЁ:  СУЧАСНЫ БЕЛАРУСКІ КАНТЭКСТ .......................88 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ  
Порозов С.А.    ХРИСТИАНСТВО  В ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ПОЛЯКОВ В БЕЛАРУСИ......................................................... 156 
СУДЬБЕ РУССКОГО НАРОДА...................................................95 
Шабельцев С.В.   ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЖИЗНИ 
Можейко П.П.  АБЕРРАЦИЯ РАННЕХРИСТИАНСКИХ 
БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ В АРГЕНТИНЕ (ХХ в.)................ 161 
ЦЕННОСТЕЙ ............................................................................98 
Макаревич
ХРЫСЦІЯНСТВА Ў ГІСТОРЫІ РАЗВІЦЦЯ ФІЛАСОФСКАЙ І 
 З.И.  ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОСТИ  В СРЕДЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЙ ДУМКІАДУКАЦЫІНАВУКІ І 
 МОЛОДЕЖИ............................................... 103 
Дорогенский
МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ .......................................................... 166
 А.В.  КОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ПРАВОСЛАВНОЙ  
Еворовский В.Б.  РОЛЬ ХРИСТИАНСКИХ  
ОБЩИНЕ ................................................................................ 107 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В СТАНОВЛЕНИИ 
Літвіновіч А.Ф.   ДА ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ 
ФИЛОСОФСКИХ КОМПОНЕНТОВ РАННЕБЕЛОРУССКОЙ 
ГІСТАРЫЧНАЙ, КУЛЬТУРНАЙ І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
КНИЖНОСТИ (XI – XIII вв.)..................................................... 166 
СВЯДОМАСЦІ БЕЛАРУСКАГА КАТАЛІЦКАГА  
Павловская О.А.  ПОСТИЖЕНИЕ УНИВЕРСАЛИЗМА  
ДУХАВЕНСТВА (КАНЕЦ ХІХ – ПАЧАТАК ХХІ ст.).................. 111 
ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ В ИСТОРИИ 
Зелевич Е.С.  ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ СОВРЕМЕННОЙ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА...................................................... 172 
БЕЛАРУСИ............................................................................. 115 
Щербин М.М.  ИДЕАЛ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ  
Печенко М.Ф.  ПРАВОСЛАВИЕ И ВОСПИТАНИЕ  
В ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ............................ 178 
ЛИЧНОСТИ............................................................................ 120 
Кушнярэвіч А.М.    МІФІЧНЫ ПРАТЭСТАНЦКІ   
Марченко Т.Н., Герасимович Э.Е.  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
АРХІТЭКТУРНА-БУДАЎНІЧЫ ВАНДАЛІЗМ   
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОМНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ ГОТЫКІ........................................ 183 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ С МИНСКИМИ 
Конан У.М.    ФРАНЦІШАК СКАРЫНА – АСВЕТНІК ЭПОХІ 
ДУХОВНЫМИ ШКОЛАМИ ..................................................... 123 
РЭНЕСАНСУ, ПРЫХІЛЬНІК АДЗІНСТВА ЦАРКВЫ.................. 187 
Лукашэвіч Л.А.    АГЛЯД СУЧАСНЫХ КАТАЛІЦКІХ  
Самусік А.Ф.  АСВЕТНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ  
МАНАСКІХ ОРДЭНАЎ, У ЯКІХ ДЗЕЙНІЧАЮЦЬ  
ДАМІНІКАНСКАГА ОРДЭНУ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ   
БЕЛАРУСКІЯ БРАТЫ ГРЭКА-КАТОЛІКІ.................................. 127 
У XVIII – ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ ст............................................. 195 
Крот А.  СУЧАСНАЕ САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ  
КАТАЛІЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў ЭНЦЫКЛІКАХ БЕНЕДЫКТА XVI.... 132 
 
346 
 347 
 
 

Соркіна І.В.   НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ КАТАЛІЦКІХ 
ХРЫСЦІЯНСКІЯ СВЯТЫНІУСТАНОВЫ  І АРГАНІЗАЦЫІ 
ОРДЭНАЎ  І БАЗЫЛЬЯН У МЯСТЭЧКАХ БЕЛАРУСІ   
БЕЛАРУСІ ................................................................................. 285 
(КАНЕЦ XVIII – ПЕРШАЯ ТРЭЦЬ ХІХ ст.)................................ 200 
Gil A.   CERKIEW KATEDRALNA PW. ŚW. MIKOŁAJA   
Мдивани Т.Г.  МУЗЫКА И ПРАВОСЛАВНЫЕ  
W BRZEŚCIU WEDŁUG OPISU WIZYTACYJNEGO   
ПЕСНОПЕНИЯ:  К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ................... 209 
Z 1726 ROKU........................................................................... 285
Болбас
 
 В.С.  ХРЫСЦІЯНСКАЯ ЭТЫКА  ЯК  
Гецэвіч А.К.  З ГІСТОРЫІ ЛІПНІШКАЎСКАЙ ПАРАФІІ   
НАЙВАЖНЕЙШАЯ КРЫНІЦА ФАРМІРАВАННЯ ЭТЫКА-
(XV – ПАЧАТАК XX ст.).......................................................... 292
ПЕДАГАГІЧНАЙ
 
 ДУМКІ БЕЛАРУСІ........................................ 213 
Гецевич А.К.  ИЗ ИСТОРИИ ЛИПНИШСКОГО ПРИХОДА   
Станчиц М.А.  ЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛОРУССКИХ 
(1914 – 2007 ГГ.)...................................................................... 296
ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
 
 КАК ИСТОЧНИК ПРИОБЩЕНИЯ 
Гарматны В.П.   ОРДЭН КАРТУЗАЎ І ЯГО КЛЯШТАР  
ШКОЛЬНИКОВ К ХРИСТИАНСКИМ ЦЕННОСТЯМ................. 219 
У БЯРОЗЕ: СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ............................................. 303 
Мацевич М.Я.  О СУЩНОСТИ ЭКУМЕНИЧЕСКОГО  
Саявец А.А.  КАТАЛІЦКІЯ ХРАМЫ НА БРАСЛАЎШЧЫНЕ........ 307
ДВИЖЕНИЯ
 
............................................................................ 224 
Лаўрэш Л.Л.   ЦАРКВА Ў ДЗІКУШКАХ НА ЛІДЧЫНЕ............... 311
Ганчарук
 
 І.Г.  КАТАЛІЦКАЯ ЦАРКВА І КУЛЬТУРА   
Маліноўская Т.Р.,  Маліноўская-Франке Н.А.  ГРОДЗЕНСКІ 
НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ: НАВУКОВАЯ КАНЦЭПЦЫЯ 
БРЫГІТСКІ КЛЯШТАР І НАЗАРЭТАНКІ (1790-я – 1930-я гг.)..... 316
ЭКСПАЗІЦЫЙНАЙ
 
 ТЭМЫ ГРОДЗЕНСКАГА  
Лаўрыненка К.В.  ПАРАФІЯ  ЎНЕБАЎЗЯЦЦЯ  
ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ РЭЛІГІІ............................. 230 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ Ў ВЁСЦЫ  
ХРЫСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ЛІТАРАТУРЫ........................... 239 
ПРАЗАРОКІ Ў XX  ст............................................................... 323 
Панасюк
Писарук
 В.А.  З ГІСТОРЫІ ВЁСКІ ПАРЭЧЧА  
 Г.  РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧИ  
ГРОДЗЕНСКАГА
АПОСТОЛА
 РАЁНА. РЭЛІГІЙНЫЯ УСТАНОВЫ  
 ПАВЛА  В ПОСЛАНИИ К ФИЛИМОНУ ................ 239 
ПАРЭЧЧА
Федотов
 (XVII – XX СТ.)....................................................... 327 
 О.И.  МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ДАЖДЬБОГА   
Мацкевич
В
 О.В.  ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ  
 « СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» ПОЭТИЧЕСКИМ  
И
АНАЛОГОМ
 ПРИХОДЫ ГРОДНО  В 2000 – 2006 гг.................................... 330 
 ИИСУСА ХРИСТА?............................................. 244 
Шидловский
Шелемова
 А.К.  ИЗ ИСТОРИИ СВЯТО- 
 А.О.  МОТИВ ЗВОНА В « СЛОВЕ  
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
О
 ЦЕРКВИ  г. КОБРИНА .......................... 336 
 ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» .............................................................. 249 
Авдей
Мурзич
 Ю.А.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Л.И.    ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ  
КАТОЛИЧЕСКОГО
В
 ОБЩЕСТВА  «КАРИТАС»  В ГРОДНО ........ 341 
 ВОЗВРАЩЕННОЙ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.............................. 254 
Мурзич
 
 Л.И.  ИСТОЛКОВАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ ОБРАЗОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА..................... 258 
 
Петрушкевіч А.М.    ВЕРА – АСНОВА ЖЫЦЦЯ,  
 
ТРЫВАННЯ, МУЖНАСЦІ (ПАВОДЛЕ ТВОРЧАСЦІ  
 
ПІСЬМЕННІКА-СВЯТАРА ЯЗЭПА ГЕРМАНОВІЧА) ................. 264 
 
Гарданова Л.Н.  СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ  
 
ХРИСТИАНСКОГО СОЗНАНИЯ  В ТВОРЧЕСТВЕ    
 
ЯРОСЛАВА  ИВАШКЕВИЧА   (на материале лирической  
 
книги «Музыка вечера»)............................................................ 269 
 
Тарасава С.М.   МАЛІТВА ЯК ПАЭТЫЧНЫ ЖАНР  
 
У ТВОРЧАСЦІ СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ..... 278 
pawet.net 
 
348 
 349 
 
 

Навуковае выданне 
 
 
ХРЫСЦІЯНСТВА Ў ГІСТАРЫЧНЫМ ЛЁСЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА 
 
 
Зборнік навуковых артыкулаў 
 
 
Адказныя за выпуск: Н.М.КрасніцкаяА.В.Мікішка 
Камп’ютарная вёрстк а: С.ПМарозаў 
Дызайн вокладкі: С.ПМарозаў 
 
 
 
 
Падпісана да друку  30.12.2009 
Фармат 60х84/16. Папера афсетная. 
Друк RISO. Гарнітура Таймс. 
Ум. друк. арк. 20.34 Ул.-выд. арк. 20.82  Тыраж 100 экз. Заказ 0150 
 
Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны універсітэт 
 імя Янкі Купалы». 
ЛВ №02330/0133257 ад 30.04.2004. 
ЛП №02330/0056882 ад 30.04.2004. 
 Зав. Тэлеграфны, 15а, 230023, Гродна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pawet.net 
 
350 
 

1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173

Похожие:

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconУчасть романа смаль-стоцького В міжнародному прометеївському русі (1921–1939)  
Роман Степанович Смаль-Стоцький (1893-1969) - український політик, мо- вознавець, професор Варшавського університету, в якому протягом 1925-1939 рр. ...
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconИспользование информационных технологий в исследовании конфессиональной истории Западной Беларуси в 1921-1939 гг
Охватывают намного меньше ресурсов, чем поисковые машины6
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconВоеннопленные в ссср  1939-1956  Документы и материалы      Под редакцией проф. М. М. Загорулько                       Москва · «Логос» ·2000 
Военнопленные  в  ссср.  1939–1956.  Документы  и  материалы  /  Сост.  М. М. Загорулько, 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconОсип Мандельштам Стихи 1921 1925 годов Концерт на вокзале

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconС. В. Карпенко А. Б. Безбородов, Л. Е. Горизонтов, В. И. Дурновцев, Е. Н. Евсеева
«реформаторской советской церкви» (1921–1923 гг.)
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБиобиблиографический указатель
Список работ профессора И. Ю. Крачковского // Изв. Рос акад наук. Сер. 1921. Т. 15. 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    icon90  лет  со  дня  рождения  Э. Р. Тенишева 
Э. Р. Тенишев родился 25 апреля 1921 г. в г. Пенза  в  семье  татарских  интеллигентов.  Род  Тенишевых  - 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconА. Архангельский. Пародии. Издание шестое. М., 1939. Ebook 2011

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБурлакова
В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Коммуны, 79  впоследствии – ул. Жданова, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница