В   1921  -  1939   гг.   вопросы   
PDF просмотр
НазваниеВ   1921  -  1939   гг.   вопросы   
страница2/173
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

мясцовыя  мовы вернікаў  у  пропаведзі  [2,  с.  43]. Сабор  дапусціў  так сама 
Паспалітай  была  рускай  і  ўкраінск ай  нацыянальнасці.  Беларусам  па 
ўкраінскую  мову ў набажэнствы, а акрамя таго  на  мясцовых мовах даўно 
паходжанню быў епіск ап Пінска-Нав аградскі Панцеляймон [5, с. 99]. 
служылі ў Сібіры, Казанскай і Фінляндскай епархіях [2, с. 49]. 
Намаганні  ўкраінцаў  прывялі  да  таго,  што  Сінодам  16  чэрвеня 
Першыя  патрабав анні  адносна  беларусізацыі  Царквы  ў  ІІ  Рэчы 
1922  г.  было  дазвол ена  выкарыстанне  ўкраі нскай  мовы  на  тэрыторыі  
Паспалітай  адносяцца  да  чэрв еня  1919  г.,  калі  адбыўся  з’езд 
Валынскай  епархіі.  Пастанову  гэтую  польскія  ўлады  скарысталі  для  
прадстаўнікоў  беларускага  насельніцтва  Віленшчыны  і  Гарадзеншчыны. 
ўвядзення польскай мовы ў Царкву, дзеля чаго міністр РВ і ПА звярнуўся 
Дэлегаты дамагаліся ўвядзення беларускай мовы ў пропаведзі і навучанні  
да  царкоўнай  іерархіі.  14 снежня  1922  г.  царкоўныя  ўлады  пашырылі 
рэлігіі.  Акрамя  таго,  было  прапанавана  прызначыць  епі скапам  святара 
пастанову  ад  16  чэрвеня  на  польскую  і  беларускую  мовы  [7,  арк.  15;  8, 
беларуск ай  нацыянальнасці.  Арганізаваць  навучанне  ў  Віленск ай 
арк.  36].  Пастанов ай  9  верасня  1924  г.  на  мове  мясцовага  насельніцтва 
семінарыі таксама прапанавалі ў нацыянальным духу [3, с. 87]. 10 жніўня 
было  дазволена  арганізоўваць  гутаркі  ў  храме  і  выкладанне  рэлігіі  ў 
1919  г.  архіепі скап  Еляферый  у  царкве  Св.  Троіцы  ў  Вільні  прамаўляў  
школах [9, арк. 18аб].  
пропаведзь па-беларуску [4, с. 551]. 
У  1924  г.  кіраўніцтвам  Віленскага  ваяводства  для  МЗС  і  МРВ  і 
Падчас  польска-беларускіх  перамоў  20  –  24  сакавіка  1920  г.  
ПА была падрыхтав ана аналітычная запіска аб праваслаўным духав енстве 
абмяркоўвалася  пытанне  стварэння  праваслаўнай  беларускай  епархіі  ў 
і  беларускім  руху  на  Віленшчыне.  У  ёй  адзначалася,  што  духавенства 
межах  польскай  дзяржавы.  Польскі  ўрад  абяцаў  нават  фінансавую 
можна  ўмоўна  падзяліць  на  дзве  плыні,  якія  рэпрэзентав алі  асобныя 
дапамогу  пры  выданні  царкоўных  кніг.  Аднак  пасля  заключэння  
палітычныя погляды і кірункі. Да першай адносіліся мясцовыя святары, а 
Рыжскага  дагавора  ў  сак авіку  1921  г.  і  вызначэння  ўсходняй  мяжы 
да  другой  –  духоўныя  асобы,  якія  прыбылі  сюды  з  Расіі  і  не  в едалі  
Польшчы  пытанне  страціла  сваю  ак туальнасць,  а  ўлады  ўзялі  курс  на 
звычаяў,  побыту  і  культуры  мясцовага  насельніцтва.  Мясцовае 
поўнае падпарадк аванне Праваслаўнай Царквы ўраду [5, с. 180]. 
духавенства,  асабліва  тыя,  хто  пабываў  у  Савецкім  Саюзе  і  зведалі  
27 студз еня 1922 г. урад  Белару скай Народ най Рэспублікі д асл аў  
рэпрэсіі,  не  мелі  сімпатый  да  СССР.  У  Польшчы  яны  бачылі  прытулак  і 
Маскоўскаму  Патрыярху  Ціхану  мемарандум,  у  якім  прадстаўлялася  
сховішча і не дапускалі ў сваіх прыходах  антыпольскіх выступленняў. У 
цяжкае  становішча  Праваслаўнай  Царквы  ў  Заходняй  Беларусі  пад 
той жа час духавенства, што прыбыло  сюды яшчэ  да в айны і  не пазнала 
польскай  акупацыяй.  У  ім  выказвалася   неабходнасць   беларусізацыі  
бальшавіцкага ўціску, свой ідэал бачыла ў «адзінай і непадзельнай Расіі». 
рэлігійнага  жыцця.  Падкрэслівалася,  што  такі  крок  спрыяў  бы  росту 
Адносіны да беларускага руху ў большай часткі гэтага духав енства былі  
свядомасці  беларусаў,  узмацніў  пазіцыі  Прав аслаўнай  Царквы  і  стаў 
непрыхільныя.  Беларусаў  яны  ўвогуле  не  прызнавалі  за  нацыю.  Аднак  
перашкодай  на  шляху  эк спансіі  каталіцызму  і  паланізацыйнай  палі тыкі 
назіралася  актыўнае  супрацоўніцтва  гэтых  святароў  з  беларускімі  
польскіх  улад.  Сцвярджалася,  што  беларусізацыя  царкоўнага  жыцця  
арганізацыямі,  калі  размова  вялася  аб  палітычных  справах.  Тут  іх 
дазволіць  змяніць  меркаванне  аб  русіфікатарскай  ролі  Царквы,  якое 
аб’ядноўвала агульная непрыязнасць да польск ай дзяржавы [10, арк. 146]. 
актыўна выкарыстоўвае польская прапаганда [6, арк. 37 – 40]. Прапановы 
Што  датычыцца  мясцовага  духавенств а,  то  яно  ў  пераважнай  большасці  
БНР  патрыярх  пераслаў  у  Сінод  епі скапаў,  а  затым  у  Вышэйшую 
спрыяла  беларуск аму  нацыянальнаму  руху,  асабліва  культурна-
царкоўную  раду  для  разгляду.  Сінодам  было  дазволена  выкарыстоўваць  
асветніцкай  працы.  Аднак  іх  адштурхоўвала  дзейнасць  Віленскага 
беларускую  мову  ў  дадатковых  набажэнствах,  пропаведзях  і  навучанні  
беларуск ага 
нацыянальнага  к амітэта,  які,  па  іх  меркаванню,  
рэлігіі.  Маскоўскія  царкоўныя  ўлады  звярнуліся  таксама  да  епіскапаў 
супрацоўнічаў  з  эсэрамі  і  бальшавікамі,  а  яго  дзеячаў  яны  лічылі 
беларускіх  епархій  з  прапановай  выдаць  зборнікі  пропаведзяў, 
палітычнымі  авантурыстамі.  Адзначалі ся  толькі  сем  духоўных  асоб,  якія 
малітоўнікаў  і  Новы  Запавет  на  мове  вернікаў.  Што  датычыцца 
супрацоўнічалі з ВБНК [10, арк. 146 – 148]. 
патрабавання прызначэння на  епіскапскія пасады святароў, якія валодалі  
Патрабаванні 
беларусізацыі 
Царквы 
вылучала 
першае 
беларуск ай мовай, то Сінод палічыў яго справядлівым, аднак неадкладнае 
беларуск амоўнае  праваслаўнае  выданне  ў  ІІ  Рэчы  Паспалітай  – 
яго  вырашэнне  было  немагчымым,  бо  патрабавала  беспадстаўнага 
« Праваслаўны белару с» . Выдаваўся ён два разы ў месяц з 1 лютага 1925 г. 
адхілення епі скапаў, прызначаных раней. Патрыярх Ціхан абяцаў лічыцца 
у  Варшаве  на  вул. Зыгмунтоўскай,  13  [11].  Часопіс  сімвалізаваў  пэўны  
з вылучанымі прапановамі беларусаў  пры будучых прызначэннях [6, арк. 
пералом  у  развіцці  праваслаўнага  беларускага  руху.  Праваслаўе  ўсе 
67  –  68].  Пераважная  большасць  правасл аўнага  епіскапата  ў  ІІ  Рэчы 
часцей  станавілася  сінонімам  беларускасці.  Яшчэ  большаму  збліжэнню 
 

 

 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

Похожие:

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconУчасть романа смаль-стоцького В міжнародному прометеївському русі (1921–1939)  
Роман Степанович Смаль-Стоцький (1893-1969) - український політик, мо- вознавець, професор Варшавського університету, в якому протягом 1925-1939 рр. ...
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconИспользование информационных технологий в исследовании конфессиональной истории Западной Беларуси в 1921-1939 гг
Охватывают намного меньше ресурсов, чем поисковые машины6
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconВоеннопленные в ссср  1939-1956  Документы и материалы      Под редакцией проф. М. М. Загорулько                       Москва · «Логос» ·2000 
Военнопленные  в  ссср.  1939–1956.  Документы  и  материалы  /  Сост.  М. М. Загорулько, 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconОсип Мандельштам Стихи 1921 1925 годов Концерт на вокзале

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconС. В. Карпенко А. Б. Безбородов, Л. Е. Горизонтов, В. И. Дурновцев, Е. Н. Евсеева
«реформаторской советской церкви» (1921–1923 гг.)
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБиобиблиографический указатель
Список работ профессора И. Ю. Крачковского // Изв. Рос акад наук. Сер. 1921. Т. 15. 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    icon90  лет  со  дня  рождения  Э. Р. Тенишева 
Э. Р. Тенишев родился 25 апреля 1921 г. в г. Пенза  в  семье  татарских  интеллигентов.  Род  Тенишевых  - 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconА. Архангельский. Пародии. Издание шестое. М., 1939. Ebook 2011

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБурлакова
В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Коммуны, 79  впоследствии – ул. Жданова, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница